Arrest nr. 2003/AR/1934 van Hof van Beroep, Gent, 21 december 2006

Datum uitspraak:21 december 2006
Uitgevende instantie::Gent
 
GRATIS UITTREKSEL

in de zaak van: 1. V.G,¿, eerste appellant,en zijn echtgenote:2. V.X, ¿,tweede appellante,beiden samenwonende te 8211 ZEDELGEM (Aartrijke), Rozeboomstraat 6,3. V.M, ¿,wonende te X,derde appellante,4. V.J, ¿,wonende te X,vierde appellant,allen hebbende als raadsman mr. VANHAELEMEESCH Roger, advocaat te 8000 BRUGGE, Schrijversstraat 21E,tegen:1. D.D, ¿, eerste geïntimeerde,en zijn echtgenote:2. D.M, ¿,tweede geïntimeerde,de eerste en de tweede beiden samenwonende te Y,en hebbende als raadsman mr. ARNOU Patrick, advocaat te 8210 ZEDELGEM, Burg. Jos Lievensstraat 12 3. C.C, ¿,derde geïntimeerde,en zijn echtgenote:4. V.P, ¿.,vierde geïntimeerde,de derde en de vierde beiden samenwonende te Aen hebbende als raadsman mr. MICHOLT Ralf, advocaat te 8000 BRUGGE, Maria Van Bourgondiëlaan 7B 5. D.X, ¿,vijfde geïntimeerde,en zijn echtgenote:6. H.A, ...,zesde geïntimeerde,de vijfde en de zesde beiden samenwonende te B,en hebbende als raadsman mr. ARNOU Luc, advocaat te 8210 ZEDELGEM (LOPPEM), Dorp nr. 15,7. M.R, ¿,wonende te C,zevende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,8. M.E, ¿,wonende te D,achtste geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,9. M.J, ¿,wonende te E,negende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,10. S.P, ¿,tiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,en zijn echtgenote:11. V.R, ¿,elfde geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,de tiende en de elfde beiden samenwonende te F,12. V.J, ¿,twaalfde geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,en zijn echtgenote:13. M.M, dertiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,de twaalfde en de dertiende beiden samenwonende te G,14. V.Ro, ¿,veertiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,en zijn echtgenote:15. V.L, ¿,vijftiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,de veertiende en de vijftiende beiden samenwonende te H,16. V.A, ¿,zestiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,en zijn echtgenote:17. K.M, ¿,zeventiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,de zestiende en de zeventiende beiden samenwonende te I,18. D.J, ¿,achttiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor hem,en zijn echtgenote:19. B.M, ¿,negentiende geïntimeerde,die niet verschijnt noch iemand voor haar,de achttiende en de negentiende beiden samenwonende te J,20. M.S, ¿,wonende te K,twintigste geïntimeerde,en haar (overleden) echtgenoot:21. D.G, oorspronkelijke eenentwintigste geïntimeerde,overleden te Brugge op ¿,voor wie het geding hervat wordt door zijn twee rechtsopvolgers:a) M.S, zijn echtgenote,hiervoor vereenzelvigd als de twintigste geïntimeerde,b) D.M, zijn enige dochter,hiervoor vereenzelvigd als de tweede geïntimeerde,de twintigste en de eenentwintigste geïntimeerden allen hebbende als raadsman mr. ARNOU Patrick, voornoemd,werden op de openbare terechtzitting van 29 juni 2006 de verschenen partijen gehoord in hun middelen en besluiten, de debatten gesloten en werd de zaak in beraad genomen.De overgelegde overtuigingsstukken en het dossier van de rechtspleging, omvattende inzonderheid:- het dossier van de rechtspleging van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, waaronder het bestreden vonnis van de 1e kamer van deze rechtbank d.d. 11 juni 2003, gekend onder A.R. 01/730/A;- het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 20 augustus 2003;- de akte van gedinghervatting, neergelegd ter griffie van het hof op 8 december 2005;werden ingezien.HET HOF VERLEENT VOLGEND ARREST.A. de feitelijke gegevens en antecedentenDe feitelijke gegevens en antecedenten die aan de grondslag liggen van het in hoger beroep te beslechten geschil kunnen als volgt worden weergegeven.Appellanten V.G, V.M en V.J zijn samen met vierde geïntimeerde V.P de wettige broers en zusters V.Re, gesproten uit het huwelijk van wijlen hun ouders V.Ri - G.I.Wijlen V.Re was gehuwd met wijlen M.E onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten volgens huwelijkscontract verleden op 13 juli 1957 voor notaris De Busschere te Brugge (stuk 1 bundel 1e, 2e en 20e geïntimeerden) en uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.Wijlen V.Re overleed te Aartrijke op 8 januari 1994 (stuk 1 appellanten).Na zijn overlijden bleek dat laatstgenoemde een ¿eigenhandig¿ (cf. infra wat dit laatste betreft) testament had opgesteld met volgende inhoud (letterlijke weergave) (stuk 2 appellanten - stuk 2 1e, 2e en 20e geïntimeerden):¿Ondergetekende Re.Vverklaardt na zijn dood het geenhij bezit de volle eigendom komt van zijn echtgenote E.M.(handtekening)¿Omtrent dit testament dient opgemerkt te worden dat:- het niet is gedateerd en het buiten betwisting staat dat dit geschreven werd op de achterzijde van een gedrukte reclamefolder van tearoom "t' Orgeltje" (stuk 5 bundel 1e , 2e en 20e geïntimeerden);- volgens appellanten dit niet eigenhandig werd geschreven door wijlen V.Re doch vermoedelijk wel door zijn echtgenote wijlen M.E terwijl:¿ eerste en tweede geïntimeerden alsook twintigste geïntimeerde laten gelden dat dit testament allicht niet volledig eigenhandig geschreven is door wijlen V.Re, hoewel allicht wel door hem ondertekend is en ook zijn wil weergeeft;¿ volgens vijfde en zesde geïntimeerden het testament wel degelijk eigenhandig werd geschreven door wijlen V.Re.Dit testament werd door wijlen M.E ter hand gesteld van notaris Mouriau de Meulenacker met standplaats te Torhout , die op 16 september 1994 een akte neerlegging verleed (stuk 2 1e, 2e en 20e geïntimeerden) terwijl een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van opening en beschrijving van het eigenhandig testament, samen met een gewaarmerkte fotokopie ervan, door deze notaris op 5 oktober 1994 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge werd gedeponeerd (stuk 3 1e, 2e en 2e geïntimeerden).Tevens werd door wijlen M.E op 16 september 1994 de aangifte van nalatenschap verricht (stuk 4 appellanten - stuk 4a 1e , 2e en 20e geïntimeerden) terwijl zij op 26 september een bijvoeglijke aangifte deed (bijlage stuk 4 appellanten - stuk 4b 1e, 2e en 20e geïntimeerden).Het wordt niet betwist dat wijlen M.E tevens de successierechten op de nalatenschap van wijlen haar echtgenoot voldeed (stuk 11 t.e.m. 13 1e, 2e en 20e geïntimeerden - stuk 2 t.e.m. 5 3e en 4e geïntimeerden) alsook de schulden van de nalatenschap (begrafeniskosten, rouwmaaltijd, grafsteen e.d.) betaalde.Blijkens de aangifte van nalatenschap waren als eigen onroerende goederen van wijlen V.Re te beschouwen een woonhuis met aanhorigheden en land te WTevens behoorde tot de huwgemeenschap van wijlen V.Re - M.E een perceel land te POmtrent de houding welke appellanten nopens dit testament aannamen dient omtrent hun uitleg in hun appelakte en in hun conclusies voor de eerste rechter en in hoger beroep het volgende opgemerkt te worden:- in hun conclusies voor de eerste rechter d.d. 4 september 2001 (pagina 4) stelden zij voorop:¿Overwegende dat concluanten wel degelijk de destijds vooropgestelde vereffening/verdeling na overlijden van wijlen V.Re hebben betwist: zij werden uitgenodigd door het Ambt van Notaris Mouriau de Meulenacker om dit ongeldig testament te bekrachtigen en hebben uitdrukkelijk geweigerd dit te doen tegenover de notaris en zijn vereffenings/verdelingsvoorstel te beamen.¿;- in hun verzoekschrift tot hoger beroep laten zij:¿ enerzijds gelden dat zij als wettige erfgenamen van wijlen V.Re een oproeping ontvingen van notaris Mouriau de Meulenacker teneinde het testament te bekrachtigen (waarbij zij stellen dat zij deze oproeping niet meer terugvinden) doch dit weigerden; ¿ anderzijds gelden dat zij zelf notaris Monballyu met standplaats te Pittem aanstelden die op 14 december 1994 notaris Mouriau de Meulenacker zou hebben aangeschreven doch welke laatste in zijn antwoord de nietigheid (van het testament) zou hebben verzwegen; - in hun eerste conclusies in hoger beroep:¿ stellen appellanten evenwel voorop zij het ¿kennelijk ongeldig¿ testament niet zagen doch integendeel uit hun stukken zou blijken dat zij zich wendden tot een eigen notaris Monballyu die navraag zou doen omtrent de vererving zonder dat zij toen ooit het ¿testament¿ zagen;¿ wijzigen zij enerzijds hun standpunt met betrekking tot de tussenkomst van notaris Monballyu door te stellen dat deze bij de registratie inlichtingen opvroeg (en dus niet bij notaris Mouriau de Meulenacker - cfr. pag. 3 eerste beroepsbesluiten appellanten) doch anderzijds handhaven zij hun eerder ingenomen standpunt door te stellen dat ¿op tussenkomst van notaris MONBALIU (via fax dd. 14.12.94/ stuk-5) de nietigheid werd verzwegen¿ (cf. pag. 1 eerste beroepsbesluiten appellanten).Hoe dan ook wordt vastgesteld dat:- geen enkel stuk voorligt met betrekking tot de beweerde oproeping van appellanten door notaris Mouriau de Meulenacker om tot ¿bekrachtiging¿ van het testament over te gaan;- notaris Monballyu medio december 1994 aan het registratiekantoor te Brugge verzocht om de devolutie mee te delen van de nalatenschap van wijlen V.Re en de diensten van het 2de kantoor der registratie te Brugge alsdan te kennen gaven (stuk 5 appellanten):¿Dhr. Re.V overleed op ¿, zijn erfenis viel toe aan zijn echtg. Mevr. E.M voor 1/1 V.E. begrijpende:1) 1/2 V.E. in 1 ha 46 a 41 ca land, Sie B nr. 79 A, 97C te Aartrijke, Krekaertvijver2) 1/2 V.E. in 1 ha 16 a 32 ca hoeve, maalderij, boomgaard en bouwlandA) ¿ (verdere gegevens ontbreken op voorgelegde kopie);B) ¿voor (verdere gegevens ontbreken op voorgelegde kopie);C) ¿ (verdere gegevens ontbreken op voorgelegde kopie);ingevolge eigenhandig testament, neergelegd onder deminu(..) van notaris Mouriau de Meulenacker op 16.09.94.¿.Enig ander stuk omtrent dit alles - laat staan een stuk waaruit zou blijken dat notaris Mouriau de Meulenacker de ¿nietigheid¿ zou hebben verzwegen ¿ wordt door appellanten niet voorgelegd.Verder laten appellanten in hun verzoekschrift tot hoger beroep gelden dat zij - ondanks hun weigering om het testament te bekrachtigen -...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT