Arrest nr. 2011-AR-3124 van Hof van Beroep, Gent, 4 januari 2012

Datum uitspraak: 4 januari 2012
Uitgevende instantie::Gent
 
GRATIS UITTREKSEL

Hof van beroep

te Gent

12bis Kamer

Terechtzitting

van

4 januari 2012

2011/AR/3124 - In de zaak van:

V.Z.W. ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.LUCAS EN VOLKSKLINIEK

met zetel te 9000 GENT, Groenebriel 1, ingeschreven met KBO-nummer 0459.265.997,

appellante,

hebbende als raadsman mr. VAN OVERBERGHE Jo, advocaat te 9800 DEINZE, Guido Gezellelaan 109

tegen:

D........... S.......... D.............,

wonende te ...................................,

geïntimeerde, in persoon verschenen

velt het hof het volgend arrest:

De partijen werden gehoord in openbare terechtzitting in hun middelen en de door de vzw Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas en Volkskliniek (hierna "AZ SL&V" genoemd) neergelegde stukken werden ingezien.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit hof op 17 november 2011, stelde AZ SL&V hoger beroep in tegen het vonnis dat op 29 september 2011 tussen partijen op tegenspraak werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zeventiende kamer.

Antecedenten

 1. In haar dagvaarding van 7 juli 2011 zette AZ SL&V uiteen dat D............. D......... S..........(hierna "D..... S.........." genoemd) in haar ziekenhuis werd opgenomen en verpleegd en dat tussen 31 augustus 2009 en 31 maart 2011 voor de verstrekte diensten van opname en verpleging in het ziekenhuis zeven facturen werden uitgeschreven voor een totale som van 1.897,79 EUR. Zij stelde dat D...... S..........., ingevolge zijn akkoord met de verklaring van opname, bovendien conventionele rente verschuldigd was aan 10% per jaar, vanaf de vijftiende dag na het verzenden van de verpleegnota, begroot op 133,77 EUR, en een conventionele schadevergoeding van 10% van de hoofdsom of 189,78 EUR. AZ SL&V overwoog dat zij, voor het geval dat de rechtbank de gevorderde schadevergoeding nietig zou verklaren, haar vordering in schadevergoeding in subsidiaire orde steunde op het gemeen recht en op deze basis eenzelfde bedrag aan schadevergoeding vorderde, naast een nalatigheidsintrest van 10% vanaf de 15de dag na factuurdatum.

  AZ SL&V vorderde aldus de veroordeling van D...... S.......tot betaling aan haar van 2.221,34 EUR, meer de gerechtelijke intresten op de hoofdsom van de facturen en op de schadevergoeding en de kosten van het geding.

 2. De eerste rechter verklaarde de vordering van AZ SL&V ontvankelijk en in de hierna vermelde mate gegrond. Hij veroordeelde D......... S.......... tot betaling aan AZ SL&V van 1.897,79 EUR, te vermeerderen met de moratoire intresten aan de wettelijke rentevoet berekend vanaf 23 mei 2011 tot de datum van dagvaarding en vervolgens met de gerechtelijke intresten aan dezelfde wettelijke

  rentevoet berekend tot de datum van volledige betaling. Het meer en anders gevorderde wees hij af als ongegrond. Hij zegde voor recht dat de betalingen van 96,27 EUR en van 46,27 EUR, betaald op respectievelijk 11 juli 2011 en op 4 augustus 2011, in rekening dienden gebracht te worden overeenkomstig artikel 1254 B.W.. Hij liet gedaagde toe om de schuld af te betalen, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, mits maandelijkse betalingen van 100,00 euro, met ingang van 15 oktober 2011. Hij zegde dat bij het in gebreke blijven van de stipte naleving van dit afbetalingsschema en mits niet-betaling van één der mensualiteiten binnen de tien dagen na de vervaldag, het nog openstaande saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar werd gesteld. Ten slotte veroordeelde hij D........ S........ tot de kosten van het geding en hij verklaarde het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van de borgstelling. Hij zegde dat er geen redenen waren om het kantonnement uit te sluiten.

  De eerste rechter achtte de vordering voor de hoofdsom van 1.897,79 EUR rechtmatig en gegrond op basis van de in de dagvaarding uiteengezette feiten en van de neergelegde stukken.

  Hij stelde vast dat de AZ SL&V op grond van de door D...... S........... ondertekende "opnameverklaring(en)" een conventionele rente van 10% op de factuurbedragen vorderde vanaf de vijftiende dag na het verzenden van de verpleegnota en een conventionele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 12,39 EUR.

  In deze "opnameverklaring(en)" was bedongen dat in geval van laattijdige of onvolledige betaling, zonder dat enige ingebrekestelling vereist was, een nalatigheidsintrest van 1% per maand werd aangerekend vanaf de vijftiende dag na de datum van de verpleegnota. Bovendien werd daarin bepaald dat het bedrag van de verpleegnota werd verhoogd met 20%, met een minimum van 50,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

  De eerste rechter overwoog dat de overeengekomen verwijlintresten en schadebeding als uitgangspunt moesten dienen om te beoordelen of er reden was tot nietigverklaring of matiging ervan en dat de schuldeiser de controlebevoegdheid van de rechter niet kon uitsluiten door, anticiperend op een gevreesde matiging of nietigverklaring, "vrijwillig" minder te vragen dan was overeengekomen.

  Verwijzend naar rechtspraak van het Hof van Justitie wierp hij ambtshalve de vraag op of de clausules in verband met de conventionele rente en schadevergoeding onrechtmatige bedingen waren in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna WMPC genoemd). Hij legde deze vraag voor aan AZ SL&V, die de toepasselijkheid van de WMPC betwistte, ontkende dat er sprake van was van onrechtmatige bedingen en erop wees dat er geen sprake kon zijn van een schending van de voorwaarde van wederkerigheid.

  De eerste rechter zette uiteen dat, overeenkomstig artikel 74,17 WMPC, de bedingen in overeenkomsten, gesloten tussen onder-nemingen en consumenten, onrechtmatig zijn, als zij ertoe strekken het bedrag vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de consument die zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de onderneming die in gebreke blijft. Hij stelde dat, wanneer de overeenkomst een forfaitair schadebeding of een clausule omtrent conventionele intresten bevat voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT