Arrest nr. C.12.0073.N van Hof van Cassatie, België, 5 oktober 2012

Datum uitspraak: 5 oktober 2012
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. C.12.0073.NGR CAPITAL PARTNERS bvba, met zetel te 2200 Herentals, Diamant-straat 8/214, eiseres,vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,tegenCOMMERCIAL FINANCE GROUP nv, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 4,verweerster,vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest,en in aanwezigheid van1. Paul VAN ROMPAEY, advocaat, met kantoor te 2260 Westerlo, Zand-berg 19, als curator van het faillissement van Manu Jones Benelux nv,partij opgeroepen in bindendverklaring van het arrest,vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de in bindendverklaring opge-roepen partij woonplaats kiest,2. M.T.,3. J.M.,partijen opgeroepen in bindendverklaring van het arrest.I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOFHet cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 oktober 2011.Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.II. CASSATIEMIDDELDe eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.III. FEITENUit het arrest blijken de volgende feiten:- op 1 april 2010 sluit de eiseres met MJB nv een overeenkomst tot overname van de voorraden van MJB nv, met mogelijkheid tot wederverkoop;- deze overeenkomst bevat een beding van conventionele schuldvergelijking tus-sen de schuldvorderingen van de verkoop en de eventuele wederverkoop;- op 1 april 2010 stelt MJB nv een factuur op voor een bedrag van 190.000,25 euro en 9.680 euro met vervaldag op 90 dagen;- deze schuldvordering wordt dezelfde dag gecedeerd aan de verweerster in het raam van een factoringovereenkomst door middel van een endossement van de factuur door het aanbrengen van een stempel met het bericht van de overdracht en betaalbaarheid aan de verweerster;- dezelfde dag richt de verweerster zich tot de eiseres om bevestiging te vragen of deze factuur is aanvaard;- de eiseres deelt aan de verweerster mee dat de factuur wordt aanvaard en zal worden voldaan op de vervaldag;- op 11 mei 2010 maakt de eiseres gebruik van haar recht op wederverkoop en maakt een factuur op geadresseerd aan MJB nv voor een totaalbedrag van 199.680,25 euro;- op de vervaldag maakt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT