Algemene vergadering (Raad van State)

95 resultaten voor Algemene vergadering (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, 22 de Diciembre de 2020
 • Vonnis van Raad van State, 22 de Diciembre de 2020

  Als de oppervlakte het enige criterium zou zijn, zou dit ook niet altijd toelaten alle gelovigen te ontvangen.

 • Vonnis van Raad van State, 28 de Octubre de 2020

  Krachtens de artt. 105 en 108 GW is uitvoerende macht gevestigd in de koning. Een delegatie van bevoegdheden in specifieke en afgebakende omstandigheden aan een minister is echter niet uitgesloten. De bestreden beslissing is niet genomen op grond van de bijzondere machtenwet van 27 maart 2020 die de Koning de bevoegdheid geeft om maatregelen tegen het coronavirus te nemen, maar heeft wel de...

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Enero de 2019

  Een lid van een schoolraad dat de geleding van de ouders vertegenwoordigt heeft in elk geval hoedanigheid en belang erbij om de nietigverklaring te vorderen van een bestuurshandeling die inbreuk maakt op de bevoegdheden van die schoolraad of zijn eigen prerogatieven als lid ervan. Dat hij niet zelf de adressaat is van die rechtshandeling doet daar niet aan af.

 • Vonnis van Raad van State, 14 de Diciembre de 2018

  Art. 11bis van de RvS-wet en het arrest Legrand van het HvC, nopen ertoe de interpretatie dat art. 30, § 3, van de RvS-wet en art. 14quinquies van het algemeen procedurereglement in een automatische nietigverklaring voorzien, te herzien. Volgens art. 11bis van de RvS-wet kan een verzoekende partij aan de afdeling Bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2017
 • Vonnis van Raad van State, 30 de Enero de 2017

  Wanneer de gemeenteraad van een randgemeente bedoeld in art. 7 van de bestuurstaalwet de voordracht van een burgemeester bevestigt en aan de Vlaamse Regering bezorgt, moet de procedure van art. 13bis Nieuwe Gemeentewet toepassing vinden. De gemeente Linkebeek is een gemeente zoals bedoeld in art. 13bis, § 1, Nieuwe Gemeentewet. De akte van voordracht van verzoeker als kandidaat-burgemeester, die...

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Enero de 2017

  Luidens art. 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 'tot hervorming der instellingen' valt de organisatie van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen onder de bevoegdheid van de gewesten. Wanneer het CBS de kiezers met het oog op deze verkiezingen oproept, vervult het een opdracht van algemeen belang en handelt het in naam van het Gewest.

 • Vonnis van Raad van State, 30 de Enero de 2017

  De oproepingsbrieven bedelen is: ze verdelen, distribueren, bezorgen, ervoor zorgen dat de kiezers de oproepingsbrieven op hun adres krijgen. Dat reeds het louter ophalen van de oproepingsbrieven als een daad van verdeling of verspreiding onder de kiezers is te beschouwen, is niet evident en wordt in de BB ook niet nader beargumenteerd, laat staan aannemelijk gemaakt. Evenmin blijkt dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Marzo de 2016

  Er bestaat in het bestuursrecht geen ongeschreven beginsel dat een collegiaal orgaan verplicht om in tuchtaangelegenheden steeds geheim te stemmen. Het komt aan de regelgever toe om, rekening houdend met de samenstelling en de situatie van de leden van het collegiaal orgaan en met de positie van de personen die het voorwerp zijn van een stemming inzake tucht, te appreciëren wat de risico's van...

 • Vonnis van Raad van State, 4 de Marzo de 2016

  De RvS neemt kennis van de wettigheid van de handelingen die van het sluiten van een arbeidsovereenkomst afgesplitst kunnen worden, en kan in dat kader oordelen dat de beslissing om met een contractuele indienstneming te werken, onregelmatig is. Die toetsing van de beslissing om met een overeenkomst te werken, is echter onderhevig aan een tijdsbeperking en een beperking in verband met de gevolgen

 • Vonnis van Raad van State, 26 de Enero de 2016

  Het recht op toegang tot een rechter is een algemeen rechtsbeginsel dat met inachtneming van de artt. 10 en 11 van de Grondwet, van de artt. 6 en 13 van het EVRM en van art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan eenieder moet worden gewaarborgd. Het vormt een wezenlijk aspect van het recht op een eerlijk proces en is fundamenteel in een rechtsstaat. Het recht om zich...

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Diciembre de 2014

  Opdat een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd tijdens dezelfde bestuursperiode opnieuw zou kunnen worden voorgedragen, dienen er, luidens art. 59, § 1bis, van het Gemeentedecreet, nieuwe feiten of nieuwe gegevens te bestaan. De Vlaamse Regering moet bij de uitoefening van haar benoemingsbevoegdheid ook nagaan of de kandidaat-burgemeester over de vereiste kwaliteiten beschikt

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  De verwerende partij bezorgt met een brief nog twee documenten aan de RvS. Deze brief is slechts de voorafgaande mededeling van gegevens en daarop gesteunde argumentatie die de verwerende partij tijdens haar pleidooi ter terechtzitting zou aanbrengen. Als zodanig is die brief niet te beschouwen als een processtuk waarin door de procedureregeling niet is voorzien, maar wel als een loutere...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  Het bestreden besluit houdt de weigering in om verzoeker tot burgemeester te benoemen, omdat hij niet over de nodige morele eigenschappen en het nodige morele gezag beschikt om op te treden als vertegenwoordiger en vertrouwensman van de regeringen, onder meer bij het toepassen van de wetten, decreten en verordeningen. Het bestreden besluit is bijgevolg niet gesteund op een schuldig gedrag van...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Junio de 2014

  Benoeming burgemeester randgemeenten. Verzoeker werd na de gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen voor het ambt van burgemeester. De voordrachtsakte vermeldde 13 december 2013 als einddatum van verzoekers mandaat en voorzag in de opvolging van verzoeker als burgemeester vanaf 1 januari 2014. Aangezien verzoeker na het verstrijken van de termijn waarvoor hij was voorgedragen, geen aanspraak meer...

 • Vonnis van Raad van State, 12 de Marzo de 2014

  Opdat artikel 15ter van het koninklijk besluit van 25 september 1974 een nuttig gevolg heeft, en om ervoor te zorgen dat de regels die erin vervat liggen beantwoorden aan het voorspelbaarheidsvereiste dat in een rechtsstaat wordt gesteld, moeten die bepalingen aldus worden geïnterpreteerd dat het behoud van de vergunning verstrijkt in drie gevallen: hetzij na drie jaar, hetzij vóór drie jaar...

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2013

  Benoeming burgemeesters randgemeenten: "Worden de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden, al dan niet samen gelezen met artikel 4 van de Grondwet, door artikel 13bis van de nieuwe gemeentewet, zoals ingevoegd bij artikel 10\/1 van de wet van 9 augustus 1988 "tot wijziging van de gemeentewet, de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de

 • Vonnis van Raad van State, 24 de Mayo de 2013

  Benoeming burgemeesters randgemeenten: "Worden de artikelen 4, 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 7 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 "houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de...

 • Vonnis van Raad van State, 1 de Febrero de 2013

  Wordt, op beroep van een gedupeerde kandidaat, de expliciete toewijzingsbeslissing vernietigd, dan verdwijnt daardoor meteen ook de weigering om het voordeel aan de andere gegadigden te verschaffen, in zoverre ze alleen uit het bestaan van de toewijzingsbeslissing kon worden afgeleid. Niettemin heeft de rechtspraak in dergelijke gevallen aangenomen dat een verzoeker naast de vernietiging van de...

 • Vonnis van Raad van State, 18 de Enero de 2013

  De vestiging van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder staat, wat het statuut van de benoemde kandidaat betreft, los van de benoeming tot het ambt van gerechtsdeurwaarder. Een gebeurlijke vernietiging van die navolgende akte zou zonder invloed blijven op de rechtstoestand van de tussenkomende partij, zoals deze voortvloeit uit de bestreden beslissing.

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Marzo de 2012

  Aan het Grondwettelijk Hof wordt de volgende prejudiciële vraag gesteld: "Schenden de artikelen 259bis-8 en 259ter van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de overheid, wanneer ze zo worden geïnterpreteerd dat ze de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Marzo de 2012

  De wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen is gewijzigd door de programmawet (II) van 4 juli 2011. Meer bepaald is in de wet van 20 juli 2001 een artikel 10octies ingevoegd, waarbij de arbeidsrechtbank bevoegd gemaakt wordt voor beroepen tegen "beslissingen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn genomen tot uitvoering van deze wet en van haar...

 • Vonnis van Raad van State, 20 de Diciembre de 2011

  Aan het Grondwettelijk Hof wordt de volgende prejudiciële vraag gesteld:"Schendt artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het met betrekking tot de termijn voor het instellen van een verzoek tot heroverweging bij de tuchtraad niet erin voorziet dat de vervaldag wordt...

 • Vonnis van Raad van State, 15 de Junio de 2011
 • Vonnis van Raad van State, 24 de Febrero de 2010

  Als orgaan van de rechterlijke macht behandelt de arbeidsrechtbank niet alleen de geschillen waarbij privaatrechtelijke betrekkingen op het spel staan maar neemt zij ook kennis van heel wat bestuursrechtelijke geschillen, hoofdzakelijk op het gebied van de sociale zekerheid. De bestreden beslissing over de gebeurlijke vrijstelling of vermindering van bijdrageopslagen en verwijlintresten, zoals...

 • Vonnis van Raad van State, 13 de Enero de 2010

  In essentie betogen de verzoekende partijen dat art. 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 (betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving) art. 23 van de GW schendt. De RvS, afdeling Bestuursrechtspraak, is sedert de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof niet langer bevoegd voor het

 • Vonnis van Raad van State, 12 de Enero de 2010
 • Vonnis van Raad van State, 12 de Enero de 2010

  Art. 36 van de wet van 24 december 1948 moet zo worden uitgelegd dat de gemeenten in de plaats zijn gekomen van de Staat wat de bewuste belasting betreft, en derhalve, zoals voordien het geval was met de Staat, de vertoningen kunnen belasten op basis van de inkomsten van de exploitant. Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat en uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 34 (dat artikel 464, 1°,...

 • Vonnis van Raad van State, 8 de Diciembre de 2009

  De ordonnantie van 25 maart 1999 (betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu) regelt het bestraffen van milieuovertredingen ofwel volgens een administratieve procedure, ofwel volgens een gerechtelijke procedure. Wanneer wordt gekozen voor de gerechtelijke weg, legt de bevoegde strafrechtbank een strafrechtelijke sanctie op. Ingeval...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT