in Rechtbank van Eerste Aanleg > Brussel
in vLex België

48 resultaten voor Rechtbank van Eerste Aanleg > Brussel

 • Beoordeling vLex
 • Beslissing nr. 03;1565;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 8 december 2003

  De vordering van eisers, de heer en mevrouw V. - P., ingesteld met toepassing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, strekt ertoe om verweerders, respectievelijk het VLAAMS GEWEST (NR 03/1336/C) en het FEDERAAL AGENTSCHAP voor de Veiligheid van de voedselketen (hierna het Federaal Voedselagentschap) (NR 03/1565/C) te veroordelen om : - om he...

 • Beslissing nr. 2003;1326;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 17 oktober 2003

  - uitspraak doend bij voorraad en zonder nadeel toe te brengen aan de grond van de zaak, - in afwachting van de beslissing van ofwel de Raad van State over het annulatieverzoek terzake de gunningsbeslissing dd. 19 februari 2003 en/of de beslissing van de burgerlijke rechter omtrent de nietigverklaring van de overeenkomst dd. 4 juni 2003, verweerste...

 • Beslissing nr. 2003;576;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 26 mei 2003

  - de dagvaarding in kort geding om te verschijnen voor de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zetelend in kort geding, betekend door exploot van Meester V., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester R., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1180 Ukkel, d.d. 6 januari 2003; - de beschikking van de Voorzitte...

 • Beschikking nr. 2003;460;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 12 mei 2003

  - de dagvaarding in kort geding betekend door exploot van Meester De S., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester C., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ..., d.d. 20 maart 2003; - de besluiten van eisende partij, neergelegd ter griffie op 16 april 2003; - de besluiten en aanvullende besluiten van...

 • Beslissing nr. 2002;1886;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 16 december 2002

  de dagvaarding in kort geding betekend aan de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de eerste minister, en aan het Vlaamse Gewest door exploot van Meester D., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester C., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, d.d. 20 november 2002; - het verzoekschrift tot tussenkom...

 • Beslissing nr. 2002;1726;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 9 december 2002

  - bevel te geven om het voertuig vrij te geven waar en onder wie, inclusief de heer D. Jos, het zich ook bevindt, en dit binnen de 12 uur na tussenkomst van de beschikking, en zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging lastens de persoon of firma of instelling die de wagen onder zich houdt; - verbod op te legg...

 • Vonnis nr. 2001;1478;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 18 november 2002

  Op 27, juli, 2000 ontving de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, ingediend door de NV Mobistar, huidige verweerster, voor het plaatsen van een pyloon en het aanbrengen van antennes met bijhorende cabine, met betrekking tot een goed gelegen te Linkebeek, Alsembergsesteenweg, op de terreinen van de N.M.

 • Vonnis nr. 02-647-C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 17 september 2002

  - de dagvaarding in kort geding betekend door exploot van Meester L., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester D., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1000 Brussel, ..., d.d. 16 april 2002; - de besluiten van eisende partijen, neergelegd ter griffie op 2 juli 2002; - de besluiten en aanvullende besluiten van eerste verwerende...

 • Vonnis nr. 2002-124-C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 21 mei 2002

  De vordering van eiser strekt er hoofdzakelijk toe verweerster te horen veroordelen om binnen de 24 uren na de tussen te komen beschikking, de beslissing van de Commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel d.d. 2 oktober 2001 na te leven en aldus aan eiser conform de positieve adviezen van...

 • Vonnis nr. 02-103-C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 15 februari 2002

  - te zeggen voor recht dat in casu de opeenvolging van de aanhoudingen en de gebruikte technieken fundamenteel in tegenstrijd zijn het recht van elk individu om op correcte wijze zijn strafrechtelijke procedure behandeld te zien binnen een redelijk tijdsbestek; - dienvolgens voor recht te zeggen dat de heer X. onmiddellijk dient te worden uitgeleve...

 • Vonnis nr. 01-2023-C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 1 februari 2002

  " het verbod te horen uitspreken lastens (verwerende, partijen) van elke daad van uitvoering in het kader van de aannemingsovereenkomst voor dienstverlening, op grond van het bestek, afgesloten door eerste verwerende partij op basis van de gunningsbeslissing van onbekende datum, onder verbeurte van een dwangsom van 50 miljoen BEF (1.239.467,6 EUR)

 • Vonnis nr. 01-2089-C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 29 januari 2002

  Onderhavig geschil betreft de regeling van de voorlopige maatregelen tussen de echtgenoten met toepassing van art. 1280 Ger.W. in het raam van een procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten ingesteld door eiseres op datum van 6 december 2001; Dat eiseres bij haar dagvaarding hierna volgende maatregelen vraagt te bepalen : - haar te ma...

 • Vonnis nr. 98/467/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 21 april 1998

  - de beslissing van de Nationale Bestuursraad van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond dd. 20 maart 1998, aan eisers aangetekend ter kennis gebracht, op te schorten tot na behandeling van de betwisting ten gronde voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - " voor recht te zeggen " dat eisers gehouden zullen zijn voornoemde

 • Vonnis nr. 98302C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 17 april 1998

  (A) Het Ministerie van Middenstand en Landbouw te horen veroordelen om onder dwang van de verbeurte van een dwangsom van 1 000 000 BEF per dag vertraging na betekening vqn het vonnis drie credietnota's op te maken voor de drie door haar aan eiser medegedeelde facturen met nummers F 168/97 voor GO/SVD/03/DEC/97/950 ten bedrage van 722 000 BEF, F 172...

 • Vonnis nr. 98/97/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 16 april 1998

  " Aan verweerder verbod op te leggen 10 % van de door eiser in het slachthuis aangevoerde dieren te onderwerpen aan staalnames voor analyse op gebruik van hormonen en een verweerder verbod op te leggen de kosten van deze staalnames en de kosten van de analyse van deze stalen aan te rekenen aan eiser; Bij overtreding van dit verbod verweerder te ver...

 • Vonnis nr. 971011C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 18 december 1997

  Mevrouw (° .. februari 1960) en mijnheer (° .. november 1961) wonen samen sinds januari 1993. Uit hun relatie is geboren : J... D. (° .. juli 1995), nu bijna tweeënhalf. Mevrouw heeft uit een vorige relatie nog een dochter S... S. (° .. april 1986). Mevrouw zou op 23 mei 1997 een gemeenschappelijke woning te Vilvoorde verlaten hebben met de kindere...

 • Vonnis nr. 971516C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 27 november 1997

  (De vordering strekt ertoe de beschikking dd. 26 september 1997, bij verstek gewezen ten aanzien van de Belgische Staat door deze zetel, teniet te horen doen " en te hervormen ", opnieuw rechtdoende, doende wat de eerste rechter had moeten doen, zich onbevoegd te verklaren, minstens de vordering van de oorspronkelijke aanleggende partij - huidige v...

 • Vonnis nr. 97/717/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 13 november 1997

  Tweetalige akten zijn strijdig met de grondbeginselen van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 40 Wet van 15 juni 1935; LINDEMANS L., Taalgebruik in gerechtszaken, 1993, nr. 76). Nu het anderstalige gedeelte evenwel zeer beperkt is, en de stelling van eiser over onze rechtsmacht ook wordt ondersteund in een ander,

 • Vonnis nr. 971387C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 13 november 1997

  (1) te horen " zeggen voor recht " dat in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het objectief schorsingsberoep, ingesteld dd. 3 juli 1997 door de directie van de instelling, eiseressen gerechtigd zijn om verder ongestoord te verblijven en te blijven wonen in het bejaardentehuis " Seigneurie Ster der Zee ", op het adres te 8300 Knok...

 • Vonnis nr. 971329C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 13 november 1997

  - te horen zeggen " voor recht " dat verweerster gehouden is de invordering van de bedragen alsook alle mogelijke sancties, naar aanleiding van het dossier BBC Bree/BC Overpelt in verband met de zaak D..., op te schorten totdat een definitieve uitspraak ten gronde is tussen gekomen, bij gebreke hieraan te voldoen, verweerster te horen veroordelen t...

 • Vonnis nr. 977092A van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 23 oktober 1997

  (1) verweersters te horen zeggen voor recht dat zij zich op onrechtmatige wijze de gelden afkomstig van de exploitatie in België en Luxemburg van de langspeelfilm "Karakter" toeëigenen, of aan deze toeëigening en afwending hebben meegewerkt, en aldus de rechten welke eiseres put uit de Wet van 30 juni 1994 schenden; Hen te horen bevelen deze gedrag...

 • Vonnis nr. 97/1033/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 23 oktober 1997

  (De vordering strekt ertoe een onderhoudsuitkering ten bedrage van 25.000 frank per maand, geïndexeerd, met als basisindex de index van de maand augustus 1991, toegekend aan verweerster in vonnissen dd. 9 april 1991 en 17 oktober 1995, te horen herleiden vanaf 19 mei 1996. Partijen waren gehuwd en hebben 4 kinderen. Sedert 13 augustus 1991 is hun

 • Vonnis nr. 9683A van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 29 september 1997

  Op 20.11.1992 werd door de raadsman van mevrouw V.-De J. gepensioneerde, een verzoekschrift overeenkomstig artikel 1344 Ger.Wb. neergelegd ter griffie van het Vredegerecht van het kanton Overijse, strekkende tot het horen veroordelen van de huurder, de heer G. tot betaling van huurachterstallen, alsmede achterstallige indexaanpassingen voor samen 6...

 • Vonnis nr. 97/706/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 24 september 1997

  - Verweerster verbod te horen opleggen de belasting op de uitbating van vliegtuigen in te kohieren en de inkohiering uitvoerbaar te verklaren vóór uitspraak ten gronde door de Rechtbank ten gronde of vóór de uitspraak van de Raad van State inzake G/A 69.837/IV - 15.864 en G/A 69.876/IV - 15.870, minstens verweerster te horen verbieden de aanslagbil...

 • Vonnis nr. 97/1203/C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 24 september 1997

  (1) te horen bevelen dat alle werken op de percelen kadastraal gekend onder sectie A, nr. 46A (deel) en 24C (deel), waarop het hotel wordt uitgebaat met de benaming "Sheraton - Brussels Airport Hotel", dienen te worden stopgezet vanaf de betekening van de tussen te komen beschikking, en dit totdat de vereiste milieuvergunning zal zijn bekomen en/of...

 • Vonnis nr. 97/4119/A van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 12 juni 1997

  (1) de vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en dienvolgens, conform artikel 87 par. 1 van de Wet op het auteursrecht en de naburige rechten dd. 30 juni 1994 vast te stellen dat verweersters een inbreuk hebben begaan op het auteursrecht van eisers; (2) verweersters te horen veroordelen tot het onmiddellijke verbod van de verkoop, de

 • Vonnis nr. 97349C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 2 mei 1997

  1. instellen van de centrale commissie en de centrale examencommissie, zoals ondermeer bedoeld bij art. 2 van het K.B. van 18 mei 1936 betreffende bepalingen in verband met het uitoefenen van het beroep van meetkundig schatter van onroerende goederen en van het art. 7 van het Besluit van de Regent van 16 juni 1947 tot vaststelling van een enige pro...

 • Vonnis nr. 95/12627/A van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 19 april 1997

  De vordering zoals door eiseres in besluiten bepaald strekt ertoe verweerder te veroordelen tot betaling aan eiseres van een bedrag van 2.760.200,-bef. te vermeerderen met de moratoire interesten vanaf 7 september 1995; In ondergeschikte orde vraagt eiseres ingeval de rechtbank zou oordelen dat de beroepsfout van verweerder door het dossier van eis...

 • Vonnis nr. 9747C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 6 maart 1997

  - te horen bevelen dat aan De Pinte voorlopig geen sancties van welke aard dan ook (intresten, schadebeding, forfaits schrapping) worden opgelegd uit hoofde van niet betaling van het saldo van 468 300 frank (verschil tussen faktuur 45.360 en credit nota 914378 beide dd. 22.11.1996) en dit op straffe van een dwangsom van 1 000 000 frank per dag en p...

 • Vonnis nr. 97127C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 6 maart 1997

  (1) te horen zeggen voor recht dat eiseres tijdelijk, in afwachting van een tussen te komen bodembeslissing, wordt gemachtigd deel te nemen aan alle door of onder de auspiciën van verweerster georganiseerde wedstrijden weze het competitie-, bekerwedstrijden of andere eventuele officiële wedstrijden; (2) te horen zeggen " voor recht " dat verweerste...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien