Cassatie (Raad van State)

1198 resultaten voor Cassatie (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  De verzoekende partij betwist niet dat zij niet tijdig gecrediteerd heeft Zij roept wel overmacht in, meer bepaald dat een aangestelde die verantwoordelijk is op de dienst van boekhouding van het kantoor van haar raadslieden, de tijdig geagendeerde betaling niet heeft uitgevoerd omdat zij om persoonlijke reden korte tijd afwezig was op de dienst boekhouding. Dit is onvoldoende om overmacht of...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  Het in art. 4.2.14, § 2, VCRO bepaalde vermoeden van vergunning geldt niet voor de in art. 4.2.1, 5°, b), VCRO omschreven vergunningsplichtige handelingen van het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens. De aard van de door art. 4.2.1, 5°, b), VCRO bedoelde handelingen valt niet te vergelijken met de aard van de door...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022

  Art. 105, § 1, 1° OVD bepaalt dat "de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag genomen in laatste administratieve aanleg" kan worden bestreden bij de RvVb. Art. 66, § 3, tweede lid OVD bepaalt dat als geen beslissing in administratief beroep is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn, het administratief beroep geacht...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022

  Uit art. 4.4.1, § 1 VCRO volgt dat afwijkingen van bedoelde voorschriften in een vergunning slechts kunnen worden toegestaan voor zover die beperkt zijn en betrekking hebben op perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen en dat afwijkingen van de bestemming, de maximaal mogelijke vloerindex en het aantal bouwlagen niet kunnen worden...

 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022

  De RvVb oordeelt in het bestreden arrest op onaantastbare wijze dat de bestreden vergunningsbeslissing "voor het project [waarvoor] een milieueffectrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van de rapportageverplichting is verkregen\

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022

  Uit art. 12, § 1, 2°, OVD volgt dat 'bij het indienen van een beroep' een dossiertaks verschuldigd is. Art. 87, § 1, tweede en derde lid, OVB voorziet in een regularisatiemogelijkheid om ontbrekende bewijsstukken, waaronder het, in het geval een dossiertaks is voorgeschreven, noodzakelijke bewijs van betaling van die dossiertaks, alsnog bij te brengen. Art. 12 OVD - al dan niet samengelezen met...

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022

  Uit de artt. 9.3 en 2.4 van het verdrag van Aarhus volgt dat België en de deelstaten de verplichting op zich hebben genomen om leden van het publiek de toegang tot bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures te verzekeren ingeval zij met de bepalingen van het nationale milieurecht strijdig handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties willen betwisten, voor zover zij daartoe...

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022

  De RvS kan naar aanleiding van het cassatieberoep tegen het bestreden schorsingsarrest ter beantwoording van het middel enkel nagaan of de RvVb wettig heeft kunnen besluiten na "een eerste voorlopig onderzoek" dat het aangevoerde middel "ernstig" is omdat de deputatie "op het eerste gezicht" geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de concrete omstandigheden zodat zij niet met kennis van...

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  Door als maatstaf enerzijds het stedenbouwkundig voorschrift en anderzijds "de discrepantie van de aanvraag daarmee" te nemen en vervolgens te oordelen dat het "allesbehalve evident [is] om [een afwijking van 63,97 %] nog [\u0085] een \u0091beperkte afwijking\u0027 te noemen" zoals bedoeld in het strikt te interpreteren art. 4.4.1, § 1 VCRO, treedt de RvVb niet buiten zijn opgedragen rechterlijke

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  Uit de artt. 4.4.10 en 4.4.13 VCRO volgt dat een vergunningsaanvraag voor het herbouwen op dezelfde plaats van een bestaande zonevreemde woning cumulatief moet voldoen aan de vereiste in art. 4.4.10 VCRO dat de zonevreemde woning op het ogenblik van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden hoofdzakelijk vergund en niet verkrot was en aan de vereiste in art. 4.4.13 VCRO

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  Het cassatieberoep waarin cassatiemiddelen worden aangevoerd die geen van de zelfstandige vernietigingsmotieven van het bestreden arrest bekritiseren, kan, ook al waren één of meer van die cassatiemiddelen gegrond, niet tot cassatie leiden van het bestreden vernietigingsarrest.

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  De exceptie, in zoverre gesteund op de niet betaling van een dossiertaks voor het instellen van het administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing van het college, kan niet voor het eerst worden aangevoerd in de cassatieprocedure voor de RvS.

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Marzo de 2022

  De RvV overweegt dat eerste verzoekster haar verblijfsaanvraag indiende als descendent, ouder dan 21 jaar, van haar Belgische moeder, dat zij in dat geval, conform artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, iuncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet dient aan te tonen dat zij ten laste is van haar Belgische moeder doch dat zij dat blijkens de motieven van de aanvankelijk BB niet heeft aangetoond....

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Marzo de 2022

  Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, besluit de RvV te dezen niet tot een schending van de formelemotiveringsplicht op grond van een algemene vaststelling dat in de aanvankelijk BB niet wordt gemotiveerd over verweersters gezondheidstoestand maar slechts na de concrete vaststelling dat uit het administratief dossier blijkt dat verweerster geen kennis had van de beslissing van 4 april 2017...

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Marzo de 2022

  Uit art. 90 van het gemeentewegendecreet volgt dat de wijzigingen van het omgevingsvergunningsdecreet door de artt. 69 tot en met 78 toepasselijk zijn op de omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 september 2019 en voor de omgevingsvergunningsaanvragen die dateren van vóór die laatste datum, de bepalingen van het omgevingsvergunningsdecreet vóór de wijziging ervan bij voormelde artt. 69 tot en met 7

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Marzo de 2022

  Het bestreden arrest haalt art. 2.2.3, § 1, derde lid, VCRO aan in de versie die gold bij de goedkeuring van het voormelde RUP. De inhoud van deze versie is hernomen in art. 2.2.6, § 1, derde lid, VCRO op het ogenblik dat de voor de RvVb bestreden vergunningsbeslissing werd genomen. Het middel dat de schending aanvoert van art. 2.2.3 VCRO omdat het bestreden arrest verwijst naar een oude versie...

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Marzo de 2022

  Gelet op het bepaalde in art. 6 van het procedurereglement RvVb dat stelt dat de betekening door afgifte tegen ontvangstbewijs geacht wordt plaats te vinden op de datum van het ontvangstbewijs, strekt de regeling van het bewijs van het NBW zich niet uit tot het bewijs van betekening in de rechtspleging voor de RvVb.

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Marzo de 2022

  Het bestreden arrest geeft volgende omschrijving van een middel als bedoeld in art. 15, 4°, van het procedurereglement RvVb: "een voldoende en duidelijke omschrijving van de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur en de wijze waarop deze rechtsregels naar het oordeel van de verzoekende partijen worden geschonden door de verwerende...

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  Luidens art. 2, eerste lid, 1°, OVD is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden, "betrokken publiek" overeenkomstig art. 105, § 2, eerste lid, 2°, OVD die een beroep kan instellen bij de RvVb tegen een in...

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  Uit art. 6 EVRM en uit de waarborgen die voortvloeien uit de algemene beginselen van het strafrecht, die ook van toepassing zijn op administratieve geldboeten met een overwegend repressief karakter, volgt dat de fundamentele beginselen van het persoonlijk karakter van de straffen en van het vermoeden van onschuld in acht dienen te worden genomen. (GwH nr. 119\/2009 van 16 juli 2009, overweging B.6

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  Bij arrest nr. 253.148 van 3 maart 2022 verwerpt de RvS het cassatieberoep dat de verzoekende partij heeft ingesteld tegen arrest met nummer RvVb-A-2021-0394 van 10 december 2020 van de RvVb, waarbij het beroep de verwerende partijen in cassatie ontvankelijk werd verklaard. Het cassatieberoep is in elk geval om die reden onontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  De finaliteit van een cassatieberoep bestaat erin om een onwettige uitspraak van een administratief rechtscollege teniet te doen, waarna de zaak voor een nieuwe beoordeling aan het anders samengesteld rechtscollege wordt voorgelegd zodat de verzoeker in cassatie een nieuwe kans verwerft op een voor hem gunstiger uitspraak van dat rechtscollege. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest is...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022

  In art. 74, § 1, OVB wordt niet het bewijs van de gelijktijdige beveiligde verzending van een afschrift van het beroepschrift aan de in art. 56, tweede lid, OVD opgesomde personen en instanties als over te maken bewijsstuk aangeduid. Uit de artikelsgewijze toelichting bij art. 74 in het verslag aan de leden van de Vlaamse Regering bij het OVB blijkt dat een beroepsindiener er voor kan opteren om...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022

  Art. 4.4.7, § 2, VCRO betreft een mogelijkheid tot afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften voor kleine handelingen van algemeen belang. Luidens art. 3, § 3, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 beoordeelt de bevoegde overheid "concreet of de handelingen de grenzen van het ruimtelijk functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet overschrijden, aan

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022

  De uitzonderingsregeling in art. 4.3.8, § 2, eerste lid, 2° ,VCRO voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor handelingen vermeld in art. 4.2.1, 1°, VCRO kan slechts worden toegepast bij gunstig of expliciet advies van de bevoegde instanties dat de reservatiestrook niet binnen vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden aangewend voor de uitvoering, bescherming of instandhouding...

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Enero de 2022

  De voorwaarde van het belang bij een administratief cassatieberoep bestaat hierin dat een verzoeker, na een gebeurlijke vernietiging van de door hem bestreden jurisdictionele beslissing, enig voordeel moet kunnen putten uit een gebeurlijk nieuw onderzoek van de zaak door het administratief rechtscollege.

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Enero de 2022

  Verzoeker stelt dat de RvV in het bestreden arrest een betekenis heeft gegeven aan de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die niet overeenstemt met de bewoordingen of de inhoud van deze laatste beslissing. Daarmee vraagt verzoeker geen beoordeling van de zaak zelf. Het middel is ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021

  Het middel dat de schending aanvoert van "het wettelijk begrip \u0091bijzondere milieuvoorwaarden\u0027" en het beschikkingsbeginsel, en nalaat aan te geven welke wet hiermee wordt overtreden, zoals vereist in art. 14, § 2 van de RvS-wet, mist de nauwkeurigheid om ontvankelijk te kunnen zijn.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021

  De artt. 144 en 145 GW betreffen de regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken inzake geschillen over burgerlijke en politieke rechten. Het middelonderdeel dat het beginsel van de scheiding der machten gesteund op deze bepalingen, inroept, gaat uit van een andere rechtsopvatting, en faalt bijgevolg naar recht.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021

  De in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 52 OVD, kan een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT