Vonnis nr. 2120963 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2013

Datum uitspraak:25 april 2013
Uitgevende instantie::Hasselt
 
GRATIS UITTREKSEL

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

Eerste kamer.

Rep.nr.

VONNIS van 25 april 2013

H. H., wonende te .., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te 3900 OVERPELT, Oude Markt 18/1.

tegen:

B. W., wonende te ..., eerste verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. S.KOLLER, loco Mr. L.DELBROUCK, advocaat te 3500 HASSELT, Maastrichterstraat 99.

S. J., wonende te ..., tweede verwerende partij, niet verschenen, noch iemand regelmatig voor haar.

Gezien de inleidende dagvaarding, betekend op 10 april 2012, waarbij aanleggende partij de veroordeling vraagt van verwerende partijen tot betaling van euro 12.642,74, onder aftrek van een netto uitbetaald voorschot van euro 3.959 en te vermeerderen met de intresten en de kosten.

De partijen werden behoorlijk opgeroepen.

Aanleggende partij en de eerste verwerende partij werden in hun middelen en besluiten gehoord. Tweede verwerende partij is niet verschenen, noch iemand regelmatig voor haar.

Pogingen van de rechtbank om tot een minnelijke schikking tussen de partijen te komen bleven vruchteloos.

De vordering is ontvankelijk.

Gezien de beschikking conform artikel 747 gerechtelijk wetboek, dd. 24 maart 2012.

Aanleggende partij was in dienst van BVBA X van 9 mei 2008 tot 31 mei 2010.

Bij vonnis van de Arbeidsrechtbank Hasselt, dd. 30 juni 2011, werd BVBA X veroordeeld tot betaling van euro 12.642,74, onder aftrek van een betaald voorschot van euro 3.959.

Aanleggende partij vraagt thans de veroordeling van de zaakvoerders van BVBA X.

Standpunt aanleggende partij

Aanleggende partij voert vooreerst aan dat zij haar vordering voldoende bewijst door verwijzing naar de arbeidsovereenkomst, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de loonbrieven en het vonnis, dd. 30 juni 2011.

Aanleggende partij legt uit dat het niet-betalen van loon een misdrijf is dat geen bijzonder opzet behoeft en waarbij zowel de zaakvoerder in persoon als de onderneming, in deze solidair kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de niet-uitbetaling van de verschuldigde lonen en voordelen en derhalve solidair kunnen veroordeeld worden tot betaling ervan.

De vereiste schuldvorm is de "onachtzaamheid".

Beide zaakvoerders wisten of moesten weten dat aan werknemers tijdig hun loon dient betaald te worden.

Het materiële feit dat het loon niet uitbetaald werd is een voldoende bewijs van onachtzaamheid van de werkgever.

Aanleggende partij heeft recht op schadevergoeding, zijnde loonachterstallen ten bedrage van euro 10.004,80 en eindejaarspremie ten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT