Vonnis nr. 07/1286/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 11 december 2013

Datum uitspraak:11 december 2013
Uitgevende instantie::Mechelen
 
GRATIS UITTREKSEL

De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, vierde kamer, rechtsprekend in burgerlijke zaken, wijst het volgende vonnis :

A.R. nr. 07/1286/A INZAKE :

 1. De heer R. S. en zijn echtgenote, mevrouw C. V. G.,

 2. De heer S. V. D. B. en zijn echtgenote, mevrouw A. D.,

 3. De heer L. J. en zijn echtgenote, mevrouw A. H.,

 4. De heer R. B. en zijn echtgenote, mevrouw P. V. G.,

  eisers op hoofdeis, verweerders op tegeneis, die als raadsman hebben Mr. Joris Vercammen, advocaat te 2800 Mechelen, Schuttersvest 4-8,

  TEGEN :

  De heer F. V. en zijn echtgenote, mevrouw V. K., verweerders op hoofdeis, eisers op tegeneis, die als raadsman hebben Mr. Jeroen Van Laethem, advocaat te 9240 Zele, Dr. A. Rubbensstraat 60,

  * * * * *

  De rechtbank neemt in acht :

   de tussenvonnissen van deze kamer van 04.11.2009, 30.06.2010, 08.02.2012 (gewezen in andere samenstelling) en 09.10.2013, en de daarin vermelde procedurestukken

   de conclusie voor verweerders neergelegd ter griffie op 12.11.2013

   de conclusies voor eisers neergelegd ter zitting van 13.11.2013

   de verklaringen van partijen ter zitting van 13.11.2013

   de voor de partijen neergelegde stukken.

  * * * * *

 5. Feitelijke en procedurevoorgaanden

  De rechtbank verwijst vooreerst naar de uiteenzettingen ter zake in de tussenvonnissen.

  Bij tussenvonnis van 30.06.2010 beval de rechtbank aan Argenta Bank om het document neer te leggen waaruit blijkt wie op 07.03.2005 de cheque van euro 25.000,00 met nr. 74313 ter betaling bij haar instelling heeft aangeboden, cheque die op 07.03.2005 door Argenta Bank ter terugbetaling aan Dexia Bank werd aangeboden met referte 979C07Ch0J0FE en gedebiteerd werd van de rekening nummer 063-9970685-90 op naam van mevrouw L. C.

  Vermits Argenta Bank naliet het betreffende stuk neer te leggen, beval de rechtbank, anders samengesteld, bij vonnis van 08.02.2012 de neerlegging onder verbeurte van een dwangsom van euro 250,00 per dag vertraging vanaf 01.04.2012, mits voorafgaande betekening, met een maximum van euro 30.000,00.

  Argenta Bank heeft op 23.03.2012 kopie van de cheque neergelegd ter griffie. De cheque is uitgeschreven op naam van verweerder, en werd door hem op rekening 979-9334086-72 gecrediteerd, die geopend was op naam van hemzelf en zijn echtgenote, verweerster.

  Bij tussenvonnis van 09.10.2013 was de rechtbank genoodzaakt om opnieuw de debatten te heropenen. De rechtbank stelde immers vast dat verweerders, voor het eerst na het tussenvonnis van 08.02.2012, vorderden te zeggen voor recht dat de eigenhandige testamenten van wijlen mevrouw L. C. nietig zijn, omdat zij niet meer gezond van geest was in de zin van artikel 901 van het burgerlijk wetboek.

  De vraag rees of, gelet op deze nieuwe tegenvordering, niet álle in de testamenten aangeduide legatarissen in deze procedure dienden te worden betrokken. Daarbij viel aan te stippen dat luidens de akte van bekendheid twee algemene legatarissen onder het stelsel van algehele gemeenschap zijn gehuwd, zodat zich de vraag stelde of hun echtgenoten in voorkomend geval eveneens in de procedure moesten worden betrokken.

  Geconfronteerd met deze ambtshalve opgeworpen vragen, delen verweerders thans mee afstand te doen van hun vordering tot nietigverklaring van de drie eigenhandige testamenten van wijlen mevrouw C

 6. Voorwerp van de vorderingen

  De gewijzigde vordering van eisers strekt er thans toe :

   verweerders solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen in afgifte van het bedrag van euro 31.000,00 meer de gerechtelijke intresten, aan het ambt van de geassocieerde notarissen Jacques en Steven Morrens te Bonheiden, teneinde over te gaan tot de bewerkingen van vereffening-verdeling van de nalatenschap van wijlen mevrouw L. C.

   te zeggen voor recht dat de in beslag genomen kasbons Dexia met nummers 04.102-0.053.347-7, 02.102-0.117.354-5, 02.102-0.117.361-5, waartegen verzet, eigendom zijn van mevrouw L. C. en behoren tot haar nalatenschap, en derhalve dienen overgemaakt te worden aan het ambt van de geassocieerde notarissen Jacques en Steven Morrens teneinde over te gaan tot de bewerkingen van vereffening-verdeling van de nalatenschap van wijlen mevrouw L. C..

   verweerders te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding aan hun zijde begroot op euro 3.300,00

   het tussen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT