Nietigverklaring (Raad van State)

11718 resultaten voor Nietigverklaring (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  De verzoekende partij brengt geen enkele bepaling bij die de OVAM zou verhinderen een nieuw standpunt in te nemen over de toestand van een grond, wanneer een nieuw oriënterend bodemonderzoek, in tegenstelling tot een vorig bodemonderzoek, besluit dat er duidelijke aanwijzingen bestaan van een ernstige bodemverontreiniging. Integendeel, art. 5, § 3, van het bodemdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat...

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  De verzoekende partij voert de schending aan van de "formele motiveringsplicht". Dit is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij voert niet de schending aan van enige wettelijke bepaling die erin voorziet dat de bestuurlijke beslissing formeel moet worden gemotiveerd. Het middel dat de schending aanvoert van de formelemotiveringsplicht is niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  In zoverre fair play als een beginsel van behoorlijk bestuur zou dienen te worden beschouwd, veronderstelt een gebrek daaraan alleszins onder meer dat de overheid met opzet zou hebben gepoogd verzoekster in de uitoefening van haar rechten te belemmeren. Het komt aan verzoekster toe om zulks aan te tonen. Zij toont niet aan dat de verwerende partij met opzet zou hebben gepoogd haar in de...

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Julio de 2022

  Het middel, zoals het is uiteengezet in het verzoekschrift, wordt enkel uitgewerkt in het licht van de hoorplicht, de rechten van verdediging en het recht "om zijn standpunt naar voor te brengen". Indien de verwerende partij ten onrechte de verzoekende partijen niet zou hebben gehoord, moet tevens worden aangenomen dat zij niet op zorgvuldige wijze tot haar beslissing is gekomen. De uiteenzetting

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Julio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 6 de Julio de 2022

  In de bestreden beslissing wordt de herhuisvesting van de bewoners noodzakelijk geacht "aangezien de huidige toestand van de woning een acuut gevaar betekent voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners". Gelezen in samenhang met de tegelijk betekende beslissing tot onbewoonbaarverklaring van de woonentiteiten in het pand, geeft de bestreden beslissing afdoende aan op grond waarvan wordt...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Julio de 2022

  De bestreden delegatie van planningsbevoegdheid is voorbereidend ten aanzien van een later door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk RUP. Dergelijke voorbereidende beslissingen zijn slechts aanvechtbaar wanneer ze eigen, dadelijk werkende, voor de verzoekende partij nadelige rechtsgevolgen blijkt te hebben. Dit moet door de verzoekende partij worden aangetoond. De geviseerde overweging,...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Julio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 4 de Julio de 2022

  De tussenkomende partijen hebben inmiddels afgezien van de in het bestreden gemeenteraadsbesluit goedgekeurde wegaanleg en hebben een nieuwe omgevingsvergunning met wegaanleg aangevraagd. De in de nieuwe aanvraag vervatte wegaanleg is recentelijk door de gemeenteraad goedgekeurd. Het blijkt dat het bestreden gemeenteraadsbesluit noodzakelijk onwerkzaam moet blijven. Er is reden dit besluit ten...

 • Vonnis van Raad van State, 1 de Julio de 2022

  De Raad van State kan er niet aan voorbijgaan dat verzoeker na de opeenvolgende weigeringsbeslissingen die hij consequent voor de Raad van State heeft bestreden, in de feiten noodgedwongen (verzoeker is dan immers al 70 jaar) per 1 juli 2020 zijn pensioen heeft aangevraagd. Dat hij in die omstandigheden niet langer in dienst is en door zijn oppensioenstelling de hoedanigheid van ambtenaar is...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Junio de 2022

  Bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht mag de RvS niet speculeren over de wijze waarop de vergunningverlenende overheid, na een vernietigingsarrest, rekening houdend met alle relevante juridische en feitelijke omstandigheden die zich op dat ogenblik aandienen, wettig kan besluiten dat de beoogde inrichting verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Bovendien blijkt...

 • Vonnis van Raad van State, 29 de Junio de 2022

  Het BB en het begeleidend schrijven zijn op 7 september 2020 met toepassing van artikel 16, 2°, a), van het KB van 13 november 1991 \u0091betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader\u0027 door de korpscommandant aan verzoeker overhandigd in persoon. Verzoeker heeft na ontvangst ervan in het "vak bestemd voor betrokkene

 • Vonnis van Raad van State, 29 de Junio de 2022

  De "eindevaluatie" van 25 september 2018 van de gerechtelijke stage van verzoeker moet spijts haar bewoordingen worden beschouwd als een voorlopige eindevaluatie. Verzoeker heeft hierop immers zijn opmerkingen meegedeeld en de evaluatiecommissie (IGO) heeft vervolgens na heroverweging een definitieve eindevaluatie aangenomen, waarin die opmerkingen zijn opgenomen evenals de redenen waarom ze door

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Junio de 2022

  Aan verzoeker (hoofdinspecteur van politie bij de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen) wordt bij de BB de kandidaatstelling voor een detacheringsaanbieding geweigerd. De verzoeker acht het motief van het (te) zwaar personeelstekort niet afdoende\/deugdelijk omdat het niet strookt met het beleid zoals het aangekondigd werd. De verzoeker betwist niet dat de Directeur-generaal FGP de...

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 27 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 27 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Uit het arrest van het GwH (nr. 39\/2020 van 12 maart 2020) blijkt dat de standstill-verplichting is opgevat als een gevolg verbonden aan het inschrijven van die rechten in (art. 23 van) de GW, waarbij de Grondwetgever zelf geen precieze subjectieve rechten verleent, waarvan de inachtneming rechtstreeks voor een rechter zou kunnen worden aangevoerd, maar desalniettemin een geleidelijk te...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Uit de stukken die de raadsman van verzoekster neerlegt, blijkt dat hij tijdig om de voortzetting van de procedure heeft verzocht met een aangetekende brief van 30 juli 2021, die ingevolge een louter materiële misslag niet op het adres van de Raad van State is aangeboden. Niet blijkt dat de verzoekende partij door deze materiële misslag de intentie had de wettelijke termijn te omzeilen of te...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Anders dan de verwerende partij het ziet, leiden de standaardclausules opgenomen in het het administratief bestek - met name dat de inschrijver door de indiening van zijn offerte al de clausules van het bestek aanvaardt en aan alle tegenstrijdige voorwaarden verzaakt - er niet toe dat de inschrijver door de indiening van zijn offerte meteen en automatisch zou verzaken aan alle mogelijke...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Een eerdere stedenbouwkundige vergunning werd door de RvS vernietigd. De overheid is er bij het nemen van de nieuwe beslissing niet van ontslagen om zich te baseren op gegevens die, gelet op het tijdsverloop sinds het door de RvS vernietigde besluit, niet achterhaald mogen zijn. Van de verzoekende partij, die een "gelijkaardig" project heeft en thans aankaart dat de mobiliteit in de omgeving...

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Junio de 2022

  Er is voor een verzoekende partij geen stelplicht om haar belang bij het beroep te omschrijven of toe te lichten. Wel ligt het op de weg van een verzoekende partij, wanneer er twijfel rijst omtrent haar actueel belang en zeker wanneer daarover een onderbouwde vraag wordt gesteld, om aan de Raad van State alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen, die kunnen aantonen dat zij in de...

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 22 de Junio de 2022

  Verzoeker (adjudant-chef bij Defensie) was ter beschikking gesteld van de Algemene Administratie der douane en accijnzen met als taak "een nieuw opleidingsconcept inzake geweldbeheersing te implementeren binnen de gewapende diensten van voormelde administratie". Zijn kandidatuur voor een vacature voor de functie van teamchef in een dienst van de FOD Financiën is bij de BB afgewezen. Het...

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Junio de 2022

  De eerste verzoekende partij heeft bij brief afstand gedaan van haar beroep en dit vóór het bestreden koninklijk besluit bij arrest is vernietigd. Bijgevolg dienen haar aandeel in het rolrecht en in de bijdrage alsook een rechtsplegingsvergoeding tten laste te worden gelegd van haar.

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Mayo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2022

  In zoverre de tussenkomende partij opwerpt dat de belangen van de verzoekende partijen niet zijn geschaad door de aanvullende geluidsstudie als beoordelingselement in de beroepsprocedure te betrekken, valt de exceptie samen met de beoordeling van de gegrondheid van het middel. Aangezien voor het overige het belang van de eerste verzoekende partij bij het middel niet wordt betwist, kan volledig...

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2022

  Hoewel het beroep tot nietigverklaring tegen de eerste bestreden beslissing (weigering hernieuwing identificatiekaart voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten) actueel zonder voorwerp is aangezien de verwerende partij die beslissing heeft ingetrokken en daarmee definitief uit de rechtsorde heeft verwijderd, blijft in casu nog wel het aangevoerde tweede middel tot nietigverklaring tegen die...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Mayo de 2022

  Uit de princiepsbeslissing van het college van 17 oktober 2016 blijkt niet meer dan dat dit college meent dat de helihaven op het betrokken terrein in principe voor de toepassing van de relevante richtinggevende GRS-bepaling in verband met de zonevreemde vergunde bedrijven in aanmerking kwam, wat in oktober 2016 het geval was. Sindsdien zijn de feitelijke omstandigheden evenwel grondig gewijzigd (

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Mayo de 2022

  Verzoekers gaan aan de in de toelichtingsnota uitgedrukte motieven voorbij. Zij maken aldus niet aannemelijk dat de bestemming van hun percelen zou strijden met de onderbouwing en visievorming voor het plan die terug te vinden zijn in de toelichtingsnota bij het GRUP en die het afwegingskader vormen voor het plan. Zij maakten bovendien hun standpunt niet kenbaar tijdens het openbaar onderzoek,...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT