in Hoven van Beroep > Gent
in vLex België

793 resultaten voor Hoven van Beroep > Gent

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2012-AR-0746 van Hof van Beroep, Gent, 25 juni 2013

  DE BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën, in de persoon van de Minister van Financiën, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Wetstraat 12, vertegenwoordigd door de Gewestelijk Directeur der directe belastingen ter directie Gent - Taxatie, met kantoor te 9050 LEDEBERG (GENT), Gaston Crommenlaan 6/604, appellant, ter terechtzitting vertegenwoord...

 • Arrest nr. 2012-AR-0898 van Hof van Beroep, Gent, 21 mei 2013

  HET VLAAMS GEWEST, IVA Vlaamse Belastingdienst, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse minister voor Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, Sport en Werk, Koning Albert II laan 19 te 1210 BRUSSEL, geïntimeerde, ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. VANDEVIVER Filiep, advocaat te 9000 GENT, Zieklien 14-1...

 • Arrest nr. 2012-AR-0848 van Hof van Beroep, Gent, 16 april 2013

  DE BELGISCHE STAAT, Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, Gewestelijke Directie der Registratie Brugge, met kantoren gevestigd te 8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE), Koning Albert I laan 1-5 bus 3, geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. DE SCHEPPER Luc, advocaat te 8000 BRUGGE, Karel de Stoutelaan 148 spreekt het Hof het volgend arrest uit:

 • Arrest nr. 2011-AR-0276 van Hof van Beroep, Gent, 12 maart 2013

  DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 BRUSSEL, Wetstraat 12, ten einde dezer vertegenwoordigd door de FOD Financiën, Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen, Ontvanger der registratie te Deinze, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 9800 DEINZE, Brielstraat 25, geïnti...

 • Arrest nr. 2012-AR-0007 van Hof van Beroep, Gent, 19 februari 2013

  DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, Wetstraat 12 te 1000 BRUSSEL, in deze vertegenwoordigd door de Gewestelijke Directeur der Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, sector Directe Belastingen, met kantoren te 9050 LEDEBERG (GENT), G. Crommenlaan 6 bus 201, en voor zoveel als nodig de Gewestelijk

 • Arrest nr. 2011-AR-3172 van Hof van Beroep, Gent, 15 januari 2013

  Bij verzoekschrift van 22 november 2011 heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vierde kamer, op 27 juni 2011 werd uitgesproken. In het bestreden vonnis werd de vordering van de appellante ontvankelijk maar ongegrond verklaard met verwijzing van de appellante in de kosten van he...

 • Arrest nr. 2011-AR-2996 van Hof van Beroep, Gent, 8 januari 2013

  Bij verzoekschrift van 31 oktober 2011 heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vierde kamer, op 18 januari 2011 werd uitgesproken. In het bestreden vonnis werd de vordering van de appellante ontvankelijk verklaard, maar als ongegrond afgewezen met verwijzing van de appellante in...

 • Arrest nr. 2010-AR-3361 van Hof van Beroep, Gent, 27 november 2012

  DE BELGISCHE STAAT, FOD Financiën, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, op benaarstiging van de Ontvanger der directe belastingen te Oudenaarde, wiens kantoren gevestigd zijn te 9700 OUDENAARDE, Marlboroughlaan 4, geïntimeerde, ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. MEEUS Marleen loco mr. POPPE Christophe, advocaat te 9051 SINT-DE...

 • Arrest nr. 2010-AR-2992 van Hof van Beroep, Gent, 9 november 2012

  D-CENTER B.V.B.A., voorheen met maatschappelijke zetel te 2830 WILLEBROEK, De Veert 13 Unit 007, thans gevestigd te 1731 Relegem, Poverstraat 90/A1.1 en ingeschreven in de KBO ondernummer 0453.843.994, geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. KOSLOWSKI Emmanuel, advocaat te 9100 SINT-NIKLAAS, Breedstraat 1bus 22 wordt het volgend arrest gewezen: He...

 • Arrest nr. 2011-AR-2924 van Hof van Beroep, Gent, 26 oktober 2012

  2. Blijvende betwisting betreft de al dan niet ambthalve controle door de rechter betreffende het eventueel onrechtmatig karakter van de conventionele bedingen in de kwestieuze ziekenhuisfacturen en de daarbij horende opnameverklaring. 2.1. V.z.w. A.Z. SINT LUCAS EN VOLKSKLINIEK wordt gegriefd door het beroepen vonnis waar volgens haar ambtshalve w...

 • Arrest nr. 2011-AR-3071 van Hof van Beroep, Gent, 25 oktober 2012

  De laatste conclusies van de partijen, meer bepaald de conclusie van de appellante neergelegd ter griffie op 1 december 2011 en de conclusie van de geïntimeerde, neergelegd ter griffie op 15 februari 2012, nemen de vorm aan van syntheseconclusies. Voor de toepassing van art. 780, 1ste lid, 3°, Ger.W. vervangen de syntheseconclusies alle vorige con...

 • Arrest nr. 2011-AR-2202 van Hof van Beroep, Gent, 18 september 2012

  Bij verzoekschrift van 25 juli 2011 heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vierde kamer, op 16 maart 2011 werd uitgesproken. In het bestreden vonnis werd als volgt uitspraak gedaan: Verklaart de fiscale vordering ontvankelijk en gegrond. Vernietigt de bestreden heffingen ingeko...

 • Arrest nr. 2011-AR-2512 van Hof van Beroep, Gent, 26 juni 2012

  De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 8 mei 2012, waarna het debat werd gesloten. Tijdens het beraad stelde het hof vast dat de geïntimeerde niet al zijn stukken had overgelegd, zodat bij tussenarrest van 15 mei 2012 het debat werd heropend om die stukken vooralsnog te kunnen neerleggen. Op de z...

 • Arrest nr. C-986-12 van Hof van Beroep, Gent, 29 mei 2012

  met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd op een minderjarige of op een persoon uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte was om in zijn onderhoud te voorzien, namelijk 1. aan L............ F............., geboren op ................... te G........... op een niet nader te bepalen tijdstip of tijdstippen in de perio...

 • Arrest nr. C/988/12 van Hof van Beroep, Gent, 29 mei 2012

  Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan B............. A..........., die voor

 • Arrest nr. 2011-AR-0409 van Hof van Beroep, Gent, 22 mei 2012

  Bij verzoekschrift van 8 februari 2011 heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vierde kamer, op 23 november 2010 werd uitgesproken. De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 24 april 2012, waarna het debat werd gesloten. Het hof

 • Arrest nr. 2010-AR-1283 van Hof van Beroep, Gent, 20 april 2012

  Het hof nam kennis van de bestreden beschikking d.d. 15 oktober 2009, gewezen door de waarnemend voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, zetelend zoals in kort geding (aldaar gekend onder B.R.K. nr. 09/97C). Het hof heeft de partijen, bij monde van hun raadslieden, gehoord in openbare terechtzitting en in het Nederlands. Zowel de d...

 • Arrest nr. 2011-AR-1433 van Hof van Beroep, Gent, 2 april 2012

  Allen in hun hoedanigheid van wettelijke erfgenaam en rechtsopvolger van de heer M................ S............, gekend onder diens artiestennaam B...........S.............., voorheen wonende te ........................., overleden op 17 mei 2010, En 7. BOBBEJAAN RECORDS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2460 KASTERLEE, Olensteenweg 45, i...

 • Arrest nr. 2008-AR-2189 van Hof van Beroep, Gent, 1 maart 2012

  Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 28 augustus 2008 (zaak 2008/AR/2189) heeft N.V. F.T.D. International tijdig en op regelmatige wijze hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 26 mei 2008, op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zevende kamer. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit...

 • Arrest nr. 2009-AR-1268 van Hof van Beroep, Gent, 31 januari 2012

  Het hof heeft in zijn tussenarrest van 11 mei 2010 de aanslag die voor het aanslagjaar 2000 op naam van de appellant was gevestigd onder kohierartikel 250.843 vernietigd en de zaak, gelet op artikel 356 WIB92, gedurende zes maanden op de rol aangehouden. Op 26 oktober 2010 heeft de geïntimeerde overeenkomstig artikel 356 WIB92 een conclusie ter gri...

 • Arrest nr. 2011-AR-3124 van Hof van Beroep, Gent, 4 januari 2012

  Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit hof op 17 november 2011, stelde AZ SL&V hoger beroep in tegen het vonnis dat op 29 september 2011 tussen partijen op tegenspraak werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zeventiende kamer. Antecedenten 1. In haar dagvaarding van 7 juli 2011 zette AZ SL&V uiteen dat D............. ...

 • Arrest nr. 2010/AR/3229 van Hof van Beroep, Gent, 12 december 2011

  D. R. S., advocaat, met kantoor te ......................................., in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de ANROMEAT N.V., met zetel te 8890 MOORSLEDE, Meensesteenweg 218, KBO nr. 0422.822.010, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Ieper van 25 juli 2008, Appellant q.q., in persoon, (referte...

 • Arrest nr. 2010-AR-0403 van Hof van Beroep, Gent, 25 november 2011

  Tijdens de uitvoering van de werken door n.v. DEJOTRANS werd door het personeel of de aangestelden van n.v. DEJOTRANS schade berokkend aan de sleutelmond SK DN 300 op de drinkwaterleiding in de Sint-Joriskaai te Gent. De technische diensten van c.v.b.a. T.M.V.W. hebben de instandhouding- en herstellingswerken onmiddellijk uitgevoerd. Voor deze he...

 • Arrest nr. 2002-AR-2735 van Hof van Beroep, Gent, 18 november 2011

  2. Middels tussenarrest van deze kamer van het hof d.d. 19 november 2010 werd, verder recht doende na het tussenarrest van deze kamer van het hof d.d. 22 oktober 2004 (alsdan anders samengesteld), onder toepassing van artikel 985 Ger.W. het verhoor van deskundige V........... R............ bevolen. Het verhoor greep plaats op 28 januari 2011 en hie...

 • Arrest nr. 2010-AR-0448 van Hof van Beroep, Gent, 14 november 2011

  YUSEN SHENDA AIR & SEA SERVICE (SHANGAI) LTD, vennootschap naar buitenlands recht, met zetel te China, Shanghai, code 200336, Yan An Road W. nr. 2201, Shangai International Trade Center, Room 305, woonstkeuze doende bij haar raadsman, geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. DE CLIPPELE Francis, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Karel Rogierstraat 3, (r...

 • Arrest nr. 2011-RK-0043 van Hof van Beroep, Gent, 14 november 2011

  Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 7 februari 2011 tegen de beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent (samen gevoegde zaken 10/3518/A en 10/702/C) van 27 januari 2011. Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd. 2. Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 1...

 • Arrest nr. 2010-AR-1768 van Hof van Beroep, Gent, 3 november 2011

  beiden handelend zowel in eigen naam als in hun hoedanigheid van beheerder over de goederen en wettelijke vertegenwoordigers over de persoon van hun minderjarige dochter C........... I.........., geboren te .................., en beiden hebbende als raadsman mr. DUYCK Jean-Pierre, advocaat te 8900 IEPER, Diksmuidsestraat 78 3. D............... P.

 • Arrest nr. 2008-AR-2446 van Hof van Beroep, Gent, 26 oktober 2011

  Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 22 september 2008, heeft A..........D.......... (hierna "D.............." genoemd), hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat op 23 juni 2008 op tegenspraak tussen partijen werd gewezen door de eerste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. I. Wering van een c...

 • Arrest nr. 2010-AR-2720 van Hof van Beroep, Gent, 27 september 2011

  DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 BRUSSEL, Wetstraat 12, op vervolging en benaarstiging van de Gewestelijk Directeur der directe belastingen te Gent, wiens kantoor gevestigd is te 9050 LEDEBERG (GENT), Gaston Crommenlaan 6/604, geïntimeerde, ter terechtzitting vertegenwoordigd do...

 • Arrest nr. 2010-AR-2457 van Hof van Beroep, Gent, 16 september 2011

  Het bestreden vonnis werd verzonden op 19 juli 2010 in toepassing van art. 4 e.v. van de Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in burgerlijke of in handelszaken (gepubliceerd op 10 december 2007 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 324) met bete...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien