in Raad van State › Schorsing
in vLex België

3814 resultaten voor Raad van State › Schorsing

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, 18 december 2018

  Volgens de verzoekende partijen zou de verwerende partij na het verlijden van de notariële akte overgaan tot handelen, waardoor hun nadelen de facto definitief en onherstelbaar word. De betrokken notaris heeft aan de verwerende partij evenwel uitdrukkelijk laten weten dat niet over te gaan tot het verlijden van de akte totdat de RvS een beslissing heeft genomen. In die omstandigheid tonen...

 • Vonnis van Raad van State, 23 november 2018

  Verzoekers' opportuniteitskritiek op de door de verwerende partij bijgebrachte mobiliteitsstudie toont de spoedeisendheid niet aan. Deze studie geeft weliswaar aan dat een aanpassing van de oversteken en een voldoende aantal wachtzones zich opdringen, maar concludeert dat het overdreven zou zijn om te stellen dat de huidige verkeersopstelling gevaarlijk is. Verzoekers' kritiek overtuigt niet van...

 • Vonnis van Raad van State, 20 november 2018

  Het KB van 24 september 2013 (betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt) is van toepassing op personeelsleden van het federaal openbaar ambt, niet op het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen, noch op de mandaathouders. Daarnaast is de verwerende partij geen rechtspersoon die wordt bedoeld in art. 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde...

 • Vonnis van Raad van State, 16 oktober 2018

  Met een nietigverklaring wordt een bestuurshandeling met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt tot op de dag waarop deze werd gesteld. Een vernietigingsarrest brengt de zaken weer in de toestand waarin ze zich bevonden juist vóór het nemen van de vernietigde beslissing, die geacht moet worden nooit te hebben bestaan. In casu heeft verzoeker een aanvraag ingediend om zijn mandaat na het bereiken...

 • Vonnis van Raad van State, 11 oktober 2018

  Gelet op de niet-ontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring bij gebrek aan ontvankelijk middel, heeft het auditoraat terecht geoordeeld dat het geschil kan worden afgedaan met korte debatten in de zin van art. 93, eerste lid, van het algemeen procedurereglement.

 • Vonnis van Raad van State, 9 oktober 2018

  Het verzoekschrift dat de verwerende partij indiende na de ontvangst van het auditoraatsverslag waarin de nietigverklaring wordt geadviseerd, bevat geen vraag om met toepassing van art. 14ter van de RvS-wet welbepaalde gevolgen van het, in voorkomend geval, vernietigde besluit te handhaven. In die mate kan het dan ook geen gevolg sorteren. Een reden om het uit het debat te weren is dat evenwel...

 • Vonnis van Raad van State, 4 oktober 2018

  Zelfs zo wordt aangenomen dat de opgelegde lichte tuchtstraf een invloed kan hebben bij de beoordeling door de jury van het al dan niet geschikt zijn van verzoeker om te worden toegelaten tot de promotieopleiding HCP, neemt dat gegeven hoe dan ook niet weg dat verzoeker helemaal niet in concreto aannemelijk maakt dat hij, in het licht van de nog te nemen stappen en proeven waarvoor hij in de...

 • Vonnis van Raad van State, 28 september 2018

  Het algemene betoog van verzoekers dat er zich "ondertussen meer permanente bewoners [zullen] vestigen in het [bestreden] plangebied, met een dichtere bewoning tot gevolg en meer druk op het gebied van het bos" en er "ondertussen" "ook chalets in het bestreden PRUP [zullen] worden verkocht als zijnde permanente woonst\

 • Vonnis van Raad van State, 5 april 2018

  Verzoekster stelt dat zij een moreel nadeel lijdt ingevolge de bestreden beslissingen. Verzoekster argumenteert dat zij de slechtste van de vier vermeldingen ('onvoldoende') heeft gekregen. Dit toont op zich nog niet aan dat het resultaat van de procedure ten gronde niet kan worden afgewacht op straffe van onherroepelijke schadelijke gevolgen. Er wordt niet ingezien dat een eventuele...

 • Vonnis van Raad van State, 8 februari 2018

  Het betoog van verzoekers dat zij "geconfronteerd [worden] met een aanzienlijke waardevermindering van hun percelen\

 • Vonnis van Raad van State, 23 januari 2018

  Het bestreden beslissing tot het afsluiten van de betrokken doorgang (om het uitzonderlijk transport via de gemeenteweg van en naar de betoncentrale van verzoekende partij onmogelijk te maken en het probleem van snel rijdende vrachtwagens op te lossen), past in het "algemeen beleid" van de stad, die van mening is dat "geen groot en\/of zwaar vrachtverkeer thuishoort" op een...

 • Vonnis van Raad van State, 19 september 2017

  Een rechtstreekse band tussen de bestreden beslissing en de verhuis van een grote elektronicawinkel naar de kwestieuze site is allerminst evident, aangezien de beslissing tot het beëindigen van haar handelsovereenkomst op de huidige plaats door deze winkel werd genomen vóór de bestreden beslissing. De verzoekende partijen tonen daarnaast niet aan dat de financiële gevolgen die zij door de...

 • Vonnis van Raad van State, 19 september 2017

  De verzoekende partij verzet zich in hoofdzaak tegen de oprichting en de exploitatie van de kwestieuze rioolwaterzuiveringsinstallatie in de nabijheid van haar woning. De daarmee verband houdende hinder zijn een mogelijk rechtstreeks gevolg van de tenuitvoerlegging van de voor deze installatie verleende stedenbouwkundige vergunning en\/of milieuvergunning, doch niet van de bestreden verklaring...

 • Vonnis van Raad van State, 18 juli 2017

  Er bestaat juridische zekerheid dat de thans BB niet zal worden uitgevoerd zolang de lopende asielprocedures niet zijn beëindigd. Er kan derhalve geen spoedeisendheid worden gevonden in de voorgehouden mogelijkheid van effectieve uitlevering alvorens uitspraak zou zijn gedaan over verzoekers lopende asielaanvragen. Verzoekers argument ter terechtzitting dat een schorsing van de tenuitvoerlegging...

 • Vonnis van Raad van State, 17 juli 2017

  Nu het op de percelen van de verzoekende partij toepasselijke stedenbouwkundige voorschrift bepaalt dat zolang de overdruk niet wordt benut, de grondkleur van toepassing is, wordt niet ingezien dat de tenuitvoerlegging van het GRUP "onmiddellijk" een kruis zou maken over de verdere activiteiten van de verzoekende partij en wordt het betoog dat de verzoekende partij niet langer een...

 • Vonnis van Raad van State, 13 juli 2017

  Indien verzoekster subsidies wenst te krijgen moet zij daartoe worden erkend overeenkomstig het jeugddecreet en zijn uitvoeringsbesluit. Verzoekster dient samen met haar beleidsnota een aanvraag in voor een variabele subsidie. De beleidsnota wordt onontvankelijk verklaard. Een beslissing over haar erkenning - of weigering ervan - is door verzoekster met de huidige vordering niet in debat gebracht

 • Vonnis van Raad van State, 7 juli 2017

  De verzoekende partij lijkt zich niet dienstig te kunnen beroepen op de beweerde schending van art. 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980. Deze bepaling verwijst immers slechts naar de overeenstemming met de decreten en de reglementen van de Gemeenschappen of de Gewesten, terwijl het middel uitgaat van een gebrek aan overeenstemming met de bestaande federale regelgeving. In de mate dat de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 juli 2017

  Een GRUP van 2009, dat de eerste uitbreiding van het bedrijfsterrein mogelijk maakt in de zone B en dat prima facie moet worden aanzien als een ander plan dan het bestreden GRUP, werd gekoppeld aan de ontwikkeling van een natuurherstelgebied in zone C. Het bestreden GRUP maakt de tweede uitbreiding van het bedrijfsterrein mogelijk door de integrale zone C te herbestemmen tot bedrijfszone. Bij de...

 • Vonnis van Raad van State, 4 juli 2017

  De verzoekende partijen stellen dat hun annulatieberoep ingevolge de eerdere vernietigingsarresten deels zonder voorwerp is geworden, en dat zij voor het overige niet meer aandringen op dit beroep en "zich terugtrekken". Zij vragen voorts zelf om, met toepassing van art. 30, § 5, vijfde lid, van de RvS-wet, hun annulatieberoep en hun schorsingsvordering in één en hetzelfde arrest te...

 • Vonnis van Raad van State, 29 juni 2017

  Verzoekers verschaffen geen enkel inzicht in de beweerde "bijkomende kost[en]\

 • Vonnis van Raad van State, 20 juni 2017

  Volgens artikel 2.2.4, derde lid, van het DABM bepalen richtwaarden "het milieukwaliteitsniveau dat zoveel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd". Deze bepaling laat niet toe dat de verw.p. bij de beoordeling van een individuele milieuvergunningsaanvraag de toepasselijke geluidsrichtwaarden compleet negeert. Het opleggen als bijzondere vergunningsvoorwaarde van een controlemeting &

 • Vonnis van Raad van State, 6 juni 2017

  De verwerende partij is zij op grond van het administratief statuut niet ertoe verplicht een personeelslid te ontslaan indien de totale periode van afwezigheid wegens ziekte de duur van zes maanden overschrijdt. Zij heeft dienaangaande een discretionaire bevoegdheid. Een discretionaire beslissing moet door coherente motieven worden gedragen. Is de overheid tot een bepaald opportuniteitsoordeel...

 • Vonnis van Raad van State, 19 mei 2017

  Met haar loutere betoog "dat niet kan worden uitgesloten" dat haar pand voor het einde van de annulatieprocedure na onteigening zal worden afgebroken, toont de verzoekende partij niet aan dat de dreiging van uitvoering van de infrastructuurwerken zo imminent zou zijn, dat een uitspraak over het beroep ten gronde niet voordien zou mogen worden verwacht.

 • Vonnis van Raad van State, 12 mei 2017

  Door de gedeeltelijke intrekking en de gedeeltelijke vernietiging heeft het beroep al een gedeelte van zijn voorwerp verloren. In zoverre zijn de verzoekende partijen door het optreden van de verwerende partij en de door haar begane onwettigheid zonder belang geworden bij hun beroep.

 • Vonnis van Raad van State, 11 mei 2017

  Enkel in laatste aanleg en na uitputting van alle administratieve beroepen genomen administratieve rechtshandelingen, kunnen het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring bij de RvS. Tegen de aangevochten bestuurlijke maatregel stond een administratieve beroepsprocedure open bij de bevoegde Vlaamse minister (artikel 16.4.17DABM). De vordering is niet ontvankelijk in zoverre ze gericht

 • Vonnis van Raad van State, 28 april 2017

  Het is niet duidelijk hoe de aanleg van een volgens de verzoekers "diepe en brede ringgracht\

 • Vonnis van Raad van State, 30 maart 2017

  Het is niet onredelijk te veronderstellen dat sedert de opmaak van het project-MER in 2010 -o.b.v. de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen- zich andere relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, die een negatieve invloed hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten. Derhalve kan niet bij voorbaat uitgesloten worden dat, zelfs rekening houdend met...

 • Vonnis van Raad van State, 23 maart 2017

  Samen met de verzoeker.p. wordt vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van de BB meebrengt dat de onderhoudswerkplaats niet langer kan worden geëxploiteerd. Verzoeker.p. duidt echter geen concreet "onherroepelijk schadelijk gevolg" aan, zodat haar uiteenzetting in wezen beperkt is tot algemeenheden waarin geen enkele indicatie kan worden gevonden waarom een later tussen te komen...

 • Vonnis van Raad van State, 23 maart 2017

  De tenuitvoerlegging van de BB dwingt verzoeker om circa 120 are bos te herstellen tegen 31 maart 2017. Het definitieve verlies van "verschillende zeldzame inheemse plantensoorten" kan als een onherroepelijk schadelijk gevolg worden aangemerkt dat niet ongedaan kan worden gemaakt door een gebeurlijk later tussen te komen vernietigingsarrest.

 • Vonnis van Raad van State, 10 maart 2017

  De omstandigheid dat het bestreden gemeentelijk RUP de noodzakelijke rechtsgrond vormt voor de aan de tussenkomende partij verleende milieuvergunning, toont op zich de spoedeisendheid van de vordering nog niet aan.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien