in Rechtbank van Eerste Aanleg > Mechelen
in vLex België

21 resultaten voor Rechtbank van Eerste Aanleg > Mechelen

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 13/926/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 30 april 2014

  Partijen zijn uit de echt gescheiden door onderlinge toestemming bij vonnis van de derde kamer van deze rechtbank van 22 oktober 1998, op grond van een onderhandse regelingsakte die door notaris P. Verhaegen met standplaats te Puurs werd gerangschikt onder zijn minuten en aan een door hem op 15 juni 1998 verleden authentieke akte werd gehecht. In d...

 • Vonnis nr. 13/67/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 4 maart 2014

  De heer A. V. H., technisch agent, en zijn echtgenote mevrouw G. V., verpleegster, eisers in hoger beroep, verweerders op incidenteel beroep, die als raadsman hebben Mr. Carl Hubrechts, advocaat te 3010 Kessel-Lo, Tiensesteenweg 305 TEGEN : De Gemeente B, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, verweerster in hoger beroep,...

 • Vonnis nr. 12/1411/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 4 februari 2014

  - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring betekend bij exploot van de heer Jan WOUTERS, gerechtsdeurwaarder te Mechelen, op datum van 29.10.2012, in opdracht van de heer J ten aanzien van de heren K, B, en D; - de beschikking van 24.12.2012 verleend overeenkomstig artikelen 747 § 1 en 747 § 2 lid 3 van het gerechtelijk wetboek die het akkoord

 • Vonnis nr. ME64.L4.8311-10 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 17 januari 2014

  A. Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning afvalstoffen, zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, meer bepaald in strijd met artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffen...

 • Vonnis nr. 13/1393/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 10 januari 2014

  De bvba TMC CONSTRUCT, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 72, met ondernemingsnr. 0503.812.852, tegenspraak voerende partij, die als raadsman heeft Mr. Frederic Lenders, advocaat te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 18 bus 62, TEGEN : 1. De heer A. T., verweerder op tegenspraak, die als raadsman heeft Mr. Anne-Marie Penninckx, advocaat te...

 • Vonnis nr. ME62.L1.862-12 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 13 december 2013

  d. om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gespro-ken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aange-plakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben. Bij inbreuk op de artikelen 1, 15, 16, 34, 36-6°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 1...

 • Vonnis nr. 07/1286/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 11 december 2013

  Bij tussenvonnis van 30.06.2010 beval de rechtbank aan Argenta Bank om het document neer te leggen waaruit blijkt wie op 07.03.2005 de cheque van euro 25.000,00 met nr. 74313 ter betaling bij haar instelling heeft aangeboden, cheque die op 07.03.2005 door Argenta Bank ter terugbetaling aan Dexia Bank werd aangeboden met referte 979C07Ch0J0FE en ged...

 • Vonnis nr. 10/1749/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 3 december 2013

  - het vonnis van de 7de kamer van deze rechtbank dd. 11 oktober 2011 waarbij verweerster toegelaten werd om een aantal feiten te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en eiser werd toegelaten het tegenbewijs te leveren met dezelfde middelen - het proces-verbaal van getuigenverhoor van 20 maart 2012 - de beschikking van 21 mei 2...

 • Vonnis nr. ME43.L1.19925-12 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 30 september 2013

  Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan W. R., met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. Gelet op de processtukken. Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten. Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vorde...

 • Vonnis nr. 13.163.A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 20 september 2013

  De nv FOODMAKER, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, met ondernemingsnr. 0844.295.819, eiseres in revindicatie, die als raadsman heeft Mr. Magda Lauwers, advocaat te 2000 Antwerpen, Lange Leemstraat 53, TEGEN : 1. De nv A.A.S.V., met zetel te 5002 Saint-Servaes, chaussée de Waterloo 316, met ondernemingsnr. 0430.121.358, verweerster in re...

 • Vonnis nr. 13/762/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 19 september 2013

  vertegenwoordigd door zijn voorlopig bewindvoerder meester Roels Yves, advocaat, met kantoor te 2880 Bornem, Sint Amandsesteenweg 76, hiertoe aangesteld bij vonnis van de vrederechter van W. d.d. 12 november 2010 * * * * * Gelet op de stukken van het geding, meer bepaald : - de gedinginleidende dagvaarding d.d. 28 mei 2013 van plaatsvervangend ger...

 • Vonnis nr. 13/991/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 18 september 2013

  De vordering van eiseressen strekt er luidens de dagvaarding toe bij uitvoerbaar vonnis "de vereffening en verdeling uit te spreken van wijlen mevrouw A. D. C., geboren R. op 07/04/1930, in leven wonende te P. en aldaar overleden op 27/09/2012 en zo nodig van de huwelijksgemeenschap bestaand tussen A. D. C. en haar echtgenoot wijlen H. S., overlede...

 • Vonnis nr. ME60.F1.101821-11 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 4 september 2013

  d) Om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gespro-ken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aange-plakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben Te Mechelen en bij samenhang te Antwerpen in het gerechtelijk arron-dissement Antwer...

 • Vonnis nr. ME.18.98.1013-10 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 28 februari 2013

  1.1. Op 29 januari 2013 werd ten verzoeke van tweede be-klaagde mevrouw C. M. gedagvaard voor de zitting van 31.01.2013 voor de 12e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen om als getuige gehoord te worden over feiten die zich zouden hebben voorgedaan te Machelen op 25.05.2010. 1.2. Mevrouw C. M. heeft de rechtbank per aangetekend schri...

 • Vonnis van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 13 januari 2012

  De heer D. argumenteert dat uit het voorliggende strafdossier blijkt dat er bepaalde stukken van het dossier met nummer (...) werden gevoegd, meer concreet de weergave van de directe afluistering van gesprekken tussen hemzelf en de heren D.G. en M. in het cellencomplex te Mechelen. De heer D. wenste dat de beide dossiers samen zouden behandeld word...

 • Vonnis van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 24 november 2011

  Vierde beklaagde, de heer D.H., werpt op dat hij bij zijn verhoor door de politie niet de bijstand van een raadsman genoot. Hij stelt dat er hierdoor sprake is van een schending van het recht op een eerlijk proces, en dat op basis van artikel 6, § 1 en artikel 6, § 3 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen...

 • Vonnis nr. 09/1907/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 9 februari 2010

  De betwistingen tussen de partijen hebben betrekking op een door de heer R.Bi. opzichtens de heer B. gevoerde procedure aangaande de tussen deze beiden afgesloten huurovereenkomst betreffende een appartement te ..., en waarin door het vredegerecht te Willebroek twee vonnissen geveld werden, met name een vonnis bij verstek (ten aanzien van de heer B...

 • Vonnis nr. 09/508/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 22 december 2009

  De betwistingen tussen partijen hebben betrekking op de vraag of de heer en mevrouw V.D.B.-C. bij het uitvoeren van bouwwerken op hun eigendom, al dan niet de aangrenzende muur van de heer en mevrouw D.-A. in gebruik genomen hebben. De oorspronkelijke vordering van heer en mevrouw D.-A., ingeleid bij exploot van dagvaarding betekend op 07.04.2008,

 • Vonnis nr. 09/863/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 23 september 2009

  - te zeggen voor recht dat op basis van artikel 1470 van het burgerlijk wetboek de huwgemeenschap tussen partijen zal vereffend en verdeeld worden en dat tot gerechtelijke scheiding van de goederen dient te worden overgegaan - te bevelen dat vooraf een boedelbeschrijving zal worden opgemaakt - partijen te verwijzen naar notaris Van Noten met standp...

 • Vonnis nr. A.R. nr. 08/167/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 15 september 2009

  De betwistingen tussen de partijen hebben betrekking op de verantwoordelijkheid voor en de schadelijke gevolgen van een ongeval dat zich voordeed op 30.04.2000 tijdens een motorcrosswedstrijd op het Fort te Koningshooikt, en waarbij mevrouw Y gewond raakte. Aanvankelijk werd de zaak behandeld door de zevende kamer van deze rechtbank, na inleiding v...

 • Vonnis nr. 08/144/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 12 november 2008

  De vordering van eiseres strekt er toe de testamenten die wijlen mevrouw V.P. maakte ten voordele van verweerders toen zij onder voorlopig bewind stond, inzonderheid die van 07.06.2002 en 05.12.2003, nietig te verklaren, en te zeggen voor recht dat mevrouw V.P. haar enige geldige testament maakte op 15.01.2001 toen zij eiseres als enig algemeen leg...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien