• Rechtbank van Eerste Aanleg

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 13/926/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 30 april 2014

  Partijen zijn uit de echt gescheiden door onderlinge toestemming bij vonnis van de derde kamer van deze rechtbank van 22 oktober 1998, op grond van een onderhandse regelingsakte die door notaris P. Verhaegen met standplaats te Puurs werd gerangschikt onder zijn minuten en aan een door hem op 15 juni 1998 verleden authentieke akte werd gehecht. In d...

 • Vonnis nr. 13/67/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 4 maart 2014

  De heer A. V. H., technisch agent, en zijn echtgenote mevrouw G. V., verpleegster, eisers in hoger beroep, verweerders op incidenteel beroep, die als raadsman hebben Mr. Carl Hubrechts, advocaat te 3010 Kessel-Lo, Tiensesteenweg 305 TEGEN : De Gemeente B, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, verweerster in hoger beroep,...

 • Vonnis nr. 12/1411/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 4 februari 2014

  - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring betekend bij exploot van de heer Jan WOUTERS, gerechtsdeurwaarder te Mechelen, op datum van 29.10.2012, in opdracht van de heer J ten aanzien van de heren K, B, en D; - de beschikking van 24.12.2012 verleend overeenkomstig artikelen 747 § 1 en 747 § 2 lid 3 van het gerechtelijk wetboek die het akkoord

 • Vonnis nr. ME64.L4.8311-10 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 17 januari 2014

  A. Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning afvalstoffen, zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, meer bepaald in strijd met artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffen...

 • Vonnis nr. 13/1393/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 10 januari 2014

  De bvba TMC CONSTRUCT, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 72, met ondernemingsnr. 0503.812.852, tegenspraak voerende partij, die als raadsman heeft Mr. Frederic Lenders, advocaat te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 18 bus 62, TEGEN : 1. De heer A. T., verweerder op tegenspraak, die als raadsman heeft Mr. Anne-Marie Penninckx, advocaat te...

 • Vonnis nr. ME62.L1.862-12 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 13 december 2013

  d. om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gespro-ken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aange-plakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben. Bij inbreuk op de artikelen 1, 15, 16, 34, 36-6°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 1...

 • Vonnis nr. 07/1286/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 11 december 2013

  Bij tussenvonnis van 30.06.2010 beval de rechtbank aan Argenta Bank om het document neer te leggen waaruit blijkt wie op 07.03.2005 de cheque van euro 25.000,00 met nr. 74313 ter betaling bij haar instelling heeft aangeboden, cheque die op 07.03.2005 door Argenta Bank ter terugbetaling aan Dexia Bank werd aangeboden met referte 979C07Ch0J0FE en ged...

 • Vonnis nr. 10/1749/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 3 december 2013

  - het vonnis van de 7de kamer van deze rechtbank dd. 11 oktober 2011 waarbij verweerster toegelaten werd om een aantal feiten te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en eiser werd toegelaten het tegenbewijs te leveren met dezelfde middelen - het proces-verbaal van getuigenverhoor van 20 maart 2012 - de beschikking van 21 mei 2...

 • Vonnis nr. ME43.L1.19925-12 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 30 september 2013

  Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan W. R., met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. Gelet op de processtukken. Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten. Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vorde...

 • Vonnis nr. 13.163.A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 20 september 2013

  De nv FOODMAKER, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, met ondernemingsnr. 0844.295.819, eiseres in revindicatie, die als raadsman heeft Mr. Magda Lauwers, advocaat te 2000 Antwerpen, Lange Leemstraat 53, TEGEN : 1. De nv A.A.S.V., met zetel te 5002 Saint-Servaes, chaussée de Waterloo 316, met ondernemingsnr. 0430.121.358, verweerster in re...

Aanbevolen documenten