in Raad van State › Cassatie
in vLex België

1102 resultaten voor Raad van State › Cassatie

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, 23 mei 2019

  Onder de personen die beroep kunnen instellen bij de RvVb wordt een onderscheid gemaakt tussen personen van wie de vereiste hoedanigheid volstaat (art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 6° en 7°) en personen die behalve de vereiste hoedanigheid ook een specifiek belang moeten aantonen (art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 3° en 4°). Het middel dat uitgaat van de rechtsopvatting dat de in...

 • Vonnis van Raad van State, 16 mei 2019

  Het middel bekritiseert de verwerping van het eerste middel, waarin hij aanvoert dat het beroep tegen de vergunning door het ANB onontvankelijk is, door de RvVb, maar niet de verwerping door de RvVb van het tweede middel, waarin hij aanvoert dat het beroep tegen de vergunning door de tussenkomende partij onontvankelijk is. Art. 4.7.24 VCRO verplicht de deputatie beroepen tegen dezelfde...

 • Vonnis van Raad van State, 16 mei 2019

  Art. 5 Ger.W. bepaalt dat er rechtsweigering bestaat wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet. Er is geen sprake van rechtsweigering als de rechter alleen maar een middel terzijde laat of oordeelt hierop niet te moeten antwoorden. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar...

 • Vonnis van Raad van State, 16 mei 2019

  Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel om te worden gehoord, dat te onderscheiden is van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

 • Vonnis van Raad van State, 2 mei 2019

  Uit art. 4.3.3 VCRO volgt dat de vergunning wordt geweigerd dan wel onder sectoraal bepaalde voorwaarden wordt verleend wanneer de strijdigheid van het aangevraagde met direct werkende normen blijkt hetzij uit het door de vergunningverlenende overheid verplicht in te winnen advies, hetzij manifest uit het aanvraagdossier. Uit de artt. 6.4.4, § 2, en 6.4.6, tweede lid, van het...

 • Vonnis van Raad van State, 2 mei 2019

  Luidens art. 4.7.19, § 2, VCRO wordt een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De door deze decretale bepaling gemachtigde Vlaamse Regering heeft geen aanvullende vereisten naar inhoud of naar vorm opgelegd waaraan de aanplakking moet voldoen.

 • Vonnis van Raad van State, 4 april 2019

  Art. 4.7.21, § 2, 2°, VCRO bepaalt dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag, georganiseerd administratief beroep bij de deputatie kan instellen tegen deze vergunningsbeslissing. Luidens art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°,...

 • Vonnis van Raad van State, 7 maart 2019

  Naar luid van art. 71, vierde lid, van het algemeen procedurereglement zal, indien het rolrecht niet binnen de termijn van dertig dagen na de ontvangst van het overschrijvingsformulier, is betaald, de vordering als niet verricht worden beschouwd. Overmacht, die een verlenging van de termijn mogelijk maakt, kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de betrokkene, die door deze...

 • Vonnis van Raad van State, 28 februari 2019

  Het bestreden arrest stelt vast "dat de betrokken replieknota, die dateert van na het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar, ten aanzien van het door de verzoekende partijen ingediende beroepschrift geen nieuwe, laat staan voor het beoordelen van de aanvraag relevante gegevens bevat" en overweegt dat de deputatie "in kennis was van de argumenten van de verzoekende...

 • Vonnis van Raad van State, 28 februari 2019

  Door het middel op grond van de aangehaalde overwegingen gegrond te verklaren, schendt het bestreden arrest het beginsel van de scheiding van de machten door de vermeende miskenning van de door de deputatie vastgestelde elementen, noch art. 4.8.2 VCRO.

 • Vonnis van Raad van State, 31 januari 2019

  De feitenrechter oordeelt soeverein over de bewijswaarde van de door een partij overgelegde stukken. In het bestreden arrest wordt niet enkel aangehaald dat in Afghanistan op grote schaal wordt gefraudeerd met dergelijke documenten en dat ze er eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen worden verkregen, maar ook dat "verzoekers asielrelaas en vrees reeds ongeloofwaardig is bevonden en...

 • Vonnis van Raad van State, 13 december 2018

  Het bestreden arrest aanvaardt het belang omdat de verzoekende partijen voor de RvVb eigenaar zijn van de aanpalende woning en de aantasting van het woon- en leefklimaat aanvoeren van de woning en dus niet van henzelf, nu zij die woning niet zelf bewonen, wat niet tot gevolg heeft dat het vereiste persoonlijke karakter ontbeert. Verder stelt het bestreden besluit dat de verzoekende partijen als...

 • Vonnis van Raad van State, 13 december 2018

  Het middel dat ervan uitgaat dat het bruto-bouwvolume van de "overige constructies" bedoeld in art. 4.1.1, 7°, VCRO gemeten wordt met uitsluiting van de in die bepaling bedoelde fysisch aansluitende aanhorigheden van deze constructies, faalt naar recht.

 • Vonnis van Raad van State, 22 november 2018

  Gelet op art. 4.1.1, 2°, VCRO dient voor de berekening van het bouwvolume de aanhorigheid bij het hoofdgebouw die daarmee in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of daarbij steun vindt, gevoegd te worden. Het bouwvolume van het geheel is het gemeten bruto-bouwvolume met inbegrip van buitenmuren en dak, zonder dakoversteken en schouwen. Derhalve schendt het bestreden arrest deze...

 • Vonnis van Raad van State, 14 november 2018

  Het bestreden arrest overweegt dat het onontvankelijk bevinden van een administratief beroep dient te worden beschouwd als een aanvechtbare vergunningsbeslissing.

 • Vonnis van Raad van State, 10 oktober 2018

  Door aan te nemen dat, wat de belangenafweging in het licht van artikel 74\/13 van de vreemdelingenwet betreft, een uitdrukkelijke motivering in de aanvankelijk bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten is vereist en enkel op grond van het ontbreken van dergelijke motivering een schending van artikel 74\/13 van de vreemdelingenwet aan te nemen, na nochtans te hebben vastgesteld dat uit de...

 • Vonnis van Raad van State, 26 september 2018

  De verzoekende partij betwist niet dat bij het nemen van de aanvankelijk bestreden beslissing een belangenafweging moest gebeuren in het licht van artikel 8 EVRM, meer bepaald rekening houdend met het schijnhuwelijk van huidige verweerder enerzijds en diens privéleven anderzijds. Met de vaststellingen dat noch uit de aanvankelijk bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat

 • Vonnis van Raad van State, 26 september 2018

  Het komt de aanvrager zelf toe om een aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet te actualiseren met recentere relevante stukken betreffende de medische toestand indien hij daarover beschikt. Die bepaling wordt echter niet geschonden door te oordelen dat het bestuur een bijkomend relevant medisch stuk betreffende de aanvrager moet betrekken bij de behandeling van de aanvraag...

 • Vonnis van Raad van State, 26 september 2018

  De RvS vermag als administratieve cassatierechter niet de beoordeling door de RvV van het al dan niet zorgvuldig onderzoek door de verzoekende partij bij het nemen van de aanvankelijk bestreden beslissing over te doen. Hij vermag desgevraagd wel vast te stellen dat de bewijskracht van een stuk is geschonden wanneer de eerste rechter aan een stuk een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de

 • Vonnis van Raad van State, 31 mei 2018

  Uit art. 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, a) VCRO volgt dat een vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van een aanvraag die in een RUP is gelegen, gebonden is door de voorschriften van het RUP tenzij daar op geldige wijze van wordt afgeweken. De deputatie is er dan ook toe gehouden om art. 1.2.1 van het gemeentelijk RUP toe te passen bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag en aan de...

 • Vonnis van Raad van State, 31 mei 2018

  Het middel dat ervan uitgaat dat het bestreden arrest aanneemt dat de deputatie in de eerste fase van haar onderzoek in het kader van art. 4.2.14 VCRO toegelaten wordt dat "bewijzen [\u0085] tegen elkaar 'afgewogen' [\u0085] mogen worden\

 • Vonnis van Raad van State, 24 mei 2018

  Door aan te nemen dat de in art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, VCRO rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen die door de bestreden vergunningsbeslissing kunnen worden ondervonden, "een stedenbouwkundige inslag" moeten hebben, wordt de toegang tot de RvVb voor het betwisten van deze vergunningsbeslissing wegens strijdigheid met bepalingen van het in art. 9.3 van het Verdrag van

 • Vonnis van Raad van State, 24 mei 2018

  Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat art. 16 van het Rooilijnendecreet een bouwverbod bepaalt in gevallen die de realisatie van een rooilijn in de weg staat en dat de bestaande uitzondering dat een vergunning of machtiging toch kan worden verleend wanneer uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de uitvoering van de rooilijn niet binnen vijf jaar na afgifte van de...

 • Vonnis van Raad van State, 8 mei 2018

  De statuten van de verzoekende partij voor de MHHC, die bij het verzoekschrift waren gevoegd, bepalen dat het optreden in rechte namens de vereniging wordt verricht door de raad van bestuur. Bij het verzoekschrift was eveneens een door de gedelegeerde bestuurder ondertekende verklaring gevoegd, waarin wordt bevestigd dat de raad van bestuur, tijdig, heeft beslist om tegen de administratieve...

 • Vonnis van Raad van State, 8 mei 2018

  Art. 4.4.23, eerste lid, VCRO, in zijn toepasselijke versie, bepaalt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning die betrekking heeft op een vergunningsplichtige functiewijziging van een gebouwencomplex, mag afwijken van de bestemmingsvoorschriften voor zover voldaan is aan onder meer de voorwaarde dat het gebouwencomplex op het ogenblik van...

 • Vonnis van Raad van State, 8 mei 2018

  De verzoekende partij voert een enig middel aan dat teruggaat op de gegrondverklaring door de RvVb van het eerste middel van de verwerende partij. De GSA aan wie met het bestreden arrest het bevel is gegeven om een nieuwe beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag van de verzoekende partij, mag bij het nemen van een nieuwe beslissing het te dezen bekritiseerde vernietigingsmotief dan ook...

 • Vonnis van Raad van State, 26 april 2018

  De vernietiging door de RvS van een in beroep genomen beslissing over een milieuvergunningsaanvraag, heeft tot gevolg dat de administratieve beroepsprocedure tegen de in eerste aanleg genomen beslissing moet worden hernomen. De administratieve beroepsinstantie is derhalve verplicht om na een vernietigingsarrest een nieuwe beslissing te nemen over het ingediende beroep. Het in art. 24, § 3, van...

 • Vonnis van Raad van State, 26 april 2018

  Overeenkomstig art. 52, § 1, van het algemeen procedurereglement samengelezen met de artt. 26, 41, 43 en 49 van het cassatieprocedurereglement dient het verzoekschrift tot tussenkomst te worden ingediend uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de beschikking bedoeld in art. 48 van het cassatieprocedurereglement. De verzoeker tot tussenkomst heeft de beschikking ontvangen

 • Vonnis van Raad van State, 26 april 2018

  Het middel gaat terug op de gegrondverklaring door de RvVb van het middel van het college waarin de schending wordt aangevoerd van het gewestplan, art. 6.1.2.3 van het inrichtingsbesluit, en de materiële- en formelemotiveringsplicht. Het middel van het college moet overeenkomstig de toepasselijke versie van art. 4.8.9 VCRO geacht worden de openbare orde aan te belangen.

 • Vonnis van Raad van State, 12 april 2018
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien