Dwangsom (Raad van State)

7 resultaten voor Dwangsom (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 26 de Junio de 2014

  Het koninklijk besluit van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bevel en de dwangsom, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 februari 2014 bepaalt dat een aantal artikelen van de algemene procedureregeling van toepassing zijn. De artikelen 66 en 67 van de algemene procedureregeling, waarin sprake is...

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Octubre de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2013

  Het rechtsherstel waartoe de verwerende partij is gehouden impliceert op zich niet dat genoegdoening aan de verzoeker moet worden verstrekt in de zin zoals die het wenselijk acht.

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Febrero de 2013

  De geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep kan enkel aan een verzoeker worden opgelegd wanneer de Raad van State vaststelt dat het beroep te kwader trouw wordt ingesteld of met een oogmerk om te schaden of te misleiden of voortvloeit uit laakbare praktijken, die rechtstreeks aan de verzoeker zelf zijn toe te schrijven of dat het beroep niet wordt ingesteld om het doel te verkrijgen dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Abril de 2012

  De vernietiging door de Raad van State van de beslissing die naar aanleiding van de aanmaning van de verzoeker is genomen, impliceert niet dat moet worden besloten dat de verwerende partij "geweigerd heeft gehoor te geven" aan verzoekers aanmaning of zelfs "stilzwijgend" is gebleven na die aanmaning. Integendeel moet worden vastgesteld dat de verwerende partij na de voormelde aanmaning een...

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Enero de 2012

  Aan het Grondwettelijk Hof wordt de volgende prejudiciële vraag gesteld: "Schendt artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat het aan de verzoekende partij op wier vordering reeds een dwangsom werd opgelegd, niet de mogelijkheid biedt om het opleggen van een bijkomende dwangsom of het verhogen van de reeds opgelegde...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Diciembre de 2011
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT