Schorsing UDN (Raad van State)

240 resultaten voor Schorsing UDN (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Diciembre de 2021

  Een financieel nadeel is ook herstelbaar via een burgerrechtelijke vordering of een vordering tot schadevergoeding tot herstel.

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Febrero de 2021

  De verzoekende partij wijst naar het dreigend ongemak door de verlenging van het verbod op niet essentiële reizen om, in tegenstelling tot haar gewoonte, in de maand maart geen gebruik te kunnen maken van haar tweede verblijf, zonder dat zij evenwel concreet aannemelijk maakt hierdoor een onherstelbare schade te zullen ondergaan, indien zij op de uitspraak ten gronde moet wachten.

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Febrero de 2021

  Het bestreden besluit moet worden samengelezen met door haar gewijzigde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en past in de zoektocht van de verwerende partij naar een evenwicht tussen de bescherming de gezondheidszorg en de bescherming van de economie en het algemeen welzijn, waardoor bepaalde sectoren geleidelijk mogen heropenen. Bij het bepalen of en in welke mate bepaalde sectoren mogen...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Febrero de 2021

  Art. 14 EVRM is geen autonoom recht en het aanvoeren van de schending ervan kan is slechts ontvankelijk in combinatie met andere bepalingen uit het EVRM worden aangevoerd.

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Diciembre de 2020
 • Vonnis van Raad van State, 22 de Diciembre de 2020

  Als de oppervlakte het enige criterium zou zijn, zou dit ook niet altijd toelaten alle gelovigen te ontvangen.

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Noviembre de 2020

  De avondklok is van belang voor personen die zich in de openbare ruimte kunnen verplaatsen of verzamelen, wat niet het geval is bij een rechtspersoon.

 • Vonnis van Raad van State, 6 de Noviembre de 2020

  De avondklok zoals deze geldt in het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is momenteel niet van toepassing op personen zonder vaste verblijfplaats, zodat het door verzoekster gevreesde nadelen (nl. boete en vervolging indien hij niet tijdig een slaapplaats vindt en derhalve noodgedwongen op straat slaapt) niet bestaat. In de mate verzoeker stelt dat deze uitzondering niet geldt in...

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Octubre de 2020

  Krachtens de artt. 105 en 108 GW is uitvoerende macht gevestigd in de koning. Een delegatie van bevoegdheden in specifieke en afgebakende omstandigheden aan een minister is echter niet uitgesloten. De bestreden beslissing is niet genomen op grond van de bijzondere machtenwet van 27 maart 2020 die de Koning de bevoegdheid geeft om maatregelen tegen het coronavirus te nemen, maar heeft wel de...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Octubre de 2020

  De bewering in verband met de efficiëntie van de naleving van de regelgeving, identificeert geen enkel concreet risico die de schorsing van de bestreden beslissing rechtvaardigt.

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Febrero de 2018

  De specifieke procedure voor het geval een partij een overgelegd stuk van valsheid beticht (art. 51 van de algemeneprocedureregeling), dient zich aan als een incidenteel of tussengeschil ten aanzien van het hoofdgeschil en betreft derhalve in wezen een prejudicieel geschil, dat zo geconcipieerd is dat zij de oplossing van het geschil niet vertraagt tenzij het echt noodzakelijk is voor de...

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Julio de 2016

  In het kader van een schorsingsprocedure bij UDN komt het een partij die naar voor brengt een ernstig financieel nadeel te zullen lijden, toe om dienaangaande de nodige stavingsstukken voor te leggen om de RvS toe te laten de reële ernst van die elementen aan een onderzoek te kunnen onderwerpen. De verzoekende partij heeft het over zware financiële gevolgen die het (zelfs tijdelijk) sluiten van...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Noviembre de 2014

  Te dezen bedraagt de termijn tussen de kennisname van het bestreden bevel tot werkhervatting en het ogenblik waarop verzoekster de opgelegde diensten zal moeten verrichten minder dan twee volle dagen, zodat een gewone schorsingsprocedure onmogelijk tot een tijdige uitspraak kan leiden. Verzoekster heeft met de vereiste voortvarendheid gehandeld door de dag na de kennisname van de bestreden...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Noviembre de 2013

  Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 mag een inschrijver zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, in welk geval de aanbestedende dienst dient aan te tonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze andere entiteiten om de aannemer dergelijke...

 • Vonnis van Raad van State, 1 de Octubre de 2013

  Schendingen van het rechtszekerheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden ingeroepen als ontvankelijke middelen om een vordering bij de Raad van State te ondersteunen.

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Septiembre de 2013

  Het is niet ipso facto uitgesloten dat een beroepscommissie, die na onderzoek van het bezwaarschrift van oordeel zou zijn dat op alle concrete grieven van de leerling reeds eerder een overtuigend antwoord is gegeven door de klassenraad en zijn voorzitter, concludeert dat het bezwaar geen aanvullend antwoord behoeft zodat zij zich zonder meer bij die reeds aan verzoeker bekende motieven aansluit....

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Septiembre de 2013

  Een verzoekende partij lijkt aldus belang te kunnen hebben bij een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging of nietigverklaring van een beslissing tot vaststelling van besteksbepalingen, zoals in het geval dat de beslissing tot vaststelling van deze bepalingen een verzoekende partij verhindert deel te nemen aan de opdracht of haar op enige wijze benadeelt bij het indienen van een offerte.

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Septiembre de 2013

  Een bij veronderstelling afzonderlijk identificeerbare en aanvechtbare 'beslissing tot publicatie' van een decreet in het Belgisch Staatsblad is een beslissing die zich uit zijn aard slechts leent tot een eenmalige uitvoering. Aan die 'beslissing' is ondertussen gevolg gegeven door de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien een schorsingsarrest enkel voor de toekomst geldt en de...

 • Vonnis van Raad van State, 9 de Septiembre de 2013

  De verwerende partij werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het enerzijds niet handelt over de bestreden beslissing zelf maar enkel over het juridisch advies en anderzijds omdat het niet concretiseert waarin de bestreden beslissing zelf de geschonden geachte bepalingen of beginselen zou schenden. De verzoekende partij betrekt het juridisch advies in haar middel daar waar de bestreden...

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Mayo de 2013

  De thans bestreden beslissing betreft het verval van de inschrijving van de verzoekende partij in het register van de verzekeringstussenpersonen wegens de niet-naleving van de verplichting om in te gaan op elk verzoek om informatie dat de betrokkene ontvangt in het kader van de buitengerechtelijke klachtenregeling, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, 6° bis, van de wet van 27 maart 1995. Te

 • Vonnis van Raad van State, 26 de Marzo de 2013

  De verwerende partij wijst er op dat het voor de aanbestedende overheid onmogelijk is om het proces-verbaal met inbegrip van de documenten waarnaar kan worden doorgeklikt, nog te wijzigen na de ondertekening zonder dat dit vaststelbaar is. De verzoekende partij toont het tegendeel niet aan. Bovendien heeft het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen een bewijswaarde waarmee ook de Raad...

 • Vonnis van Raad van State, 26 de Marzo de 2013

  De door de verzoekende partij daags voor de terechtzitting ingediende nieuwe argumentatie, die zelfs als een nieuw middel lijkt te kunnen worden aangemerkt, is niet toelaatbaar in de onderhavige procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Ze is immers aangebracht in een geschrift dat niet in de procedureregeling is geregeld en niet door de Raad van State is gevraagd en voorts de dag vóór de

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Marzo de 2013

  Om belang te hebben bij de vordering tegen de gunningsbeslissing dient de verzoekende partij niet noodzakelijk aan te tonen dat na schorsing de opdracht aan haar moet worden gegund. Het kan ook volstaan dat zij opnieuw een kans maakt de opdracht te krijgen. Te dezen toont de verwerende partij niet aan dat deze kans niet bestaat. Indien het enige middel ernstig wordt bevonden, houdt dit in dat...

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Marzo de 2013

  Luidens de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 kan een kandidaat of een inschrijver zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de...

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Marzo de 2013

  Bij de beoordeling van het middel lijken een aantal besteksbepalingen te moeten worden onderzocht betreffende de noodzakelijke vergunningen, die volgens de Raad van State niet meteen duidelijk te situeren zijn in de gunningsfase of de uitvoeringsfase en dient er rekening gehouden te worden met diverse bepalingen. Aldus leent het middel zich wegens zijn intrinsieke complexiteit te dezen niet om te

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Marzo de 2013

  In zoverre de verzoekende partij aanstoot lijkt te nemen aan het ontbreken van een exact meetbaar beoordelingskader, toont zij niet aan hoe het niet kenbaar maken van dergelijk beoordelingskader op zich en noodzakelijk inhoudt dat een gunningsbeslissing niet steunt op voldoende draagkrachtige motieven en dus de materiële motiveringplicht schendt. Te dezen werden de offertes door de jury in het...

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Marzo de 2013

  Van een verzoekende partij, die kiest voor de uitzonderlijke procedure bij UDN, worden verwacht dat zij zich dermate organiseert en de nodige schikkingen treft opdat zij kennis kan nemen van de oproeping voor de terechtzitting die geschiedt krachtens het procedurereglement kortgeding op het door de voorzitter bepaalde uur, zelfs op feestdagen en van dag tot dag of van uur tot uur. Deze...

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Marzo de 2013

  Zo een aanbestedende overheid meent dat de prijs van een inschrijver een abnormale prijs kan zijn en zij deze inschrijver om een prijsverantwoording vraagt, impliceert dit dat de gegeven prijsverantwoording op een zorgvuldige manier wordt onderzocht. Te dezen heeft de verwerende partij een prijsverantwoording gevraagd en ook gekregen. Deze prijsverantwoording werd aan de raadgevend architect...

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Marzo de 2013

  De statuten van de verzoekende partij, een CVBA, geven de raad van bestuur de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Aldus blijkt te dezen niet dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Marzo de 2013
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT