gemeentelijk ruimtelijk structuurplan herk stad

12 résultats pour gemeentelijk ruimtelijk structuurplan herk stad

 • Évaluation de vLex
 • Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Limburg. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan HERK-DE-STAD. - Bij besluit van 23 augustus 20
 • Décision judiciaire de Raad van State, 15 janvier 2013

  Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen en het koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij voormeld artikel 12, moet de aanplakking gebeuren op een plaats waar het ontwerp van handelsvestiging paalt aan een...

  ...tegen : . de stad HERK-DE-STAD . Tussenkomende partij : . de n.v. ... dossiers of een door de gemeentelijke overheid eensluidend verklaarde kopie van deze ... voor wat betreft het criterium van de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging”. De geplande ... van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan omdat “de geplande OKay buurtsupermarkt (…) ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 13 septembre 2013

  Als onderdeel van het vooroverleg kan de organisatie van een plenaire vergadering geen substantiële, noch een op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvorm uitmaken, maar betreft het meer een pleegvorm die uitsluitend is opgelegd om de goede werking van het bestuur te verzekeren. Daargelaten de vraag of de verzoekende partij een belang heeft bij het aanvoeren van de schending van deze aan de

  ... van Limburg waarbij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: het PRUP) “Regionale ... 30 van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg (hierna: het RSPL) vastgestelde ...Ook voor de provinciale en gemeentelijke uitvoeringsplannen is voorzien dat het ... de watertoets doorstaat (gedeelte tussen Herk en Stationsstraat) en onder bepaalde voorwaarden ... een verkavelingsaanvraag ingediend bij de stad Hasselt. . Beide aanvragen werden geweigerd door ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 20 mars 2014

  Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat de tussenkomende partij een afwijking wenste te verkrijgen van artikel 5.15.0.6, § 1, van Vlarem II. Gezien de duidelijke bewoordingen van deze bepaling, moeten het college van burgemeester en schepenen en de deputatie van de provincie, in graad van beroep, bevoegd worden geacht om bij het verlenen van een milieuvergunning, zonder tussenkomst van de minister,

  ... college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt van 30 juni 2011, houdende het verlenen ...Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, ... - Het bestuur van de Watering De Herk meldde op 04 juni 2009 dat - 'de Windhalmbeek 557 ... met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.' . De stad Hasselt treedt dit advies ...Ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hasselt is het bedrijf ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 21 janvier 2016

  Uit de motivering van de bestreden beslissing komt impliciet naar voren dat de minister zich er van bewust is dat de verenigbaarheid van de inrichting met de schoonheidswaarde van het landschap problematisch is. Zij legt de nadruk op de "beperkte" visuele impact en zichtbaarheid van de inrichting binnen het landschap, op de compactheid ervan en op het groenscherm en de houtkant, die...

  ...Tussenkomende partij : de BVBA BIO-ENERGIE HERK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan ... Herkkantstraat 47 te Herk-de-Stad, gedeeltelijk gegrond worden verklaard en de ...Deze is, wat betreft de ruimtelijke verenigbaarheid van de inrichting, als volgt ... grootschalige ingrepen; dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het maximale behoud van ...

 • Plan de secteur « Sint-Truiden - Tongeren » : fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur « Sint-Truiden - Tongeren » sur le territoire des communes de Bilzen, Looz, Heers

  ... regering "kan" bepalen dat een BPA of ruimtelijk uitvoeringsplan dient goedgekeurd te worden ... verwijst de commissie naar het advies van de stad Tongeren. Voor de realisatie van het ... bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, vastgelegd bij besluit van de Vlaamse ... niveau binnen de context van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan en behoort niet tot het ... een natuurlijk overstromingsgebied voor de Herk zou creëren. Advies :. a) Het positief advies ...

 • Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren : definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren op het grondgebied van de gemeenten Bilzen, Borgloon,

  ... - De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit ... verwijst de commissie naar het advies van de stad Tongeren. Voor de realisatie van het ... bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, vastgelegd bij besluit van de Vlaamse ... niveau binnen de context van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan en behoort niet tot het ... een natuurlijk overstromingsgebied voor de Herk zou creëren. Advies :. a) Het positief advies ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 10 septembre 2010

  Het feit dat de verzoeker op ongeveer 250 meter woont, neemt niet weg dat hij uitzicht heeft op de vergunde inrichting. Uit het fotomateriaal dat de tussenkomende partij voorlegt, kan niet worden afgeleid dat de vergunde inrichting volledig aan het zicht van de verzoeker onttrokken is. Het feit dat tussen het perceel van de verzoeker en het bouwperceel een drukke gewestweg loopt doet daar geen...

  ...tegen:. 1. de gemeente HERK-DE-STAD 2. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd ... bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of van een vergunde ... ook benadrukt in het ruimtelijk structuurplan" van de gemeente Herk-de-Stad en in het document \xE2\x80"...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 19 septembre 2011

  De aanvraag die heeft geleid tot de bestreden weigeringsbeslissing houdt een wijziging in van de hoofdfunctie van een gebouw van een bowlingcenter naar en warenhuis. De noodzakelijke gebruikswijziging van recreatie naar handel is onmogelijk in agrarisch gebied te vergunnen, gelet op de limitatief opgesomde mogelijkheden in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van...

  ... van Financiën en Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport dd. 16.07.2009 (…) waarbij ... op een Perceel gelegen aan de Steenweg 64 te Herk-de-stad”. . II. Verloop van de rechtspleging . ... bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of van een vergunde ... is bepaald dat “de ruimtelijke structuurplannen (…) geen beoordelingsgrond (vormen) voor ...

 • Departement Leefmilieu en Infrastructuur Gewestplan Hasselt-Genk : definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied van de gemeente

  ..., Diepenbeek, Genk, Halen, Ham, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, ...Een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt voor het ... met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en dient een maximale verwevenheid met ... de gemeente tot het opmaken van een gemeentelijk structuurplan, waar juist de gemeente de gewenste ...

 • Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur « Hasselt-Genk » : fixation définitive de plan de modification partielle du plan de secteur « Hasselt-Genk » sur le territoire des

  ..., Diepenbeek, Genk, Halen, Ham, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, ... vormgeving bereid zijn om een ruimtelijke samenhang te verwezenlijken worden toegelaten. ... met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en dient een maximale verwevenheid met ... de gemeente tot het opmaken van een gemeentelijk structuurplan, waar juist de gemeente de gewenste ...

 • Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007., de 22 décembre 2006

  ... personeel van de erkende openbare gemeentelijke, provinciale en privaatrechtelijke bibliotheken;. ... 63.21 Investeringssubsidie aan de stad Antwerpen of GVK 19.300. aan ... varkens, kleine herkauwers, pluimvee,. neerhofdieren en ... ruimtelijk beleid. 33.05 Subsidie steunpunt Ruimte ... kader van het Ruimtelijk Structuurplan. Vlaanderen. 43.71 ...