in Raad van State › UDN
in vLex België

1833 resultaten voor Raad van State › UDN

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, February 05, 2021

  De aanbestedende overheid beschikt in beginsel over een aanzienlijke beoordelingsruimte om de ontvangen prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich, gesteld voor de toetsing van een dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen van het bestuur en zelf de beoordeling van de prijsverantwoording overdoen. Het komt hem enkel toe om desgevraagd na te gaan of deze...

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  De verzoekende partij lijkt ten onrechte aan te nemen dat een inbreuk op de bepaling van artikel 28 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 slechts aanleiding vermag te geven tot de substantieel onregelmatigverklaring van de offerte indien er effectief sprake is van frontloading, wat volgens de verzoekende partij te dezen niet het geval is. Overeenkomstig artikel 76, § 1, derde lid, van het...

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  Er lijkt te mogen worden aangenomen dat de vereiste uit artikel 65 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, luidens hetwelk de aanbestedende overheid "verplicht [is] om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en\/of technische aard te verbinden aan een gepast niveau\

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De libellering van de besteksvereiste, dat de koolstoffilter "minimaal" - het woord is in het bestek benadrukt door een onderstreping - zorgt voor filtering van onzuiverheden\/sediment vanaf 0,5 micron, lijkt de interpretatie te ondersteunen van de verzoekende partij dat het gaat om een minimale vereiste. In die gegeven omstandigheden mocht dan van de aanbestedende overheid worden...

 • Vonnis van Raad van State, January 14, 2021

  Een schending van het gelijkheidsbeginsel en van het transparantiebeginsel lijkt niet te kunnen worden aangenomen. Alle inschrijvers hebben hun initiële offerte inclusief de desideratanota en de BAFO kunnen opmaken met dezelfde kennis van zaken op dat ogenblik. Het gegeven dat alleen de eerste tussenkomende partij voordeel heeft kunnen putten uit de uitkomst van de afzonderlijk gevoerde D&B-op

 • Vonnis van Raad van State, December 09, 2020

  Verzoekende partij bestrijdt artikel 15, §§ 1 en 3, artikel 17 en artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 'houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' [\u0085], zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 november 2020 'houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om...

 • Vonnis van Raad van State, November 13, 2020

  Hoewel het zich laat verstaan dat de vastgoedsector met name werd getroffen door de sluitingsmaatregelen in de maanden maart, april en mei 2020 die werden genomen als onderdeel van de strijd tegen de pandemie evenals door de voorliggende bestreden maatregel, dan nog is vereist dat de verzoekende partijen, willen zij spoedeisendheid, te dezen een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid...

 • Vonnis van Raad van State, November 12, 2020

  Om de uiterst dringende noodzakelijkheid aan te tonen, voert verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing er aan in de weg staat dat zij de doelstellingen van haar faunabeheerplan tegen de sluiting van het lopende jachtseizoen kan realiseren, inzonderheid op het vlak van het behoud van het evenwicht tussen de diverse wildbestanden door een actief populatiebeheer via bejaging. Verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, November 04, 2020

  De controle door de aanbestedende overheid van de inhoud van het proces-verbaal van opening lijkt te moeten gebeuren met eerbiediging van de toepasselijke opdrachtdocumenten. Daargelaten de ruimere vraag of in die redenering een inschrijver die, zonder daartoe verplicht te worden door de opdrachtdocumenten, reeds in de aanvraag tot deelneming zijn keuze van percelen uitdrukt, al dan niet moet...

 • Vonnis van Raad van State, November 04, 2020

  Geen algemene rechtsregel schrijft voor dat de RvS enkel kennis mag nemen van grieven of middelen die reeds tijdens de administratieve procedure werden opgeworpen. De verwerende partij wijst ook geen specifieke bepaling aan die verzoekster uitdrukkelijk verplicht, op straffe van onontvankelijkheid in de latere rechtsgang, bepaalde middelen voor te dragen in de loop van het georganiseerd...

 • Vonnis van Raad van State, September 14, 2020

  Het is de verzoekende partij in principe toegestaan tegen de gunningsbeslissing nog middelen in te roepen, geput uit onrechtmatigheden uit het bestek.

 • Vonnis van Raad van State, July 02, 2020

  Het rijverbod heeft maar op een beperkte tijdspanne, wezenlijk tijdens de schoolspitsuren, betrekking. Het was bijgevolg voor verzoekster in het bijzonder zaak om met afdoende gestaafde, nauwkeurige gegevens te doen aannemen dat niettemin het bestreden besluit voor haar een toestand van UDN deed ontstaan die onverenigbaar is, niet slechts met een behandeling van de zaak in een beroep tot...

 • Vonnis van Raad van State, May 27, 2020

  De overeenstemming van vergunningsaanvragen met de bestreden structuurschets zal worden nagegaan. Het bestreden besluit is dan ook van aard de rechtstoestand van de betrokken terreinen te wijzigen, zodat het besluit als zodanig voorkomt als een aanvechtbare handeling.

 • Vonnis van Raad van State, February 26, 2020

  Art. 7 van het KB van 12 oktober 2010 schrijft voor dat wanneer de overheid de overeenstemming van de verwarmingstoestellen wil controleren, de fabrikant twee toestellen ter beschikking dient te stellen. De beproeving in het laboratorium gebeurt op het eerste toestel. Indien er daarna nood is aan een tegenexpertise gebeurt die op het tweede toestel. De vraag van de verzoekende partij om ook de...

 • Vonnis van Raad van State, December 23, 2019

  Het primair uitputten van een schorsingsprocedure bij de RvVb, om "aldaar haar slaagkansen voor de huidige procedure in te schatten\

 • Vonnis van Raad van State, February 19, 2019

  De verwerende partij beperkt de vraag of zij inzake de vaststelling van representativiteit van de verzoekende partij slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt, tot de (naleving van de) termijn die voorgeschreven wordt door art. 9, tweede lid, van het KB van 8 februari 2001 inzake het indienen van een aanvraag. Die zienswijze lijkt echter al te beperkt. Daargelaten nog dat de verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, February 07, 2019

  De met de bestaande waterproblematiek verbonden nadelen betreffen evident geen rechtstreeks gevolg van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit. De onmiddellijke schorsing van het bestreden besluit vermag die reeds bestaande nadelen niet te verhelpen.

 • Vonnis van Raad van State, January 31, 2019

  De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat verzoekers opleiding wordt beëindigd, noch dat het hem onmogelijk wordt gemaakt die opleiding te voltooien. Deze beslissing houdt enkel in dat hij geen vrijstelling krijgt van deelname aan het volhardingskamp. De eindjury kan die de opleiding op elk ogenblik stopzetten met een gemotiveerde beslissing, waartegen verzoeker...

 • Vonnis van Raad van State, January 23, 2019

  Art. 28 BWRO bepaalt dat "[a]lle bepalingen van het gewestelijk bestemmingsplan [...] bindende kracht en verordenende waarde [hebben]". De artt. 0.7 en 15 GBP leggen een uitdrukkelijk verband tussen de toegestane handelingen en werken en de bestemming bosgebied. De aanleg en het gebruik van een parking voor motorvoertuigen die voor langere periodes zo niet hoofdzakelijk bestemd is voor...

 • Vonnis van Raad van State, January 17, 2019

  Zodra verzoeker kennis kreeg van de BB wist hij of moest hij weten dat de in het verzoekschrift uiteengezette volgens hem uiterst nadelige gevolgen van de tenuitvoerlegging - en dus ook de aangevoerde ernstige en onherroepelijke financiële impact ervan op zijn bestaan - zich onmiddellijk vanaf die kennisneming zullen voordoen. De UDN is derhalve bij de kennisgeving van de BB ontstaan. Het...

 • Vonnis van Raad van State, January 15, 2019

  Aan verzoeker wordt op grond van art. 134sexies Nieuwe Gemeentewet een plaatsverbod opgelegd. Volgens verzoeker is er UDN omdat hij zich met het openbaar vervoer naar school begeeft en hij daar nu niet meer kan geraken. Het aangevoerde nadeel is achterhaald, nu verzoeker zich nog vóór het instellen van de voorliggende vordering uit de school liet uitschrijven. Dat hij dit deed om te vermijden dat

 • Vonnis van Raad van State, January 08, 2019

  De vordering tot schorsing is gericht tegen het afsplitsbare deel van de intrekkingsbeslissing waarbij de beslissing om voor de invulling van het ambt van algemeen directeur in eerste instantie alleen de zittende functiehouders in aanmerking te nemen, wordt ingetrokken. Verzoeker is één van de zittende functiehouders. Hij heeft er belang bij om die regeling behouden te zien. De omstandigheid dat...

 • Vonnis van Raad van State, December 18, 2018

  Verzoeker vordert bij een afzonderlijk verzoekschrift ook de schorsing bij UDN van het proces-verbaal of verslag van de zogenaamde CoorMulti, houdende de bepaling van het Belgische standpunt betreffende het Migratiepact. In dat verzoekschrift stelt verzoeker dat hij bij de politie een strafklacht heeft ingediend wegens valsheid van dat verslag, dat is opgenomen in het door de verwerende partij...

 • Vonnis van Raad van State, December 04, 2018

  Het vereiste van UDN is niet evident aanwezig omdat de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij UDN gericht is tegen een tweede vermelding "onvoldoende" die tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid kan leiden. Het is immers, voor de beoordeling van de UDN, niet de vraag of de verzoekende partij zwaar getroffen wordt door de bestreden beslissingen, maar enkel of een schorsing

 • Vonnis van Raad van State, October 30, 2018 (zaak . .)

  Het behoort niet tot de rechtsmacht van de RvS om, zoals verzoekster vraagt, de examenresultaten van D. C. te herzien. De RvS vermag met betrekking tot de vaststelling van de examenresultaten immers niet in de plaats van de school te treden. De vordering moet alvast in zoverre worden verworpen.

 • Vonnis van Raad van State, October 17, 2018

  De stakingsaanzegging heeft momenteel reeds uitwerking en loopt binnen een aantal dagen af, zodat de verzoeker ingevolge de bestreden beslissingen zonder een schorsing bij UDN geen gebruik kan maken van zijn stakingsrecht dat een basisrecht is. De verwerende partij stelt ten onrechte dat de verzoeker niet in zijn stakingsrecht wordt gefnuikt en dat er in deze geen sprake is van spoedeisendheid...

 • Vonnis van Raad van State, September 04, 2018

  Door de intrekking van de tweede bestreden beslissing bestaat er in hoofde van verzoeker geen beslissing meer waarop de met de eerste bestreden beslissing vastgestelde correctiecoëfficiënt kan worden toegepast. Verzoeker heeft de mogelijkheid op het ogenblik dat een nieuwe beslissing wordt genomen in de plaats van de tweede bestreden beslissing, alsnog de schorsing bij UDN van de eerste bestreden

 • Vonnis van Raad van State, June 01, 2018

  Het uitgangspunt van de verzoekende partij is dat het contra legem is een vergunning af te leveren "met retroactieve werking en zonder wachttermijn". Dit uitgangspunt stelt een juridisch vraagstuk aan de orde dat hiervoor niet aan bod is gekomen. Alleen al om die reden kan de verzoekende partij - in de huidige stand van de zaak - niet overtuigen van de noodzaak om de gevraagde...

 • Vonnis van Raad van State, February 26, 2018

  De BB is verzoekster niet onverwachts overkomen. Ze is het resultaat van een selectieprocedure waaraan verzoekster heeft deelgenomen en waarvan zij in de ene of andere zin het antwoord mocht verwachten. Het voorliggende verzoekschrift is pas meer dan vijf weken na de kennisgeving van de BB aan de RvS bezorgd. Dit is voor een procedure bij UDN schromelijk laat. In het inleidend verzoekschrift...

 • Vonnis van Raad van State, August 21, 2017

  Het intekenen op de overheidsopdracht kan niet worden aangezien als een daad van dagelijks bestuur. De verzoekende partij concretiseert bovendien niet op afdoende wijze dat wat het indienen van de voorliggende offerte betreft, de cumulatieve voorwaarden van het geringe belang van de verrichting en de noodzaak van een snelle oplossing vervuld zijn opdat de organen van de verzoekende partij belast...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien