Arrest nr. 106146 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IVde Kamer, 28 juni 2013

Spreker:N. Vermander
Datum uitspraak:28 juni 2013
Uitgevende instantie::Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IVde Kamer
Land:Sri Lanka
 
GRATIS UITTREKSEL
nr. 106 146 van 28 juni 201 in de zaak RvV X / IVIn zake: XGekozen woonplaats: Xtegen:de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozenDE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 12 juni 201 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en d staatlozen van 28 mei 2013.Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.Gelet op de beschikking van 17 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 juni 2013.Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat
S. VAN ROSSEM, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:1. Over de gegevens van de zaak 1.1. Verzoeker, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rij binnengekomen op 29 april 2013 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 8 mei 201 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor d vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 15 mei 2013.1.3. Op 28 mei 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissin tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.De bestreden beslissing luidt als volgt: "A. FeitenrelaasRvV X - Pagina 1 Volgens uw verklaringen bent u een Srilankaan afkomstig uit Pungudutivu in Jaffna. In 2002 ging in Vavuniya wonen waar u werkte in voedingswinkels. In Vavuniya werd u aan een checkpoint doo leden van "LTTE" aangesproken om hen te helpen. Uw opdracht bestond er in om jongens van "LTTE"naar een winkel in Colombo te brengen. In 2005 bracht u voor het eerst twee jongens met de lijnbu naar Colombo. Nadien vroeg "LTTE" nog dat u ook wapens naar Colombo kon bezorgen, wat echter weigerde. In januari 2009 bracht u nogmaals een jongen naar Colombo, nadien zette u u activiteiten voor "LTTE" stop. Gedurende uw verblijf in Sri lanka werd u meermaals opgepakt door he leger en de politie omdat u verdacht werd van banden te hebben met "LTTE". U werd telkens na enkel uren zonder verdere gevolgen vrijgelaten. Op 22 oktober 2010 werd u echter aan de hospital Road nabi Jaffna door het leger opgepakt en meegenomen naar het legerkamp 512. In dezelfde periode werd u neef, die in 2009 door het leger was opgepakt en in augustus 2010 vrij kwam, door personen in ee witte van ontvoerd. In het kamp werd u ondervraagd omdat men u verdacht van betrokkenheid bi "LTTE". U ontkende dat u ooit maar iets met "LTTE" te maken had maar u werd niet geloofd. Tijden de ondervragingen werd u geslagen waardoor u een gebroken neus opliep en littekens aan u schouder overhield. Begin januari werd u door het leger vrijgelaten onder de voorwaarde dat u zic maandelijks bij het legerkamp moest aanmelden. U hield zich aan die voorwaarde tot augustus 2O11.Uit vrees dat het leger u zou komen zoeken omdat u zich niet aan de voorwaarde voor uw vrijlatin hield, vluchtte u met uw echtgenote reeds in augustus 2011 naar Killinochi. Ondertussen bleef he Srilankaans leger u thuis komen opzoeken. Uit vrees voor uw leven besloot u uiteindelijk om Sri lanka t verlaten. In april 2013 vertrok u met de lijnbus naar Colombo. Bij het checkpoint in Omanthai werd we uw bagage, doch niet uw identiteitsdocumenten gecontroleerd. Op 13 april vertrok u met uw eige paspoort vanuit Colombo. Via Saoedi-Arabië en Libanon kwam u in België aan en diende hier u asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer : U geboorteakte, uw identiteitskaart, uw huwelijkscertificaat, een affidavit van de Grama Officer van Kopay,een aanklacht die de moeder van Jayarasan indiende naar aanleiding van de aanhouding van haa zoon, een krantenknipsel over diens verdwijning en een aangifteformulier bij de politie van zij ontvoering. B. MotiveringEr dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Sri Lanka diende te verlate uit een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Conventie en dat u bij ee eventuele terugkeer naar Sri Lanka alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren of ee reëel risico op ernstige schade zoals omschreven in de wet over de subsidiaire bescherming zou lopen.Vooreerst kunnen er vraagtekens worden geplaatst omtrent uw voorgehouden profiel als Tamil di hulp bood aan "LTTE". Zo zijn uw opeenvolgende verklaringen over uw taken bij "LTTE" tegenstrijdig.Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u spionagetaken voor het "LTTE"uitoefende voor uw neef Jayarasa Wijitharan (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, vraag 5, p. 16).Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat de contacten met uw neef verbroken ware nadat hij in 1995 bij "LTTE" ging (zie gehoorverslag CGVS, p . 7). Nadien zou u een maand voor zij ontvoering in 2009 nog eens telefonisch contact met uw neef gehad hebben, doch omdat hij een tijge was durfde u niet teveel te zeggen (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Uit uw verklaringen voor het CGV kan aldus niet worden besloten dat u voor uw neef voor LTTE werkte zoals u voor de Diens Vreemdelingenzaken verklaarde. Geconfronteerd met deze tegenstelling zei u dat het hier om ee vergissing moest gaan. Deze verklaring kan echter niet overtuigen omdat zowel uw neefs naam al diens familieband met u bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd genoteerd en omdat u nergens voo het Commissariaat-generaal verklaarde dat u voor een familielid steun verleende aan "LTTE".Daarnaast zijn uw verklaringen over uw beweerde activiteiten voor "LTTE" eerder vaag en weini geloofwaardig te noemen. Zo verklaarde u dat u voor "LTTE" jongens die mogelijk een bomaansla moesten plegen naar Colombo diende te escorteren. U gevraagd hoe u die jongens dan naar Colomb moest brengen antwoordde u met de lijnbus. Wanneer vervolgens werd gevraagd waarom precies u di jongens met de lijnbus naar Colombo moest brengen, bleef u het antwoord schuldig. Pas wanneer werd gevraagd of u bepaalde vaardigheden had waarom u onontbeerlijk was om deze jongens t vergezellen kwam op de proppen dat u een kennis had in de winkel naa waar u die jongens moes brengen (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Hoe dan ook uw beweerde taken voor "LTTE" kunt u weini overtuigend en spontaan aanbrengen. Bovenstaande vaststelling wordt versterkt door het feit dat verder in het gehoor stelde dat u nog allerlei hulpdiensten voor "LTTE" uitvoerde. U gevraagd die take in detail op te noemen, kwam u niet verder dan te stellen dat u nog één keer een jongen naar Colomb heeft gebracht in 2009. Andere taken zou u nooit voor "LTTE" hebben uitgevoerd (zie gehoorversla CGVS, p. 10 en p. 11). Dit staat dan weer in contrast met uw eerdere verklaring dat u ook allerle diensten voor "LTTE" uitvoerde. Wel haalde u aan dat "LTTE" u vroeg om wapens naar Colombo t smokkelen, doch dat u weigerde dat te doen. U beweerde verder dat u dat probleemloos kon weigeren RvV X - Pagina 2 omdat u reeds jongens naar Colombo had gebracht (zie gehoorverslag p. 10 en p. 11). Rekenin houdende met de strakke structuur en autoritaire leiding van "LTTE" waarvan algemeen geweten is da zij burgers en zelfs minderjarigen inzetten om gevaarlijke opdrachten uit te voeren, is het nie geloofwaardig dat u zo maar zonder verdere gevolgen kon weigeren om de opdrachten van "LTTE" ui te voeren. Uit wat voorafgaat heeft u uw voorgehouden profiel niet aannemelijk gemaakt, waardoor d geloofwaardigheid dat u omwille dit profiel met de autoriteiten in aanraking kwam in het gedrang komt t staan.
Wat uw detentie betreft dient bovendien te worden opgemerkt dat u hiervan geen enkel begin va bewijs kunt voorleggen, terwijl u na uw vrijlating toch een document moest ondertekenen met daaro de voorwaarden voor uw vrijlating. Dat de Srilankaanse autoriteiten in deze context geen bewijs va uw vrijlating zouden afleveren kan weinig overtuigen. Daarenboven zijn uw opeenvolgende verklaringe die u voor het Commissariaat-generaal aflegde over het niet naleven van die voorwaarden en d mogelijke repercusies die daar aan vasthingen niet eensluidend. Zo vertelde u aanvankelijk dat u to eind 2011 (november) in kopay bij uw ouders woonde en pas dan naar Killinochi verhuisde (zi gehoorverslag CGVS, p. 1 en p. 3). Wanneer er werd doorgevraagd over het aantal malen dat u zich n uw vrijlating bij het leger aanmeldde en wat de mogelijke gevolgen waren wanneer u zich daar niet aa hield verklaarde u dat u zich de laatste maal aanmeldde in augustus 2011, dat u uit vrees voor het lege reeds op 30 augustus 2011 naar Killinochi vertrok en aldus niet thuis was wanneer het leger i september 2011 u kwam zoeken (zie gehoorverslag CGVS p. 3 en p. 4). Verder kunnen er no tegenstrijdigheden worden opgemerkt in uw verklaringen waarom de autoriteiten u van betrokkenheid bi "LTTE" verdachten. Zo verklaarde u aanvankelijk dat zij daarvan op de hoogte waren omdat uw nee daarvoor was opgepakt en van al uw activiteiten op de hoogte was en dat u vermoedde dat hij dit aa het leger had verteld (zie gehoorverslag CGVS, p. 4), terwijl u verder in het gehoor stelde dat di familielid geenszins op de hoogte was van uw activiteiten (zie gehoorverslag CGVS, p. 14).Bovenstaande vaststellingen ondermijnen ook dat gedeelte van uw asielrelaas.Voorts moet worden opgemerkt dat niettegenstaande u door het leger zou worden gezocht er i slaagde om met het openbaar vervoer via een militaire checkpoint naar Colombo te reizen en vanui Colombo met eigen paspoort met het vliegtuig kon vertrekken . Dat u dergelijke risico's nam valt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT