Arrest nr. 106250 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IVde Kamer, 3 juli 2013

Spreker:N. Vermander
Datum uitspraak: 3 juli 2013
Uitgevende instantie::Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IVde Kamer
Land:Sri Lanka
 
GRATIS UITTREKSEL
nr. 106 250 van 3 juli 201 in de zaak RvV X / IVIn zake: XGekozen woonplaats: Xtegen:de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozenDE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 14 juni 201 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en d staatlozen van 31 mei 2013.Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.Gelet op de beschikking van 24 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2013.Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat S.VAN ROSSEM en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:1. Over de gegevens van de zaak 1.1. Verzoekster, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen he Rijk binnengekomen op 29 april 2013 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 8 me 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor d vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 23 mei 2013.1.3. Op 31 mei 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissin tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.De bestreden beslissing luidt als volgt:"A. FeitenrelaasRvV 129 246 - Pagina 1 U verklaarde de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Chankanai, gelegen i het district Jaffna. U bent Tamil van etnische origine. U bent ongehuwd en hebt geen kinderen. bent evenmin verloofd. U volgde een middelbare schoolopleiding in Sri Lanka. U hebt tot heden nooi een betaalde job uitgeoefend. Uw vader was visser. In 2003 werd u benaderd door Pulitheevan, een li van het "LTTE" ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Hij vroeg u lid te worden van het "LTTE", maa u weigerde. U zou de man echter wel geholpen hebben om lokaal een vijftal nieuwe leden te werven.U had verder geen activiteiten voor het "LTTE". In de loop van 2004, 2005 of 2006 verrichtt u vrijwilligerswerk voor een mensenrechtenorganisatie in Jaffna. U verzamelde informatie ove de maatschappelijke problemen van de inwoners in de regio. U speelde deze informatie door aa de organisatie. Zo was er onvoldoende drinkwater en elektriciteit beschikbaar. Vele mense hadden evenmin identiteitspapieren omwille van de oorlogssituatie voordien in Sri Lanka. Uw oo Kandasamy Vimalraj, de broer van uw vader, is sinds 1993 "LTTE"- strijder in de eenheid Charle Anthony. Sedert het jaar 2000 heeft uw familie geen contact meer met hem. In 2008 ontdekte uw famili een filmpje op youtube waarop uw oom als "LTTE-er" te zien was. Omwille van de "LTTE"- activiteite van uw oom kreeg uw vader in 2006 moeilijkheden met het "EPDP" ("Eelam People's Democrati Party"). Daarom ontvluchtte uw familie Jaffna en ging naar Kilinochchi. Daar woonde u ongeveer twe maanden. Omwille van een noodzakelijke operatie van uw grootvader verhuisde het gezin nadien naa Colombo. De autoriteiten voerden er diverse malen huiszoekingen uit in huizen van Tamils. Uw famili voelde zich niet veilig. Om verdere moeilijkheden in Sri Lanka te vermijden, besloot uw vader met zij gezin naar India te vluchten. In juni 2008 ging u samen met uw ouders, zussen en broer naar Tami Nadu in India. U verbleef er in een vluchtelingenkamp te Madurai waar uw familie tot heden verblijft. O ongeveer 20 maart 2011 keerde u terug naar Sri Lanka omdat u vernomen had dat de oorlog tege "LTTE" was afgelopen en u hoopte uw leven verder te zetten in uw land van herkomst. U vond onderda bij een vriend te Colombo. In april en december 2012 ging u twee keer terug naar Tamil Nadu o familiebezoek, u verbleef er respectievelijk 6 maanden en een tweetal weken. Bij uw laatste terugkee naar Colombo in december 2012, voelde u zich niet veilig omdat u witte busjes zag (die betrokke zouden zijn bij diverse verdwijningen) en u af en toe anonieme telefoons ontving. Daarom besloot u toe u voor het laatst in Sri Lanka was om naar Jaffna te gaan. U verbleef er drie maanden bij uw verre tant Kunamalar in Thuppukaddu Karinagar. Op een dag kreeg u van een dorpeling de waarschuwing dat d "EPDP" wist van uw terugkeer en plande u op te pakken. Uit vrees voor uw veiligheid keerde u in apri 2013 terug naar Colombo. Uw familie in Frankrijk regelde uw reis naar Europa. U verliet Sri Lanka op 1 of 13 april 2013. U reisde per vliegtuig vanuit Sri Lanka naar een onbekende plaats in Saoedi-Arabiëwaar u veertien dagen verbleef. Vervolgens reisde u per vliegtuig naar Jeddah, van daar reisde opnieuw per vliegtuig via Libanon naar Brussel. U vroeg hier asiel aan op 29 april 2013. Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw geboorteakte voor, uw paspoort, een kopie va uw nationale identiteitskaart, en een kopie van een attest van de Human Rights Commission for Sr Lanka. Na het gehoor op 28 mei 2013 maakte u per fax aan het CGVS enkele documenten betreffend uw eerdere verblijf in India, een familiefoto en de verblijfsdocumenten van uw familieleden in Frankrij over. B. MotiveringVooreerst dient te worden vastgesteld dat u er tijdens uw gehoor niet in bent geslaag het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) ervan te overtuigen u land van herkomst uit een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genèv te hebben verlaten. Teruggaand op uw steun aan het "LTTE" in het jaar 2003, uw vrijwilligerswerk voo een Sri Lankaanse mensenrechtenorganisatie en uw familiale banden met een "LTTE"-strijder ui de "Charles Anthony Brigade", vreest u heden na de beëindiging van het conflict tussen de Sr Lankaanse overheid en de tijgerrebellen alsnog in moeilijkheden te geraken met de autoriteiten, alsoo met leden van de "EPDP"- een regeringsgezinde paramilitaire groepering. Echter, uw direct vluchtmotieven uit Sri Lanka zoals u aanhaalde tijdens uw gehoor voor het CGVS zijn dermate vaag e gering dat hieruit in uw hoofde geen directe vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risic kan worden waargenomen. Zo haalde u enkel veralgemeningen aan en baseerde u zich voornamelijk o de algemene situatie in het land, zonder een individuele vrees voldoende aannemelijk te maken. N een verblijf van ongeveer drie jaren in een Indiaas vluchtelingenkamp, keerde u begin 2011 terug naa Sri Lanka. U vestigde zich aanvankelijk in Colombo. Echter, eind 2012 besloot u van Colombo naa Jaffna te gaan omdat u zich in Colombo onveilig voelde. U merkte vaak witte bestelbusjes op i Colombo, u ontving ook anonieme telefoontjes en er vonden tevens huiszoekingen plaats in de buur waar u verbleef. U riep allerminst moeilijkheden in waaruit een persoonlijke vrees ten aanzien van d overheid of derden kan blijken (zie gehoorverslag CGVS, p.7). De telefoontjes die u zegt te hebben RvV 129 246 - Pagina 2 gekregen waren anoniem en in het Singalees, omdat u zelf geen Singalees begrijpt kan u zelfs d inhoud van deze telefoontjes niet toelichten aan het CGVS (zie gehoorverslag CGVS p. 7). Over d witte bestelbusjes kon u slechts vertellen dat deze langs de grote weg geparkeerd stonden. Nergen blijkt hieruit een concrete bedreiging ten aanzien van uw persoon. Verdere informatie over aa welke concrete bedreigingen u onderworpen was in Colombo, kon u niet verstrekken tijdens uw gehoo voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS p.7). Inzake uw vrees voor de "EPDP" in Jaffna, waardoor u volgens uw verklaringen voor he CGVS uiteindelijk besloot Sri Lanka te verlaten, kan worden opgemerkt dat u ook hierover weinig wis te vertellen tijdens uw gehoor. Er kon bijgevolg weerom niet geconcludeerd worden welke concret vrees u zou lopen ten aanzien van de "EPDP" bij een eventuele terugkeer naar Sri Lanka. U herhaal enkele keren dat u de laatste drie maanden in Jaffna problemen kende met "EPDP" (zie gehoorversla CGVS p. 10-11, 12, 13). Wanneer wordt gevraagd welke concrete bedreigingen u dan ondervond blijft echter op de vlakte: u herhaalt steeds dat er problemen waren en dat u er werd gezocht, en dat u nie meer zou leven indien u in hun handen was gevallen. U stelde op de vraag hoe u wist dat u er gezoch werd slechts dat u door een dorpeling werd gewaarschuwd dat leden van de "EPDP" van plan waren op te pakken (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Op basis van deze ene mondelinge waarschuwin besloot u uw vlucht naar Europa te regelen. U gaf toe geen overige moeilijkheden te hebben gekend i Sri Lanka noch met de "EPDP" noch met de overheid (zie gehoorverslag CGVS, p.13 en 16). beweerde ook in Jaffna gezocht te worden door de "EPDP" omdat zij wisten dat u de dochter was va uw vader (zie gehoorverslag CGVS p. 10). Om die reden kon u niet meer in Jaffna verblijven, waar zelf zegt de meeste problemen gehad te hebben, en diende u uiteindelijk het land te verlaten (zi gehoorverslag CGVS p. 7). Echter doet het feit dat u eind 2012-begin 2013 zelf terugkeerde naar Jaffn twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw vrees voor "EPDP". Immers zegt u dat uw vader in 2006 a problemen kende met "EPDP" in Jaffna, waardoor hij besloot met zijn gezin naar Kilinochchi en late Colombo te gaan (zie gehoorverslag CGVS p. 10). Dat u dan zelf in 2012 terugkeert naar de regio, waa "EPDP" nog steeds aanwezig blijkt, doet twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze problemen en u vrees voor "EPDP". Dat u wegens uw problemen in Colombo geen andere plaats had om naartoe t gaan is niet voldoende, aangezien u niet afdoende aannemelijk maakte daadwerkelijk vervolgd t worden in Colombo. Het door u geschetste risicoprofiel laat niet toe vast te stellen dat u...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT