ziektewet belgie

23 résultats pour ziektewet belgie

 • Évaluation de vLex
 • Arrest nº C.14.0116.N de Hof van Cassatie, België, 15 septembre 2014

  1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in arti-kel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebb...

  ...2. Artikel 136, § 2, eerste lid, Ziektewet bepaalt dat de bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, let-sels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische ...

 • Arrest nº S.08.0085.N de België, 17 novembre 2008

  - de artikelen 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, en 94, eerste lid, en 100, §1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994; - de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; - het algemeen rechtsbeginsel...

  ... was als bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, het hoger beroep van de verweerster gedeeltelijk gegrond en hervormt het het vonnis van de arbeidsrechtbank van 3 november 2003 en de voornoemde beslissing van de geneeskundige raad voor ...

 • Arrest nº C.11.0596.N de Hof van Cassatie, België, 13 janvier 2014

  In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger be-roep van de eiser slechts gegrond in de mate dat geen rekening werd gehouden met het op 10 april 2008 betaalde bedrag van 45 euro en hervormt zij het bestreden vonnis enkel op dat punt. Voor het overige verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep ongegron...

  ... minister van Sociale Zaken vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot opname in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform artikel 35, § 2, van de Ziektewet. Artikel 95 van de Ziekenhuiswet somt aldus op limitatieve wijze de kosten op die niet in het budget van het ziekenhuis zijn begrepen en die dus niet gedekt zijn door het in artikel 94 bedoelde ...

 • Arrest nº 106309 de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 3 juillet 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, en X, die verklaar van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2013 hebben ingediend om de schorsing van d tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke...

  ...Verzoekster geniet een Ziektewet-uitkering. Zij ontvangt een dagloon van 69,81 €, oftewel gemiddeld 1.500,00 € per maand. ... waardoor wordt voorkomen dat zij tijdens hun verblijf in RvV X - Pagina 4 België ten laste vallen van de sociale bijstand. De Raad wijst erop dat zowel middelen waarover d burger ...

 • Arrest nº C050253N de België, 29 mai 2006

  FORTIS CORPORATE INSURANCE, naamloze vennootschap, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Amstelveen (Nederland), Professor J. H. Bavincklaan 1, met bijkantoor in België te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre B...

  ...1.1 Overeenkomstig artikel 136, ,§2, eerste lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna: de Ziektewet) worden de bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische ...

 • Arrest nº 2003-0184 de Arbeidshof, Antwerpen, 15 mars 2004

  x het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen eindvonnis van 14 februari 2003 van de Arbeidsrechtbank te Turnhout, (A.R. 25.688), aan partijen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op 18 februari 2003 in toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; x het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van

  ... 1963 (het huidige artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, hierna Ziektewet genoemd) als arbeidsongeschikt erkend. Sindsdien ontving zij ook ziekteuitkeringen vanwege haar ...(J. SCHRYVERS - H. ULRICHTS - F. DE WINTER, 'Schaderegeling in België, vierde editie 2001', A.J.T - Memo 's, uitg. Mys & Breesch 2001, p. 27). Eerste geïntimeerde heeft ...

 • Arrest nº 990768 de Arbeidshof, Antwerpen, 15 décembre 2003

  x het eensluidend verklaard afschrift van het eindvonnis van 4 juni 1999 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, (A.R. 252.668), aan partijen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op 9 juni 1999 in toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; x het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit Hof op 1 juli 1999; x de co...

  ... in het toenmalige artikel 18 van de wet van 9 augustus 1993 (thans artikel 25 van de Ziektewet). Deze aanvraag tot tussenkomst was voorzien van een gunstig advies van de adviserende geneesheer. ... is in de behandeling van de betreffende aandoening en toestemming heeft om in België de geneeskunde uit te oefenen. De Koning kan bepalen in welke omstandigheden de in artikel 87 ...

 • Arrest nº C050114N de België, 3 avril 2006

  r) In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De rechtbank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven: s) "Tussen de he...

  ...y) Grieven. z) 1. Artikel 136, ,§2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, prestaties worden toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde ...

 • Arrest nº 49.708 de Arbeidshof, Brussel, 22 avril 2010

  De partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting van hun middelen en conclusies ter openbare terechtzitting van 4 maart 2010, waarna de debatten werden gesloten. Het openbaar ministerie heeft op 11 maart 2010 zijn schriftelijk advies ter griffie neergelegd. Er werd een repliektermijn tot 25 maart 2010 voorzien, waarna de zaak in beraad wer...

  ...2. Overeenkomstig artikel 103 § 1, 3° van de gecoördineerde ziektewetten van 14 juli 1994 kan de werknemer geen aanspraak maken op uitkeringen voor de periode waarop hij ... zijn vordering kan uitoefenen) kan volgens een constante rechtspraak en rechtsleer in België slechts toegepast worden, wanneer de houder van het recht, dat dreigt te verjaren, in de ...

 • Arrest nº 64663 de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 12 juillet 2011

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 26 april 2011 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 februari 2011 tot weigering van verblijf van mee dan drie maanden met bevel om het grondgebied te ve...

  ... stukken meegedeeld: brief UW Nederland met de waarschuwing dat op 1 januari 2012 haar ziektewet-uitkering wordt stopgezet,. betaling uitkering 15 november 2010 tot en met 21 november 2010 a rato ...de boekhouding. Om nu ook in België als volwaardig boekhoudster (en niet louter als administratief medewerker) t kunnen werken, volgt ...

 • Arrest nº 2011/AB/631 de Arbeidshof, Brussel, 13 novembre 2012

  De partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting van hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van 16 oktober 2012, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor uitspraak werd gesteld op heden. * * * FEITEN EN RECHTSPLEGING De heer J. trad op 1-4-1982 als "district sales manager" in dienst van de BV R.B.B., een vennoot...

  ...op . 1-4-1982 als verkoopsleider België in dienst was getreden. Vanaf 22-3-2000 was de heer J. arbeidsongeschikt. . In maart 2006 besloot ... de deskundige vooringenomenheid omdat zij meende dat hij een ernstige overtreding van de ziektewet had begaan en stelde contact te zullen opnemen met het ziekenfonds. Verder meent hij dat de ...

 • Arrest nº 62184 de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 26 mai 2011

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 30 maart 201 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 maart 2011 tot weigering van verblijf van meer da drie maanden met bevel om het grondgebied te verlat...

  ..., met name de zaak C-408/03 (Commissie van de Europes gemeenschappen tegen Koninkrijk België) (stuk 7). Hoewel voornoemde zaak handelde over d toepassing en interpretatie van het begrip ...In geval van ziekte ka verzoeker ten allen tijde terugvallen op de Ziektewet (naar Nederlands recht). In geval van werklooshei kan verzoeker ten allen tijde terugvallen op de ...

 • Arrest nº 2003-0313 de Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 6 novembre 2006

  - de besluiten, tweede besluiten, synthesebesluiten en aanvullende besluiten na synthesebesluiten van het FAO, ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 27 november 2003, 23 juli 2004, 7 december 2004 en 13 juli 2005, de besluiten, synthesebesluiten en vervangende syntheseberoepsbesluiten van de N.V. I ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op

  ...Voor appellante gold dan de Nederlandse ziektewet. Op 2 april 1997 werd appellante het slachtoffer van een verkeersongeval te Diepenbeek toen zij ...Immers, U wist van meet af aan dat Mevr. H verplaatsingen moest doen vanuit België naar Nederland en dat zij toch ook geregeld in uw bedrijf aanwezig moest zijn, weze het maar voor ...

 • Arrest nº S960127N de België, 16 juin 1997

  Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 5, 48, 52 en 189 lid 2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Ekonomische Gemeenschap, nu Europese Gemeenschap, zoals goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, van de artikelen 1, 2, 4, 6 en 13, 14, 14 bis en 14 ter tot 17 van Verordening nr. 1408/71 van de Raad van de...

  ...3 van de Nederlandse Ziektewet van 5-6-1913,. doordat het bestreden arrest, 1. na te hebben vastgesteld : a) dat (eiser) op 20 februari 1980 samen met zijn echtgenote de Nederlandse besloten vennootschap Landbouwbedrijf KOOLEN BV ...

 • Arrest nº 33500 de Arbeidshof, Gent, 21 février 2003

  Gelet op de stukken van het dossier van de rechtspleging, inzonderheid op het voor eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen vonnis door de zevende kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent, d.d. 8 juni 2000, dat overeenkom-stig artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek door de griffier bij gerechtsbrief aan partij-en ter kennis wer...

  ...- dat appellant niet op de hoogte was van de wettelijke bepalingen geldend in België en hij daardoor het verzoekschrift aangetekend verstuurde naar het auditoraat, daarbij vermeldende ... appellant vanaf 16 mei 1996 nog steeds als arbeidsongeschikt overeenkomstig artikel 100 Ziektewet dient te worden erkend. Minstens een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht het Hof te ...

 • Arrest nº S030021N de België, 3 novembre 2003

  - artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de versie van toepassing vóór de wijziging van die bepaling door artikel 46 van de wet van 24 december 1999 ; - de artikelen 2, 23, 24, 25 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek ; - artikel 1315 van het Burgerl...

  ... zijnde versie van artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet. Grieven. Eerste onderdeel. Krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek wordt voor het gezag van het rechterlijk gewijsde vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op ...

 • Arrest nº 52921 de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 13 décembre 2010

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 7oktober2010 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 6september2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te ver...

  ... van het dossier blijkt dat verzoeker bewijzen indient van een uitkering op basis van de ziektewet voor maart en april 2010. Op 3 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor ... echtgenoot in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf geen verblijfsrecht in België. Bijgevolg kan betrokkene zich niet bij hem voegen, zoals bepaald in artikel 40bis §2, 1° van de ...

 • En vigueur Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Belgische grensarbeiders in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, n van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 03-07-1999 en tekstbijwerking tot 23-11-2000)

  ... van het inkomstenverlies dat zij lijden ten gevolge van het feit dat zij hun belastingen in België en hun sociale zekerheidsbijdragen in het werkland betalen. § 2. Worden voor de toepassing van ... uitkering genieten in de zin van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet of de Loopbaanonderbrekingsregeling, wonen in de Belgische grensstreek, ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 6 février 2003

  Het beroep is slechts ontvankelijk inzoverre het gericht is tegen het verbod opgelegd aan de verzekeringsinstellingen om tegemoet te komen in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen die door de verstrekker verleend worden voor een bepaalde periode.

  ...-inspecteur put zijn wettelijk onderzoeksrecht uit de artikelen 84 en 102 van de ziektewet, terwijl het Comité beslist over de gevolgverlening van een bundel op grond van art. 79. Er is ...13 november 1987, H./ België, o.c. vol. 127, p. 35 § 52. Wat betreft de structurele onpartijdigheid van de rechtbank heeft het ...

 • Arrest nº 356/94 de Arbeidshof, Gent, 17 novembre 2000

  OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND 1. NOPENS DE PROCEDURE EN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP Gelet op de stukken van het rechtsplegingsdossier, inzonderheid op het voor eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen vonnis door de vierde kamer van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Sint-Nik...

  ...In tegenstelling tot België en een aantal andere lidstaten van de EG, voorziet Nederland niet in een specifieke ...De Ziektewet voorziet in een uitkering tijdens het eerste jaar van de ongeschiktheid. Tijdens dat jaar is de ...

 • Arrest nº P001267N de België, 10 octobre 2000

  Overwegende dat in de regel het Hof alleen in het bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval een door hem gewezen arrest intrekt; dat evenwel uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting heeft, om buiten het in het bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een arrest dat een voorziening ni...

  ... ook het Hof van Cassatie is formeel op dit punt door te stellen dat : "De omstandigheid dat de verzekeringsinstelling voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, van het haar door de Ziektewet toegekend eigen recht tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gebruik maakt, kan de verplichtingen van dat fonds niet verzwaren vergeleken met de verplichtingen die dat fonds zou hebben indien ...

 • Arrest nº 4364 de België, 10 avril 1990

  Over het eerste middel : schending van de artikelen 4, 20, 24 van het Verdrag aangaande uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, van 27 juni 1962, goedgekeurd bij wet van 1 juni 1964, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1967, artikel 340...

  ... tot onder meer een te lage afdracht van de premies voor sociale verzekeringen en dat bovendien het vermoeden bestaat dat er ten onrechte gebruik wordt gemaakt van uitkeringen krachtens de ziektewet; dat de misdrijven, zoals uiteengezet in de rogatoire commissie waarvoor door Nederland rechtshulp werd gevraagd, als dusdanig geen misdrijven uitmaken inzake belastingen doch integendeel ...

 • En vigueur Accoord inzake gezinsvergoedingen en geboortegeld ter uitvoering van het tussen Nederland en België gesloten verdrag betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering.

  ... b) Nederlandse wetgeving : de Nederlandse Kinderbijslagwet, de Nederlandse Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers en de Nederlandse Ziektewet;. c) Nationale Kas : de Nationale Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen, te Brussel;. d) Bureau voor Belgische Zaken : het Bureau voor Belgische Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid, te ...