Vonnis nr. 06/1152/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 28 april 2008

Datum uitspraak:28 april 2008
Uitgevende instantie::Turnhout
 
GRATIS UITTREKSEL

A.R. nr: 06/1152/A van: 28 april 2008 Rep.nr.:

HYPOTHEEKWET

VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG ACHTENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden:

R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter;

E. SNEYDERS, Griffier.

INZAKE VAN:

Mevrouw XXX;

-- gedinghernemende partij.

die het geding hernomen dat destijds werd aangevat door meester DE KEYSER Ludo, advocaat, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van de heer YYY, daartoe aangesteld bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Turnhout bij vonnis van 23 november 2005, rolnummer 05A1141, repertoriumnummer 5111/2005, B.S. 6 december 2005, met burelen te 2350 Vosselaar, Bolk 57.

-- oorspronkelijk eiser.

-- alhier ter zitting vertegenwoordigd door mr. K. Corsus loco mr. N. Devos, advocaat te 2440 Geel, Diestseweg 155.

TEGEN:

De B.V.B.A. INRANO & DEGIMI INVEST, K.B.O. nr. 0865.663.830, met vennootschapszetel gevestigd te 2300 Turnhout, Tingietersstraat 29.

-- verweerster.

-- alhier ter zitting vertegenwoordigd haar zaakvoerder de heer ZZZ, bijgestaan door mr. S. Vanherck loco mr; R. Wilmots, advocaat te 2300 Turnhout, Gemeentestraat 4/6.

* * * * *

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:

- de inleidende dagvaarding, betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder Paul Eyskens te Turnhout van 12 juli 2006, en gekantmeld op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 18 juli 2006;

- de besluiten van verweerster, neergelegd ter griffie op 7 december 2006;

- de dagvaarding in gedingherneming, betekend bij exploot van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Yves Eyskens te Turnhout van 9 juli 2007;

- de beschikking bij toepassing van art. 747, ß 2, Ger.W. van 5 september 2007;

- de besluiten van de gedinghernemende partij, neergelegd ter griffie op 9 oktober 2007 en 12 december 2007;

- de besluiten van verweerster, neergelegd ter griffie op 12 november 2007 en 11 januari 2008.

Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden evenals verweerster bij monde van haar zaakvoerder ZZZ, in hun middelen en besluiten op de openbare zitting van 31 maart 2008.

Gezien de stukken van partijen.

 1. FEITEN

  Bij akte verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 28 juli 2004 verkocht YYY, geboren te Turnhout op (...) 1926, zijn woning te Turnhout, (...), aan verweerster. Deze werd volgens de akte vertegenwoordigd door zaakvoerders QQQ en ZZZ.

  Volgens verweerster werd vooraf een onderhandse koopovereenkomst opgesteld, maar deze wordt niet voorgelegd.

  De partijen bij de akte bepaalden de koopprijs op euro 87.500,00. Deze zou als volgt voldaan worden:

  - door een eenmalige betaling van euro 12.500,00, waarvoor kwijting werd verleend;

  - door betaling van een maandelijkse rente van euro 250,00, betaalbaar de eerste van iedere maand, voor de eerste maal op 1 augustus 2004, tot op de dag van het overlijden van YYY, jaarlijks op 31 december en voor de eerste maal op 31 december 2004 te indexeren op basis van de gezondheidsindex;

  - door toekenning van een recht van bewoning aan YYY gedurende gans zijn leven, met het recht de woning te verhuren en de huurgelden te innen;

  - door het dragen van de kosten van onderhoud van tuin en woning. De kosten die gebruikelijk ten laste van de huurder vallen, bleven ten laste van YYY of zijn huurders in geval van verhuring. De kosten die gebruikelijk ten laste van de verhuurder vallen, zouden ten laste van verweerster vallen. Daarenboven nam verweerster de verplichting op zich de tuin geregeld te onderhouden en binnen drie maanden na het verlijden van de akte buitenschilderwerken te laten uitvoeren;

  - door uitvoering van bijzondere werken, met name: herstel van de muur in de keuken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT