Nietigverklaring (Raad van State)

11551 resultaten voor Nietigverklaring (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, May 26, 2021

  Naar luid van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 'houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers' treedt de werkgever bij een aanvraag tot toelating tot arbeid op als vertegenwoordiger van de werknemer, dit door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Derhalve dient verzoeker te worden beschouwd...

 • Vonnis van Raad van State, May 25, 2021

  Na het sluiten van het debat is gebleken dat verzoeker met pensioen is. Dit doet vragen rijzen over verzoekers actueel belang bij zijn beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de benoeming van enkele collega's. Aangezien er over dit nieuwe gegeven geen debat is gevoerd, is er grond om de zaak opnieuw op te roepen. De RvS heropent het debat.

 • Vonnis van Raad van State, May 20, 2021

  De artt. 37, 38 en 39 van het bodemsaneringsdecreet bevatten specifieke regels van toepassing op de overdracht van mogelijk verontreinigde gronden. Deze regels waren er in hoofdzaak op gericht te vermijden dat door de overdracht de gebeurlijke saneringsplicht in hoofde van de overdrager zou vervallen. Ze deden geen afbreuk aan de artt. 10 en 31 die bepaalden wie in beginsel saneringsplichtig was...

 • Vonnis van Raad van State, May 20, 2021

  Bij arrest nr. 249.402 van 31 december 2020 heeft de RvS de nietigverklaring uitgesproken van artikel 1, 3°, en de artikelen 5 en 6 van het KB van 8 juli 2018 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'. De door het voorliggende beroep bestreden bepaling van

 • Vonnis van Raad van State, May 18, 2021

  De beoordeling of een voorgenomen plan van aard is geen substantiële of essentiële impact op "de tekst" van een bestaand plan te hebben, en derhalve als een "kleine wijziging" kan beschouwd worden, dient verplicht te steunen op een vergelijking tussen de verordenende voorschriften van het geldende plan en die van het voorgenomen plan. De bestaande feitelijke toestand blijkt...

 • Vonnis van Raad van State, May 18, 2021

  In zoverre verzoeksters zich gehinderd weten door het verbod van zwaar verkeer op de steenweg waartoe de verwerende partij besloot, moet worden vastgesteld dat het bestreden besluit net een einde stelt aan de tonnagebeperking die de burgemeester oplegde, en dat die opheffing dus juist aan hun belang tegemoetkomt.

 • Vonnis van Raad van State, May 17, 2021

  Het louter verstrijken van een termijn van drie jaar tussen de initiële vergunningsbeslissing en de beslissing in graad van administratief beroep volstaat op zich niet om te besluiten dat het project MER niet langer actueel is en verantwoordt op zich evenmin dat een nieuw project-MER moet worden opgesteld. Dit is slechts vereist wanneer het voorwerp van de aanvraag een essentiële wijziging zou...

 • Vonnis van Raad van State, May 11, 2021

  Het erkenningsbesluit van 15 september 2017 is volledig uit het rechtsverkeer verdwenen ingevolge de nietigverklaring ervan door de Raad van State.Die nietigverklaring heeft terugwerkende kracht, zodat het vernietigde besluit "geacht moet [worden] nooit te hebben bestaan\

 • Vonnis van Raad van State, May 11, 2021

  Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker in kennis is gesteld van de MvA met een brief van de griffie van de RvS die op 2 juli 2020 is verstuurd. In zijn vraag om te worden gehoord en ter terechtzitting wijst verzoeker er terecht op dat die brief zelf als datum 3 juli 2020 vermeldt. De wijze waarop de kennisgeving van de MvA door de griffie van de RvS is gedaan, heeft bijgevolg mede...

 • Vonnis van Raad van State, May 11, 2021

  Het ontbreken sinds 2007 in de statuten van een uitdrukkelijke verwijzing naar "nucleaire activiteiten\

 • Vonnis van Raad van State, May 07, 2021

  Daar de verzoekende partij voor het gebruik van het Nederlands heeft gekozen, volgt uit de bestuurstaalwet de verplichting voor de verwerende partij om de zaak van de voorgenomen sanctie "zonder een beroep op vertalers te doen" in het Nederlands te behandelen. De door het BWRO (de artt. 313\/4 en 313\/9) gewaarborgde rechten van verdediging omvatten het recht van de vermoede overtreder...

 • Vonnis van Raad van State, April 29, 2021

  Het belang bij het bestrijden van een reglementair besluit vereist niet dat de nietigverklaring van dat besluit de verzoekende partij onmiddellijk een tastbaar voordeel oplevert. Het volstaat dat als gevolg van het vernietigingsarrest de kans bestaat dat de rechtstoestand van de verzoekende partij in meer gunstige zin zal worden geregeld.

 • Vonnis van Raad van State, April 29, 2021

  De door de verzoekende partij voor het eerst in haar laatste memorie voorgestelde prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof zijn laattijdig. Zij was immers eerder dan in de laatste memorie in de mogelijkheid om de Raad van State te verzoeken de gesuggereerde prejudiciële vragen over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten aan het Grondwettelijk

 • Vonnis van Raad van State, April 27, 2021

  De bestreden beslissing werd ingetrokken bij beslissing van de deliberatiecommissie van de federale politie. Het voorliggende beroep is derhalve zonder voorwerp geworden. In de gegeven omstandigheden past het de kosten lastens de verwerende partij te leggen.

 • Vonnis van Raad van State, April 23, 2021

  De bestreden ongeschiktverklaring kan ertoe leiden dat de verzoekende partij een heffing verschuldigd is. Zij heeft er een toereikend belang bij om dat nadeel af te wenden door de bestreden beslissing, indien onwettig, te doen vernietigen.

 • Vonnis van Raad van State, April 23, 2021

  Het sluiten van de verkoopovereenkomst vormt geen bezwaar voor de aanvechtbaarheid van de administratieve rechtshandelingen die ervan afscheidbaar zijn. Weliswaar zal hun vernietiging in voorkomend geval zonder gevolgen blijven voor het contract op zich, waaromtrent alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd zijn. Dat staat een belang bij het bestrijden van de afscheidbare akten niet...

 • Vonnis van Raad van State, April 22, 2021

  Uit de samenlezing van de artt. 15, 22, eerste lid, GW en art. 8 EVRM volgt dat de onschendbaarheid van de woning geen absoluut recht is, maar dat zij kan worden beperkt in de gevallen die de wet bepaalt en volgens de voorwaarden die zij voorschrijft. De "wet" moet hierbij worden begrepen als een wet in de materiële betekenis.

 • Vonnis van Raad van State, April 22, 2021

  Aangezien een bebost perceel een bijzondere wettelijke bescherming geniet, hebben de verzoekende partijen, als begunstigden van de bestreden voorwaardelijke kapmachtiging, er belang bij dat de beoogde kapping niet wordt gekwalificeerd als een kapping die wordt uitgevoerd in een bos.

 • Vonnis van Raad van State, April 21, 2021

  Geen van de partijen heeft in deze zaak een beroep gedaan op de elektronische procesvoering voordat het dossier aan een lid van het auditoraat is bezorgd met het oog op het opmaken van het verslag. Gelet op de combinatie van artikel 14quater en artikel 85bis van de algemene procedureregeling moest verzoekster dan ook \u0055 geconfronteerd met het auditoraatsverslag waarin de onontvankelijk van...

 • Vonnis van Raad van State, March 23, 2021

  Krachtens art. 21, eerste lid, van het gemeentedecreet, wordt, behalve in spoedeisende gevallen de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Te dezen werden de gemeenteraadsleden drie dagen voor de gemeenteraadszitting in kennis gesteld van de (spoedeisende) agendering en van de stukken van het dossier. Uit het enkele feit dat er bij die drie dagen...

 • Vonnis van Raad van State, March 18, 2021

  Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat een onderbouwde afweging werd gemaakt van de inhoud van de neergelegde project-MER-screeningsnota. Dit klemt des te meer nu het betrokken terrein is gelegen binnen een beschermd landschap en het project een aanplanting betreft van een bos op wat thans een graslandschap is. Het is aannemelijk dat de voorgenomen bebossing potentieel een -al dan niet...

 • Vonnis van Raad van State, March 16, 2021

  Door in een bestaande omgeving met "maximum aantal bouwlagen 3 met een dakverdiep" de inplanting van appartementshoogbouw tot negen bouwlagen te voorzien, wijkt het bestreden gemeentelijk RUP af van het GRS. Nu er voor die afwijking geen van de in art. 2.1.2, § 3, VCRO bedoelde uitzonderingsgronden is ingeroepen, staat vast dat die bepaling niet is nageleefd.

 • Vonnis van Raad van State, March 16, 2021

  De terreinen van verzoekers zijn deels in het plangebied van het bestreden PRUP gelegen. Op grond van de reglementaire voorschriften van het gewestplan is enkel recreatief verblijf toegelaten, terwijl het bestreden PRUP permanente bewoning in de vier woonzones voorziet. Dit volstaat om het rechtstreekse belang van verzoekers bij hun beroep te staven. De door de verwerende partij en de...

 • Vonnis van Raad van State, March 10, 2021

  In zijn arrest nr. 243.597 van 5 februari 2019 heeft de RvS de BB geschorst na een middelonderdeel ernstig te hebben bevonden. Geoordeeld werd dat de in artikel 13, § 2, tweede lid, van het KB van 21 november 2007 \u0091tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure voor deze instanties\u0027 geregelde specifieke procedure miskend is,...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Bij milieuvergunningen kan de overheid van de uitgebrachte adviezen afwijken, op grond van een eigen beoordeling, zo lang die niet kennelijk onredelijk is en op afdoende wijze wordt verantwoord. Een beslissing die de feitelijke en juridische gronden vermeldt en die de fundamentele redenen doet kennen waaruit kan worden afgeleid waarom andersluidende adviezen niet worden gevolgd, beantwoordt in...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  De resultaten van de studie over de vraag naar bedrijventerreinen voor de periode 2017-2027 waren op de datum van de tweede plenaire vergadering over het voorontwerp van het PRUP beschikbaar, lagen tijdens het openbaar onderzoek ter inzage en werden als bijlage bij de toelichtingsnota bij het PRUP gevoegd. Verzoekers tonen de onwettigheid van de gevolgde werkwijze niet aan en overtuigen er niet...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Het ingeroepen richtlijnenboek bezit geen verordenende kracht, waardoor de ingeroepen schending ervan niet tot vernietiging kan leiden.

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Wat de stedenbouwkundige toets betreft, komt het bestreden besluit niet verder dan de stijlformule dat de exploitatie van de inrichting "verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften\

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Het bestreden besluit bevat een motivering ter staving van de hoogdringendheid van de onteigening. Er wordt meer bepaald gewezen op de 36 ongevallen in de voorbije vijf jaar en op een situatie die voor fietsers "erg gevaarlijk" en "bijzonder onveilig" is, wat een snelle realisatie van veilige fietsinfrastructuur noodzakelijk maakt. Verzoeker slaagt er niet in het gegeven te...

 • Vonnis van Raad van State, March 09, 2021

  Een overheid die na een vernietigingsarrest van de RvS een nieuw besluit neemt, moet in principe het recht toepassen dat op het ogenblik van het nemen van deze nieuwe beslissing geldt, daaronder begrepen de geldende overgangsregels. De omstandigheid dat de kwestieuze aanvraag overeenkomstig art. 55 DIHB dient te worden behandeld "volgens de procedureregels van de wet van 13 augustus 2004...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien