Arrest nr. 2012/AB/1094 van Arbeidshof, Brussel, 8 februari 2013

Datum uitspraak: 8 februari 2013
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 FEBRUARI 2013

11 e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

tegensprekelijk t.o.v de heer D., de schuldbemiddelaar en KBC Bank en bij verstek t.o.v. de overige schuldeisers

definitief

In de zaak:

D. , wonende te xxx,

appellant,

verschijnend in persoon.

Tegen:

VAN CAMPENHOUT Jo, advocaat, met kantoor te

1702 GROOT-BIJGAARDEN, Robert Dansaertlaan 82,

verschijnt in zijn hoedanigheid van schuldbemiddelaar;

In aanwezigheid van:

1. SIBELGA CVBA, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Werkhuizenkaai, 16,

2. FOD FINANCIEN - ONTVANGKANTOOR DER PENALE BOETEN 2, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Regentschapsstraat, 54,

3. FOD FINANCIEN - ONTVANGKANTOOR DER PENALE BOETEN, schuldeiser, met zetel te 1800 VILVOORDE, Groenstraat, 51,

4. SPF FINANCES - BUREAU DES AMENDES PENALES, schuldeiser, met zetel te 1400 NIVELLES, Avenue Albert et Elisabeth, 8,

5. STAD BRUSSEL, schuldeiser, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Anspachlaan, 6,

6. KBC BANK, schuldeiser, met zetel te 3000 LEUVEN, Brusselsesteenweg, 100,

7. ERASMUSZIEKENHUIS, schuldeiser, met zetel te 1070 BRUSSEL, Lenniksebaan, 808,

8. UCL, schuldeiser, met zetel te 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Place de l'Université, 1,

9. BRUSSELSE WATERDISRIBUTIE, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Keizerinlaan, 17-19,

10. RZ SINT MARIA, schuldeiser, met zetel te 1500 HALLE, Ziekenhuislaan, 100,

11. GEMEENTE JETTE, schuldeiser, gevestigd te 1090 JETTE, Wemmelsesteenweg, 100,

12. D.B.M.H, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Helihavenlaan, 11-15,

13. FOD FINANCIEN- 9de REGISTRATIEKANTOOR BRUSSEL, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Regentschapsstraat, 54,

14. DOCKX CAR AND TRUCK RENTAL, schuldeiser, met zetel te 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Boomsestesteenweg, 400,

15. FOD FINANCIEN-ONTVANGKANTOOR DER BELASTINGEN HALLE, schuldeiser, met zetel te 1500 HALLE, Zuster Bemardastraat, 32,

16. STADSBESTUUR HALLE, schuldeiser, gevestigd te 1500 HALLE, Ouderstrijdenplein, 18,

17. TEMPO TEAM, schuldeiser, met zetel te 1020 BRUSSEL, Buro&design center, 56,

18. MOBISTAR NV, schuldeiser, met zetel te 1140 BRUSSEL, Bourgetlaan, 3,

19. BELGACOM NV, schuldeiser, met zetel te 1030 BRUSSEL, Koning Albert II-laan, 27,

20. VERHEYDEN Johan, advocaat, schuldeiser, met kantoor te 1950 KRAAINEM, Capucienenlaan, 22,

21. EANDIS CVBA, schuldeiser, met zetel te 9090 MELLE, Brusselsesteenweg, 199,

22. P., schuldeiser, wonende te xxx,

23. LINKLATERS LLP, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Brederodestraat, 13,

24. RSVZ, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Jan Jacobsplein, 6,

25. HERMANS, advocaat, schuldeiser, wonende te 7191 ECAUSSINNES-LALAING, Place du Pilori, 17,

26. ONROERENDE VOORHEFFING, schuldeiser, met zetel te 9300 AALST, Bauwensplaats, 13/2,

27. VERKEERSBELASTING, schuldeiser, met zetel te 9300 AALST, Bauwenplaats, 13,

28. FOD FINANCIEN - ONTVANGKANTOOR DER PENALE BOETEN, schuldeiser, gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Italiëlei, 4/3,

29. GEMEENTE ONTVANGER SINT-JANS-MOLENBEEK, schuldeiser, gevestigd te 1080 BRUSSEL, Graaf van Vlanderen straat, 20,

30. ETHIAS, schuldeiser, met zetel te 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24,

Met uitzondering van 6. KBC Bank, die verschijnt bij

verschijnen de overige schuldeisers, niet ter zitting en worden ze evenmin vertegenwoordigd.

***

*

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op 24 oktober 2012 door de arbeidsrechtbank te Brussel, 32e kamer (A.R. 11/77/B),

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 13 november 2012,

- de conclusie en de aanvullende besluiten voor de appellant neergelegd ter griffie, respectievelijk op 17 december 2012 en 26 december 2012,

- de conclusie voor de schuldbemiddelaar, neergelegd ter griffie op 18 december 2012 en 28 december 2012

- de voorgelegde stukken.

***

*

De aanwezige partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 4 februari 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op de zitting van 4 maart 2013 en vervroegd werd uitgesproken op de buitengewone terechtzitting van heden.

***

*

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING

1. De heer D. heeft op 25 januari 2011 een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling neergelegd op de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij beschikking van 3 februari 2011 van de arbeidsrechtbank te Brussel werd dit verzoek toelaatbaar verklaard. Mtr. J. Van Campenhout werd aangesteld als schuldbemiddelaar.

2. Nadat de schuldbemiddelaar in een eerste verslag van 11 maart 2011 reeds wees op een aantal ongerijmdheden, legde mtr. J. Van Campenhout op 3 mei 2011 een verzoek tot herroeping neer op grond van de art. 1675/15 §1, 1° tot 5° Ger. W.

De schuldbemiddelaar had immers vastgesteld dat de heer D. afgevaardigd bestuurder en meerderheidsaandeelhouder was in de NV DMG, waarvan hij op 31 december 2002 het kapitaal verhoogd had door inbreng van zijn onroerend goed te xxx, zijnde een woonhuis met tuin en aanhorigheden ter grootte van 40 a en 95 ca. De schuldbemiddelaar stootte op een gebrek aan werkbereidheid en een oneigenlijk gebruik van de procedure collectieve schuldenregeling die zou ingesteld zijn om tijd te winnen om andere onroerende goederen zo gunstig mogelijk te kunnen verkopen zonder hinder van zijn schuldeisers.

De heer D. stelde enkele tegenvorderingen, waaronder de terugbetaling van een bedrag van euro 9.788, het overmaken van een gedetailleerde staat, de vervanging van de schuldbemiddelaar, maar niet door mtr. Luc Christiaens, de toelating om eigenhandig drie appartementen te verkopen, een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik van euro 2.500 en een morele schadevergoeding van euro 3.000.

3. Bij vonnis van 24 oktober 2012 werd de beschikking van toelaatbaarheid van 3 februari 2011 herroepen op grond van art. 1675/15 §1, 1°, 2° en 5° Ger. W.

De staat van ereloon en kosten van de schuldbemiddelaar ten bedrag van euro 4.179,69 werd uitvoerbaar verklaard en ten laste van de rubriekrekening gelegd.

Na aftrek van de kosten diende het positief saldo te worden overgemaakt aan de Deposito en Consignatiekas voor rekening van wie het behoort; de schuldbemiddelaar diende een overzicht van de verrichtingen op de rubriekrekening over te maken aan de heer D. en hij diende de berichten van collectieve schuldenregeling aan te passen. Behoudens de tegenvordering i.v.m. het overmaken van een overzicht werden de tegenvorderingen afgewezen als ongegrond, of minstens zonder voorwerp verklaard.

4. Bij een 50 blz. tellend verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 13 november 2012, tekende de heer D. hoger beroep aan en vroeg dat enkele door hem ingeroepen excepties van nietigheid van het bestreden vonnis reeds op de inleidende zitting zouden behandeld worden en dat de vordering tot herroeping ongegrond zou worden verklaard. Hij hernam zijn oorspronkelijke tegenvorderingen.

Na een bespreking op de inleidingzitting was de heer D. bereid om zijn excepties te voegen bij de behandeling van de grond van de zaak en legde hij een conclusiekalender neer, waarna het hof op 4 december 2012 een beschikking velde op grond van art. 747 §1 Ger. W.

Het hof heeft op de inleidingzitting de heer D. uitgenodigd om zijn excepties en grieven te ordenen, waaraan hij gevolg heeft gegeven in zijn 67 blz. tellende beroepsbesluiten, neergelegd op 17 december 2012.

II. BEOORDELING

1. Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT