Andere (Raad van State)

159 resultaten voor Andere (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 9 de Enero de 2017

  Op zich is de aankondiging of mededeling door de rechter van de datum waarop uitspraak zal worden gedaan, geen gegeven dat vermag een wettige verdenking te staven.

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Julio de 2015

  Gelet op art. 13, tweede lid, van het gemeentedecreet is tegen de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een beroep mogelijk bij de RvS binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving. Het beroep is tijdig.

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Abril de 2015
 • Vonnis van Raad van State, 15 de Abril de 2015
 • Vonnis van Raad van State, 22 de Enero de 2015

  Op grond van art. 50sexies, tweede lid, van het procedurereglement mag een zelfde partij geen tweede beroep tot herziening instellen tegen een arrest, waartegen zij reeds dat rechtsmiddel heeft aangewend.

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Enero de 2014

  Uit het verzoekschrift blijkt dat in voorliggende zaak de problematiek zich toespitst op het feit dat "doorslaggevende stukken werden achtergehouden" en niet op "als vals erkende of vals verklaarde stukken". Art. 31 RvS-wet formuleert drie voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat een arrest kan worden herzien: 1. het moet gaan om stukken die "sinds de uitspraak zijn teruggevonden"; 2. het moet

 • Vonnis van Raad van State, 3 de Diciembre de 2013

  Ter terechtzitting betoogt verzoekster dat zij nooit woonplaatskeuze heeft gedaan bij haar raadsman. Haar raadsman heeft op eigen initiatief, zonder haar machtiging, woonplaatskeuze gedaan op zijn kantoor. Het tussenarrest van 13 juni 2013 maakt er reeds melding van dat voor verzoekster woonplaatskeuze is gedaan bij haar toenmalige raadsman. Verzoekster heeft dit arrest ook ontvangen op haar...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Noviembre de 2013

  Gelet op art. 31 RvS-wet is het beroep tot herziening slechts ontvankelijk indien sinds de uitspraak van het arrest doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door het toedoen van de tegenpartij waren achtergehouden of indien het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde stukken. Geen van de door de verzoekende partijen aangehaalde elementen kan worden aangenomen, waardoor er

 • Vonnis van Raad van State, 10 de Septiembre de 2013

  De milieuhygiënische beoordeling van de maatregelen die moeten worden genomen om de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken en van de natuurtoets is niet inwisselbaar voor een toets aan de stedenbouwkundige voorschriften. Het bestuur dat een milieuvergunning verleent, dient vooreerst te onderzoeken of een inrichting tot verwerking van bouwafval, met de hinder die ze veroorzaakt, kan worden

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Julio de 2013

  Aangezien de procedureregeling niet in een laatste memorie voorziet, worden de betrokken memories uit het debat geweerd.

 • Vonnis van Raad van State, 11 de Julio de 2013

  De RvS treedt in verkiezingszaken op als rechter in hoger beroep en beoordeelt met volle rechtsmacht het gehele geschil. Door de devolutieve werking van hun beroep tegen het besluit van de deputatie heeft de RvS de beslissingsmacht over het geschil in zijn globaliteit verworven, op dezelfde wijze als de eerste rechter.

 • Vonnis van Raad van State, 27 de Junio de 2013

  Uit de artt. 8, 3°, 9, 57 en 58, eerste lid, LPKD blijkt dat verzoeker, om te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en toegelaten te worden tot de eedaflegging als gemeenteraadslid vanaf 1 augustus 2012 (datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten) tot de dag van de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013, onafgebroken in de bevolkingsregisters van de gemeente...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 5 de Junio de 2013

  Het gebrek aan aanbevelingen tot verbetering of aanvulling, door de gemeentesecretaris, staat er niet aan in de weg staat dat de RvS een voordrachtsakte onregelmatig kan bevinden en de verkiezing die erop gesteund is, ongeldig kan verklaren.

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Junio de 2013

  Wanneer het herstel van de wettigheid inhoudt dat de vernietiging van een rechtshandeling moet worden gevolgd door een nieuwe overheidsbeslissing of overheidshandeling, kan de persoon op wiens verzoek de nietigverklaring is uitgesproken, bij in gebreke blijven van de overheid de RvS verzoeken aan de betrokken overheid een dwangsom op te leggen (art. 36, § 1, eerste lid RvS-wet). Te dezen diende...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Mayo de 2013

  De volgende prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Grondwettelijk Hof: "Schendt artikel 10, § 1, vierde lid, van het decreet van 19 december 2008 'betreffende de organisatie van de openbare centra voor maat-schappelijk welzijn' het recht om verkozen te worden, zoals gewaarborgd door artikel 8 van de Grondwet, gelezen in samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het in geval...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Mayo de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 30 de Mayo de 2013

  Bij gebrek aan een beslissing van de gemeenteraad tot tussenkomst, wordt de memorie van antwoord van de gemeenteraad uit de debatten geweerd.

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Mayo de 2013

  Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het uitgaat van de gemeente en tot het instellen ervan is beslist door het college van burgemeester en schepenen. Krachtens art. 18quater, eerste lid, politiewet, staat een beroep open voor de gemeenteraad, maar niet voor de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen.

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Mayo de 2013
 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2013

  Benoeming burgemeesters randgemeenten: "Worden de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden, al dan niet samen gelezen met artikel 4 van de Grondwet, door artikel 13bis van de nieuwe gemeentewet, zoals ingevoegd bij artikel 10\/1 van de wet van 9 augustus 1988 "tot wijziging van de gemeentewet, de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2013

  Benoeming burgemeesters randgemeenten: "Worden de artikelen 4, 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 7 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 "houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de...

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Mayo de 2013

  Artikel 31 RvS-wet vereist dat het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd, gewezen werd op basis van een stuk dat "als vals erkend" of "vals verklaard" is. Een stuk kan maar worden beschouwd als "als vals erkend" of "vals verklaard\

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Mayo de 2013

  De RvS onderzoekt enkel gegevens in zoverre ze op ontvankelijke wijze aan het rechtscollege zijn voorgelegd. Alleen op de overtuigingsstukken die verzoeker bij het initiële bezwaarschrift bij het rechtscollege heeft neergelegd kan in de huidige procedure acht op worden geslaan.

 • Vonnis van Raad van State, 6 de Mayo de 2013

  Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 122\/2012 van 18 oktober 2012 dient te worden aangenomen dat de verzoeker de mogelijkheid heeft een bijkomende dwangsom of een verhoging van de bij een eerder arrest opgelegde dwangsom te vragen.

 • Vonnis van Raad van State, 23 de Enero de 2012

  Volgens art. 17, § 2, derde lid van de RvS-wet kunnen schorsingsarresten worden ingetrokken of gewijzigd "op verzoek van de partijen". Wanneer de oorspronkelijke tussenkomende partij na de betekening van het gewraakte schorsingsarrest een vordering tot intrekking ervan instelt op grond van het middel dat haar verzoek tot tussenkomst ten onrechte niet ontvankelijk werd verklaard, dan dient zij...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Junio de 2011
 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2011

  De RvS kan voor de geleden buitengewone schade een herstelvergoeding toekennen die hij bepaalt naar billijkheid, met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang, zodat geen deskundige moet worden aangesteld om de exacte omvang van deze schade vast te stellen. Vermits de toekenning van een herstelvergoeding wegens buitengewone schade niet ertoe strekt de werkelijk...

 • Vonnis van Raad van State, 16 de Junio de 2011

  Een rechtsplicht om een verzoeker te benoemen ontstaat indien een afdankingsbesluit vernietigd wordt wegens ondeugdelijkheid van het enige motief dat eraan ten grondslag lag en indien de stage gunstig is beoordeeld. Deze rechtsplicht bestond reeds op het ogenblik dat het vernietigde afdankingsbesluit werd genomen. De verzoeker kan dan ook aanspraak maken op rechtsherstel dat terugwerkt tot op de...

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Junio de 2011
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT