UDN (Raad van State)

1845 resultaten voor UDN (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, December 31, 2021

  De verzoekende partij gaat uit van het verkeerde uitgangspunt dat de verwerende partij er zich toe geëngageerd zou hebben om nader te overleggen over de invoering van het eenrichtingsverkeer in het geheel van de straat. Het aangekondigde overleg heeft immers louter betrekking op de nadere modaliteiten voor het laden en lossen "in de straat".

 • Vonnis van Raad van State, December 29, 2021

  De in art. 186 VLAREBO 2008 bedoelde uitspraak van de erkende bodembeheersorganisatie over de conformiteit van het technisch verslag met de bepalingen van VLAREBO 2008, is overeenkomstig art. 188 VLAREBO 2008 tegenstelbaar aan andere erkende bodembeheersorganisaties die daartegen administratief beroep kunnen instellen bij de OVAM, en laat overeenkomstig art. 189 VLAREBO 2008 de uitvoerder van de...

 • Vonnis van Raad van State, November 05, 2021

  Er kan alleen rekening worden gehouden met hetgeen over de UDN in het verzoekschrift werd uiteengezet en gestaafd. De RvS kan geen acht slaan op hetgeen ter terechtzitting nog door de verzoekende partij wordt bijgebracht. De verwerende partij kan daarop immers niet meer schriftelijk repliceren en de auditeur kan daarover niet op een deugdelijke wijze advies verlenen in een procedure die op grond...

 • Vonnis van Raad van State, October 05, 2021

  Zelfs indien aangenomen wordt dat de schoolorganisatie tijdens de lockdown bijgedragen heeft aan het minder gunstige eindresultaat van de leerling, brengt dit niet met zich mee dat dat resultaat gunstiger wordt. De vaststelling van de oorzaak van het minder presteren laat niet toe het uiteindelijke resultaat als beter te evalueren dan wat er is gepresteerd, laat staan dat van de weeromstuit aan...

 • Vonnis van Raad van State, October 01, 2021

  In de BB, heeft de beroepsinstantie aan de hand van een beoordelende commentaar bij alle mogelijke antwoorden op de CLEAR proef uitdrukkelijk verwoord waarom, het door haar als juist in aanmerking genomen antwoord de vraag uit de opgave het best kan bewerkstelligen en waarom de andere mogelijke antwoorden, dat niet doen. De BB is in dat opzicht alvast afdoende formeel gemotiveerd. Indien...

 • Vonnis van Raad van State, April 30, 2021

  In beginsel verantwoorden nadelen zoals een substantieel financieel nadeel, een bijzondere administratieve last en onmiddellijk optredende ernstige reputatieschade niet de uiterst dringende noodzakelijkheid. Een financieel nadeel is immers in beginsel herstelbaar. Reputatieschade vormt in essentie een moreel nadeel en kan in de regel worden goedgemaakt door een vernietigingsarrest. In de mate de...

 • Vonnis van Raad van State, April 22, 2021

  De verwerende partij heeft de verzoekende partij een uittreksel uit de gunningsbeslissing en twee dagen later de kwalitatieve analyse van de offertes medegedeeld. De verzoekende partij betoogt dat de gunningsbeslissing zoals die haar eerst ter kennis werd gebracht, niet meer bevat dan een opgave van de punten per gunningscriterium en geen enkele woordelijke motivering. De ontvangst van de...

 • Vonnis van Raad van State, March 15, 2021

  De feitelijke grondslag voor de bestreden veiligheidsmaatregel is beperkt tot de loutere verdenking dat vennootschappen en natuurlijke personen die verantwoordelijk worden geacht voor onregelmatigheden die werden vastgesteld in de ene inrichting, mogelijk gelijkaardige onregelmatigheden zouden hebben begaan in een andere inrichting, ook al erkent de verwerende partij dat daarvoor geen enkele...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  De feiten en praktijken die in de bestreden beslissing worden aangehaald zijn voor het overgrote deel blijven duren tot op het ogenblik van de bestreden beslissing. Dat een aantal vermelde feiten niet meer actueel zouden zijn doet dan niet echt ter zake, ook al omdat ze recent aan het licht gekomen zijn.

 • Vonnis van Raad van State, March 03, 2021

  Verzoeker verwijst naar een stuk uit Oostenrijk waaruit zou blijken dat hij minderjarig is. Uit niets blijkt echter dat hij dat stuk heeft meegedeeld aan de verwerende partij alvorens de bestreden beslissing werd genomen of dat de verwerende partij er toen kennis van had of moest hebben. De fiche niet-begeleide minderjarige die zich in het administratief dossier bevindt vermeldt integendeel dat...

 • Vonnis van Raad van State, March 02, 2021

  De spoedeisendheid moet bestaan in hoofde van de verzoekende partij persoonlijk, niet in hoofde van de milieutechnische eenheid die door meerdere onderscheiden vennootschappen wordt geëxploiteerd.

 • Vonnis van Raad van State, March 01, 2021

  De regeling van art. 54, tweede lid, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, houdt niet in dat alle aan- en afvoer op absolute wijze wordt verboden, maar wel dat alle transporten worden onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van de Mestbank. De bestreden beslissing legt geen verbod op

 • Vonnis van Raad van State, February 05, 2021

  De aanbestedende overheid beschikt in beginsel over een aanzienlijke beoordelingsruimte om de ontvangen prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich, gesteld voor de toetsing van een dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen van het bestuur en zelf de beoordeling van de prijsverantwoording overdoen. Het komt hem enkel toe om desgevraagd na te gaan of deze...

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  De verzoekende partij lijkt ten onrechte aan te nemen dat een inbreuk op de bepaling van artikel 28 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 slechts aanleiding vermag te geven tot de substantieel onregelmatigverklaring van de offerte indien er effectief sprake is van frontloading, wat volgens de verzoekende partij te dezen niet het geval is. Overeenkomstig artikel 76, § 1, derde lid, van het...

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  Er lijkt te mogen worden aangenomen dat de vereiste uit artikel 65 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, luidens hetwelk de aanbestedende overheid "verplicht [is] om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en\/of technische aard te verbinden aan een gepast niveau\

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De libellering van de besteksvereiste, dat de koolstoffilter "minimaal" - het woord is in het bestek benadrukt door een onderstreping - zorgt voor filtering van onzuiverheden\/sediment vanaf 0,5 micron, lijkt de interpretatie te ondersteunen van de verzoekende partij dat het gaat om een minimale vereiste. In die gegeven omstandigheden mocht dan van de aanbestedende overheid worden...

 • Vonnis van Raad van State, January 14, 2021

  Een schending van het gelijkheidsbeginsel en van het transparantiebeginsel lijkt niet te kunnen worden aangenomen. Alle inschrijvers hebben hun initiële offerte inclusief de desideratanota en de BAFO kunnen opmaken met dezelfde kennis van zaken op dat ogenblik. Het gegeven dat alleen de eerste tussenkomende partij voordeel heeft kunnen putten uit de uitkomst van de afzonderlijk gevoerde D&B-op

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2020

  Verzoekende partij bestrijdt artikel 15, §§ 1 en 3, artikel 17 en artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 'houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' [\u0085], zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 november 2020 'houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om...

 • Vonnis van Raad van State, November 13, 2020

  Hoewel het zich laat verstaan dat de vastgoedsector met name werd getroffen door de sluitingsmaatregelen in de maanden maart, april en mei 2020 die werden genomen als onderdeel van de strijd tegen de pandemie evenals door de voorliggende bestreden maatregel, dan nog is vereist dat de verzoekende partijen, willen zij spoedeisendheid, te dezen een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid...

 • Vonnis van Raad van State, November 12, 2020

  Om de uiterst dringende noodzakelijkheid aan te tonen, voert verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing er aan in de weg staat dat zij de doelstellingen van haar faunabeheerplan tegen de sluiting van het lopende jachtseizoen kan realiseren, inzonderheid op het vlak van het behoud van het evenwicht tussen de diverse wildbestanden door een actief populatiebeheer via bejaging. Verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, November 04, 2020

  De controle door de aanbestedende overheid van de inhoud van het proces-verbaal van opening lijkt te moeten gebeuren met eerbiediging van de toepasselijke opdrachtdocumenten. Daargelaten de ruimere vraag of in die redenering een inschrijver die, zonder daartoe verplicht te worden door de opdrachtdocumenten, reeds in de aanvraag tot deelneming zijn keuze van percelen uitdrukt, al dan niet moet...

 • Vonnis van Raad van State, November 04, 2020

  Geen algemene rechtsregel schrijft voor dat de RvS enkel kennis mag nemen van grieven of middelen die reeds tijdens de administratieve procedure werden opgeworpen. De verwerende partij wijst ook geen specifieke bepaling aan die verzoekster uitdrukkelijk verplicht, op straffe van onontvankelijkheid in de latere rechtsgang, bepaalde middelen voor te dragen in de loop van het georganiseerd...

 • Vonnis van Raad van State, September 14, 2020

  Het is de verzoekende partij in principe toegestaan tegen de gunningsbeslissing nog middelen in te roepen, geput uit onrechtmatigheden uit het bestek.

 • Vonnis van Raad van State, July 02, 2020

  Het rijverbod heeft maar op een beperkte tijdspanne, wezenlijk tijdens de schoolspitsuren, betrekking. Het was bijgevolg voor verzoekster in het bijzonder zaak om met afdoende gestaafde, nauwkeurige gegevens te doen aannemen dat niettemin het bestreden besluit voor haar een toestand van UDN deed ontstaan die onverenigbaar is, niet slechts met een behandeling van de zaak in een beroep tot...

 • Vonnis van Raad van State, May 27, 2020

  De overeenstemming van vergunningsaanvragen met de bestreden structuurschets zal worden nagegaan. Het bestreden besluit is dan ook van aard de rechtstoestand van de betrokken terreinen te wijzigen, zodat het besluit als zodanig voorkomt als een aanvechtbare handeling.

 • Vonnis van Raad van State, February 26, 2020

  Art. 7 van het KB van 12 oktober 2010 schrijft voor dat wanneer de overheid de overeenstemming van de verwarmingstoestellen wil controleren, de fabrikant twee toestellen ter beschikking dient te stellen. De beproeving in het laboratorium gebeurt op het eerste toestel. Indien er daarna nood is aan een tegenexpertise gebeurt die op het tweede toestel. De vraag van de verzoekende partij om ook de...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2019

  Het primair uitputten van een schorsingsprocedure bij de RvVb, om "aldaar haar slaagkansen voor de huidige procedure in te schatten\

 • Vonnis van Raad van State, February 19, 2019

  De verwerende partij beperkt de vraag of zij inzake de vaststelling van representativiteit van de verzoekende partij slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt, tot de (naleving van de) termijn die voorgeschreven wordt door art. 9, tweede lid, van het KB van 8 februari 2001 inzake het indienen van een aanvraag. Die zienswijze lijkt echter al te beperkt. Daargelaten nog dat de verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, February 07, 2019

  De met de bestaande waterproblematiek verbonden nadelen betreffen evident geen rechtstreeks gevolg van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit. De onmiddellijke schorsing van het bestreden besluit vermag die reeds bestaande nadelen niet te verhelpen.

 • Vonnis van Raad van State, January 31, 2019

  De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat verzoekers opleiding wordt beëindigd, noch dat het hem onmogelijk wordt gemaakt die opleiding te voltooien. Deze beslissing houdt enkel in dat hij geen vrijstelling krijgt van deelname aan het volhardingskamp. De eindjury kan die de opleiding op elk ogenblik stopzetten met een gemotiveerde beslissing, waartegen verzoeker...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT