Arrest nr. P991843N van België, 1 februari 2000

Datum uitspraak: 1 februari 2000
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

HET HOF,

Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het eerste middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 35, 37 en 56 van het Wetboek van Strafvordering,

eerste onderdeel, doordat, het bestreden arrest de juridische redengeving van het openbaar ministerie zoals opgenomen in zijn schriftelijke vordering van 13 september 1999 bijtreedt en tot de zijne maakt; dat hierin wordt gesteld : "Er is een onverenigbaarheid tussen de vaststellingen van de onderzoeksrechter en de neerlegging : Enerzijds stelt de onderzoeksrechter vast dat : - de gerechtelijke politie over een dossier beschikt dat hij volledig heeft doorgenomen en waarvan hij heeft vastgesteld dat het uiterst gevoelige informatie bevat, maar dat er zich geen enkel stuk in bevindt dat oorspronkelijk zou behoord hebben aan de NV Fal, - dat zij niet op wederrechtelijke wijze in handen zijn gekomen van derden, - dat het geen stukken zijn die kunnen beschouwd worden als bedrijfsinformatie. Anderzijds gaat de onderzoeksrechter over tot inbeslagname van hetgeen hij zelf gevoelige informatie noemt"; Dat verder gesteld wordt : "Voor zover de kwestieuze stukken in een afzonderlijke en verzegelde omslag toch ter griffie werden neergelegd als overtuigingsstuk in dit strafdossier, moet vastgesteld worden dat dit beweerd beslag en de neerlegging niet beantwoordt aan de vereisten van het Wetboek van Strafvordering en dat ze in strijd zijn met de eigen motivering van de onderzoeksrechter";

terwijl, deze vaststellingen van de onderzoeksrechter en de inbeslagname geenszins tegenstrijdig of onverenigbaar zijn vermits de onderzoeksrechter op grond van de artikelen 35 en 56 Wetboek van Strafvordering bevoegd en zelfs gehouden is om "alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen" in beslag te nemen; Dat hieronder bijgevolg niet enkel de zaken vallen die oorspronkelijk aan de NV Fal toebehoorden, of die op wederrechtelijke wijze in handen zijn gekomen van derden, of die beschouwd kunnen worden als bedrijfsinformatie; Dat ook andere zaken immers kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen; Dat dit des te meer geldt vermits de onderzoeksrechter nergens stelt dat er zich in betreffende stukken geen aanwijzingen bevinden omtrent het onderzochte misdrijf,

zodat de juridische redengeving zoals uiteengezet in de vordering van het openbaar ministerie en overgenomen in het bestreden arrest de artikelen 35 en 56 van het Wetboek van Strafvordering schendt;

tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest de juridische redengeving van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT