Nietigverklaring (Raad van State)

11573 resultaten voor Nietigverklaring (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, June 22, 2021

  Ter terechtzitting blijkt dat verzoekster geen eigenaar meer is van de betrokken woning. De notariële verkoopsovereenkomst werd ondertekend op 26 mei 2021. Zij heeft op dezelfde datum, dus vóór de sluiting van het debat een vordering tot schadevergoeding tot herstel ingediend in de zin van art. 11bis van de Rvs-wet. Art. 11bis van de RvS-wet verleent aan een verzoekende partij, wier belang in de...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Bij het onderzoek van de geuremissie van de inrichting wordt in de bestreden beslissing rekening gehouden met "de emissiefactor voor het Groen Labelsysteem dat in de toekomst voorzien wordt\

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Het vroegere art. 270 van de nieuwe gemeentewet werd opgeheven, en art. 193 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vereist geen machtiging van de gemeenteraad om in rechte te kunnen treden.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Indien geen advies wordt verstrekt, wordt het stilzwijgend advies geacht positief te zijn. De enige beperking die dergelijk advies heeft, bestaat erin dat het niet dienstig kan worden bijgetreden ter afdoende motivering van de beslissing.

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Als dagelijks gebruiker van de zandweg, hetgeen aannemelijk is gezien deze weg aan zijn woonperceel paalt, heeft verzoeker belang bij het behoud van deze zandweg. De bewering van de verwerende partij dat verzoeker volgens haar beter af zou zijn met de nieuwe weginfrastructuur laat niet toe om hem het belang bij het bestrijden van de goedgekeurde wegaanleg te ontzeggen.

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  De verwerende partij blijkt verzoeksters bezwaar in verband met de bestaande wateroverlast wel degelijk te hebben beantwoord. De bestaande wateroverlast is te wijten aan het bufferbekken dat niet door de tussenkomende partij maar door de provincie is aangelegd. Dit gegeven is wel degelijk relevant. Niettegenstaande de bestaande wateroverlast niet aan de tussenkomende partij te wijten is en...

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  De oorspronkelijke aanvragen betreffen evenwel vragen tot openbaarheid. Anders dan de verzoekende partij meent, is het administratief beroep derhalve niet te herleiden tot louter een vraag tot hergebruik van de bestuursdocumenten. De beroepsinstantie heeft op goede grond geoordeeld dat het beroep (ook) de aanvragen tot openbaarmaking van de kwestieuze documenten betreft. In zoverre het beroep op

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Waar verzoekster bekritiseert dat het alternatief naast de bestaande parkeerplaatsen aan de inkom van de begraafplaats niet werd onderzocht, zij vooreerst opgemerkt dat verzoekster dit element niet in haar bezwaarschrift heeft aangebracht, ofschoon het alternatievenonderzoek in dat bezwaarschrift uitvoerig werd bekritiseerd. Daarenboven blijkt de plannende overheid een alternatief in overweging...

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Aangezien vastgesteld is dat het beschermde goed niet langer in stand kan worden gehouden door instandhoudings- en onderhoudswerken, zodat alleen nog een reconstructie - versta: het bouwen van een replica - soelaas kan bieden, gaat het bestreden besluit - dat verzoekers verplicht tot het op eigen kosten uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken die blijkens het administratief dossier...

 • Vonnis van Raad van State, June 11, 2021

  Het bestreden RUP voorziet thans uitdrukkelijk in een voldoende duidelijk uitdoofscenario voor de bedrijvigheid op de terreinen van de verzoekende partijen. Deze uitdoofregeling geldt tot de stopzetting van de activiteiten van de "bestaande bedrijven" en bevat aldus, in tegenstelling tot het eerder vernietigde RUP, garanties ten aanzien van de bestaande bedrijvigheid. Met het...

 • Vonnis van Raad van State, June 10, 2021

  Art. 19, eerste lid, van RvS-wet, vereist dat de verzoekende partij "doet blijken van een benadeling of van een belang". Uit deze bepaling volgt niet dat de verzoekende partij de toegang tot de RvS moet worden ontzegd als zij geen rechtsmiddelen heeft aangewend tegen een aan de bestreden beslissing voorafgaande aanvechtbare administratieve rechtshandeling.

 • Vonnis van Raad van State, June 09, 2021

  Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak.

 • Vonnis van Raad van State, June 09, 2021

  Uit het bestreden besluit en de stukken van het dossier blijkt dat ervoor is gekozen om het traject op de scheidingslijn tussen het agrarisch gebied en het woongebied, bijna halverwege verzoekers perceel, te leggen, om de impact op het agrarisch gebied zo min mogelijk te houden en "vertuining" van het agrarisch gebied tegen te gaan. Verzoeker toont de onwettigheid van dit motief niet...

 • Vonnis van Raad van State, June 04, 2021

  Een perceel kan wettig opgenomen worden in een archeologische zone zonder dat er concrete waarnemingen gebeurd zijn in de ondergrond van dat perceel. Enkel voor het geheel van de archeologische zone dient te worden onderbouwd dat ze met hoge waarschijnlijkheid archeologische waarde heeft en dat de te verwachten relicten waarschijnlijk voldoende goed bewaard zijn. Verzoeker maakt niet aannemelijk...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Opdat de koppelingsregeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning van art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet van toepassing zou zijn, is vereist dat beide vergunningen betrekking hebben op hetzelfde project. De verzoekende partijen tonen niet aan dat de stedenbouwkundige vergunning die in laatste administratieve aanleg werd geweigerd betrekking heeft op de...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Overeenkomstig art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet, vervalt de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is van rechtswege vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg werd beslist de laatstbedoelde vergunning niet af te leveren. Het gegeven dat de aanvrager tegen deze weigeringsbeslissing een annulatieberoep heeft ingediend bij de...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Overeenkomstig art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet, vervalt de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is van rechtswege vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg werd beslist de laatstbedoelde vergunning niet af te leveren. Het beroep is zonder voorwerp, en dus doelloos geworden. Aangezien het beroep tot nietigverklaring...

 • Vonnis van Raad van State, June 01, 2021

  Art. 1.1.4 VCRO bepaalt onder meer dat bij de ruimtelijke ordening de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen. Uit de voormelde beginselbepaling volgt dat de diverse binnen artikel 1.1.4 VCRO bedoelde behoeften en de daarmee gepaard gaande aanspraken op de ruimte evenwichtig en gelijktijdig tegen mekaar moeten worden...

 • Vonnis van Raad van State, June 01, 2021

  Daargelaten of de uitzonderingsgrond van art. 14, 4°, van het openbaarheidsdecreet überhaupt betrokken kan worden op arbitrageprocedures, wordt in het bestreden besluit niet toegelicht hoe de vrijgave aan de verzoekende partij van de gegevens met betrekking tot de tonnenmaatverplichtingen van PSA voor het jaar 2016 het eerlijk verloop van de "lopende arbitrageprocedures met PSA voor...

 • Vonnis van Raad van State, May 28, 2021

  De door de verzoekende partijen eerst in hun laatste memorie aangevoerde schending van art. 2.2.6, § 2, VCRO is laattijdig en onontvankelijk. Hun betoog dat deze bepaling de openbare orde raakt en dat de schending ervan te allen tijde kan opgeworpen worden, kan geen bijval vinden.

 • Vonnis van Raad van State, May 28, 2021

  Verzoekers hebben belang bij het aanvechten van -het op hun toepasselijke deel van- het bestreden algemeen politiereglement. Dat zij noch de voorheen geldende algemene politiereglementen noch de gemeentelijke belastingverordening voor de periode 2013-2019 hebben bestreden, vermag aan hun belang geen afbreuk te doen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de geviseerde bepalingen inmiddels zijn

 • Vonnis van Raad van State, May 26, 2021

  Naar luid van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 'houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers' treedt de werkgever bij een aanvraag tot toelating tot arbeid op als vertegenwoordiger van de werknemer, dit door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Derhalve dient verzoeker te worden beschouwd...

 • Vonnis van Raad van State, May 25, 2021

  Na het sluiten van het debat is gebleken dat verzoeker met pensioen is. Dit doet vragen rijzen over verzoekers actueel belang bij zijn beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de benoeming van enkele collega's. Aangezien er over dit nieuwe gegeven geen debat is gevoerd, is er grond om de zaak opnieuw op te roepen. De RvS heropent het debat.

 • Vonnis van Raad van State, May 20, 2021

  De beslissing van de VRM is geen rechterlijke uitspraak die met gezag van gewijsde is bekleed, maar een beslissing van een orgaan van actief bestuur. Verzoekster heeft die beslissing niet aangevochten, zodat de toen aan haar gegeven 'waarschuwing' wegens een inbreuk op het mediadecreet jegens haar definitief is geworden. De VRM heeft na een nieuw feitelijk onderzoek een nieuwe beslissing op...

 • Vonnis van Raad van State, May 20, 2021

  De artt. 37, 38 en 39 van het bodemsaneringsdecreet bevatten specifieke regels van toepassing op de overdracht van mogelijk verontreinigde gronden. Deze regels waren er in hoofdzaak op gericht te vermijden dat door de overdracht de gebeurlijke saneringsplicht in hoofde van de overdrager zou vervallen. Ze deden geen afbreuk aan de artt. 10 en 31 die bepaalden wie in beginsel saneringsplichtig was...

 • Vonnis van Raad van State, May 20, 2021

  Bij arrest nr. 249.402 van 31 december 2020 heeft de RvS de nietigverklaring uitgesproken van artikel 1, 3°, en de artikelen 5 en 6 van het KB van 8 juli 2018 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'. De door het voorliggende beroep bestreden bepaling van

 • Vonnis van Raad van State, May 18, 2021

  De beoordeling of een voorgenomen plan van aard is geen substantiële of essentiële impact op "de tekst" van een bestaand plan te hebben, en derhalve als een "kleine wijziging" kan beschouwd worden, dient verplicht te steunen op een vergelijking tussen de verordenende voorschriften van het geldende plan en die van het voorgenomen plan. De bestaande feitelijke toestand blijkt...

 • Vonnis van Raad van State, May 18, 2021

  In zoverre verzoeksters zich gehinderd weten door het verbod van zwaar verkeer op de steenweg waartoe de verwerende partij besloot, moet worden vastgesteld dat het bestreden besluit net een einde stelt aan de tonnagebeperking die de burgemeester oplegde, en dat die opheffing dus juist aan hun belang tegemoetkomt.

 • Vonnis van Raad van State, May 17, 2021

  Het louter verstrijken van een termijn van drie jaar tussen de initiële vergunningsbeslissing en de beslissing in graad van administratief beroep volstaat op zich niet om te besluiten dat het project MER niet langer actueel is en verantwoordt op zich evenmin dat een nieuw project-MER moet worden opgesteld. Dit is slechts vereist wanneer het voorwerp van de aanvraag een essentiële wijziging zou...

 • Vonnis van Raad van State, May 11, 2021

  Het erkenningsbesluit van 15 september 2017 is volledig uit het rechtsverkeer verdwenen ingevolge de nietigverklaring ervan door de Raad van State.Die nietigverklaring heeft terugwerkende kracht, zodat het vernietigde besluit "geacht moet [worden] nooit te hebben bestaan\

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT