Arrest nr. 106764 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 16 juli 2013

Spreker:M. Beelen
Datum uitspraak:16 juli 2013
Uitgevende instantie::Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer
Land:Rusland
 
GRATIS UITTREKSEL
nr. 106 764 van 16 juli 201 in de zaken RvV X en X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel e Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, X, X, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, o 2 april 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring t vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 maart 2013 waarbij de aanvraag o machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende d toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voo Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte va bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 198 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering va vreemdelingen. Gezien de nota's met opmerkingen en het administratief dossier. Gelet op de beschikkingen van 13 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2013. Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. VANHOECK verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor d verwerende partij. WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak De verzoekende partij verklaren van Russische nationaliteit te zijn en geboren te zijn op respectievelij 10 september 1992, 24 juli 1966, 15 maart 1971, 20 juli 1995 en 6 oktober 2009. De verzoekende partijen dienen op 8 februari 2012, met aanvullingen op 9 februari 2012, 29 augustu 2012 en 21 februari 2013, een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van RvV X en X - Pagina 1 van 31 de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging e de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 11 maart 2013, met kennisgeving op 16 maart 2013, verklaart de gemachtigde van de bevoegd staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan d motieven luiden als volgt: "Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum, van 08.02.2012 en

09.02.2012 werd ingediend en aangevuld op 29.08.2012 en 21.02,2013 door :

G., T. (...) (R.R (...)) Geboren te Ordzhonikidze op (...)*

En echtgenote:

G., I. (...) (R. R. : (...)) Geboren te Vladikavkaz op (...)

Wettelijke verteqenwoorigers van:

G., Z. (...) geboren te Vladikavkaz op (...)

G., V. (...) geboren te Kortrijk op (...) En meerderjarige zoon:

G., I. (...) (R.R.: (...)) Geboren te Vladikavkaz op (...) Nationaliteit: Rusland (Federatie van) Adres: (...)

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 va de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat di verzoek onontvankelijk is. Redenen: De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen d aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via d diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in he buitenland. Het feit dat betrokkenen sinds januari 2008 in België verblijven, geïntegreerd zijn en dit staven aan d hand van attesten van de cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en spreken en te staving diverse (deel)certificaten van de lessen Nederlands voorleggen, een vrienden- e kennissenkring hebben opgebouwd en dit staven aan.de hand van getuigenverklaringen hun zoon - G.I.

(...) - deeltijds studeert en deeltijds werkt en dit staaft aan de hand van schoolattesten, een verklarin van de werkgever en diverse loonfiches en een vast contract zou kunnen bekomen bij zijn huidig werkgever, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. D elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoe conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit op een of andere wijze schade zoude berokkend hebben aan de Belgische staat of aan de gemeenschap dient opgemerkt te worden dat va alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België va kracht zijnde wetgeving. Hét feit dat hun dochter, Z. (...), en hun meerderjarige zoon, I. (...), hier naar school gaan, wat gestaaf wordt aan de .hand van schoolattesten. en getuigenverklaringen, kan niet aanzien. worden als ee buitengewone omstandigheid omdat betrokkenen: niet aantonen dat een scholing niet in het land va herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseer onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is.

Betrokkenen wisten dat hun-verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van.d asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing hét land dienden te verlaten. Zij dienden op.

26.01.2008 een asielaanvraag in, die op 16.07.2008 werd afgesloten door de Raad voo Vreemdelingenbetwistingen met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigerig va de subsidiaire, bescherming. De duur van de procedure - namelijk iets minder dan 6 maanden - was oo niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Betrokkenen halen aan dat zij gezien hun lang verblijf in België geen banden meer hebben in hun lan van herkomst en zich er niet meer zouden kunnen aanpassen. Het echter de persoonlijke keuze va betrokkenen geweest om in België te verblijven alsook om geen contacten te onderhouden met hun lan van herkomst. Dit element kan bijgevolg niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid.

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel, hier nie van toepassing is, aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar RvV X en X - Pagina 2 van 31 machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familial banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van he EVRM." Eveneens op 11 maart 2013 met kennisgeving op 16 maart 2012 worden aan de eerste verzoekend partij, de tweede verzoekende partij en de overige verzoekende partijen bevelen om het grondgebied t verlaten (bijlagen 13) uitgereikt. Dit zijn de tweede, de derde en de vierde bestreden beslissing. 2. Over de rechtspleging De Raad stelt vast dat de eerste verzoekende partij enerzijds en de overige verzoekende partije anderzijds bij afzonderlijk verzoekschrift, gekend onder de respectievelijke rolnummers 123 218 en

123 248, een beroep tot schorsing en tot nietigverklaring hebben ingediend tegen de beslissing van d gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 maart 2013 waarbij de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bi van de vreemdelingenwet onontvankelijk werden verklaard. Aangezien deze beslissing dezelfde akte i en de verzoekende partijen bovendien dezelfde middelen, minstens gelijkluidende argumentati aanvoeren, worden de zaken gevoegd. Ter terechtzitting worden hieromtrent geen opmerkingen geuit. 3. Ontvankelijkheid De verwerende partij voert met betrekking tot de tweede, derde en vierde bestreden beslissing in beid nota's een exceptie op wegens gebrek aan belang, nu deze beslissing werd genomen op grond va artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris i een dergelijk geval over een gebonden bevoegdheid beschikt en hij derhalve bij een eventuel vernietiging van de bestreden bevelen gehouden zou zijn nieuwe bevelen om het grondgebied t verlaten uit te reiken. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor d Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van ee benadeling of een belang. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad va State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wi van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelij aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van d verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad va State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks,

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Opdat de verzoekende partijen een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zi gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van d bestreden beslissingen moet de verzoekende partijen bovendien enig voordeel opleveren en dus ee nuttig effect sorteren. In casu wordt in de tweede, derde en vierde bestreden beslissing vastgesteld dat de verzoekend partijen onder het toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet vallen. Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT