Vonnis van Raad van State, June 03, 2010

Datum uitspraak:2010/06/03
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Een beroep tot nietigverklaring dient krachtens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een administratieve rechtshandeling tot voorwerp te hebben. Onder rechtshandeling in de zin van de voormelde bepaling dient te worden verstaan een handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden wordt beoogd... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 204.650 van 3 juni 2010 in de zaak A. 183.426/X-13.301.

In zake: de n.v. GARAGE VAN ASCH WILLY bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Yves Loix kantoor houdend te 2018 ANTWERPEN Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD LIER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Els Empereur kantoor houdend te 2600 ANTWERPEN Uitbreidingstraat 2 bij wie woonplaats wordt gekozen en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ive Van Giel kantoor houdend te 1050 BRUSSEL Louizalaan 106

---------------------------------------------------------------------------------------------------I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 21 mei 2007, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van 20 maart 2007 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier waarbij een negatief planologisch attest werd afgeleverd aan “Garage Van Asch”, m.b.t. een perceel gelegen Tallaart 95 te Lier, kadastraal bekend, sectie A, nummers 23/s, 23/y, 23/x, 23/z en 23/p.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur Eric Lancksweerdt heeft een verslag opgesteld.

X-13.301-1/36

De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 november 2009.

Kamervoorzitter Roger Stevens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Yves Loix, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Tom Villé, die loco advocaten Els Empereur en Ive Van Giel verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Eric Lancksweerdt heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. De verzoekende partij baat een garagebedrijf uit op het bovenvermelde perceel. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het onderhoud van auto’s en kleine bestelwagens voor particulieren. In beperkte mate zorgt het ook voor het onderhoud aan vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers.

Overeenkomstig het gewestplan Mechelen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976, is het perceel gelegen in agrarisch gebied. Het is niet gelegen binnen het gebied van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of van een vergunde verkaveling.

4. Op 18 september 2006 dient de verzoekende partij een aanvraag in bij het stadsbestuur van de stad Lier tot het bekomen van een planologisch attest.

5. Op 20 maart 2006 levert het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier een negatief planologisch attest af. Dit is de bestreden beslissing. De historiek van het perceel en de totstandkomingsprocedure wordt in de hieronder geciteerde tekst omstandig uiteengezet.

X-13.301-2/36

Het bestreden besluit luidt als volgt:

“1. Onderwerp van de aanvraag

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Garage Van Asch, met als adres Tallaart 95, 2500 Lier, van de gedelegeerd planologische ambtenaar ontvangen op 6/10/2006.

De volledige aanvraag werd door de gedelegeerd planologische ambtenaar ontvangen op 18/9/2006.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tallaart 95, 2500 Lier en met als kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nummer(s) 23s -23y - 23x - 23z - 25p.

De toelichting bij de aanvraag tot planologisch attest stelt dat Garage Van Asch zich voornamelijk bezighoudt met het onderhoud van auto’s en kleine bestelwagens voor particulieren. In beperkte mate staan zij ook in voor het onderhoud van vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers voor professionelen.

Het bedrijf is gelegen op Tallaart 95 te Koningshooikt, een deelgemeente ten zuiden van Lier. Het bedrijf situeert zich temidden van een ruim agrarisch gebied, de dichtstbijzijnde verbindingswegen bevinden zich op minstens 1,5 à 2 km. Deze ruime agrarische omgeving bevat hoofdzakelijk verspreide woningen, land- en tuinbouwactiviteiten en bossen.

Volgens de aanvraag tot planologisch attest heeft er oorspronkelijk op het terrein vervoer van goederen en vervolgens een handel in brandstoffen plaatsgevonden. Volgens het dossier kwamen er vanaf 1977 ook garage-activiteiten bij.

Het bedrijf is stedenbouwkundig onvergund.

De woning Tallaart 95 A2 en al de andere bedrijfsgebouwen zijn onvergund (werkplaatsen, magazijn, burelen) met een parking (eveneens onvergund) die zeer diep tot in het agrarisch gebied snijdt.

Het bedrijf stelt momenteel 8 mensen te werk (zaakvoerder en echtgenote inclusief).

Het bedrijf kent 47 vervoersbewegingen per dag, hoofdzakelijk personenwagens en kleine bestelwagens.

Perspectieven op korte termijn

Op korte termijn wenst het bedrijf te herstructureren. De zone waarin de activiteiten plaatsvinden, worden verbreed langs Boeretang, zodat de achterliggende ruimte met parking terug kan worden ingericht als agrarisch gebied. Op die manier zou de diepte waarover het bedrijf in het landschap insnijdt, worden teruggebracht van 250 m tot 130 m.

Deze herstructurering gaat wel gepaard met een ruime uitbreiding- grootorde verdubbeling - van de bebouwde oppervlakte. De bestaande gebouwen blijven, met uitzondering van een kleine werkplaats, behouden. In de uitbreiding worden een bijkomende werkplaats/magazijn, een wasplaats en een uitbreiding van de administratieve ruimten en sociale voorzieningen ondergebracht. De twee woningen (bewoond door de bedrijfsleider en diens vader) worden samengevoegd tot één.

Om de interne circulatie te verbeteren, komt er een nieuwe toegang vanaf Tallaart.

Het overige deel van het terrein wordt ingericht als parking, met uitzondering van de buffer rondom die verbreed wordt tot 10 m. achteraan en 5 m. voor het overige.

Het aantal werknemers zou op korte termijn toenemen van 8 tot 11; het aantal vervoersbewegingen per dag van 47 tot 65.

Perspectieven op lange termijn

Op lange termijn wenst het bedrijf een bijkomende uitbreiding van de bebouwing met 180m².

X-13.301-3/36

Het aantal werknemers zou hierbij verder toenemen tot 14; het aantal voertuigbewegingen tot 91. 2. Voorgeschiedenis

Historiek van het bedrijf Volgens de aanvraag tot planologisch attest heeft er oorspronkelijk op het terrein vervoer van goederen en vervolgens een handel in brandstoffen plaatsgevonden. Volgens het dossier werd vanaf 1977 het bedrijf overgenomen door de huidige zaakvoerder en omgevormd tot garage voor het onderhoud en het herstellen van auto’s en bedrijfsvoertuigen van particulieren en professionelen.

Waar de aanvraag tot planologisch attest stelt dat er zich tot 1990 een transportfirma op deze locatie bevond, werd in de enquête, toegezonden door de firma Van Asch op 11 maart 1999, in kader van deelname van het B.P.A. ‘Zonevreemde bedrijven’ gesteld dat Sanytrans en Sanyrent eveneens op Tallaart 95 gevestigd waren. Een schema gevoegd bij de enquête verduidelijkte dat garage Van Asch de herstellingen van de vrachtwagens en machines van deze ondernemingen verzorgt.

De ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’ geeft over Sanytrans de volgende gegevens: deze firma werd ingeschreven op 4 februari 1991 en bij bekendmaking in het Belgisch Staatsblad verhuisde de zetel naar St. Job in ’t Goor op 14 juni 2001. Op de zetel van St. Job in ’t Goor staan geen garagewerkzaamheden ingeschreven. Sanyrent verhuisde eveneens op 14 juni 2001 naar St. Job in ’t Goor.

Qua huidige activiteiten stelt de aanvraag tot planologisch attest dat garage Van Asch zich hoofdzakelijk bezighoudt met het onderhoud van auto’s en kleine bestelwagens voor particulieren, in beperkte mate staan ze ook in voor het onderhoud van vrachtwagens ed. voor professionelen.

De Kruispuntbank van Ondernemingen meldt naast hogervermelde activiteiten ook nog handel in auto’s, carrosserieherstel (inclusief verven en spuiten), handel in- en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen.

Qua toekomstige activiteiten wordt in de aanvraag tot planologisch attest gesteld dat het onderhoud van grote bedrijfswagens een nevenactiviteit zal vormen, de garage zal zich verder willen toespitsen op het onderhoud van auto’s voor particulieren.

Stedenbouwkundige vergunningen

Wat betreft de twee woningen vooraan: Het oorspronkelijke gebouw was een hoeve waarvan volgens de administratie van het kadaster de opbouw werd beëindigd vóór 1850 (code 01).

Op 29 november 1979 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een bestaande woning (referentie 79/180). Het oorspronkelijke woonhuis wordt verbouwd, op de verdieping worden 3 kamers voorzien.

In de schuur werden ruimten voorzien voor opslag en laden van groenten, wassen van groenten, opslag van kratten en een wasplaats. De verdieping wordt aangegeven als hooizolder.

Op Tallaart 95 zijn er echter twee woningen gevestigd, nl. Al (op de plaats van het oorspronkelijke woonhuis) en A2 (op de plaats van oorspronkelijke schuur).

Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot ‘Uitbreiding van woning, burelen en werkhal (voor berging en herstellingen van landbouwwerktuigen) van een para-agrarisch bedrijf’, geweigerd op 6 oktober 1997, wordt er op de plannen bestaande toestand uitgegaan van twee bestaande woningen. Er is echter geen stedenbouwkundige vergunning gekend voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden.

X-13.301-4/36

Op het plan ‘bestaande gevels’ gevoegd bij deze aanvraag uit 1997 komen raam- en deuropeningen zowel op achter-, linker- en rechter zijgevel van de ganse hoeve niet overeen met de gevels vergund op 29 november 1979.

Afgaande op foto’s bijgeleverd bij de enquête, toegezonden door de firma Van Asch op 11 maart 1999, in kader...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT