Arrest nr. 2002/AR/0838 van Hof van Beroep, Gent, 13 maart 2003

Datum uitspraak:13 maart 2003
Uitgevende instantie::Gent
 
GRATIS UITTREKSEL

DC, werkzoekende,

wonende te ...

appellante tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op tegenspraak gewezen door de zesde kamer dd. 14-2-2002, oorspronkelijk eiseres in de zaak A.R. 00/2050/A en verweerster in de zaak A.R. 00/2085/A,

hebbende als raadsman meester DOUTRELUINGNE Marc, advocaat te 8500 Kortrijk, H. Consciencestraat 9;

tegen :

VP, fotograaf,

wonende te ...

geÔntimeerde,

oorspronkelijk verweerder in de zaak A.R. 00/2050/A en eiser in de zaak A.R. 00/2085/A,

hebbende als raadsman meester KENNES Luk, advocaat te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 24b;

velt het Hof het volgend arrest.

De appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 14 februari 2002 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zesde kamer, waarbij de echtscheiding tussen de partijen werd uitgesproken in wederzijds nadeel met bevel tot vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen en benoeming van notarissen, waarbij de nevenvordering van de appellante tot het bekomen van een uitkering na echtscheiding als niet gegrond werd afgewezen, waarbij werd vastgesteld dat de maatregelen nopens het ouderlijk gezag, het recht op persoonlijk contact en het onderhoudsgeld voor de gemeenschappelijke, minderjarige kinderen genomen bij beschikking van de Voorzitter zetelend in kort geding van kracht blijven en waarbij de partijen ieder in de helft van de kosten werden veroordeeld.

Het hoger beroep van de appellante strekt er toe het bestreden vonnis teniet te doen en, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering tot echtscheiding van de geÔntimeerde als ongegrond af te wijzen, ø...recht doende op de nevenvordering, aan de geÔntimeerde een geÔndexeerde maandelijkse persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding toe te kennen tbv 745 EUR' (sic appËlakte van 11 april 2002) en de geÔntimeerde te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.

De geÔntimeerde vordert het hoofdberoep af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond.

Voor zover het Hof evenwel zou oordelen dat het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond is, vordert de geÔntimeerde de oorspronkelijke vordering van de appellante in de zaak A.R. 00/2050/A af te wijzen als niet ontvankelijk, minstens ongegrond, hetgeen als een ondergeschikt incidenteel beroep moet worden aangezien. In elk geval vraagt de geÔntimeerde te zeggen voor recht dat de appellante niet gerechtigd is op enige persoonlijke onderhoudsbijdrage.

Voor zoveel als nodig vraagt de geÔntimeerde de appellante te bevelen de huurovereenkomst voor te leggen van het door haar gehuurd onroerend goed te .... waar zij gedomicilieerd is en woont.

Hij vordert de kosten ten laste te leggen van de appellante.

Blijkens de overwegingen van zijn syntheseconclusies stelt de geÔntimeerde een tussenvordering wegens tergend en roekeloos beroep in ertoe strekkende de appellante te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep begroot op 3.000 EUR.

* * *

Nopens de vraag tot wering van de conclusies:

  1. De geÔntimeerde heeft ter terechtzitting van 12 december 2002 gevraagd øde conclusies van 15 oktober 2002' van de appellante uit de debatten te weren. De partijen werden gehoord.

    Op de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT