Schorsing (Raad van State)

3862 resultaten voor Schorsing (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Junio de 2022

  Het procedurereglement kort geding voorziet niet in de mogelijkheid om na de kennisgeving van het verslag van de auditeur een aanvullende nota als processtuk neer te leggen. Met het oog op een efficiënte behandeling van een procedure in kort geding, is het de partijen evenwel toegestaan om nieuwe feiten, die een invloed kunnen hebben op de ontvankelijkheid van de vordering en\/of de ernst van de...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Met haar vordering tot schorsing probeert verzoekster in casu te verhinderen dat één bepaalde kat die in beslag was genomen, na de toewijzing ervan aan een dierenasiel, in een adoptiefamilie terechtkomt. Dat is de reden waarom zij de Raad van State vraagt om haar bij spoedeisendheid rechtsbescherming te bieden. Ondertussen is de betrokken kat geadopteerd. De reden van de spoedeisendheid is...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  In zoverre de verzoekende partijen opmerken dat de vergunning verleend werd aan reeds bestaande, actieve ondernemingen die desgewenst onmiddellijk kunnen overgaan tot de uitvoering ervan, zodat de mogelijkheid bestaat dat de bestreden vergunning reeds volledig zal zijn uitgevoerd op het ogenblik dat uitspraak wordt gedaan over het beroep tot nietigverklaring, refereren zij in wezen aan de...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Mayo de 2022

  Tweede en derde verzoeker zijn niet verschenen en niet rechtsgeldig vertegenwoordigd. Te dezen zijn er ter verantwoording van de spoedeisendheid in het verzoekschrift enkel concrete gegevens aangevoerd in hoofde van derde verzoeker. Uit niets kan worden afgeleid dat de vordering spoedeisend zou zijn in hoofde van eerste verzoeker.

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Mayo de 2022

  Dat de verzoekende partij geen hoop heeft op het onderbrengen van productieve activiteiten op haar percelen om reden van de ligging en configuratie van die percelen, vloeit niet voort uit het de bestreden beslissing en kan zodoende de spoedeisendheid van haar vordering niet verantwoorden. Hetzelfde geldt voor verzoeksters betoog dat de gebouwen op haar terrein ongeschikt zijn voor een...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Mayo de 2022

  Een schorsingsarrest zet de verwerende partij ertoe aan de problematiek betreffende de timing voor de verplaatsing van hun nutsleidingen te heroverwegen, en verschaft de verzoekende partij de kans op een gunstiger verplaatsingsbevel. Dat de verwerende partij daarbij haar eerdere verplaatsingsbevelen zou handhaven, komt als niet-realistisch voor, aangezien de huidige verplaatsingsbevelen immers...

 • Vonnis van Raad van State, 1 de Abril de 2022

  Overeenkomstig art. 70, § 1, eerste lid, 2°, van het algemeen procedurereglement geeft het instellen van een beroep tot nietigverklaring aanleiding tot de betaling van een rolrecht van 200 euro. Volgens art. 66, 6°, van hetzelfde besluit omvatten de kosten ook "de bijdrage bedoeld in artikel 4, § 4, van de wet van 19 maart 2017 (20 euro). De verzoekende partij heeft de betrokken bankrekening...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022

  Aangezien de bestreden beslissing de rangschikking van de kandidaten voor de betrekking van eerste assistent betreft, waarin verzoeker tot tussenkomst in het administratief kort geding als eerste kandidaat is opgenomen en die heeft geleid tot zijn bevordering tot eerste assistent, heeft hij er belang bij om in de zaak tussen te komen.

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Diciembre de 2021

  Verzoeker toont niet aan dat de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit voor hem persoonlijk nadelige gevolgen kan veroorzaken. Zijn betoog dat het bestreden besluit tegen de openbare orde ingaat, en dat "architecten" en "de" opdrachtgever zich bij de toepassing van het bestreden besluit schuldig zouden maken aan strafbare feiten, toont dit geenszins aan. Het blijkt niet dat verzoeker de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Octubre de 2021

  De bestreden beslissingen zijn door de media al ruim gecommuniceerd naar de inwoners van de verwerende partij en naar de andere gemeenten-vennoten en hun inwoners. Welke "verdere" reputatieschade een schorsing in voorkomend geval nog kan vermijden, is niet duidelijk. Voorts wordt aangenomen dat, administratiefrechtelijk bekeken, een nietigverklaring in voorkomend geval de reputatieschade in...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Octubre de 2021

  Volgens het middel heeft de tuchtoverheid zich onvoldoende ingespannen om de zaak dringend te behandelen. Dat lijkt niet te kunnen worden bijgevallen. De algemeen directeur besliste een eerste keer tot het opleggen van een tuchtstraf aan verzoekster, drieëneenhalve maand na de kennisname van de feiten. Toen die beslissing door de Raad van State werd geschorst, legde hij binnen de maand na de...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Septiembre de 2021

  De spoedeisendheid moet concreet aannemelijk worden gemaakt in het verzoekschrift. Het volstaat in dit verband niet enkel aan te voeren dat de doorlooptijd van een annulatieprocedure te lang duurt of dat het resultaat van een annulatieprocedure niet kan worden afgewacht. De verzoekende partij kan derhalve vooreerst niet met goed gevolg de omstandigheid aanhalen dat de bestreden bestuurlijke...

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Junio de 2021

  In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij door het bestreden ministerieel besluit nu langer onderweg is om zijn werk te kunnen uitoefenen en dat dit daadwerkelijk een bijkomende fysieke en mentale belasting voor hem betekent, moet worden vastgesteld dat hij geen enkel concreet gegeven bijbrengt waaruit blijkt dat hij ten gevolge van deze bijkomende belasting het resultaat van de procedure ten...

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Junio de 2021

  De gemeenteraden stellen aanvullende voorschriften vast met betrekking tot de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Dergelijk aanvullend reglement is enkel van toepassing op permanente of periodieke situaties. Op grond van art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet is het college van burgemeerster en schepenen bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen. Hoewel de bestreden maatregel niet...

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Junio de 2021

  De voorwaarden om steun te kunnen krijgen zijn precies en vereisen de overlegging van documenten waaruit verifieerbare feiten blijken. Hun toepassing impliceert geen discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Hieruit volgt dat het rechtsreeks en werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht is. Overeenkomstig de artt. 144 en 145 GW valt dit soort geschillen...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Abril de 2021

  In het auditoraatsverslag wordt de nietigverklaring voorgesteld wegens schending van artikel 135 van de wet van 7 december 1998 \u0091tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus\u0027. De verwerende partij heeft geen verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend. Kennelijk kan zij zich vinden in de beoordeling van het auditoraatsverslag. Ook de Raad...

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Marzo de 2021

  De vordering tot schorsing is een accessorium van een annulatieberoep. Een alleenstaande vordering tot schorsing is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 29 de Diciembre de 2020

  De kans dat in de toekomst mogelijk bestuurlijke dwangsommen zullen worden opgelegd, betreft een op dit ogenblik louter hypothetische veronderstelling die de spoedeisendheid van de zaak niet kan verantwoorden. In dit verband kan er overigens aan herinnerd worden dat, overeenkomstig art. 17, § 2, derde lid, van de RvS-wet, een nieuwe vordering tot schorsing kan worden ingediend als deze steunt op...

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Noviembre de 2020

  De termijnen om een beroep in te stellen bij de RvS tegen beslissingen van de Waalse regering worden geschorst door het bijzondere machtenbesluit nr. 2 van de Waalse regering en nogmaals door het bijzondere machtenbesluit nr. 20 van 18 april 2020. De Waalse regering heeft deze besluiten genomen op grond van art. 10 BWHI (impliciete bevoegdheden). Van deze bepaling kan echter enkel toepassing...

 • Vonnis van Raad van State, 9 de Noviembre de 2020

  Ofschoon verzoekster in haar uiteenzetting refereert aan "inspanningen ondermeer op het vlak van opleiding van dit personeel" die "hierna beschreven zijn\

 • Vonnis van Raad van State, 9 de Octubre de 2020

  Ter terechtzitting blijkt dat de tussenkomende partij de uitvoering van de bestreden vergunning heeft aangevat. De omstandigheid dat verzoekers de mogelijkheid zouden hebben om een alternatieve evacuatieweg te creëren - wat op het eerste gezicht niet evident lijkt - brengt niet mee dat de onderhavige zaak niet meer spoedeisend zou zijn. Met verzoekers moet worden aangenomen dat het door hen...

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Septiembre de 2020

  De Raad van State is een wettigheidsrechter. Als zodanig komt het hem niet toe zich in de plaats van het bestuur te stellen, maar gaat hij alleen de wettigheid na van de bestuurshandelingen die bij hem ontvankelijk bestreden worden. Aldus kan niet worden aanvaard dat verzoekende partij meent in het kader van de gewone schorsing de bezwaren nader en nauwkeuriger te kunnen uitwerken dan zij eerder...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Septiembre de 2020

  Te dezen is in de eindconclusie van het medisch onderzoek besloten tot een leeftijd van 18 jaar met een standaarddeviatie van 6 maanden. Deze eindconclusie is bepalend voor de "jongste leeftijd\

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Septiembre de 2020

  Kritiek op de wijze van betekening van de BB, in de zin dat het medisch verslag van het leeftijdsonderzoek niet samen met de BB werd betekend, houdt geen verband met een voorgehouden onzorgvuldigheid bij het nemen van die beslissing. Het middel is in die mate niet-ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Mayo de 2020

  Het tijdspad dat door de bestreden beslissing wordt vooropgesteld staat niet gelijk met een toestand met "onherroepelijke schadelijke gevolgen" en zegt op zich niets over de gevolgen die de verzoekers zouden ondervinden bij een voorlopige tenuitvoerlegging in afwachting van een uitspraak ten gronde.

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Febrero de 2020

  Het betrokken soortenbeschermingsprogramma heeft betrekking op 51 havenspecifieke beschermde soorten en 39 'meeliftende' niet-havenspecifieke beschermde soorten en bevat maatregelen voor "ruimtes en locaties die gevrijwaard blijven van economische valorisatie of waarvan de economische valorisatie verzoenbaar is met de ecologische doelstelling ervan". De aangevoerde spoedeisendheid is gebaseerd op

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Diciembre de 2019

  De vroegere schorsingsvoorwaarde van het MTHEN is niet gelijk te stellen met de voorwaarde in verband met de spoedeisendheid, die zich gebeurlijk pas naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen hangende het vernietigingsberoep zal manifesteren. Onder de vigerende regelgeving, anders dan voorheen, kunnen verzoekers alsdan nog een schorsingsvordering instellen.

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Diciembre de 2019

  De spoedeisendheid kan niet voortkomen uit de enkele omstandigheid dat ingevolge de doorlooptijd van de zaak een uitspraak ten gronde zou tussenkomen in een min of meer verre toekomst, waardoor de annulatieprocedure verzoeker niet toelaat een arrest te verkrijgen vóór de in de bestreden handeling vermelde uitvoeringstermijn. De timing die door de bestreden beslissing wordt vooropgesteld staat...

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Octubre de 2019

  De verzoekende partijen maken niet duidelijk in welk opzicht de bestreden beslissing "voor heel wat projectonderdelen [...] rechtstreeks [kan] leiden tot belangrijke werken [die] de eigendom van verzoeker in bijzondere mate aantasten". Zij verduidelijken niet in het minst welke "projectonderdelen" en welke "werken" zij precies bedoelen. Evenmin lichten de verzoekende partijen hun plannen met...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT