Arrest nr. 107448 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 26 juli 2013

Spreker:M.-C. Goethals
Datum uitspraak:26 juli 2013
Uitgevende instantie::Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen
Land:Dominicaanse Republiek
 
GRATIS UITTREKSEL
nr. 107 448 van 26 juli 201 in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 15 juli 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 28 juni 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat V.

LURQUIN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak 1.1. X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rij binnengekomen op 28 mei 2013 en heeft zich vluchteling verklaard op 31 mei 2013.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 5 jun 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor d vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 21 juni 2013.

1.3. Op 28 juni 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissin tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dez beslissing werd dezelfde dag per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt: RvV X - Pagina 1 "A. Feitenrelaas


U, A.(...) H.(...) R.(...) I.(...), verklaart over de Dominicaanse nationaliteit te beschikken en 34 jaa geleden geboren te zijn in de provincie Pedernales. U trouwde in 1998 en u kreeg twee kinderen.

U verhuisde toen naar Haina.

In 2007 werd de vader van uw man vermoord en iets later ook zijn broer die om deze rede was teruggekeerd uit Spanje. De vader van uw man was betrokken bij de PLD ("Partido de l Liberación Dominicana"). Uw man werd ook bedreigd en op een gegeven moment in zijn rug geschoten.

Sindsdien bleven ze uw schoonmoeder bedreigen. Ze zouden hun hele familie uitmoorden. Daaro waren ze ook op zoek naar u. Waarom de familie van uw man werd geviseerd weet u echter niet. Ui vrees voor zijn leven vluchtte uw man naar Spanje. Daar trouwde hij met een Spaanse waardoor hi er verblijfsdocumenten kreeg. In 2011 gingen uw twee dochters naar hun vader in Spanje. verhuisde toen naar de hoofdstad, Santo Domingo.

Begin 2011 startte de campagne voor de verkiezing van de leden voor de Kamer van Afgevaardigden.

In mei 2012 werden deze verkiezingen gehouden. U steunde Manuel Sanchéz die opkwam in d provincie Pedernales en voerde vanuit Santo Domingo campagne voor hem. L.(...) M.(...) en haar broe L.(...) steunden echter een zekere F.(...). Hierdoor ontstond er een conflict tussen jullie. Zij bedreigde en beledigden u via sms, facebook en telefoon verschillende malen. Ze kwamen zelfs bij u thuis o u allerhande verwensingen naar het hoofd te zwieren. Bij één van die confrontaties raakte L.(...)

gewond. Jullie beiden dienden klacht in tegen elkaar en u werd veroordeeld tot het betalen van ee boete van 20.000 pesos. Ook nadat hun kandidaat de verkiezingen had gewonnen, bleven ze opzoeken en bedreigen. De toestand werd onhoudbaar waardoor u zich genoodzaakt zag d Dominicaanse Republiek te verlaten.

Op 27 mei 2013 verliet u de Dominicaanse Republiek. U bleek in het bezit te zijn van een val paspoort en een ongeldig visum waardoor u werd overgebracht naar Gesloten Centrum de 'Caricole'

te Steenokkerzeel. Op 28 mei 2013 diende u een asielaanvraag in.

Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een bedreigin via facebook, een uitnodiging van het 'Departamento Género de la Unidad de Atención a Victima de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales', een geboorteakte van uw kinderen en ee bewijs dat uw kinderen in Spanje wonen.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen e Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat er in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voo vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie noch van een reëel risico op het lijden va ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming - artikel 48/4, §2 - va de vreemdelingenwet.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen dermate vaag en onwaarschijnlijk zijn da er aan uw asielmotieven geen geloof meer gehecht kan worden. Zo weet u eigenlijk niet waarom door broer en zus M.(...) geviseerd wordt (CGVS vragen 30-32, 41-42, 46-47). U stelt dat he waarschijnlijk iets persoonlijks is, maar waarom zij met u een 'openstaande rekening' te vereffene hadden, kunt u niet vertellen. Aangezien u reeds maanden met hen in conflict lag, mag er redelijkerwij van uitgegaan worden dat u zou weten waarom zij u er telkens uitpikten en wat de reden was voor hu verwensingen en pesterijen. Dat u met hen problemen had vanwege politieke motieven is nie geloofwaardig aangezien zij u tot lang na de verkiezingen, zelfs toen hun eigen kandidaat ha gewonnen, bleven lastig vallen en bedreigen (CGVS vragen 28-29, 40; vragenlijst CGVS opgesteld doo een medewerker van DVZ op 06 juni 2013). U bent...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT