Arrest nr. 2011/AA/403 van Arbeidshof, Antwerpen, 26 maart 2012

Datum uitspraak:26 maart 2012
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

ARREST

A.R. 2011/AA/403

OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZESENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN TWAALF

C. G.,

wonende te,

appellant,

vertegenwoordigd door mr. K. Crauwels, advocaat te 2018 Antwerpen,

tegen :

S. M.,

vertegenwoordigd door,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mr. L. Kools, advocaat te 2800 Mechelen.

Na beraad spreekt het arbeidshof in openbare terechtzitting en in de Nederlandse taal het volgend arrest uit.

I. STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING

- het eensluidend verklaard afschrift van het op 12 april 2011 op tegenspraak gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank te Mechelen

- het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 30 juni 2011

- de beschikking d.d. 16 september 2011

- de conclusie van de S.M., ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 19 september 2011

- de conclusie van de heer C.G., neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 31 oktober 2011

- de conclusie van de S.M., ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 22 november 2011

- het schriftelijk advies van het openbaar ministerie neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 15 februari 2012

- de repliek op het advies van het openbaar ministerie voor de heer C.G. op 23 februari 2012 en voor de S.M. op 24 februari 2012

- de processen-verbaal van de openbare terechtzitting van 5 september 2011 en 9 januari 2012

II. PROCEDURE IN EERSTE AANLEG

Met dagvaarding van 6 december 2010 vorderde de heer C.G. zijn vordering, toelaatbaar en gegrond te verklaren, dienvolgens de S.M. te veroordelen tot afgifte van een volledig leesbaar afschrift van het advies van de preventieadviseur van Mensura de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk opgesteld ingevolge de klacht wegens pesten op het werk door de manipulaties die de leesbaarheid of volledigheid aantasten en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per dag vertraging en 25,00 EUR per ontbrekende, onvolledige of onleesbare pagina.

Ten slotte vorderde de heer C.G. de S.M. te veroordelen tot de kosten van het geding en het vonnis uitvoerbaar te verklaren, niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.

Met conclusie van 11 januari 2011 vorderde de S.M. de vordering van de heer C.G. als ongegrond af te wijzen en hem te veroordelen tot de kosten van het geding.

Met conclusie van 15 maart 2011 handhaafde de heer C.G. zijn vordering maar vorderde minstens, alvorens recht te doen in toepassing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, aan de S.M. of de Regionale Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk te Antwerpen, het bevel op te leggen om alle briefwisseling voor te leggen uitgaande van de Regionale Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk aan de S.M. in antwoord of als reactie op te schrijven van de S.M. d.d. 22 oktober 2010 met kenmerk BU 004006/2010.

Ten slotte de S.M. te veroordelen tot de kosten van het geding en het vonnis uitvoerbaar te verklaren, niettegenstaande elk verhaal en zonder kantonnement.

Met vonnis van 12 april 2011 werd de vordering ontvankelijk doch ongegrond verklaard en werd de heer C.G. veroordeeld tot de kosten van het geding.

III. EISEN IN HOGER BEROEP

Het verzoekschrift hoger beroep van 30 juni 2011 van de heer C.G. strekt ertoe het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren, het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw recht sprekend, de oorspronkelijke vordering van de heer C.G. ontvankelijk en gegrond te verklaren;

vervolgens de S.M. te veroordelen tot afgifte van een volledig leesbaar afschrift van het advies van de preventieadviseur van Mensura de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk opgesteld ingevolge de klacht wegens pesten op het werk door de manipulaties die de leesbaarheid of volledigheid aantasten, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per dag vertraging en 25,00 EUR per ontbrekende, onvolledige of onleesbare pagina;

ten slotte de S.M. te veroordelen tot de kosten van het geding.

Met conclusie van 31 oktober 2011 vordert de heer C.G. het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren, het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw recht sprekend, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en de S.M. te veroordelen tot de kosten.

Met conclusie van 22 november 2011 vordert de S.M. het hoger beroep als ongegrond af te wijzen, het bestreden vonnis in alle geledingen te bevestigen en de heer C.G. te veroordelen tot de kosten van het geding.

IV. ONTVANKELIJKHEID

Het hoger beroep werd tijdig en met een naar de vorm regelmatige akte ingesteld, zodat het ontvankelijk is.

V. TEN GRONDE

  1. De feiten

    De heer C.G. is sinds 1983 werkzaam bij de Lokale Politie Mechelen (voorheen: Gemeentepolitie Mechelen).

    In mei 2003 werd hij bevorderd tot commissaris.

    Van september 2005 tot mei 2010 vervulde hij de functie van directeur operaties/politiezorg.

    Midden 2008 legde een collega, commissaris D. O...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT