Arrest nr. 2011/AB/404 van Arbeidshof, Brussel, 16 december 2013

Datum uitspraak:16 december 2013
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

Rep.Nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 16 DECEMBER 2013.

5DE KAMER

Arbeidscontract

Op tegenspraak

Heropening der debatten

In de zaak:

DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met burelen gevestigd te 1210 BRUSSEL, Kunstlaan 7.

Appellant, vertegenwoordigd door Mr. A. BOEL loco Mr. B. MERGITS, advocaat te Antwerpen.

Tegen:

 1. HET WERKGEVERSVERBOND DER BELGISCHE HAVENS CEPA, met zetel gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Brouwersvliet 33, bus 7.

 2. DE BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND BTB, met zetel gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Paardenmarkt 66.

 3. HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND ACV, met zetel gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Entrepotplaats 12/14.

 4. HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND ACV, met zetel gevestigd te 1031 BRUSSEL, Haachtsesteenweg 579.

 5. HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND ACV, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Grasmarkt 105 bus 40.

 6. DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE ACLVB, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Londenstraat 25/1 & 2.

 7. DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE ACLVB, met zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan 95.

 8. G.V.K., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 9. P.V., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 10. P.V.G., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 11. P.P.*, in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 12. M.D., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 13. R.D.B., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 14. I.B., in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 15. R.G., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 16. P.P.**, in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 17. S.L., in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 18. G.G., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 19. M.V.*, in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA.

 20. H.L., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 21. M.L.c, in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 22. M.V.**, in haar hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 23. F.J., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Algemeen Christelijk Vakverbond ACV TRANSCOM.

 24. I.G., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Algemeen Christelijk Vakverbond ACV TRANSCOM.

 25. E.Q., in zijn hoedanigheid als effectief lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ACLVB.

 26. P.D.M., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 27. M.D.N., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 28. B.J., in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Belgische Transportarbeidersbond BTB.

 29. M.C., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Algemeen Christelijk Vakverbond ACV TRANSCOM.

 30. S.D.G., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Algemeen Christelijk Vakverbond ACV TRANSCOM.

 31. F.V.D.B., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ACLVB.

  Geïntimeerden op hoofdberoep en geïntimeerden op incidenteel beroep (1-31), allen vertegenwoordigd door Mr. P. FLAMEY, advocaat te Antwerpen.

 32. J.D., .

  Geïntimeerde op hoofdberoep en appellant op incidenteel beroep, verschijnend in persoon en bijgestaan door Mr. H. SCHYVENS, advocaat te Antwerpen.

  Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit :

  Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald:

  - het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis gewezen op tegenspraak door de Arbeidsrechtbank van Antwerpen op 25 november 2010;

  - het arrest van het Hof van Cassatie te Brussel dd. 18 maart 2011 waarbij de zaak onttrokken wordt aan het Arbeidshof te Antwerpen en verwezen naar het Arbeidshof te Brussel;

  - het tussenarrest van het hof van 8 april 2013

  - de conclusies en syntheseconclusies van de partijen;

  Gelet op de door partijen neergelegde stukken.

  Gehoord de partijen in hun middelen en verdediging ter openbare terechtzitting van 18 november 2013 waarna de debatten gesloten werden en waarna de zaak in beraad werd genomen.

   

  1. DE FEITEN EN DE RECHTSPLEGING.

 33. De heer D. werd op 29 mei 1995 erkend als havenarbeider. Hij werd ingedeeld in het contingent van de magazijnarbeiders, zoals dat bestond volgens de op dat ogenblik geldende wetgeving.

  Op 15 juli 2007 behaalde hij, na het volgen van de vereiste opleidingen, met grote onderscheiding een attest "dokautovoerder". Op 12 juli 2007 haalde hij, eveneens met grote onderscheiding, het attest "straddle carrier". Bij beslissing van 16 juli 2007 van de administratieve commissie, ingericht binnen het paritair subcomité van de haven van Antwerpen, kreeg hij een erkenning als dokautovoerder. Zulks werd geconcretiseerd door enkele vermeldingen aangebracht in zijn werkboek, met name de vermeldingen :

 34. OK als DA vanaf 16/07/07.

 35. Contr.DA 16/07/2008.

 36. Rijbewijs 16/01/2008".

 37. Bij schrijven van 10 januari 2008 werd de heer D. opgeroepen om op 18 januari 2008 te verschijnen voor de administratieve commissie. Het voorwerp van de oproeping werd als volgt omschreven:

  " Erkenning DA: behalen rijbewijs C voor 16/01/2008 + bewijs meebrengen wanneer examen voor het behalen van rijbewijs C plaats heeft".

  De heer D. had op dat ogenblik zijn rijbewijs C niet behaald. Hij riep in dat hij als gevolg van financiële problemen nog niet de middelen had om de rijschool te betalen.

  Bij beslissing van 18 januari 2008 werd de heer D. door de administratieve commissie teruggeplaatst in de functie ‘havenarbeiders algemeen werk' vanaf 21 januari 2008, met als motivering dat hij niet over het rijbewijs C beschikte en zich evenmin had ingeschreven in een rijschool.

 38. Bij brief van 21 februari 2008 verzocht de heer D., door tussenkomst van zijn raadsman, de administratieve commissie om hem een document toe te zenden, houdende kennisgeving van de administratieve beslissing die ten aanzien van hem genomen werd. Hij vroeg te vermelden welke de beroepsmogelijkheden waren, met de aanduiding van de instantie bij wie het beroep moest worden ingesteld, evenals de geldende vormen en termijnen.

  Op dit schrijven werd gereageerd door de heer B.L., voorzitter van het paritair subcomité van de haven en van de administratieve commissie. In dit antwoord vermeldde de heer B.L. dat hij de vraag besproken had met de administratieve commissie, en dat deze bij haar standpunt bleef. De redenen van de beslissing werden verder toegelicht, en kwamen er in essentie op neer dat de heer D. zijn rijbewijs C uiterlijk op 13 januari 2008 had moeten behalen om een verdere of definitieve erkenning als dokautovoerder te bekomen. Op de vraag naar de mededeling van de mogelijkheden van beroep werd niet ingegaan.

  In het werkboek van de heer D. werd op 22 februari 2008 de vermelding aangebracht:

  "A.C. 22.02.2088 : Beroep tegen de beslissing AV 18.01.2008. Besl. AC 18.1.08 blijft gehandhaafd."

 39. Op 30 april 2008 behaalde de heer D. het rijbewijs C. Hij richtte daarop een mondeling vraag aan de administratieve commissie, of aan één van zijn leden, om in de categorie dokautovoerder hersteld te worden, waarop niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT