Arrest nr. 2011/AB/131 van Arbeidshof, Brussel, 2 april 2012

Datum uitspraak: 2 april 2012
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

─────────

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

9e KAMER

bediendecontract

tegenspraak

definitief

In de zaak :

B. W.,

Appellante, die op de openbare terechtzitting in persoon aanwezig is en ook wordt vertegenwoordigd door meester Crauwels Arnout loco meester Pieteraerens Eddy, advocaat te Brussel,

tegen :

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, handelend als Nationale Hulpkas der Zelfstandigen, met zetel gevestigd te

1000 Brussel, Jan Jacobsplein 6, woonstkiezend op het gewestelijk kantoor te 3000 Leuven, Vaartstraat 46,

Geïntimeerde, die op de openbare terechtzitting wordt vertegenwoordigd door meester Sobrie Anne-Marie, advocaat te Wilsele,

* * *

*

Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel volgend arrest uit :

Gelet op de stukken van de rechtspleging en meer bepaald op :

- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op tegenspraak, door de 29ste kamer van de arbeidsrechtbank te Brussel op 27 april 2010 ;

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 8 februari 2011 ;

- de conclusies en syntheseconclusies voor de appellante neergelegd ter griffie op 6 juli 2011 en 7 november 2011;

- de conclusies en syntheseconclusies voor de geïntimeerde, neergelegd ter griffie op 5 mei 2011 en 7 september 2011;

- de voorgelegde stukken;

De partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting van hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van 6 februari 2012, waarna de debatten werden gesloten. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies uitgebracht op 8 februari 2012. De appellante partij heeft op 2 maart 2012 haar repliek op dit advies gegeven, waarna de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

* *

*

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING

 1. De NV H. E. is gestart als familiebedrijf en is werkzaam in de sector van de auto-onderdelen.

  De NV ontstond door de omvorming van de toenmalige PVBA Etablissement J. H. op 3 maart 1980, waarbij de 125 aandelen als volgt werden verdeeld:

  - mevrouw G. M., schoonmoeder van mevrouw B. (30 aandelen)

  - de heer J. H., schoonvader van mevrouw B. (29 aandelen)

  - de heer D. H., echtgenoot van mevrouw B. (30 aandelen)

  - de heer J.-C. H., student (30 aandelen)

  - mevrouw B. (2 aandelen)

  - de heer C. C., gepensioneerde (2 aandelen)

  - de heer J.-P. H., vennootschapsbestuurder ( 2 aandelen)

  Mevrouw W. B. oefende tot 1986 de functie van financieel commissaris van de vennootschap uit.

 2. Op 4 januari 1994 droeg de familie H. 51% van de aandelen over aan de NV Autoparts Market.

  Als bestuurders van de vennootschap werden toen benoemd:

  - de heer P. V.

  - de heer P. B.

  - de heer M. V.

  - de heer A. E.

  - de heer M. E. en

  - mevrouw B.

  Door de algemene vergadering der aandeelhouders werd beslist dat hun mandaat onbezoldigd zou zijn.

 3. Mevrouw B. houdt voor dat zij daaropvolgend met ingang van 1 maart 1994 als voltijdse bediende - bestuurder aangeworven werd met een brutoloon van 165.000 BEF in de functie van diensthoofd automobiel accesssoria.

  Op de maandelijkse uitbetaling werd wel bedrijfsvoorheffing, maar geen sociale zekerheidsbijdragen ingehouden.

  Deze bedragen werden fiscaal door haar aangegeven als bezoldigingen en tantièmes van bedrijfsleiders van vennootschappen. In de aangifte vermeldde mevrouw B. als beroep: Bestuurder N.V. Ze deed geen aangifte van inkomsten als werknemer, onder de vorm van wedden, lonen, vakantiegeld... Het feit dat ze voor het indienen van de aangifte volmacht gaf aan een boekhoudkundig kantoor doet geen afbreuk aan het feit dat deze verklaring aan haar dient te worden toegerekend.

  Ze werd dan ook belast voor bezoldigingen en tantièmes van bedrijfsleiders van vennootschappen.(zie haar stukken 11 en 12)

  Tegen deze kwalificatie werd nooit bezwaar aangetekend.

  Er is geen geschreven arbeidsovereenkomst.

 4. De NV H. E. werd op (...) 1995 failliet verklaard.

  Mevrouw W. B. diende een schuldvordering in voor achterstallige bezoldigingen (émoluments) van april en mei 1995. Deze vordering werd op 21 juni 1995 voor 1 frank opgenomen in het bevoorrechte en in het gewoon passief van het faillissement.

 5. Na een onderzoek besliste de RSZ op 3 oktober 1997 dat mevrouw B. voor de periode van 4 januari 1994 tot en met 17 mei 1995 niet onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers.

  Vervolgens besliste het RSVZ op 16 december 1997 dat zij voor deze periode verzekeringsplichtig was in het statuut der zelfstandigen in haar hoedanigheid van bestuurder van de NV H. E..

  Mevrouw B. werd bijgevolg uitgenodigd zich aan te sluiten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT