in Hoven van Beroep > Brussel
in vLex België

563 resultaten voor Hoven van Beroep > Brussel

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2010AR2831 van Hof van Beroep, Brussel, 18 maart 2014

  De V.Z.W. FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN BELGIË, afgekort FCB, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE, Koningsstraat 241, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.592.524, woonstkiezende op het kantoor van haar raadsman Meester Xavier D'HULST, advocaat te 8500 KORTRIJK, Doorniksewijk...

 • Arrest nr. 2009AR831 van Hof van Beroep, Brussel, 18 maart 2014

  Notarieel recht. Opmaken van notariële akten. Verkoop van een onroerend goed. Verkoopsvoorwaarden. Notariële authenticiteit. Loutere aanhechting van de beslissing van een gemeente aan de notariële akte. Onderscheid met een notariële akte met verwijzing. Vervreemdingsverbod De loutere aanhechting van een stuk aan een notariële verkoopakte maakt dit ...

 • Arrest nr. 2012AR193 van Hof van Beroep, Brussel, 11 maart 2014

  Van een grootwarenhuis - dat in casu bovendien een erkende keten is - mag verwacht worden dat het minstens elke hindernis of gevaarssituatie zodanig aanduidt waardoor het rechtmatig vertrouwen van de klanten niet verschalkt wordt. De algemene zorgvuldigheidsplicht die op elke voetganger rust mag niet tot gevolg hebben dat zij steeds met de ogen ger...

 • Arrest nr. 2012AR117 van Hof van Beroep, Brussel, 11 maart 2014

  De kosten die een persoon die schade heeft geleden, heeft moeten maken om zijn schade te bewijzen, in casu een eenzijdig door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal van vaststelling, en dat dus geen tegensprekelijk karakter heeft, kunnen niet ten laste gelegd worden van de persoon die deze schade heeft veroorzaakt. Dergelijke kosten maken...

 • Arrest nr. 2010AR2511 van Hof van Beroep, Brussel, 4 maart 2014

  Onrechtmatige daad. Fout. Bewijs. Zorgvuldigheidscriterium Grootwarenhuis. Winkelbezoekers. Ongeval ingevolge het gedrag van een kind . Het niet bij de hand vasthouden van een kind van ongeveer drie jaar: in casu geen fout. Tevens in casu geen bewijs van objectieve onrechtmatige daad van het kind. In de mate dat een ouder zijn driejarig zoontje rus...

 • Arrest nr. 2011AR858 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Deze bijzondere genegenheidsband kan evengoed de reden zijn waarom de rechtsvoorganger van geïntimeerde bereid werd gevonden - samen met zijn echtgenote - om een aantal bezittingen te verkopen aan appellante op lijfrente en niet enkel aan haar te verkopen zonder meer. Gelet op de procedurestukken: • het voor eensluidend verklaard afschrift van het

 • Arrest nr. 2010AR3187 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Er is in beginsel geen wettelijk beletsel tegen het opmaken van de notariële boedelbeschrijving na het opmaken van het opmaken van het proces-verbaal van opening der werkzaamheden, of zelfs na het opmaken van de staat van vereffening. Evenwel, wanneer een boedelbeschrijving zou opgesteld worden jaren na de ontbinding van het gemeenschappelijk ver...

 • Arrest nr. 2013VR1 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Artikel 479 Sv heeft enkel betrekking op de wijze waarop de strafvordering moet ingesteld worden voor het bevoegde hof van beroep ingeval van voorrang van rechtsmacht maar heeft geen betrekking op de wijze waarop de inbreuken worden vastgesteld en de personen die hiervoor bevoegd zijn. __________________________________________________________ Nr ...

 • Arrest nr. 2010AR3137 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Koolstraat 35, appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 juli 2010, vertegenwoordigd door Meester Jan STAELEN...

 • Arrest nr. 2013AR2684 van Hof van Beroep, Brussel, 18 februari 2014

  De VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van de Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 januari 2010, vertegenwoordig...

 • Arrest nr. 2013kr209 van Hof van Beroep, Brussel, 17 februari 2014

  II. De ratio legis van artikel 31 Veldwetboek bestaat hierin dat wanneer een eigenaar werken dient uit te voeren aan niet - gemeenschappelijke delen - wat hier het geval is - waarvoor noodzakelijkerwijze het naburig erf dient betreden te worden die eigenaar - zelfs ingeval van weigering van de nabuur - het naburig erf mag betreden op de minst besch...

 • Arrest nr. 2011AR163 van Hof van Beroep, Brussel, 11 februari 2014

  I. Het wettelijke overnamerecht bedoeld in de artikelen 1446-1447 BW betreft een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen in eigendom behoorde en niet de louter aan de echtgenoten verpachte gronden gebruikt voor de uitoefening van het beroep van een ex-echtgenoot-kandidaat-overnemer. II. Een schenking kan gedaan worden via een bankover...

 • Arrest nr. 2012AR3007 van Hof van Beroep, Brussel, 4 februari 2014

  Artikel 1648 BW. Verkoop. Ontbinding. Koopvernietigende gebreken. Instellen van de procedure binnen een korte termijn. Definitie, doel en bewijs, en rechterlijke beoordeling van deze "korte termijn". Art. 3 hypotheekwet. Artikel 769 Ger. W. Exoneratiebeding i.v.m. verborgen gebreken. Het vereiste van de korte termijn zoals vermeld in artikel 1648 B...

 • Arrest nr. 2010AR1101 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  De naamloze vennootschap GENERALI BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149/3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.262.553, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 december 2009, vertegenwoordigd door Meester DE...

 • Arrest nr. 2001AR319 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  Verkoop. Compromis ondertekend door twee aankopers. Zelfdoding nadien, van een van beide aankopers. Ontbinding van de compromis. Schadeloosstelling van de verkoper. Deze zelfdoding is geen contractuele fout in de zin van het verkoopscompromis. Het bedrag van de contractueel forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in het compromis is derhalve ni...

 • Arrest nr. 2009AR3096 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  I. Art. 17 Ger. W.: vereiste hoedanigheid om in rechte op te treden. Vertegenwoordiging van een politieke partij met de rechtsvorm van een VZW, in rechte. Fractievoorzitter van deze partij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onbevoegdheid om namens dergelijke partij in rechte op te treden. Vlaams Belang. II. Art. 815-819 Ger. W. Gedinghervatting...

 • Arrest nr. 2013AR226 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  Gelet op de lange relatie tussen partijen en de herhaalde kennisgeving van de algemene voorwaarden van de leverancier maken deze voorwaarden, houdende een arbitraal beding, in casu in hoofde van partijen bindende contractuele stukken uit in de zin van artikel 1677 Ger. W. van het Gerechtelijk Wetboek. De ontvanger van de geleverde goederen wordt al...

 • Arrest nr. 2010AR1066 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  I. Milieuvergunning. Administratieve overheid. Machtsoverschrijding. Nietigverklaring door de Raad van Sate. Gezag van gewijsde van dit arrest ‘erga omnes'. Aansprakelijkheidsvordering op grond van artikel 1382 e.v. BW. : vaststaan van de fout van de administratieve overheid. II. Motiveringsverplichting van de bestendige deputatie Wanneer de rechte...

 • Arrest nr. 2011AR415 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  I. De vrijstelling van inbreng bij schenkingen en legaten dient volgens de termen van de artikelen 843 en 919 BW uitdrukkelijk te zijn gedaan. Rechtsleer en rechtspraak interpreteren deze term "uitdrukkelijk" op soepele wijze: het begrip "uitdrukkelijk" dient er niet letterlijk opgevat te worden. De wetgever bedoelt dat de vrijstelling zeker moet z...

 • Arrest nr. 2010AR319 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  beiden handelende in eigen naam, qualitate qua de huwelijksgemeenschap en in hun hoedanigheid van beheerders over de persoon en de goederen van hun minderjarige kinderen S. N., geboren op 2 april 1996, N. en L. N., geboren op 14 oktober 1997, appellanten tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 9 juni 2010, ve...

 • Arrest nr. 2010AR2709 van Hof van Beroep, Brussel, 21 januari 2014

  eiser tot cassatie van een arrest gewezen op 29 april 2008 door het hof van beroep te Antwerpen, appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te M. op 29 september 2004, hebbende als raadsman Meester S. VANDE MERIVENNE, advocaat te DENDERMONDE, loco Meester Jan VAN DE MOORTEL, advocaat te 9000 GENT, Groot-Brittanniëla...

 • Arrest nr. 2011AR310 van Hof van Beroep, Brussel, 21 januari 2014

  De naamloze vennootschap ALLIANZ BELGIUM, verzekeringsmaatschappij, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 BRUSSEL, Lakensestraat 35, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Charlotte VERHAEGHE loco Meester Paul DEPUYDT, advocaat te 1050 BRUSSEL,

 • Arrest nr. 2010AR1259 van Hof van Beroep, Brussel, 21 januari 2014

  1) De CVBA ACCOUNTANCY, AUDIT & TAX GROUP, voorheen genaamd Accountantskantoor VAN WEMMEL, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 9000 GENT, Apostelhuizen 26HIJ, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het numm...

 • Arrest nr. 2010AR2125 van Hof van Beroep, Brussel, 23 december 2013

  verweerders in cassatie van een arrest gewezen op 2 oktober 2008 door het hof van beroep te Gent, appellanten tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te B. op 20 november 2002, vertegenwoordigd door Meester Lino VERBEKE, advocaat te 8200 B., Diksmuidse Heerweg 126, TEGEN : Mevrouw Y. S., eiseres tot cassatie, geïntime...

 • Arrest nr. 2013AR2038 van Hof van Beroep, Brussel, 17 december 2013

  Het beginsel van de beroepbaarheid - zoals voorzien in artikel 616 Ger.W. - geldt enkel voor vonnissen, zijnde beslissingen uitgaande van een jurisdictioneel orgaan die een jurisdictioneel karakter hebben. Een jurisdictionele beslissing wordt gekenmerkt door het feit dat zij gewezen wordt door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, die daarbij...

 • Arrest nr. 2010AR2186 van Hof van Beroep, Brussel, 17 december 2013

  De naamloze vennootschap VEEHANDEL PUTZEYS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3060 BERTEM, Egenhovenstraat 116, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0879.367.950, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 12 januari 2010, vertegenwoordigd door Meester M...

 • Arrest nr. 2013kr64 van Hof van Beroep, Brussel, 17 december 2013

  De rechter in kort geding is bijgevolg bevoegd om binnen de grenzen van zijn opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen, op te leggen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of stopzetting van een ogenschijnlijke aantasting door die overheid van de subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren, oo...

 • Arrest nr. 2010AR1521 van Hof van Beroep, Brussel, 17 december 2013

  De LIBERALE LANDSBOND VAN MUTUALITEITEN, afgekort L.L.M., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 BRUSSEL, Livornostraat 25, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0411.729.366, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester VAN DE CASTEELE loco Meester Steve VIJVERMAN, advocaat te 1853 STROMBEEK-BEVER, Lui...

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile, représentée par Maître D. W. loco Maître J.P. W.,

 • Arrest nr. 2012AR287 van Hof van Beroep, Brussel, 26 november 2013

  De naamloze vennootschap MANON, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3090 OVERIJSE, Ballingstraat 113, Ingeschreven in het register der kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0460.788.897, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Luc DE COSTER, advocaat te 1190 BRUSSEL, G. Van Haelenlaan 1, IN AANWEZIGHEID VAN : 1) Mevrou...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien