Arrest nr. 2013/AB/427 van Arbeidshof, Brussel, 7 oktober 2013

Datum uitspraak: 7 oktober 2013
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 07 oktober 2013

11 e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

Tegensprekelijk ten aanzien van de schuldbemiddelaar, de heer D. en mevrouw Corbelli en bij verstek t.a.v. de schuldeisers;

definitief

In de zaak:

 1. D. ,

 2. C. ,

  appellanten,

  vertegenwoordigd door mr. BARRA Jean Luc , advocaat, loco mr. JAMOULLE Jean-Marie, advocaat te 1160 BRUXELLES, Av. Gustave Demey, 14-16

  Tegen: Mtr. VAN CAMPENHOUT Jo, in zijn hoedanigheid van schuldbemiddelaar, met kantoor te

  1702 GROOT-BIJGAARDEN, Dansaertlaan 82,

  ter openbare terechtzitting in persoon verschenen.

  Mede inzake:

 3. F.O.D - ONTVANGKANTOOR DER DOMEINEN EN PENALE, BOETEN VILVOORDE, 1800 VILVOORDE, Groenstraat 51,

  schuldeiser

 4. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, De Brouckèreplein 2,

  schuldeiser

 5. CITIBANK NV, met maatschappelijke zetel te 1050 IXELLES, Generaal Jacqueslaan 263g,

  schuldeiser

 6. EULER HERMES EUROPE NV, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Kunstlaan 56,

  schuldeiser,

  De hierboven vermelde schuldeisers zijn ter openbare terechtzitting niet verschenen noch vertegenwoordigd.

  ***

  *

  Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

  Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

  het voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beschikking, uitgesproken op 21 maart 2013 door de arbeidsrechtbank te Brussel, 32e kamer (A.R. 08/2595) met rep. nr. 13/6996,

  het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 18 april 2013,

  de beroepsconclusie voor de appellanten, neergelegd ter griffie op 3 september 2013,

  de beroepsconclusie en syntheseconclusie van de schuldbemiddelaar, neergelegd ter griffie op 7 mei 2013 en 3 september 2013,

  de voorgelegde stukken.

  ***

  *

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 16 september 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

  ***

  *

  1. FEITEN EN RECHTSPLEGING

 7. Bij beschikking van 5 februari 2002 van de beslagrechter te Brussel werd de aanvraag van de heer D. en mevrouw C. om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard.

  Mtr. Raïssa Wauters werd aangesteld als schuldbemiddelaar.

 8. Bij vonnis van 2 juni 2004 homologeerde de beslagrechter het minnelijk aanzuiveringplan van de schuldbemiddelaar.

  Dit voorzag in een terugbetaling van euro 51.750 aan de schuldeisers op een schuldenmassa in hoofdsom van euro 72.978,95 over een periode van 7 jaar, en dit d.m.v. een betaling na homologatie van euro 8.000 en vervolgens 7 jaarbetalingen van

  euro 6.250 telkens op het einde van de maand september van het jaar 2004 tot 2010. Hierdoor zou over de ganse periode 70,91% aan de schuldeisers kunnen worden terugbetaald.

 9. Dit plan kon volgens afspraak worden uitgevoerd tot 2007, maar voor de jaren 2008, 2009 en 2010 ontvingen de schuldeisers geen betaling.

  In het jaarverslag 2007 wijst de schuldbemiddelaar dienaangaande op de moeilijkheden met de schuldenaars, die niet meer samenwonen en hun situatie niet regulariseren, zodat er telkens betwistingen ontstaan over de kinderen en de financiële situatie. Ze geven daarbij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT