in Hoven van Beroep › Arrest
in vLex België

1839 resultaten voor Hoven van Beroep › Arrest

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

 • Arrest nr. 2010PGA152 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 maart 2014

  Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is de schuld van de 3 beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten zoals hiervoor omschreven niet bewezen gebleven. Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke door het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet weerle...

 • Arrest nr. 2010AR2831 van Hof van Beroep, Brussel, 18 maart 2014

  De V.Z.W. FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN BELGIË, afgekort FCB, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE, Koningsstraat 241, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.592.524, woonstkiezende op het kantoor van haar raadsman Meester Xavier D'HULST, advocaat te 8500 KORTRIJK, Doorniksewijk...

 • Arrest nr. 2009AR831 van Hof van Beroep, Brussel, 18 maart 2014

  Notarieel recht. Opmaken van notariële akten. Verkoop van een onroerend goed. Verkoopsvoorwaarden. Notariële authenticiteit. Loutere aanhechting van de beslissing van een gemeente aan de notariële akte. Onderscheid met een notariële akte met verwijzing. Vervreemdingsverbod De loutere aanhechting van een stuk aan een notariële verkoopakte maakt dit ...

 • Arrest nr. 2010AR976 van Hof van Beroep, Antwerpen, 17 maart 2014

  2. P. V., advocaat te ..., in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de BVBA AETREX, met vennootschapszetel gevestigd te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 100 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0466.769.344, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 4 mei 2011; appellanten, beide vertegenwoor...

 • Arrest nr. 2012AR193 van Hof van Beroep, Brussel, 11 maart 2014

  Van een grootwarenhuis - dat in casu bovendien een erkende keten is - mag verwacht worden dat het minstens elke hindernis of gevaarssituatie zodanig aanduidt waardoor het rechtmatig vertrouwen van de klanten niet verschalkt wordt. De algemene zorgvuldigheidsplicht die op elke voetganger rust mag niet tot gevolg hebben dat zij steeds met de ogen ger...

 • Arrest nr. 2012AR117 van Hof van Beroep, Brussel, 11 maart 2014

  De kosten die een persoon die schade heeft geleden, heeft moeten maken om zijn schade te bewijzen, in casu een eenzijdig door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal van vaststelling, en dat dus geen tegensprekelijk karakter heeft, kunnen niet ten laste gelegd worden van de persoon die deze schade heeft veroorzaakt. Dergelijke kosten maken...

 • Arrest nr. 2010AR2511 van Hof van Beroep, Brussel, 4 maart 2014

  Onrechtmatige daad. Fout. Bewijs. Zorgvuldigheidscriterium Grootwarenhuis. Winkelbezoekers. Ongeval ingevolge het gedrag van een kind . Het niet bij de hand vasthouden van een kind van ongeveer drie jaar: in casu geen fout. Tevens in casu geen bewijs van objectieve onrechtmatige daad van het kind. In de mate dat een ouder zijn driejarig zoontje rus...

 • Arrest nr. 2011AR858 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Deze bijzondere genegenheidsband kan evengoed de reden zijn waarom de rechtsvoorganger van geïntimeerde bereid werd gevonden - samen met zijn echtgenote - om een aantal bezittingen te verkopen aan appellante op lijfrente en niet enkel aan haar te verkopen zonder meer. Gelet op de procedurestukken: • het voor eensluidend verklaard afschrift van het

 • Arrest nr. 2010AR3187 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Er is in beginsel geen wettelijk beletsel tegen het opmaken van de notariële boedelbeschrijving na het opmaken van het opmaken van het proces-verbaal van opening der werkzaamheden, of zelfs na het opmaken van de staat van vereffening. Evenwel, wanneer een boedelbeschrijving zou opgesteld worden jaren na de ontbinding van het gemeenschappelijk ver...

 • Arrest nr. 2013VR1 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Artikel 479 Sv heeft enkel betrekking op de wijze waarop de strafvordering moet ingesteld worden voor het bevoegde hof van beroep ingeval van voorrang van rechtsmacht maar heeft geen betrekking op de wijze waarop de inbreuken worden vastgesteld en de personen die hiervoor bevoegd zijn. __________________________________________________________ Nr ...

 • Arrest nr. 2010AR3137 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Koolstraat 35, appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 juli 2010, vertegenwoordigd door Meester Jan STAELEN...

 • Arrest nr. 2013AR2684 van Hof van Beroep, Brussel, 18 februari 2014

  De VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van de Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 januari 2010, vertegenwoordig...

 • Arrest nr. 2013kr209 van Hof van Beroep, Brussel, 17 februari 2014

  II. De ratio legis van artikel 31 Veldwetboek bestaat hierin dat wanneer een eigenaar werken dient uit te voeren aan niet - gemeenschappelijke delen - wat hier het geval is - waarvoor noodzakelijkerwijze het naburig erf dient betreden te worden die eigenaar - zelfs ingeval van weigering van de nabuur - het naburig erf mag betreden op de minst besch...

 • Arrest nr. 2013AR2452 van Hof van Beroep, Antwerpen, 12 februari 2014

  De NV Nelis Bouwonderneming heeft voorgehouden dat zij voor een werf te Brussel, Vlaamse steenweg 54 en een werf te Brussel, Zeehondstraat 19, twee onderaannemingsovereenkomsten sloot met de NV Groupe Haussmann Belgium en dat werd overeengekomen dat de facturen zouden worden uitgereikt ten laste van de BVBA IGH. Volgens de NV Nelis Bouwonderneming

 • Arrest nr. 2011AR163 van Hof van Beroep, Brussel, 11 februari 2014

  I. Het wettelijke overnamerecht bedoeld in de artikelen 1446-1447 BW betreft een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen in eigendom behoorde en niet de louter aan de echtgenoten verpachte gronden gebruikt voor de uitoefening van het beroep van een ex-echtgenoot-kandidaat-overnemer. II. Een schenking kan gedaan worden via een bankover...

 • Arrest nr. 2013PGA2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 6 februari 2014

  De belanghebbende derde kan hoger beroep aantekenen tegen een beslissing wanneer tegen hem een maatregel zoals een verbeurdverklaring is uitgesproken, ook al was hij geen partij in de zaak in eerste aanleg. 4.2. Motivering ten gronde Mevrouw K. L. houdt voor dat zij eigenaar is van het voertuig Opel Astra dat bij vonnis d.d. 21 juni 2013 van de co...

 • Arrest nr. 2012AR3007 van Hof van Beroep, Brussel, 4 februari 2014

  Artikel 1648 BW. Verkoop. Ontbinding. Koopvernietigende gebreken. Instellen van de procedure binnen een korte termijn. Definitie, doel en bewijs, en rechterlijke beoordeling van deze "korte termijn". Art. 3 hypotheekwet. Artikel 769 Ger. W. Exoneratiebeding i.v.m. verborgen gebreken. Het vereiste van de korte termijn zoals vermeld in artikel 1648 B...

 • Arrest nr. 2010AR1101 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  De naamloze vennootschap GENERALI BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149/3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.262.553, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 december 2009, vertegenwoordigd door Meester DE...

 • Arrest nr. 2001AR319 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  Verkoop. Compromis ondertekend door twee aankopers. Zelfdoding nadien, van een van beide aankopers. Ontbinding van de compromis. Schadeloosstelling van de verkoper. Deze zelfdoding is geen contractuele fout in de zin van het verkoopscompromis. Het bedrag van de contractueel forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in het compromis is derhalve ni...

 • Arrest nr. 2009AR3096 van Hof van Beroep, Brussel, 28 januari 2014

  I. Art. 17 Ger. W.: vereiste hoedanigheid om in rechte op te treden. Vertegenwoordiging van een politieke partij met de rechtsvorm van een VZW, in rechte. Fractievoorzitter van deze partij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onbevoegdheid om namens dergelijke partij in rechte op te treden. Vlaams Belang. II. Art. 815-819 Ger. W. Gedinghervatting...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien