Cassatie (Raad van State)

1198 resultaten voor Cassatie (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022

  De verzoekende partij betwist niet dat zij niet tijdig gecrediteerd heeft Zij roept wel overmacht in, meer bepaald dat een aangestelde die verantwoordelijk is op de dienst van boekhouding van het kantoor van haar raadslieden, de tijdig geagendeerde betaling niet heeft uitgevoerd omdat zij om persoonlijke reden korte tijd afwezig was op de dienst boekhouding. Dit is onvoldoende om overmacht of...

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Junio de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 5 de Mayo de 2022

  De RvVb oordeelt in het bestreden arrest op onaantastbare wijze dat de bestreden vergunningsbeslissing "voor het project [waarvoor] een milieueffectrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van de rapportageverplichting is verkregen\

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022

  Uit art. 12, § 1, 2°, OVD volgt dat 'bij het indienen van een beroep' een dossiertaks verschuldigd is. Art. 87, § 1, tweede en derde lid, OVB voorziet in een regularisatiemogelijkheid om ontbrekende bewijsstukken, waaronder het, in het geval een dossiertaks is voorgeschreven, noodzakelijke bewijs van betaling van die dossiertaks, alsnog bij te brengen. Art. 12 OVD - al dan niet samengelezen met...

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 21 de Abril de 2022

  De RvS kan naar aanleiding van het cassatieberoep tegen het bestreden schorsingsarrest ter beantwoording van het middel enkel nagaan of de RvVb wettig heeft kunnen besluiten na "een eerste voorlopig onderzoek" dat het aangevoerde middel "ernstig" is omdat de deputatie "op het eerste gezicht" geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de concrete omstandigheden zodat zij niet met kennis van...

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  Het cassatieberoep waarin cassatiemiddelen worden aangevoerd die geen van de zelfstandige vernietigingsmotieven van het bestreden arrest bekritiseren, kan, ook al waren één of meer van die cassatiemiddelen gegrond, niet tot cassatie leiden van het bestreden vernietigingsarrest.

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  De exceptie, in zoverre gesteund op de niet betaling van een dossiertaks voor het instellen van het administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing van het college, kan niet voor het eerst worden aangevoerd in de cassatieprocedure voor de RvS.

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Marzo de 2022

  De RvV overweegt dat eerste verzoekster haar verblijfsaanvraag indiende als descendent, ouder dan 21 jaar, van haar Belgische moeder, dat zij in dat geval, conform artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, iuncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet dient aan te tonen dat zij ten laste is van haar Belgische moeder doch dat zij dat blijkens de motieven van de aanvankelijk BB niet heeft aangetoond....

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Marzo de 2022

  Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, besluit de RvV te dezen niet tot een schending van de formelemotiveringsplicht op grond van een algemene vaststelling dat in de aanvankelijk BB niet wordt gemotiveerd over verweersters gezondheidstoestand maar slechts na de concrete vaststelling dat uit het administratief dossier blijkt dat verweerster geen kennis had van de beslissing van 4 april 2017...

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Marzo de 2022

  Uit art. 90 van het gemeentewegendecreet volgt dat de wijzigingen van het omgevingsvergunningsdecreet door de artt. 69 tot en met 78 toepasselijk zijn op de omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 september 2019 en voor de omgevingsvergunningsaanvragen die dateren van vóór die laatste datum, de bepalingen van het omgevingsvergunningsdecreet vóór de wijziging ervan bij voormelde artt. 69 tot en met 7

 • Vonnis van Raad van State, 17 de Marzo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 10 de Marzo de 2022

  Gelet op het bepaalde in art. 6 van het procedurereglement RvVb dat stelt dat de betekening door afgifte tegen ontvangstbewijs geacht wordt plaats te vinden op de datum van het ontvangstbewijs, strekt de regeling van het bewijs van het NBW zich niet uit tot het bewijs van betekening in de rechtspleging voor de RvVb.

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Marzo de 2022

  Het bestreden arrest geeft volgende omschrijving van een middel als bedoeld in art. 15, 4°, van het procedurereglement RvVb: "een voldoende en duidelijke omschrijving van de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur en de wijze waarop deze rechtsregels naar het oordeel van de verzoekende partijen worden geschonden door de verwerende...

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  De finaliteit van een cassatieberoep bestaat erin om een onwettige uitspraak van een administratief rechtscollege teniet te doen, waarna de zaak voor een nieuwe beoordeling aan het anders samengesteld rechtscollege wordt voorgelegd zodat de verzoeker in cassatie een nieuwe kans verwerft op een voor hem gunstiger uitspraak van dat rechtscollege. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest is...

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Marzo de 2022

  Luidens art. 2, eerste lid, 1°, OVD is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden, "betrokken publiek" overeenkomstig art. 105, § 2, eerste lid, 2°, OVD die een beroep kan instellen bij de RvVb tegen een in...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022
 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2022

  In art. 74, § 1, OVB wordt niet het bewijs van de gelijktijdige beveiligde verzending van een afschrift van het beroepschrift aan de in art. 56, tweede lid, OVD opgesomde personen en instanties als over te maken bewijsstuk aangeduid. Uit de artikelsgewijze toelichting bij art. 74 in het verslag aan de leden van de Vlaamse Regering bij het OVB blijkt dat een beroepsindiener er voor kan opteren om...

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Enero de 2022

  De voorwaarde van het belang bij een administratief cassatieberoep bestaat hierin dat een verzoeker, na een gebeurlijke vernietiging van de door hem bestreden jurisdictionele beslissing, enig voordeel moet kunnen putten uit een gebeurlijk nieuw onderzoek van de zaak door het administratief rechtscollege.

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Enero de 2022

  Verzoeker stelt dat de RvV in het bestreden arrest een betekenis heeft gegeven aan de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die niet overeenstemt met de bewoordingen of de inhoud van deze laatste beslissing. Daarmee vraagt verzoeker geen beoordeling van de zaak zelf. Het middel is ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021

  Het middel dat de schending aanvoert van "het wettelijk begrip \u0091bijzondere milieuvoorwaarden\u0027" en het beschikkingsbeginsel, en nalaat aan te geven welke wet hiermee wordt overtreden, zoals vereist in art. 14, § 2 van de RvS-wet, mist de nauwkeurigheid om ontvankelijk te kunnen zijn.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021

  De artt. 144 en 145 GW betreffen de regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken inzake geschillen over burgerlijke en politieke rechten. Het middelonderdeel dat het beginsel van de scheiding der machten gesteund op deze bepalingen, inroept, gaat uit van een andere rechtsopvatting, en faalt bijgevolg naar recht.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Diciembre de 2021
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT