Beschikking (Raad van State)

229 resultaten voor Beschikking (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Noviembre de 2008

  "Overwegende dat in het verzoekschrift enkel in algemene bewoordingen wordt verwezen naar het middel dat verzoeksters zoon NARGALIC Kadro heeft aangevoerd in het door hem ingestelde cassatieberoep; dat het verzoekschrift dan ook geen middel bevat zoals vereist door artikel 3, § 2, 9º, van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure voor de Raad van State;

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Noviembre de 2008

  Mede rekening houdend met het feit dat het motiveringsvereiste opgelegd bij art. 149 van de GW een louter formeel vereiste is, mist het middel kennelijk feitelijke grondslag.

 • Vonnis van Raad van State, 25 de Septiembre de 2008

  "De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een administratief rechtscollege. Bijgevolg is de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing op zijn jurisdictionele beslissingen. Zoals alleen reeds uit de benaming ervan blijkt zijn ook de "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" niet op de beslissingen van dit

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Septiembre de 2008

  "Overwegende dat de aangevoerde schending van artikel 39\/58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, doordat het bestreden arrest niet werd betekend op de keuze van woonplaats, geen betrekking op het bestreden arrest heeft, doch enkel op de wijze van kennisgeving; dat de voorgehouden schending de...

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Agosto de 2008

  "Overwegende dat in het bestreden arrest wordt gesteld dat uit het administratief dossier blijkt dat de overweging van de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin naar een niet aan de verzoekende partijen meegedeeld advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 september 2007 wordt verwezen, de essentie van dat advies overneemt, dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 27 de Agosto de 2008

  "Overwegende dat de drie middelen klaarblijkelijk gericht zijn tegen de feitelijke appreciatie en de motivering van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; dat de middelen geen uiteenzetting bevatten met betrekking tot de wijze waarop het bestreden arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de aangevoerde rechtsnormen zou schenden; dat de Raad van...

 • Vonnis van Raad van State, 9 de Julio de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 2 de Julio de 2008

  "Overwegende dat de kritiek onder punt 1. van het middel uitsluitend tegen de motivering van "de oorspronkelijk bestreden beslissing" en derhalve niet tegen het bestreden arrest is gericht; dat het middel in die mate kennelijk niet-ontvankelijk is;"

 • Vonnis van Raad van State, 19 de Junio de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 18 de Junio de 2008

  "Overwegende dat artikel 3, § 1, van het voornoemde koninklijk besluit van 30 november 2006 bepaalt dat de verzoekschriften aangaande cassatieberoepen ingediend worden "uiterlijk de dertigste dag na de kennisgeving van de bestreden beslissing"; dat het voorliggende beroep, ingediend op 4 mei 2007, laattijdig is; dat het beroep kennelijk onontvankelijk is; Overwegende dat aan deze vaststelling...

 • Vonnis van Raad van State, 12 de Junio de 2008

  "Het bestreden arrest maakt te dezen een juiste toepassing van de artikelen 18 en 21 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, waarnaar artikel 27 verwijst. Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten en handelingen gesteld met het enkele doel te ontsnappen aan de...

 • Vonnis van Raad van State, 12 de Junio de 2008

  "Op grond van paragraaf 1 van artikel 39\/2 kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen " bevestigen" of " hervormen" (artikel 39\/2, § 1, tweede lid, 1º) of, in bepaalde gevallen, "vernietigen" (artikel 39\/2, § 1, tweede lid, 2º). Het beroep ingesteld op grond van artikel 39\/2, § 1, tweede lid, 1º, heeft een...

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Junio de 2008

  "Overwegende dat de verzoekende partij in een eerste middel de schending aanvoert van artikel 9 en 39\/65 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, (Vreemdelingenwet) en van de artikelen 2, §1 en 4, van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister,...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Junio de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 28 de Mayo de 2008

  "Overwegende dat de verzoekende partij niet uiteenzet op welke wijze artikel 39\/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), dat slechts op algemene wijze de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen omschrijft, zou zijn geschonden; dat het eerste middel in die mate...

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Mayo de 2008

  "dat het bestreden arrest bovendien, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, niet stelt "dat verzoekster geen gebeurtenissen die zich in 2005 voorgedaan hebben, kon vermelden\

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Mayo de 2008

  "dat artikel 39\/52 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, luidt als volgt:"De bloed- en aanverwanten, tot en met de graad van oom en neef, mogen, tenzij de Koning dit verbod heeft opgeheven, niet tegelijkertijd van de Raad deel uitmaken; zij mogen niet tegelijkertijd zetelen, behalve op de...

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 21 de Mayo de 2008

  "Overwegende dat uit dit alles blijkt dat het huidige niveau A het vroegere niveau 1 heeft vervangen, dat binnen dit niveau A de vroegere rang 10 werd vervangen door de klassen A1 en A2, en dat de ambtenaren binnen deze klassen de titel dragen van attaché; dat aldus rang 10 volledig is overgegaan in de klassen A1 en A2; dat derhalve de bij artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 17 mei 19

 • Vonnis van Raad van State, 21 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 9 de Mayo de 2008

  "Overwegende dat, bij ontstentenis van een ontvankelijk rechtsmiddel, het administratief cassatieberoep zelf onontvankelijk is,"

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Mayo de 2008

  "Overwegende dat de in artikel 39\/65 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) vastgelegde motiveringsplicht als vormvereiste voor de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet inhoudt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, na de vaststelling dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 6 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 6 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 6 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 6 de Mayo de 2008
 • Vonnis van Raad van State, 30 de Abril de 2008

  "De verzoekende partij beweert dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar niet de kans zou hebben geboden zich te verdedigen. Deze bewering blijkt niet uit de stukken waarop de Raad van State vermag acht te slaan. Zij zet niet uiteen om welke reden zij niet ter terechtzitting aanwezig was, terwijl die afwezigheid volstond om het beroep te verwerpen. De overige middelen beperken zich tot...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Abril de 2008

  "De beweerde onbevoegdheid heeft betrekking op de in eerste aanleg genomen beslissing, die, ingevolge het devolutief karakter van het jurisdictionele beroep, werd opgeslorpt door het bestreden arrest dat de zaak heeft herbeoordeeld. Het bestreden arrest beantwoordt het argument dat de verzoekende partij terzake had opgeworpen en is bijgevolg behoorlijk met redenen omkleed."

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Abril de 2008

  "Zij stelt eveneens dat het bestreden arrest niet antwoordt op de door haar aangevoerde argumenten. De door de verzoekende partij geleverde kritiek raakt de grond van de zaak en de beoordeling daarvan behoort niet tot de taak van de cassatierechter."

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Abril de 2008

  "Met één verzoekschrift stellen de beide verzoekende partijen een cassatieberoep in tegen twee onderscheiden arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit rechtscollege had de zaken niet samengevoegd en heeft dus zeker en noodzakelijk geoordeeld dat zij niet samenhangend waren. Het gaat hier om een onaantastbare feitelijke beoordeling die door de Raad van State als cassatierechter niet

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT