Nietigverklaring (Raad van State)

11632 resultaten voor Nietigverklaring (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2021

  Reglementaire besluiten in de zin van art. 3, § 1, van de RvS-wet zijn besluiten die algemene regels stellen door te voorzien in een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt. Vastgesteld moet worden dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 om voor het GRUP van 2011 toepassing te maken van het hersteldecreet en bijgevolg het openbaar...

 • Vonnis van Raad van State, December 17, 2021

  In het tussenarrest wordt het beroep tijdig geacht, in zoverre in de gemeenteraadsbeslissing, niettegenstaande niet verwezen wordt naar deze bepaling, toch de goedkeuring van de uitoefening van het voorkooprecht ex art. 85 van de Vlaamse Wooncode moet worden gelezen. De vaststelling in het auditoraatsverslag dat de bestreden beslissing geen machtiging inhoudt om het voorkooprecht uit te oefenen...

 • Vonnis van Raad van State, December 16, 2021

  Een gemeente heeft belang bij een annulatieberoep dat gericht is tegen een milieuvergunning voor een inrichting die op haar grondgebied gelegen is, zeker wanneer zij in de loop van de vergunningsprocedure een ongunstig advies heeft uitgebracht over de aanvraag. Elke onregelmatigheid die van invloed was op de strekking of draagwijdte van de bestreden vergunningsbeslissing, kan in beginsel als...

 • Vonnis van Raad van State, December 16, 2021

  De verzoeker rechtspersonen werpen op dat de slagschaduw de natuurlijke lichtinval in de dierenstallen zal verstoren, dat het geluid en de slagschaduw een negatieve impact zullen hebben op de vlees- en melkproductie van dieren en dat de inrichting een negatieve impact zal hebben op de honden in de hondenschool van de verzoekende partij, aangezien deze dieren veel gevoeliger zijn voor geluid en...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  De verzoekende partij heeft na een voor haar negatief auditoraatsverslag geen verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend. De loutere bewering in het verzoek om te worden gehoord dat de verzoekende partij nooit kennis zou hebben gekregen van het auditoraatsverslag volstaat niet om de gegevens van de postdiensten te weerleggen. Daaruit blijkt dat de kennisgeving van het verslag wel...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Opdat het verzoek tot nietigverklaring ontvankelijk zou zijn, moet blijken dat het bestreden ministerieel besluit nieuwe rechtsregels formuleert die een algemene draagwijdte hebben, of met andere woorden dat het voorziet in een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt.

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Hoewel het betrokken advies van de GMVC niet uitgebracht werd in het kader van de procedure die tot de bestreden vergunningsbeslissing heeft geleid, mag er toch uit onthouden worden dat het exploiteren van een grondwaterwinning in een habitatrichtlijngebied waarbij tegelijk de instandhoudingsdoelstellingen worden gerespecteerd, verre van evident is. Ook moet op basis van dit advies aangenomen...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Met het voorliggende beroep beogen de verzoekende partijen in wezen dat de minister ertoe zou worden gebracht zich opnieuw uit te spreken over het middel in administratief beroep, opdat zij hun argumentatie omtrent de kwalificatie van de bodemverontreiniging alsnog gegrond zou (kunnen) bevinden. Het aldus door de verzoekende partijen beoogde voordeel is niet rechtstreeks verbonden aan het...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  De Vlaamse gewestelijke overheid is bevoegd om de precieze locatie van mechanismen van zeewering te bepalen. Het bestreden MRP legt geen locatie vast voor een testeiland, en evenmin volgt uit het bestreden besluit dat een dergelijk testeiland de methode zal zijn om te zorgen voor een zeewering. Art. 16, § 1, van het bestreden besluit laat enkel "[o]nderzoek naar" zeewering toe in het...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Gelet op art. 2.2.16, § 1, VCRO, beschikte de Vlaamse Regering te dezen over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het bestreden gemeentelijk RUP te schorsen. Aangenomen moet worden dat die termijn geen aanvang neemt zolang, naast het besluit van de gemeenteraad, niet ook het gemeentelijk RUP \u0055 met inbegrip van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften en de verordenende...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Het standstill-beginsel, zoals vervat in art. 23 GW, staat eraan in de weg dat de bevoegde overheid het beschermingsniveau dat wordt geboden door de toepassing van de regelgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat er daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. Een verzoekende partij die de schending van de standstill-verplichting inroept, moet de aanzienlijke...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Een passende beoordeling mag geen leemten vertonen en moet volledige, nauwkeurige en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of projecten voor het betrokken beschermde gebied wegnemen en de nationale rechter \u0055 teneinde erop toe te zien dat voldaan wordt aan alle genoemde eisen \u0055 dient over te gaan tot

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Op grond van de art. 28, §§ 1 en 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 kan de erkenning als koper of exploitant van hout ook ingetrokken worden bij "ernstige inbreuken". Het standpunt van de verzoekende partij dat er aan de intrekking van de erkenning steeds twee schorsingsbeslissingen moeten voorafgaan, faalt bijgevolg naar recht. Hoewel in het advies van het...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Geen enkele bepaling of geen enkel beginsel schrijft voor dat een verzoeker voor de RvS, als annulatierechter, slechts die kritiek kan aanvoeren die hij tevens gedurende het administratief besluitvormingsproces heeft laten gelden. Het gegeven dat het middel niet in eerdere procedures voor de RvS werd aangevoerd, leidt evenmin tot de onontvankelijkheid ervan. Dit feit ontneemt de verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Uit de \tartt. 21, § 2, 2°, en 29, 2°, van Vlarem I volgt dat de vergunningverlenende overheid moet nagaan of de inrichting verenigbaar is met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. De beslissing over de milieuvergunningsaanvraag dient in een eigen redengeving aan te geven waarom de inrichting verenigbaar wordt geacht met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Motieven...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Op grond van de machtiging van art. 13, §4 van het milieuvergunningsdecreet, heeft de Vlaamse Regering de artt. 22 tot en met 25 van Vlarem I uitgevaardigd waarbij de samenstelling en de werking van de PMVC wordt geregeld. Art. 24, §5, tweede lid, en §6, noch enig andere bepaling van Vlarem I vereisen niet uitdrukkelijk dat het door de PMVC uitgebrachte \u0055niet bindende\u0055 advies, op...

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Er valt niet in te zien hoe het gegeven dat de rechterzijgevel van verzoekers pand vooraan een aantal centimeters zou afwijken van de perceelsgrens enige relevantie zou hebben voor de appreciatie van de erfgoedwaarde van het betrokken onroerend goed. Dat dit goed onvoldoende nauwkeurig zou zijn aangeduid op het bij het bestreden besluit horende grafische plan, toont verzoeker hiermee niet aan....

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Een handelsvestigingsvergunning mag "in beginsel" dan wel ondeelbaar zijn, de kwestieuze aanvraag betreft een handelscomplex bestaande uit verschillende individuele detailhandelszaken (assortimenten), waarvan in redelijkheid moet aangenomen worden dat een gedeeltelijke vergunning ervan mogelijk is.

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Het bestreden besluit doet in graad van administratief beroep uitspraak over verzoekers openbaarheidsaanvraag. Daaruit volgt dat verzoeker in beginsel belang heeft bij het huidige annulatieberoep. Verzoeker heeft een voldoende rechtstreeks en actueel belang bij zijn beroep doordat het hem een nieuwe kans kan geven om \u0055 met de woorden van het verzoekschrift \u0055 controle op het bestuur te...

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  De door art. 12, eerste lid, van de handelsvestigingenwet voorziene aanplakking betreft geen bekendmaking in de zin van art. 4 van het algemeen procedurereglement, die de beroepstermijn voor de RvS doet aanvangen. Voor een derde belanghebbende, zoals verzoeker, doet de feitelijke kennisname van de bestreden beslissing de beroepstermijn aanvangen. De verw. en de tussenkomende partij tonen niet aan

 • Vonnis van Raad van State, November 24, 2021

  Het geschil dat te dezen tussen de verzoekende en de verwerende partij is gerezen, heeft betrekking op een beslissing van de verwerende partij inzake een vraag tot vermindering van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting bij FEDRIS. Artikel 64 van van de arbeidsongevallenwet bepaalt dat "[d]e arbeidsrechtbank kennis [neemt] van alle betwistingen betreffende de toepassing van de artikelen 59,

 • Vonnis van Raad van State, November 23, 2021

  De GDO (gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 \u0091betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen\u0027) heeft uitdrukkelijk de opdracht van de openbaarheidscommissie geregeld en het oordeel van die commissie staat onder controle van de RvS,

 • Vonnis van Raad van State, November 19, 2021

  Het beroep dient met toepassing van artikel 71, vierde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 van de rol te worden geschrapt. Het rolrecht van 200 euro en de bijdrage van 20 euro dienen te worden terugbetaald aan verzoeker.

 • Vonnis van Raad van State, November 19, 2021

  Waar verzoekers betogen dat er geen gebruik meer kon worden gemaakt van het plan-MER van 2015 omdat dit niet meer "actueel" is en "geen rekening houdt met nieuwe relevante ontwikkelingen in het plangebied die onvermijdelijk een rechtstreekse impact hebben op de te onderzoeken effecten van het plan

 • Vonnis van Raad van State, November 19, 2021

  De verwerende partij vraagt de samenvoeging met twee andere zaken en de verwijzing naar de tweetalige kamer om tegenstrijdige uitspraken te vermijden over de in beide zaken gelijkaardige middelen. In de andere zaken is nog geen auditoraatsverslag opgesteld en wordt noch het hierna gegrond bevonden middel van de onderhavige zaak, noch een met dit middel gelijkaardig middel aangevoerd. Naar het...

 • Vonnis van Raad van State, November 19, 2021

  De verzoekende partij kan niet worden bijgetreden waar zij betoogt dat de offerte van de begunstigde onderneming in strijd is met de minimale eisen van het bestek, meer bepaald met de eis inzake het voorleggen van drie referenties die betrekking hebben op kurkinfill, en derhalve substantieel onregelmatig is. Met de verwerende partij kan te dezen echter worden aangenomen dat de kwestieuze eis een...

 • Vonnis van Raad van State, November 18, 2021

  De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om tegenspraak te voeren over de nota van de erkend deskundige inzake geluid en trillingen waarop de verwerende partij zich heeft gebaseerd om aan te nemen dat "voor alle woningen de geluidshinder tot een aanvaarbaar niveau beperkt zal blijven" indien door het opleggen als bijzondere voorwaarde...

 • Vonnis van Raad van State, November 16, 2021

  Het medisch onderzoek is aldus door de wet zelf ingesteld als ultiem bewijsmiddel om na te gaan of de betrokkene al dan niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt indien er twijfel is omtrent zijn leeftijd. Verzoeker beperkt zich tot algemene kritiek op het medisch onderzoek, zonder in te gaan op de concrete vaststellingen en gevolgtrekkingen in de huidige zaak. Hij toont op die wijze niet aan...

 • Vonnis van Raad van State, November 16, 2021

  Verzoeker geeft aan dat hij de resultaten van het medisch onderzoek niet heeft ingezien. Nochtans bevinden deze zich in beginsel in het administratief dossier. Verzoeker toont niet aan dat hij er geen kennis van kon nemen, hetgeen des te meer klemt nu in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld dat verzoeker een kopie van deze resultaten kan vragen. Verzoeker beperkt zich verder tot...

 • Vonnis van Raad van State, November 09, 2021

  Het verzoekschrift bevat geen kritiek op de historische duiding. Wel argumenteert verzoeker in zijn memorie van wederantwoord dat ze "lyrisch" is en "wellicht" met een korreltje zout genomen moet worden. Enige onwettigheid wordt met deze argumentatie niet aangetoond.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT