in Raad van State › Schorsing UDN
in vLex België

230 resultaten voor Raad van State › Schorsing UDN

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, 20 februari 2018

  De specifieke procedure voor het geval een partij een overgelegd stuk van valsheid beticht (art. 51 van de algemeneprocedureregeling), dient zich aan als een incidenteel of tussengeschil ten aanzien van het hoofdgeschil en betreft derhalve in wezen een prejudicieel geschil, dat zo geconcipieerd is dat zij de oplossing van het geschil niet vertraagt tenzij het echt noodzakelijk is voor de...

 • Vonnis van Raad van State, 22 juli 2016

  In het kader van een schorsingsprocedure bij UDN komt het een partij die naar voor brengt een ernstig financieel nadeel te zullen lijden, toe om dienaangaande de nodige stavingsstukken voor te leggen om de RvS toe te laten de reële ernst van die elementen aan een onderzoek te kunnen onderwerpen. De verzoekende partij heeft het over zware financiële gevolgen die het (zelfs tijdelijk) sluiten van...

 • Vonnis van Raad van State, 5 november 2014

  Te dezen bedraagt de termijn tussen de kennisname van het bestreden bevel tot werkhervatting en het ogenblik waarop verzoekster de opgelegde diensten zal moeten verrichten minder dan twee volle dagen, zodat een gewone schorsingsprocedure onmogelijk tot een tijdige uitspraak kan leiden. Verzoekster heeft met de vereiste voortvarendheid gehandeld door de dag na de kennisname van de bestreden...

 • Vonnis van Raad van State, 4 november 2013

  Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 mag een inschrijver zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, in welk geval de aanbestedende dienst dient aan te tonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze andere entiteiten om de aannemer dergelijke...

 • Vonnis van Raad van State, 1 oktober 2013

  Schendingen van het rechtszekerheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden ingeroepen als ontvankelijke middelen om een vordering bij de Raad van State te ondersteunen.

 • Vonnis van Raad van State, 25 september 2013

  Het is niet ipso facto uitgesloten dat een beroepscommissie, die na onderzoek van het bezwaarschrift van oordeel zou zijn dat op alle concrete grieven van de leerling reeds eerder een overtuigend antwoord is gegeven door de klassenraad en zijn voorzitter, concludeert dat het bezwaar geen aanvullend antwoord behoeft zodat zij zich zonder meer bij die reeds aan verzoeker bekende motieven aansluit....

 • Vonnis van Raad van State, 17 september 2013

  Een verzoekende partij lijkt aldus belang te kunnen hebben bij een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging of nietigverklaring van een beslissing tot vaststelling van besteksbepalingen, zoals in het geval dat de beslissing tot vaststelling van deze bepalingen een verzoekende partij verhindert deel te nemen aan de opdracht of haar op enige wijze benadeelt bij het indienen van een offerte.

 • Vonnis van Raad van State, 16 september 2013

  Een bij veronderstelling afzonderlijk identificeerbare en aanvechtbare 'beslissing tot publicatie' van een decreet in het Belgisch Staatsblad is een beslissing die zich uit zijn aard slechts leent tot een eenmalige uitvoering. Aan die 'beslissing' is ondertussen gevolg gegeven door de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien een schorsingsarrest enkel voor de toekomst geldt en de...

 • Vonnis van Raad van State, 9 september 2013

  De verwerende partij werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het enerzijds niet handelt over de bestreden beslissing zelf maar enkel over het juridisch advies en anderzijds omdat het niet concretiseert waarin de bestreden beslissing zelf de geschonden geachte bepalingen of beginselen zou schenden. De verzoekende partij betrekt het juridisch advies in haar middel daar waar de bestreden...

 • Vonnis van Raad van State, 17 mei 2013

  De thans bestreden beslissing betreft het verval van de inschrijving van de verzoekende partij in het register van de verzekeringstussenpersonen wegens de niet-naleving van de verplichting om in te gaan op elk verzoek om informatie dat de betrokkene ontvangt in het kader van de buitengerechtelijke klachtenregeling, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, 6° bis, van de wet van 27 maart 1995. Te

 • Vonnis van Raad van State, 26 maart 2013

  De verwerende partij wijst er op dat het voor de aanbestedende overheid onmogelijk is om het proces-verbaal met inbegrip van de documenten waarnaar kan worden doorgeklikt, nog te wijzigen na de ondertekening zonder dat dit vaststelbaar is. De verzoekende partij toont het tegendeel niet aan. Bovendien heeft het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen een bewijswaarde waarmee ook de Raad...

 • Vonnis van Raad van State, 26 maart 2013

  De door de verzoekende partij daags voor de terechtzitting ingediende nieuwe argumentatie, die zelfs als een nieuw middel lijkt te kunnen worden aangemerkt, is niet toelaatbaar in de onderhavige procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Ze is immers aangebracht in een geschrift dat niet in de procedureregeling is geregeld en niet door de Raad van State is gevraagd en voorts de dag vóór de

 • Vonnis van Raad van State, 18 maart 2013

  Om belang te hebben bij de vordering tegen de gunningsbeslissing dient de verzoekende partij niet noodzakelijk aan te tonen dat na schorsing de opdracht aan haar moet worden gegund. Het kan ook volstaan dat zij opnieuw een kans maakt de opdracht te krijgen. Te dezen toont de verwerende partij niet aan dat deze kans niet bestaat. Indien het enige middel ernstig wordt bevonden, houdt dit in dat...

 • Vonnis van Raad van State, 14 maart 2013

  Bij de beoordeling van het middel lijken een aantal besteksbepalingen te moeten worden onderzocht betreffende de noodzakelijke vergunningen, die volgens de Raad van State niet meteen duidelijk te situeren zijn in de gunningsfase of de uitvoeringsfase en dient er rekening gehouden te worden met diverse bepalingen. Aldus leent het middel zich wegens zijn intrinsieke complexiteit te dezen niet om te

 • Vonnis van Raad van State, 14 maart 2013

  In zoverre de verzoekende partij aanstoot lijkt te nemen aan het ontbreken van een exact meetbaar beoordelingskader, toont zij niet aan hoe het niet kenbaar maken van dergelijk beoordelingskader op zich en noodzakelijk inhoudt dat een gunningsbeslissing niet steunt op voldoende draagkrachtige motieven en dus de materiële motiveringplicht schendt. Te dezen werden de offertes door de jury in het...

 • Vonnis van Raad van State, 14 maart 2013

  Luidens de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 kan een kandidaat of een inschrijver zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de...

 • Vonnis van Raad van State, 8 maart 2013

  Van een verzoekende partij, die kiest voor de uitzonderlijke procedure bij UDN, worden verwacht dat zij zich dermate organiseert en de nodige schikkingen treft opdat zij kennis kan nemen van de oproeping voor de terechtzitting die geschiedt krachtens het procedurereglement kortgeding op het door de voorzitter bepaalde uur, zelfs op feestdagen en van dag tot dag of van uur tot uur. Deze...

 • Vonnis van Raad van State, 7 maart 2013

  De statuten van de verzoekende partij, een CVBA, geven de raad van bestuur de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Aldus blijkt te dezen niet dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 7 maart 2013

  Zo een aanbestedende overheid meent dat de prijs van een inschrijver een abnormale prijs kan zijn en zij deze inschrijver om een prijsverantwoording vraagt, impliceert dit dat de gegeven prijsverantwoording op een zorgvuldige manier wordt onderzocht. Te dezen heeft de verwerende partij een prijsverantwoording gevraagd en ook gekregen. Deze prijsverantwoording werd aan de raadgevend architect...

 • Vonnis van Raad van State, 4 maart 2013

  Wanneer er sprake is van een substantieel prijsverschil, mag van een zorgvuldig handelende overheid worden verwacht dat zij dergelijk verschil - waarover minstens een schijn van abnormaliteit hangt en dienvolgens een vermoeden van onregelmatigheid van de offerte - niet onopgemerkt en onbesproken laat en zorgvuldig onderzoekt. Te dezen heeft de verwerende partij de totaalprijs van de offerte van...

 • Vonnis van Raad van State, 26 februari 2013

  Gelet op hetgeen spraakgebruikelijk onder het begrip "team" wordt verstaan en uit de omschrijving van het gunningscriterium "studieteam" in het bestek, wordt vastgesteld dat niets belet dat ook de globale ervaring, bekwaamheid en publicaties, met andere woorden een aspect van de uitgebreidheid ervan, in rekening worden gebracht. De verzoekende partij toont niet aan waarom dan...

 • Vonnis van Raad van State, 26 februari 2013

  De verzoekende partij is van mening dat de motivering van de thans bestreden beslissing niet draagkrachtig is omdat een aantal van de opgegeven motieven onjuist zijn, zowel in feite als in rechte, omdat de motivering onvolledig is, omdat ze onvoldoende concreet en precies is en omdat ze onvoldoende proportioneel is doch zij slaagt er niet in deze stellingen aannemelijk te maken.

 • Vonnis van Raad van State, 14 februari 2013

  Wat de beoordeling van het gunningscriterium van de prijs betreft heeft de verwerende partij te dezen een aantal elementen uit de basisoffertes van de inschrijvers verwijderd voor de vergelijking van de prijzen. Daarentegen lijken de verwijderde elementen bij de beoordeling van de overige gunningscriteria, en meer bepaald het tweede gunningscriterium " bouwkundige en technische waarde"...

 • Vonnis van Raad van State, 14 februari 2013

  Het komt in de eerste plaats aan het bestuur toe de offertes te beoordelen, ook wat betreft de verenigbaarheid ervan met de in het bestek opgenomen technische specificaties. Rekening houdend met een aantal vastgestelde beperkingen en met de vereiste snelle en prima facie beoordeling, de enige die verenigbaar is met een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wordt in de huidige stand...

 • Vonnis van Raad van State, 11 februari 2013

  Het tijdsverloop van 54 dagen - dat bijna de gehele beroepstermijn van 60 dagen omvat - tussen de kennisgeving van de bestreden beslissing en het indienen van het verzoekschrift, houdt de negatie in van de uiterst dringende noodzakelijkheid. Dat verzoekster niet heeft stilgezeten en haar verweer heeft uitgeoefend op het gebied van de (niet in het geding zijnde) nieuwe tuchtvordering is mogelijk...

 • Vonnis van Raad van State, 7 februari 2013

  Te dezen bepaalt het bestek in bijlage III van het veiligheids- en gezondheidsplan uitdrukkelijk dat de inschrijver, "op straffe van nietigheid\

 • Vonnis van Raad van State, 6 februari 2013

  De omstandigheden dat aan de verzoekers een keuzemogelijkheid wordt gelaten en dat het niet zeker is dat de dienst niet verzekerd kan worden met vrijwilligers, doet niets af aan het feit dat zij hic et nunc op de bestreden dienstplanning aangewezen zijn om het werk van de gevangenisbewaarders te Merksplas over te nemen. Er is dus geen reden om de vordering om die reden onontvankelijk te verklaren.

 • Vonnis van Raad van State, 5 februari 2013

  Het is niet omdat de prijs van de gekozen offerte meer dan 15 % onder de gemiddelde prijs ligt zoals die werd berekend door de verzoekende partij, de verwerende partij die offerte als abnormaal had moeten weren of niet zonder prijsverantwoording te vragen kon aanvaarden. De verzoekende partij toont immers niet aan dat, buiten het geval bedoeld in het hier niet toepasselijke artikel 110, §4 van...

 • Vonnis van Raad van State, 1 februari 2013

  Het komt aan de verwerende partij toe het voorgelegde "organigram van de leden-werknemers van de inschrijver" en van de leden daarvan die zullen meewerken aan de uitvoering van de opdracht, vanuit het oogpunt van de technische bekwaamheid, in het bestek omschreven als een "uitgebreide ecologische kennis om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren\

 • Vonnis van Raad van State, 1 februari 2013

  Te dezen lijkt de verwerende partij bij de beoordeling van het gunningscriterium "prijs" uit de offerte van de verzoekende partij niet zonder meer te hebben mogen afleiden dat de prijs van een telecom-abonnement onmogelijk kon zijn inbegrepen in de prijs, zonder daartoe een nadere toelichting te vragen aan de verzoekende partij of een prijsverantwoording te vragen. Dit lijkt des te meer

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien