Arrest (Raad van State)

18516 resultaten voor Arrest (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, June 28, 2021

  In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij door het bestreden ministerieel besluit nu langer onderweg is om zijn werk te kunnen uitoefenen en dat dit daadwerkelijk een bijkomende fysieke en mentale belasting voor hem betekent, moet worden vastgesteld dat hij geen enkel concreet gegeven bijbrengt waaruit blijkt dat hij ten gevolge van deze bijkomende belasting het resultaat van de procedure ten...

 • Vonnis van Raad van State, June 22, 2021

  Ter terechtzitting blijkt dat verzoekster geen eigenaar meer is van de betrokken woning. De notariële verkoopsovereenkomst werd ondertekend op 26 mei 2021. Zij heeft op dezelfde datum, dus vóór de sluiting van het debat een vordering tot schadevergoeding tot herstel ingediend in de zin van art. 11bis van de Rvs-wet. Art. 11bis van de RvS-wet verleent aan een verzoekende partij, wier belang in de...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De voorwaarden om steun te kunnen krijgen zijn precies en vereisen de overlegging van documenten waaruit verifieerbare feiten blijken. Hun toepassing impliceert geen discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Hieruit volgt dat het rechtsreeks en werkelijk voorwerp van het beroep de erkenning van een subjectief recht is. Overeenkomstig de artt. 144 en 145 GW valt dit soort geschillen...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Bij het onderzoek van de geuremissie van de inrichting wordt in de bestreden beslissing rekening gehouden met "de emissiefactor voor het Groen Labelsysteem dat in de toekomst voorzien wordt\

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  De gemeenteraden stellen aanvullende voorschriften vast met betrekking tot de openbare wegen gelegen op hun grondgebied. Dergelijk aanvullend reglement is enkel van toepassing op permanente of periodieke situaties. Op grond van art. 130bis van de Nieuwe Gemeentewet is het college van burgemeerster en schepenen bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen. Hoewel de bestreden maatregel niet...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Het vroegere art. 270 van de nieuwe gemeentewet werd opgeheven, en art. 193 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vereist geen machtiging van de gemeenteraad om in rechte te kunnen treden.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Luidens art. 5.3.1, § 1, tweede lid, VCRO kan het stedenbouwkundig attest niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. Uit art. 5.3.1, § 2, VCRO, volgt dat de bevindingen van het stedenbouwkundig attest bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bepaalde gevallen kunnen worden gewijzigd of tegengesproken. Luidens art. 5.3.1, § 3, VCRO...

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Indien geen advies wordt verstrekt, wordt het stilzwijgend advies geacht positief te zijn. De enige beperking die dergelijk advies heeft, bestaat erin dat het niet dienstig kan worden bijgetreden ter afdoende motivering van de beslissing.

 • Vonnis van Raad van State, June 17, 2021

  Overeenkomstig art. 14, § 2 van de RvS-wet doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak, bij wijze van arresten, over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door de administratieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Het middel dat...

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Als dagelijks gebruiker van de zandweg, hetgeen aannemelijk is gezien deze weg aan zijn woonperceel paalt, heeft verzoeker belang bij het behoud van deze zandweg. De bewering van de verwerende partij dat verzoeker volgens haar beter af zou zijn met de nieuwe weginfrastructuur laat niet toe om hem het belang bij het bestrijden van de goedgekeurde wegaanleg te ontzeggen.

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  De verwerende partij blijkt verzoeksters bezwaar in verband met de bestaande wateroverlast wel degelijk te hebben beantwoord. De bestaande wateroverlast is te wijten aan het bufferbekken dat niet door de tussenkomende partij maar door de provincie is aangelegd. Dit gegeven is wel degelijk relevant. Niettegenstaande de bestaande wateroverlast niet aan de tussenkomende partij te wijten is en...

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  De oorspronkelijke aanvragen betreffen evenwel vragen tot openbaarheid. Anders dan de verzoekende partij meent, is het administratief beroep derhalve niet te herleiden tot louter een vraag tot hergebruik van de bestuursdocumenten. De beroepsinstantie heeft op goede grond geoordeeld dat het beroep (ook) de aanvragen tot openbaarmaking van de kwestieuze documenten betreft. In zoverre het beroep op

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Waar verzoekster bekritiseert dat het alternatief naast de bestaande parkeerplaatsen aan de inkom van de begraafplaats niet werd onderzocht, zij vooreerst opgemerkt dat verzoekster dit element niet in haar bezwaarschrift heeft aangebracht, ofschoon het alternatievenonderzoek in dat bezwaarschrift uitvoerig werd bekritiseerd. Daarenboven blijkt de plannende overheid een alternatief in overweging...

 • Vonnis van Raad van State, June 15, 2021

  Aangezien vastgesteld is dat het beschermde goed niet langer in stand kan worden gehouden door instandhoudings- en onderhoudswerken, zodat alleen nog een reconstructie - versta: het bouwen van een replica - soelaas kan bieden, gaat het bestreden besluit - dat verzoekers verplicht tot het op eigen kosten uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken die blijkens het administratief dossier...

 • Vonnis van Raad van State, June 14, 2021

  Hangende het geding meldt de verzoekende partij (de Belgische Staat) dat ze niet langer een actueel belang heeft bij het cassatieberoep omdat verweerder in het bezit is gesteld van een F-kaart. De verzoekende partij heeft verweerder gemachtigd tot een verblijfsrecht, gelijk aan het oorspronkelijk gevraagde. Vermits het cassatieberoep wordt verworpen, dient de verzoekende partij als de in het...

 • Vonnis van Raad van State, June 14, 2021

  Het belang bij een cassatieberoep voor de Raad van State moet niet enkel bestaan bij het instellen van dat beroep maar ook gedurende de gehele procedure, tot op het ogenblik van de uitspraak. Het kan teloorgaan door omstandigheden die zich in de loop van het geding voordoen. Daarenboven moet een verzoeker wiens belang in de loop van het geding op grond van relevante gegevens in vraag wordt...

 • Vonnis van Raad van State, June 11, 2021

  Het bestreden RUP voorziet thans uitdrukkelijk in een voldoende duidelijk uitdoofscenario voor de bedrijvigheid op de terreinen van de verzoekende partijen. Deze uitdoofregeling geldt tot de stopzetting van de activiteiten van de "bestaande bedrijven" en bevat aldus, in tegenstelling tot het eerder vernietigde RUP, garanties ten aanzien van de bestaande bedrijvigheid. Met het...

 • Vonnis van Raad van State, June 10, 2021

  Art. 19, eerste lid, van RvS-wet, vereist dat de verzoekende partij "doet blijken van een benadeling of van een belang". Uit deze bepaling volgt niet dat de verzoekende partij de toegang tot de RvS moet worden ontzegd als zij geen rechtsmiddelen heeft aangewend tegen een aan de bestreden beslissing voorafgaande aanvechtbare administratieve rechtshandeling.

 • Vonnis van Raad van State, June 10, 2021

  Te dezen neemt de memorie van wederantwoord van verzoekende partijen niet de vorm aan van een samenvattende memorie bedoeld in art. 14, derde lid, van het cassatieprocedurebesluit. Zij beperken zich in hun memorie van wederantwoord tot een repliek op de memories van de overige partijen zonder het in het verzoekschrift aangevoerde middel te hernemen of samen te vatten. In de memorie van...

 • Vonnis van Raad van State, June 10, 2021

  Het verordenend stedenbouwkundig voorschrift bestemt de zone tot de historisch gegroeide weverij en spinnerij. Naast deze exclusief toegelaten hoofdactiviteit laat het voorschrift onder de gestelde voorwaarden nevenactiviteiten toe, te weten verbonden aan en noodzakelijk voor de hoofdactiviteit. De stopzetting van de hoofdactiviteit doet van rechtswege "de nabestemming reservegebied voor...

 • Vonnis van Raad van State, June 09, 2021

  Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak.

 • Vonnis van Raad van State, June 09, 2021

  Uit het bestreden besluit en de stukken van het dossier blijkt dat ervoor is gekozen om het traject op de scheidingslijn tussen het agrarisch gebied en het woongebied, bijna halverwege verzoekers perceel, te leggen, om de impact op het agrarisch gebied zo min mogelijk te houden en "vertuining" van het agrarisch gebied tegen te gaan. Verzoeker toont de onwettigheid van dit motief niet...

 • Vonnis van Raad van State, June 04, 2021

  Een perceel kan wettig opgenomen worden in een archeologische zone zonder dat er concrete waarnemingen gebeurd zijn in de ondergrond van dat perceel. Enkel voor het geheel van de archeologische zone dient te worden onderbouwd dat ze met hoge waarschijnlijkheid archeologische waarde heeft en dat de te verwachten relicten waarschijnlijk voldoende goed bewaard zijn. Verzoeker maakt niet aannemelijk...

 • Vonnis van Raad van State, June 03, 2021

  In art. 4.7.21, § 1°, VCRO bevestigt de decreetgever de traditionele beslissingsbevoegdheid van de deputatie in beroepsmateries in de nieuwe administratieve beroepsprocedure van de reguliere procedure. Door het instellen van het administratief beroep in de nieuwe vergunningenprocedure gaat enkel de beslissingsbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen over naar de deputatie. Het...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Opdat de koppelingsregeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning van art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet van toepassing zou zijn, is vereist dat beide vergunningen betrekking hebben op hetzelfde project. De verzoekende partijen tonen niet aan dat de stedenbouwkundige vergunning die in laatste administratieve aanleg werd geweigerd betrekking heeft op de...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Overeenkomstig art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet, vervalt de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is van rechtswege vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg werd beslist de laatstbedoelde vergunning niet af te leveren. Het gegeven dat de aanvrager tegen deze weigeringsbeslissing een annulatieberoep heeft ingediend bij de...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Het bestreden arrest is beperkt tot de vernietiging van de bestreden vergunningsbeslissing op grond van de gegrondverklaring van het eerste middel van de verzoekende partij. Het verzoek van de verzoekende partij om toepassing van art. 37, § 2 DBRC-decreet wordt door de RvVb impliciet afgewezen. In het bestreden arrest ontbreekt elke beoordeling van de RvVb van het uitdrukkelijke verzoek van de...

 • Vonnis van Raad van State, June 02, 2021

  Overeenkomstig art. 5, § 2, van het milieuvergunningsdecreet, vervalt de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is van rechtswege vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg werd beslist de laatstbedoelde vergunning niet af te leveren. Het beroep is zonder voorwerp, en dus doelloos geworden. Aangezien het beroep tot nietigverklaring...

 • Vonnis van Raad van State, June 01, 2021

  Art. 1.1.4 VCRO bepaalt onder meer dat bij de ruimtelijke ordening de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen. Uit de voormelde beginselbepaling volgt dat de diverse binnen artikel 1.1.4 VCRO bedoelde behoeften en de daarmee gepaard gaande aanspraken op de ruimte evenwichtig en gelijktijdig tegen mekaar moeten worden...

 • Vonnis van Raad van State, June 01, 2021

  Daargelaten of de uitzonderingsgrond van art. 14, 4°, van het openbaarheidsdecreet überhaupt betrokken kan worden op arbitrageprocedures, wordt in het bestreden besluit niet toegelicht hoe de vrijgave aan de verzoekende partij van de gegevens met betrekking tot de tonnenmaatverplichtingen van PSA voor het jaar 2016 het eerlijk verloop van de "lopende arbitrageprocedures met PSA voor...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT