Arrest nr. C.12.0139.N van Hof van Cassatie, België, 30 januari 2014

Datum uitspraak:30 januari 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. C.12.0139.N

DELTA PLUS nv, met zetel te 3920 Lommel, Gestelsedijk 87,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

 1. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN RESIDENTIE DE VLIET, met zetel te 2400 Mol, Turnhoutsebaan 49, vertegenwoordigd door haar syndicus, Immo Barro bvba, met zetel te 2400 Mol, Ginderbroek 20,

 2. A.V., in haar hoedanigheid van erfgename van wijlen haar echtgenoot C. V.,

 3. A.V., in eigen naam,

 4. F.S.,

 5. P.M.,

 6. L.B.,

 7. E.R.,

  verweerders,

  vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerders woonplaats kiezen.

  1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

   Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Antwer-pen van 30 maart 2011 en 14 september 2011.

   Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

   Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  2. CASSATIEMIDDELEN

   De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

  3. BESLISSING VAN HET HOF

   Beoordeling

   Eerste middel

 8. Overeenkomstig artikel 577-9, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing, kan iedere mede-eigenaar alle rechtsvorderingen betreffende zijn kavel alleen instellen, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

 9. Wanneer de mede-eigenaar die een rechtsvordering betreffende zijn kavel alleen instelt, nalaat de syndicus daarover in te lichten, is zijn vordering om die reden niet onontvankelijk.

  Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.

  Tweede middel

  Eerste onderdeel

 10. In het arrest van 30 maart 2011 stellen de appelrechters vast dat:

  - de verweerders 1 tot 7 volgens het vonnis van 10 december 1998, samen gele-zen met het deskundigenverslag, een vordering hebben ingesteld tegen de eise-res voor zowel de privatieve als de gemene delen;

  - dit vonnis de vorderingen met betrekking tot de garagevloer voorlopig niet heeft toegekend wegens dubbel gebruik met de vordering van de eiseres tegen Moeskops Bouwbedrijf nv;

  - het vonnis aan de verweerders 2 tot 7 voorbehoud verleent ‘om ten gepaste tijde schadevergoeding te vorderen van wie het behoort voor de gebreken vast-gesteld aan de garagevloer in het complex De Vliet, in zoverre als nog van node en het hun aanbelangt'.

 11. Het middel dat ervan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT