Vonnis nr. 12/6226/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 oktober 2012

Datum uitspraak:26 oktober 2012
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

33ste kamer -openbare zitting van 26/10/2012

VONNIS

A.R. nr 12/6226/A

Sociale verkiezingen Aud. nr

Rép. nr 12/

IN ZAKE :

HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE (ACV) , representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1031 BRUSSEL, Haachtsesteenweg, 579,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mr Veerle STROOBANTS, advocaat te 1080 Brussel, Schoonslaapsterstraat, 29 - bus 1 ;

TEGEN

De NV ZAMBON, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1090 JETTE, Burgemeester Etienne Demunterlaan, 1, KBO nr. 0407.139.583

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr VIERIN Thierry en Mr Johanna VAN HERREWEGHEN, advocaten te 1050 BRUSSEL, Marsveldplein, 2 ;

MEDE IN ZAKE :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.) , representatieve werknemersorganisatie met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

eerste betrokken partij, die niet verschijnt ;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, ,

tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

Gelet op de van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

Gelet op de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

Gelet op de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

 1. DE PROCEDURE

  De rechtbank nam kennis van de volgende procedurestukken :

  - het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 7 mei 2012

  - de conclusies en aanvullende conclusies neergelegd door de NV ZAMBON op respectievelijk 29 juni 2012 en 14 september 2012

  - de conclusies neergelegd door het ACV op 27 juli 2012

  - de bundels van het ACV en de NV ZAMBON.

  De partijen werden bij aangetekende brief opgeroepen voor de zitting van 15 mei 2012;

  Op aanwijzing van het ACV werd het ABVV als betrokken partij opgeroepen, maar deze is ter zitting niet verschenen ;

  De aanwezige partijen hebben gepleit ter openbare zitting van 21 september 2012 waarna de zaak in voortzetting gesteld werd op de zitting van 26 oktober 2012 , waarop de debatten gesloten werden en de zaak in beraad genomen werd voor uitspraak uiterlijk op 23 november 2012.

 2. DE VORDERING

  Het ACV vordert: "te zeggen voor recht dat de gemiddelde gewoonlijke tewerkstelling van de technische bedrijfseenheid ZAMBON N.V. minstens 50 bedraagt;

  Verweerster te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle haar door de wet van 4 december 2007, betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, zoals gewijzigd door de wet van 28 juli 2011 opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen in 2012 voor de aanwijzing van personeelsafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk;

  Verweerster te bevelen de informatie voorzien in art. 10 van bovenvermeld wet op de voorgeschreven wijze te verstrekken binnen de 5 werkdagen na kennisgeving van het vonnis op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging;

  Verweerster te veroordelen tot de betaling aan verzoeker van een dwangsom van 2.500 euro voor elke dag dat de data die het K.B. voorziet voor de verdere handelingen in de verkiezingsprocedure worden overschreden;

  Verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtplegingsvergoeding begroot op 1.320 euro."

  De NV ZAMBON vordert "De vordering van het ACV ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en te zeggen voor recht dat Zambon geen sociale verkiezingen moet organiseren".

 3. DE FEITEN

  Over de volgende feiten bestaat geen betwisting:

  De NV Zambon maakt deel uit van de Zambon Group, een internationale farmaceutische groep,met hoofdzetel te Italië. De NV Zambon werd opgericht in 1965 onder de toenmalige naam "Inpharzam België" en is actief op de Belgische markt met een gamma aan geneesmiddelen vrij van voorschrift, geneesmiddelen op voorschrift en voedingssupplementen.

  In 2008 organiseerde de NV Zambon sociale verkiezingen voor het instellen van een comité voor preventie en bescherming op het werk.

  Op basis van de berekening in november 2011, besliste de NV Zambon om in 2012 geen sociale verkiezingen te organiseren, nadat zij vaststelde dat de personeelsterkte minder dan 50 werknemers bedroeg, meer bepaald 48,54 werknemers.

  Het ACV stuurde op 19 december 2011 een ingebrekestelling naar de NV Zambon tot het opstarten van de procedure voor de sociale verkiezingen 2012 .

  In een brief van 29 december 2011 van haar raadslieden zette de NV Zambon uiteen dat zij bij haar standpunt bleef.

  Op 7 mei 2012 legde het ACV dan een verzoekschrift neer bij de arbeidsrechtbank.

 4. BESPREKING

  (1)

  Het ACV zet in essentie het volgende uiteen:

  - Sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden binnen die technische bedrijfseenheden waar de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling meer dan 50 bedraagt.

  - Het gemiddelde wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat een personeelslid in dienst was bij de werkgever, conform de bepalingen zoals uiteengezet in de wet.

  - Verweerster heeft bij de berekening van haar personeelssterkte ten onrechte geen rekening gehouden met de tewerkstelling van mevrouw D..

  Zoals blijkt uit haar arbeidsovereenkomst en de loonfiche van oktober 2011 (stuk 32), is mevrouw D wel degelijk verbonden met verweerster middels een arbeidsovereenkomst.

  - Verder geeft de regelgeving geen definitie van "gewoonlijke tewerkstelling", zodat het aan de feitenrechter toekomt na te gaan wat dit is. Verweerster stelt dat het gewoonlijk karakter van de tewerkstelling pas onderzocht kan worden nadat vaststaat dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT