Arrest nr. 2012/AB/254 van Arbeidshof, Brussel, 7 mei 2012

Datum uitspraak: 7 mei 2012
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL─────────ARREST ARREST UITGESPROKEN OP DE OPENBARE ZITTING VAN7 MEI TWEEDUIZEND EN TWAALF.11e KAMERCollectieve schuldenregeling - toelaatbaarheideenzijdigdefinitiefIn de zaak: W. S., Appellant, die op de openbare terechtzitting wordt vertegenwoordigd door meester PUTTEMAN Lieselot, advocaat te Vilvoorde.* * **Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel volgend arrest uit:Gelet op de stukken van de rechtspleging en meer bepaald op:- het voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beschikking, uitgesproken op tegenspraak, door de 32ste kamer van de arbeidsrechtbank te Brussel op 17 februari 2012;- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 16 maart 2012;- de voorgelegde stukken;De verzoeker werd gehoord in de mondelinge uiteenzetting van zijn middelen en conclusies in raadkamer op 16 april 2012, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor uitspraak werd gesteld op heden.* **I. FEITEN EN RECHTSPLEGING1. De heer S. W. heeft reeds eerder een collectieve schuldenregeling aangevraagd samen met zijn toenmalige vriendin B. Dit verzoek werd toelaatbaar verklaard bij beschikking van de Beslagrechter te Brussel van 4 november 1999.Nadat een minnelijke aanzuiveringregeling werd gehomologeerd, werd deze collectieve schuldenregeling op 30 mei 2002 herroepen ten aanzien van mevr. B.. Aan de heer S. W. werd een tweede kans geboden.Hij nam deze kans niet ter harte, zodat de Beslagrechter te Brussel bij vonnis van 21 januari 2004 ook ten aanzien van de heer W. de herroeping uitsprak, o.m. wegens het maken van nieuwe schulden.2. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel op 30 september 2011, vroeg de heer W. opnieuw om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling.De heer W. heeft 2 dochters. Hij geeft in zijn verzoekschrift een netto-inkomen van euro 1.067,86 op en een uitgavenlast van euro 1.025. Hij maakt melding van schulden ter waarde van euro 18.473,68; één van de schulden verwijst naar onbetaalde reizen met Neckerman van thans euro 970,66 en euro 1.489,83.Bij schrijven van 12 oktober 2011 stelde de arbeidsrechter te Brussel bijkomende vragen o.m. over- de kosten van een voorgenomen huwelijk te Thailand ter waarde van ongeveer euro 16.000 en de financiering hiervan- de stand van zaken in verband met de schulden van de vorige procedureBij antwoordschrijven van 12 december 2011 legde de raadsman van de heer W. uit dat- hij einde november 2013 op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT