Schorsing (Raad van State)

3853 resultaten voor Schorsing (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, December 10, 2021

  Verzoeker toont niet aan dat de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit voor hem persoonlijk nadelige gevolgen kan veroorzaken. Zijn betoog dat het bestreden besluit tegen de openbare orde ingaat, en dat "architecten" en "de" opdrachtgever zich bij de toepassing van het bestreden besluit schuldig zouden maken aan strafbare feiten, toont dit geenszins aan. Het blijkt niet...

 • Vonnis van Raad van State, October 04, 2021

  De bestreden beslissingen zijn door de media al ruim gecommuniceerd naar de inwoners van de verwerende partij en naar de andere gemeenten-vennoten en hun inwoners. Welke "verdere" reputatieschade een schorsing in voorkomend geval nog kan vermijden, is niet duidelijk. Voorts wordt aangenomen dat, administratiefrechtelijk bekeken, een nietigverklaring in voorkomend geval de...

 • Vonnis van Raad van State, October 04, 2021

  Volgens het middel heeft de tuchtoverheid zich onvoldoende ingespannen om de zaak dringend te behandelen. Dat lijkt niet te kunnen worden bijgevallen. De algemeen directeur besliste een eerste keer tot het opleggen van een tuchtstraf aan verzoekster, drieëneenhalve maand na de kennisname van de feiten. Toen die beslissing door de Raad van State werd geschorst, legde hij binnen de maand na de...

 • Vonnis van Raad van State, September 23, 2021

  De spoedeisendheid moet concreet aannemelijk worden gemaakt in het verzoekschrift. Het volstaat in dit verband niet enkel aan te voeren dat de doorlooptijd van een annulatieprocedure te lang duurt of dat het resultaat van een annulatieprocedure niet kan worden afgewacht. De verzoekende partij kan derhalve vooreerst niet met goed gevolg de omstandigheid aanhalen dat de bestreden bestuurlijke...

 • Vonnis van Raad van State, June 28, 2021

  In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij door het bestreden ministerieel besluit nu langer onderweg is om zijn werk te kunnen uitoefenen en dat dit daadwerkelijk een bijkomende fysieke en mentale belasting voor hem betekent, moet worden vastgesteld dat hij geen enkel concreet gegeven bijbrengt waaruit blijkt dat hij ten gevolge van deze bijkomende belasting het resultaat van de procedure ten...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De gemeenteraden stellen aanvullende voorschriften vast met betrekking tot de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Dergelijk aanvullend reglement is enkel van toepassing op permanente of periodieke situaties. Op grond van art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet is het college van burgemeerster en schepenen bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen. Hoewel de bestreden maatregel niet...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De voorwaarden om steun te kunnen krijgen zijn precies en vereisen de overlegging van documenten waaruit verifieerbare feiten blijken. Hun toepassing impliceert geen discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Hieruit volgt dat het rechtsreeks en werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht is. Overeenkomstig de artt. 144 en 145 GW valt dit soort geschillen...

 • Vonnis van Raad van State, April 23, 2021

  In het auditoraatsverslag wordt de nietigverklaring voorgesteld wegens schending van artikel 135 van de wet van 7 december 1998 \u0091tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus\u0027. De verwerende partij heeft geen verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend. Kennelijk kan zij zich vinden in de beoordeling van het auditoraatsverslag. Ook de Raad...

 • Vonnis van Raad van State, March 11, 2021

  De vordering tot schorsing is een accessorium van een annulatieberoep. Een alleenstaande vordering tot schorsing is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, December 29, 2020

  De kans dat in de toekomst mogelijk bestuurlijke dwangsommen zullen worden opgelegd, betreft een op dit ogenblik louter hypothetische veronderstelling die de spoedeisendheid van de zaak niet kan verantwoorden. In dit verband kan er overigens aan herinnerd worden dat, overeenkomstig art. 17, § 2, derde lid, van de RvS-wet, een nieuwe vordering tot schorsing kan worden ingediend als deze steunt op...

 • Vonnis van Raad van State, November 24, 2020

  De termijnen om een beroep in te stellen bij de RvS tegen beslissingen van de Waalse regering worden geschorst door het bijzondere machtenbesluit nr. 2 van de Waalse regering en nogmaals door het bijzondere machtenbesluit nr. 20 van 18 april 2020. De Waalse regering heeft deze besluiten genomen op grond van art. 10 BWHI (impliciete bevoegdheden). Van deze bepaling kan echter enkel toepassing...

 • Vonnis van Raad van State, November 09, 2020

  Ofschoon verzoekster in haar uiteenzetting refereert aan "inspanningen ondermeer op het vlak van opleiding van dit personeel" die "hierna beschreven zijn\

 • Vonnis van Raad van State, October 09, 2020

  Ter terechtzitting blijkt dat de tussenkomende partij de uitvoering van de bestreden vergunning heeft aangevat. De omstandigheid dat verzoekers de mogelijkheid zouden hebben om een alternatieve evacuatieweg te creëren - wat op het eerste gezicht niet evident lijkt - brengt niet mee dat de onderhavige zaak niet meer spoedeisend zou zijn. Met verzoekers moet worden aangenomen dat het door hen...

 • Vonnis van Raad van State, September 25, 2020

  De Raad van State is een wettigheidsrechter. Als zodanig komt het hem niet toe zich in de plaats van het bestuur te stellen, maar gaat hij alleen de wettigheid na van de bestuurshandelingen die bij hem ontvankelijk bestreden worden. Aldus kan niet worden aanvaard dat verzoekende partij meent in het kader van de gewone schorsing de bezwaren nader en nauwkeuriger te kunnen uitwerken dan zij eerder...

 • Vonnis van Raad van State, September 23, 2020

  Te dezen is in de eindconclusie van het medisch onderzoek besloten tot een leeftijd van 18 jaar met een standaarddeviatie van 6 maanden. Deze eindconclusie is bepalend voor de "jongste leeftijd\

 • Vonnis van Raad van State, September 18, 2020

  Kritiek op de wijze van betekening van de BB, in de zin dat het medisch verslag van het leeftijdsonderzoek niet samen met de BB werd betekend, houdt geen verband met een voorgehouden onzorgvuldigheid bij het nemen van die beslissing. Het middel is in die mate niet-ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, May 18, 2020

  Het tijdspad dat door de bestreden beslissing wordt vooropgesteld staat niet gelijk met een toestand met "onherroepelijke schadelijke gevolgen" en zegt op zich niets over de gevolgen die de verzoekers zouden ondervinden bij een voorlopige tenuitvoerlegging in afwachting van een uitspraak ten gronde.

 • Vonnis van Raad van State, February 13, 2020

  Het betrokken soortenbeschermingsprogramma heeft betrekking op 51 havenspecifieke beschermde soorten en 39 'meeliftende' niet-havenspecifieke beschermde soorten en bevat maatregelen voor "ruimtes en locaties die gevrijwaard blijven van economische valorisatie of waarvan de economische valorisatie verzoenbaar is met de ecologische doelstelling ervan". De aangevoerde spoedeisendheid is...

 • Vonnis van Raad van State, December 20, 2019

  De vroegere schorsingsvoorwaarde van het MTHEN is niet gelijk te stellen met de voorwaarde in verband met de spoedeisendheid, die zich gebeurlijk pas naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen hangende het vernietigingsberoep zal manifesteren. Onder de vigerende regelgeving, anders dan voorheen, kunnen verzoekers alsdan nog een schorsingsvordering instellen.

 • Vonnis van Raad van State, December 05, 2019

  De spoedeisendheid kan niet voortkomen uit de enkele omstandigheid dat ingevolge de doorlooptijd van de zaak een uitspraak ten gronde zou tussenkomen in een min of meer verre toekomst, waardoor de annulatieprocedure verzoeker niet toelaat een arrest te verkrijgen vóór de in de bestreden handeling vermelde uitvoeringstermijn. De timing die door de bestreden beslissing wordt vooropgesteld staat...

 • Vonnis van Raad van State, October 25, 2019

  De verzoekende partijen maken niet duidelijk in welk opzicht de bestreden beslissing "voor heel wat projectonderdelen [...] rechtstreeks [kan] leiden tot belangrijke werken [die] de eigendom van verzoeker in bijzondere mate aantasten". Zij verduidelijken niet in het minst welke "projectonderdelen" en welke "werken" zij precies bedoelen. Evenmin lichten de verzoekende

 • Vonnis van Raad van State, October 15, 2019

  Als de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing niet wordt geschorst, blijft de verplichting tot openbaarmaking (artikel II.50, § 3, eerste lid en tweede lid, van het Bestuursdecreet), onverminderd gelden. Verdere vertrouwelijke behandeling van het betreffende stuk na een arrest waarin de vordering tot schorsing wordt verworpen zou geen zin hebben, en zou zelfs de correcte tenuitvoerlegging...

 • Vonnis van Raad van State, October 04, 2019

  De grondvoorwaarde van de spoedeisendheid is te onderscheiden van deze van het voorhanden zijn van een ernstig middel. Aan de eerstgenoemde grondvoorwaarde moet afzonderlijk zijn voldaan. Verzoekers kritiek aangaande de discriminatie van de eigenaars en zijn bewering dat onvoldoende rekening is gehouden met zijn bezwaren, vermogen de spoedeisendheid van de vordering in beginsel dan ook niet te...

 • Vonnis van Raad van State, September 10, 2019

  Art. 197, § 1, BWRO legde een chronologie op tussen de in bepaalde gevallen vereiste uitspraak van de gemeenteraad over de zaak van de wegen en het besluit van het college van burgemeester en schepenen over een aanvraag om een verkavelingsvergunning. Het toepasselijke BWRO legt echter geen verplichte chronologie op tussen de eventuele beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen en de

 • Vonnis van Raad van State, June 27, 2019

  Uit de BB, of minstens uit de stukken van het dossier, moet blijken dat de vergunningverlenende overheid de haar door artikel 16, § 1, van het natuurbehouddecreet opgelegde zorgplicht is nagekomen. Uit de motivering in de BB inzake de "natuurtoets" kan worden afgeleid dat uit een -niet voorgelegde- aanvullende nota zou blijken dat "er momenteel geen ander alternatief te realiseren...

 • Vonnis van Raad van State, June 26, 2019

  Verzoekers vrees voor een belangrijke waardevermindering van zijn woning wordt niet in het minst concreet onderbouwd. In zoverre verzoeker verwijst naar een beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn percelen en naar de stopgezette plannen voor een projectontwikkeling, wordt geenszins verduidelijkt waarom een en ander zo spoedeisend zou zijn dat geen uitspraak over het annulatieberoep...

 • Vonnis van Raad van State, June 26, 2019

  De door hem ingeroepen vrees voor de stopzetting van de sierappelteelt ingevolge onteigening is voorbarig. Een effectieve onteigening kan immers slechts plaats hebben nadat de vrederechter zich over de vraag tot onteigening heeft uitgesproken. De vrederechter kan die onteigening pas uitspreken nadat hij de onteigeningsmachtiging op haar interne en externe wettigheid heeft getoetst. De dreiging...

 • Vonnis van Raad van State, June 20, 2019

  Door schorsing van de tenuitvoerlegging van het betrokken GRUP kan de bestreden milieuvergunning niet worden uitgevoerd. Bijgevolg toont de verzoekende partij geen spoedeisendheid aan inzake de schorsing van de tenuitvoerlegging van het milieuvergunningsbesluit.

 • Vonnis van Raad van State, May 09, 2019

  Het kan niet worden betwist dat het transport van de leem op de werfpistes in de ontginningszone en op de toegangsweg stofhinder kan veroorzaken. Tijdens het openbaar onderzoek heeft de verzoekende partij een bezwaarschrift ingediend waarin zij uitdrukkelijk op dit transport wijst en stelt dat de herbestemming tot ontginningszone voor de buurtbewoners ernstige hinder zal veroorzaken. Het enkele...

 • Vonnis van Raad van State, May 09, 2019

  De toepassing van de kortedebattenprocedure wijkt af van het normale verloop van de rechtspleging voor de RvS en moet uitzonderlijk blijven. Het met toepassing van de kortedebattenprocedure opgestelde auditoraatsverslag bevindt het eerste middel gegrond. In hun procedurestukken voeren de verw. en de tussenkomende partij een exceptie van onontvankelijkheid van het eerste middel aan. Ter...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT