Andere verzoekschrift (Raad van State)

14 resultaten voor Andere verzoekschrift (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 31 de Marzo de 2022

  De eerste voorzitter heeft in toepassing van art. 13 DBRC uitspraak gedaan over het verzoek tot wraking. Art. 13 DBRC schrijft enkel voor dat de eerste voorzitter zijn beslissing zo spoedig mogelijk moet nemen. Gelet op het ontbreken van enige andere regels, is er geen enkele reden om aan te nemen dat art. 13 DBRC aan de taken van de eerste voorzitter een rechtsprekende functie zou hebben...

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2016
 • Vonnis van Raad van State, 18 de Diciembre de 2014

  Opdat een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd tijdens dezelfde bestuursperiode opnieuw zou kunnen worden voorgedragen, dienen er, luidens art. 59, § 1bis, van het Gemeentedecreet, nieuwe feiten of nieuwe gegevens te bestaan. De Vlaamse Regering moet bij de uitoefening van haar benoemingsbevoegdheid ook nagaan of de kandidaat-burgemeester over de vereiste kwaliteiten beschikt

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  De verwerende partij bezorgt met een brief nog twee documenten aan de RvS. Deze brief is slechts de voorafgaande mededeling van gegevens en daarop gesteunde argumentatie die de verwerende partij tijdens haar pleidooi ter terechtzitting zou aanbrengen. Als zodanig is die brief niet te beschouwen als een processtuk waarin door de procedureregeling niet is voorzien, maar wel als een loutere...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  Het bestreden besluit houdt de weigering in om verzoeker tot burgemeester te benoemen, omdat hij niet over de nodige morele eigenschappen en het nodige morele gezag beschikt om op te treden als vertegenwoordiger en vertrouwensman van de regeringen, onder meer bij het toepassen van de wetten, decreten en verordeningen. Het bestreden besluit is bijgevolg niet gesteund op een schuldig gedrag van...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  Benoeming burgemeester randgemeenten. Verzoeker werd na de gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen voor het ambt van burgemeester. De voordrachtsakte vermeldde 13 december 2013 als einddatum van verzoekers mandaat en voorzag in de opvolging van verzoeker als burgemeester vanaf 1 januari 2014. Aangezien verzoeker na het verstrijken van de termijn waarvoor hij was voorgedragen, geen aanspraak meer...

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Febrero de 2013

  De korte beroepstermijn van acht dagen strekt ertoe de rechtszekerheid zo snel mogelijk te verzekeren na de verkiezingen. Verzoeker moest de toezending van de bestreden beslissing niet afwachten om er kennis van te kunnen nemen en zich over de opportuniteit van een beroep te kunnen beraden.

 • Vonnis van Raad van State, 19 de Febrero de 2013

  Dat het oorspronkelijke beroep "mede namens de lijst 6 Groen" was ingediend, doet geen afbreuk eraan dat het al evenzeer was ingediend "ten persoonlijke titel" door verzoeker.

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Febrero de 2013

  Het belang bij het indienen van een bezwaar inzake gemeenteraadsverkiezingen wordt slechts geacht aanwezig te zijn indien de bezwaarindiener ten minste tot tweede opvolger werd verkozen of voor zoveel hij onregelmatigheden aanvoert die tot gevolg kunnen hebben dat hij net niet ten minste tot tweede opvolger werd verkozen. Verzoeker, kandidaat dertien op een lijst, komt, zelfs indien de lijst een...

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Febrero de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 14 de Febrero de 2013

  In tegenstelling tot wat, gelet op het artikel 205 LPKD, het geval is om tot de schorsing of de vervallenverklaring van het mandaat van een verkozen kandidaat of van een lijsttrekker te kunnen besluiten, is het voor de ongeldigverklaring van de verkiezing zonder belang of de in het bezwaar aangevoerde onregelmatigheid al dan niet artikel 194 schendt. Blijkens het artikel 204 LPKD is het voor een...

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Febrero de 2013

  Blijkens artikel 216, tweede lid, LPKD, vermag de RvS de verkiezing "alleen geheel of gedeeltelijk ongeldig [verklaren] op grond van onregelmatigheden die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden". De bewoordingen "zetelverdeling tussen de verschillende lijsten" kan enkel begrepen worden als refererend aan een onregelmatigheid waardoor ingevolge een stemmenverschuiving

 • Vonnis van Raad van State, 7 de Febrero de 2013

  Verzoeker was geen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezing, welke hoedanigheid een vereiste is om op ontvankelijke wijze de regelmatigheid van het verloop van de verkiezingen te kunnen betwisten.

 • Vonnis van Raad van State, 27 de Junio de 2012

  Het komt niet aan de verwerende partij toe om in de plaats van de verzoekende partijen te oordelen of de door het bestreden plan vastgelegde bestemmingen voor hen al dan niet nadelig zijn.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT