in Raad van State › Arrest
in vLex België

18409 resultaten voor Raad van State › Arrest

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis van Raad van State, February 09, 2021

  De bestreden beslissing betreft de wegaanleg begrepen in de verkavelingsaanvraag van de tussenkomende partij. De omgevingsvergunning werd in beroep geweigerd omdat deze door de gevolgde procedure niet wettig kon worde verleend. Dit heeft de tussenkomende partij toe gebracht niet langer aan te dringen op het project in zijn huidige vorm. De bestreden beslissing dient derhalve hoe dan ook...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  De verzoekende partij in tussenkomst legt niet het bewijs voor van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte betreffende de benoeming van een derde bestuurder. Zij bevindt zich tegenover de verzoekende partij in de toestand van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zodat haar verzoek tot tussenkomst als niet ontvankelijk moet worden afgewezen. Haar memorie en...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Het wettigheidstoezicht van de RvS is beperkt tot het onderzoek of de door de verwerende partij in aanmerking genomen samenhangende feitelijke omstandigheden correct zijn, deze omstandigheden correct werden beoordeeld en ze het opleggen van de bestreden bestuurlijke maatregelen in redelijkheid kunnen verantwoorden. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij bij haar beoordeling is...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Een vergunning mag slechts worden verleend indien kan worden besloten dat het gevraagde geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken SBZ kan veroorzaken, desgevallend door het opleggen van voorwaarden bedoeld in art. 36ter, § 4, van het natuurbehouddecreet, ter vermijding daarvan. Indien dergelijke betekenisvolle aantasting niet kan worden vermeden, kan de...

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  De RvS is niet bevoegd om zich uit te spreken over de wettigheidskritiek die de verzoekende partij uit op de bepalingen van de bodemordonnantie. Het beroep is in die mate niet ontvankelijk.

 • Vonnis van Raad van State, February 08, 2021

  Geen bepaling of beginsel verbiedt op zich het gebruik van modellen of simulaties bij het opstellen van een studie aangaande de mogelijke hinderlijke aspecten van een gevraagde uitbreiding van een inrichting.

 • Vonnis van Raad van State, February 05, 2021

  De aanbestedende overheid beschikt in beginsel over een aanzienlijke beoordelingsruimte om de ontvangen prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich, gesteld voor de toetsing van een dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen van het bestuur en zelf de beoordeling van de prijsverantwoording overdoen. Het komt hem enkel toe om desgevraagd na te gaan of deze...

 • Vonnis van Raad van State, February 04, 2021

  Art. 14 EVRM is geen autonoom recht en het aanvoeren van de schending ervan kan is slechts ontvankelijk in combinatie met andere bepalingen uit het EVRM worden aangevoerd.

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  De verzoekende partij lijkt ten onrechte aan te nemen dat een inbreuk op de bepaling van artikel 28 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 slechts aanleiding vermag te geven tot de substantieel onregelmatigverklaring van de offerte indien er effectief sprake is van frontloading, wat volgens de verzoekende partij te dezen niet het geval is. Overeenkomstig artikel 76, § 1, derde lid, van het...

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  Uit de bestreden beslissing blijkt, impliciet maar voldoende, dat de gemeenteraad akkoord is met de wijze waarop de Gecoro de andere bezwaren heeft weerlegd. Verzoekster geeft verder niet aan op welke precieze bezwaren de Gecoro niet (afdoende) zou hebben geantwoord.

 • Vonnis van Raad van State, February 02, 2021

  De vermelding van de verkeerde decreetbepalingen door verzoeker leidt niet tot de onontvankelijkheid van het middel, aangezien de verwerende partijen een inhoudelijk verweer met betrekking tot correcte bepalingen heeft kunnen voeren en heeft gevoerd.

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Een gemeente beschikt in beginsel over het vereiste belang om een beroep tot nietigverklaring in te dienen tegen een milieuvergunning die, zoals te dezen, werd verleend voor een hinderlijke inrichting op haar grondgebied. De tussenkomende partij maakt haar bewering dat er sprake zou zijn van een "kennelijk onredelijk beleid" niet met concrete gegevens aannemelijk.

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  De overheid die uitspraak moet doen over een milieuvergunningsaanvraag moet nagaan of de stedenbouwkundige voorschriften de uitbating van de aangevraagde inrichting niet verhinderen. De aanvraag werd niet getoetst aan haar verenigbaarheid met de voorschriften uit het GRUP die horen bij het gebied voor watergebonden recreatie met overdruk natuurverweving of het natuurgebied, maar enkel aan de...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  De RvS heeft in een eerder arrest vastgesteld dat de milieuvergunning van 3 juni 2013 van rechtswege vervallen is, en heeft daarom het beroep tot nietigverklaring van die milieuvergunning zonder voorwerp bevonden. Het idee dat "de pure hernieuwing" van de op 1 september 2011 verstreken vergunning niet zou zijn getroffen door het verval van rechtswege valt daarmee niet te rijmen. Er kan...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Een voorafgaande opmerking in het verzoekschrift kan niet als middel worden beschouwd. Niet enkel wordt deze voorafgaande opmerking van de verzoekende partij door haarzelf niet als een middel aangevoerd, bovendien heeft de verwerende partij deze opmerking niet als een middel gezien, laat staan beantwoord, en tot slot laat de verzoekende partij na om de concreet door de bestreden beslissing...

 • Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

  Hoewel de nagestreefde doelstellingen en beoordelingscriteria verschillen tussen een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning, zijn beide vergunningen onderworpen aan de regels van het DIWB en de daar voorziene watertoets. Uit de voorgelegde adviezen inzake deze problematiek, moet worden afgeleid dat steeds sprake was van effecten op de oppervlaktewateren. Zoals de RvVb in haar arrest

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  De verzoekers maken niet aannemelijk dat te verwachten valt dat het voorliggende arrest uitvoerings- of interpretatieproblemen dreigt te veroorzaken door de complexiteit van de zaak. Het verzoek tot toepassing van art. 35\/1 van de RvS-wet wordt afgewezen.

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  Er lijkt te mogen worden aangenomen dat de vereiste uit artikel 65 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, luidens hetwelk de aanbestedende overheid "verplicht [is] om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en\/of technische aard te verbinden aan een gepast niveau\

 • Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

  Uit het toepassingsgebied van het bosdecreet volgt niet dat bestaande bossen die als tuin worden ingericht niet onder de bescherming van het decreet vallen.

 • Vonnis van Raad van State, January 26, 2021

  Verzoekers gaan er aan voorbij dat de gemeente redelijkerwijs enige tijd nodig heeft om de notulen van de gemeenteraadszitting waarop het RUP definitief is vastgesteld te laten goedkeuren. Anders dan verzoekers dit zien, sluit de term "onmiddellijk" in het toenmalige art. 2.2.15 VCRO niet uit dat er meerdere dagen of soms zelfs weken mogen verstrijken tussen de dag van de definitieve...

 • Vonnis van Raad van State, January 26, 2021

  In het licht van de gelijkwaardigheid van de door de vrederechter geboden rechtsbescherming, zoals die uit de rechtspraak van het GwH blijkt, is verzoekers standpunt dat hij van de "gespecialiseerde rechter" wordt afgetrokken en een schending van art. 13 van GW en art. 6 EVRM voorligt indien de RvS zich zonder rechtsmacht verklaart, te verwerpen.

 • Vonnis van Raad van State, January 22, 2021

  Om zijn belang bij het bestrijden van die beslissing te behouden, moest hij volgens de verwerende partij ook hebben deelgenomen aan de selectieprocedures die in 2018 en 2019 plaatshadden. De Raad van State deelt die zienswijze niet, ten minste omdat de verwerende partij niet doet aannemen dat zij dan niet opnieuw zou hebben geweigerd om verzoeker - indien hij weer geslaagd bleek - tot de...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  Er kan niet worden ingegaan op de vraag om het voorwerp uit te breiden tot het besluit van de Omgevingsinspectie Vlaams-Brabant van 2 mei 2019 waarbij als bestuurlijke maatregel de stopzetting van de exploitatie wordt bevolen, onder verbeurte van een dwangsom. Om in te gaan op een dergelijke vraag tot uitbreiding is onder meer vereist dat de RvS vaststelt dat het bestuur de oorspronkelijk...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  De verzoekers hebben door het indienen van een beargumenteerd beroepschrift aan de deputatie de redenen meegedeeld waarom zij zich kanten tegen het verlenen van de gevraagde milieuvergunning. Uit de samenlezing van art. 23, § 1, van het milieuvergunningsdecreet en art. 50, § 1, 3°, b), van Vlarem I vloeit voort dat die bezwaren afdoende moeten worden beantwoord door de beroepsinstantie die...

 • Vonnis van Raad van State, January 21, 2021

  De devolutieve werking van het administratief beroep impliceert dat de beroepsinstantie dat gedeelte van de vergunningsaanvraag waarop het beroep betrekking heeft, zowel wat de legaliteit als de opportuniteit betreft, terug onderzoekt, zonder gebonden te zijn door de motieven van de beroepen beslissing, noch door de tijdens de beroepsprocedure ontwikkelde argumenten. Over het gedeelte van de...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De decaan van de rechtsfaculteit heeft de vergadering van 17 oktober 2017 verlaten op het ogenblik dat verzoekers individuele dossier is besproken. Elke algemene kwestie die de commissie moet regelen, heeft noodzakelijk een weerslag op de individuele dossiers. Artikel 12bis, § 8, van het ZAP-reglement moet niet zo worden gelezen dat alle decanen of directeurs die behoren tot de betrokken...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  De libellering van de besteksvereiste, dat de koolstoffilter "minimaal" - het woord is in het bestek benadrukt door een onderstreping - zorgt voor filtering van onzuiverheden\/sediment vanaf 0,5 micron, lijkt de interpretatie te ondersteunen van de verzoekende partij dat het gaat om een minimale vereiste. In die gegeven omstandigheden mocht dan van de aanbestedende overheid worden...

 • Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

  Uit de bestreden beslissing van de OCMW-secretaris blijkt aldus dat het ongunstige evaluatieresultaat van verzoekster wordt goedgekeurd (artikel 2) en dat er een ontwikkelingstraject onder begeleiding van de dienst Talent en Ontwikkeling aan wordt gekoppeld (artikel 4). De OCMW-secretaris verbindt aan de ongunstige evaluatie geen herplaatsing. De overplaatsing van verzoekster op 1 februari 2018...

 • Vonnis van Raad van State, January 19, 2021

  Met verzoeker wordt vastgesteld dat onderaan de beoordeling van de mondelinge proef slechts één handtekening voorkomt. Tegelijk dient geconstateerd dat de vermeldingen in deze beoordeling wezenlijk verschijnen als niet meer dan de synthese van de individuele notities van de stemgerechtigde leden van de selectiecommissie. Noch bekritiseert verzoeker die individuele aantekeningen of hun synthese,

 • Vonnis van Raad van State, January 19, 2021

  Verzoeker wenst niet de inzage in een bestuursdocument zoals bedoeld in art. 3, 4°, openbaarheidsdecreet, maar wel een permanente toegang tot een online databank met de mogelijkheid er eigen vondsten in te kunnen registreren. Een dergelijke aanvraag gaat de toepassing van het openbaarheidsdecreet te buiten. Hieruit volgt dat het beroep verzoeker niet kan baten, nu de verwerende partij zijn...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien