Arrest (Raad van State)

18601 resultaten voor Arrest (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, December 31, 2021

  De verzoekende partij gaat uit van het verkeerde uitgangspunt dat de verwerende partij er zich toe geëngageerd zou hebben om nader te overleggen over de invoering van het eenrichtingsverkeer in het geheel van de straat. Het aangekondigde overleg heeft immers louter betrekking op de nadere modaliteiten voor het laden en lossen "in de straat".

 • Vonnis van Raad van State, December 29, 2021

  De in art. 186 VLAREBO 2008 bedoelde uitspraak van de erkende bodembeheersorganisatie over de conformiteit van het technisch verslag met de bepalingen van VLAREBO 2008, is overeenkomstig art. 188 VLAREBO 2008 tegenstelbaar aan andere erkende bodembeheersorganisaties die daartegen administratief beroep kunnen instellen bij de OVAM, en laat overeenkomstig art. 189 VLAREBO 2008 de uitvoerder van de...

 • Vonnis van Raad van State, December 28, 2021

  Een financieel nadeel is ook herstelbaar via een burgerrechtelijke vordering of een vordering tot schadevergoeding tot herstel.

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2021

  De in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 52 OVD, kan een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in art. 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2021

  Reglementaire besluiten in de zin van art. 3, § 1, van de RvS-wet zijn besluiten die algemene regels stellen door te voorzien in een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt. Vastgesteld moet worden dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 om voor het GRUP van 2011 toepassing te maken van het hersteldecreet en bijgevolg het openbaar...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2021

  De artt. 144 en 145 GW betreffen de regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken inzake geschillen over burgerlijke en politieke rechten. Het middelonderdeel dat het beginsel van de scheiding der machten gesteund op deze bepalingen, inroept, gaat uit van een andere rechtsopvatting, en faalt bijgevolg naar recht.

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2021

  Het middel dat de schending aanvoert van "het wettelijk begrip \u0091bijzondere milieuvoorwaarden\u0027" en het beschikkingsbeginsel, en nalaat aan te geven welke wet hiermee wordt overtreden, zoals vereist in art. 14, § 2 van de RvS-wet, mist de nauwkeurigheid om ontvankelijk te kunnen zijn.

 • Vonnis van Raad van State, December 17, 2021

  In het tussenarrest wordt het beroep tijdig geacht, in zoverre in de gemeenteraadsbeslissing, niettegenstaande niet verwezen wordt naar deze bepaling, toch de goedkeuring van de uitoefening van het voorkooprecht ex art. 85 van de Vlaamse Wooncode moet worden gelezen. De vaststelling in het auditoraatsverslag dat de bestreden beslissing geen machtiging inhoudt om het voorkooprecht uit te oefenen...

 • Vonnis van Raad van State, December 16, 2021

  Om met toepassing van art. 11bis van de RvS-wet een schadevergoeding tot herstel te kunnen verkrijgen moet aan drie voorwaarden worden voldaan: - er dient allereerst te worden aangetoond dat sprake is van een vastgestelde onwettigheid door een arrest van de RvS; dit kan niet enkel blijken uit de vernietiging van een aangevochten akte, reglement of stilzwijgend afwijzende beslissing; - deze...

 • Vonnis van Raad van State, December 16, 2021

  Een gemeente heeft belang bij een annulatieberoep dat gericht is tegen een milieuvergunning voor een inrichting die op haar grondgebied gelegen is, zeker wanneer zij in de loop van de vergunningsprocedure een ongunstig advies heeft uitgebracht over de aanvraag. Elke onregelmatigheid die van invloed was op de strekking of draagwijdte van de bestreden vergunningsbeslissing, kan in beginsel als...

 • Vonnis van Raad van State, December 16, 2021

  De verzoeker rechtspersonen werpen op dat de slagschaduw de natuurlijke lichtinval in de dierenstallen zal verstoren, dat het geluid en de slagschaduw een negatieve impact zullen hebben op de vlees- en melkproductie van dieren en dat de inrichting een negatieve impact zal hebben op de honden in de hondenschool van de verzoekende partij, aangezien deze dieren veel gevoeliger zijn voor geluid en...

 • Vonnis van Raad van State, December 10, 2021

  Verzoeker toont niet aan dat de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit voor hem persoonlijk nadelige gevolgen kan veroorzaken. Zijn betoog dat het bestreden besluit tegen de openbare orde ingaat, en dat "architecten" en "de" opdrachtgever zich bij de toepassing van het bestreden besluit schuldig zouden maken aan strafbare feiten, toont dit geenszins aan. Het blijkt niet...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  De verzoekende partij heeft na een voor haar negatief auditoraatsverslag geen verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend. De loutere bewering in het verzoek om te worden gehoord dat de verzoekende partij nooit kennis zou hebben gekregen van het auditoraatsverslag volstaat niet om de gegevens van de postdiensten te weerleggen. Daaruit blijkt dat de kennisgeving van het verslag wel...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Opdat het verzoek tot nietigverklaring ontvankelijk zou zijn, moet blijken dat het bestreden ministerieel besluit nieuwe rechtsregels formuleert die een algemene draagwijdte hebben, of met andere woorden dat het voorziet in een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt.

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Hoewel het betrokken advies van de GMVC niet uitgebracht werd in het kader van de procedure die tot de bestreden vergunningsbeslissing heeft geleid, mag er toch uit onthouden worden dat het exploiteren van een grondwaterwinning in een habitatrichtlijngebied waarbij tegelijk de instandhoudingsdoelstellingen worden gerespecteerd, verre van evident is. Ook moet op basis van dit advies aangenomen...

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Wanneer de motivering een verkeerde gevolgtrekking in rechte maakt, kan dit een schending van de wet uitmaken, maar is er nog geen sprake van een motiveringsgebrek.

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2021

  Met het voorliggende beroep beogen de verzoekende partijen in wezen dat de minister ertoe zou worden gebracht zich opnieuw uit te spreken over het middel in administratief beroep, opdat zij hun argumentatie omtrent de kwalificatie van de bodemverontreiniging alsnog gegrond zou (kunnen) bevinden. Het aldus door de verzoekende partijen beoogde voordeel is niet rechtstreeks verbonden aan het...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  De Vlaamse gewestelijke overheid is bevoegd om de precieze locatie van mechanismen van zeewering te bepalen. Het bestreden MRP legt geen locatie vast voor een testeiland, en evenmin volgt uit het bestreden besluit dat een dergelijk testeiland de methode zal zijn om te zorgen voor een zeewering. Art. 16, § 1, van het bestreden besluit laat enkel "[o]nderzoek naar" zeewering toe in het...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Gelet op art. 2.2.16, § 1, VCRO, beschikte de Vlaamse Regering te dezen over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het bestreden gemeentelijk RUP te schorsen. Aangenomen moet worden dat die termijn geen aanvang neemt zolang, naast het besluit van de gemeenteraad, niet ook het gemeentelijk RUP \u0055 met inbegrip van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften en de verordenende...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Het standstill-beginsel, zoals vervat in art. 23 GW, staat eraan in de weg dat de bevoegde overheid het beschermingsniveau dat wordt geboden door de toepassing van de regelgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat er daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. Een verzoekende partij die de schending van de standstill-verplichting inroept, moet de aanzienlijke...

 • Vonnis van Raad van State, December 03, 2021

  Een passende beoordeling mag geen leemten vertonen en moet volledige, nauwkeurige en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of projecten voor het betrokken beschermde gebied wegnemen en de nationale rechter \u0055 teneinde erop toe te zien dat voldaan wordt aan alle genoemde eisen \u0055 dient over te gaan tot

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen. Het bestreden arrest dat...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Op grond van de art. 28, §§ 1 en 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 kan de erkenning als koper of exploitant van hout ook ingetrokken worden bij "ernstige inbreuken". Het standpunt van de verzoekende partij dat er aan de intrekking van de erkenning steeds twee schorsingsbeslissingen moeten voorafgaan, faalt bijgevolg naar recht. Hoewel in het advies van het...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Geen enkele bepaling of geen enkel beginsel schrijft voor dat een verzoeker voor de RvS, als annulatierechter, slechts die kritiek kan aanvoeren die hij tevens gedurende het administratief besluitvormingsproces heeft laten gelden. Het gegeven dat het middel niet in eerdere procedures voor de RvS werd aangevoerd, leidt evenmin tot de onontvankelijkheid ervan. Dit feit ontneemt de verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Uit de \tartt. 21, § 2, 2°, en 29, 2°, van Vlarem I volgt dat de vergunningverlenende overheid moet nagaan of de inrichting verenigbaar is met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. De beslissing over de milieuvergunningsaanvraag dient in een eigen redengeving aan te geven waarom de inrichting verenigbaar wordt geacht met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Motieven...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Het verzoekschrift in cassatie bevat drie middelen, waarvan het eerste betrekking heeft op de schending door het bestreden arrest van de rechterlijke motiveringsplicht aangaande de beoordeling door de RvVb van de door de verzoekende partij daar opgeworpen middelen. Dergelijke kritiek kon niet reeds in de procedure voor de RvVb opgeworpen worden, zodat alleen al om die reden het verzoekschrift in...

 • Vonnis van Raad van State, December 02, 2021

  Op grond van de machtiging van art. 13, §4 van het milieuvergunningsdecreet, heeft de Vlaamse Regering de artt. 22 tot en met 25 van Vlarem I uitgevaardigd waarbij de samenstelling en de werking van de PMVC wordt geregeld. Art. 24, §5, tweede lid, en §6, noch enig andere bepaling van Vlarem I vereisen niet uitdrukkelijk dat het door de PMVC uitgebrachte \u0055niet bindende\u0055 advies, op...

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Er valt niet in te zien hoe het gegeven dat de rechterzijgevel van verzoekers pand vooraan een aantal centimeters zou afwijken van de perceelsgrens enige relevantie zou hebben voor de appreciatie van de erfgoedwaarde van het betrokken onroerend goed. Dat dit goed onvoldoende nauwkeurig zou zijn aangeduid op het bij het bestreden besluit horende grafische plan, toont verzoeker hiermee niet aan....

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Een handelsvestigingsvergunning mag "in beginsel" dan wel ondeelbaar zijn, de kwestieuze aanvraag betreft een handelscomplex bestaande uit verschillende individuele detailhandelszaken (assortimenten), waarvan in redelijkheid moet aangenomen worden dat een gedeeltelijke vergunning ervan mogelijk is.

 • Vonnis van Raad van State, December 01, 2021

  Het bestreden besluit doet in graad van administratief beroep uitspraak over verzoekers openbaarheidsaanvraag. Daaruit volgt dat verzoeker in beginsel belang heeft bij het huidige annulatieberoep. Verzoeker heeft een voldoende rechtstreeks en actueel belang bij zijn beroep doordat het hem een nieuwe kans kan geven om \u0055 met de woorden van het verzoekschrift \u0055 controle op het bestuur te...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT