in Hoven van Beroep > Antwerpen
in vLex België

500 resultaten voor Hoven van Beroep > Antwerpen

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

 • Arrest nr. 2010PGA152 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 maart 2014

  Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is de schuld van de 3 beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten zoals hiervoor omschreven niet bewezen gebleven. Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke door het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet weerle...

 • Arrest nr. 2010AR976 van Hof van Beroep, Antwerpen, 17 maart 2014

  2. P. V., advocaat te ..., in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de BVBA AETREX, met vennootschapszetel gevestigd te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 100 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0466.769.344, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 4 mei 2011; appellanten, beide vertegenwoor...

 • Arrest nr. 2013AR2452 van Hof van Beroep, Antwerpen, 12 februari 2014

  De NV Nelis Bouwonderneming heeft voorgehouden dat zij voor een werf te Brussel, Vlaamse steenweg 54 en een werf te Brussel, Zeehondstraat 19, twee onderaannemingsovereenkomsten sloot met de NV Groupe Haussmann Belgium en dat werd overeengekomen dat de facturen zouden worden uitgereikt ten laste van de BVBA IGH. Volgens de NV Nelis Bouwonderneming

 • Arrest nr. 2013PGA2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 6 februari 2014

  De belanghebbende derde kan hoger beroep aantekenen tegen een beslissing wanneer tegen hem een maatregel zoals een verbeurdverklaring is uitgesproken, ook al was hij geen partij in de zaak in eerste aanleg. 4.2. Motivering ten gronde Mevrouw K. L. houdt voor dat zij eigenaar is van het voertuig Opel Astra dat bij vonnis d.d. 21 juni 2013 van de co...

 • Arrest nr. 2012AR383 van Hof van Beroep, Antwerpen, 13 januari 2014

  - op 14 januari 1998 worden twee overeenkomsten afgesloten tussen de NV NMBS (de derde geïntimeerde), de NV Euro Immo Star (de eerste geïntimeerde) en de NV Finspico Zuid in oprichting, daarbij vertegenwoordigd door F. F.-G., meer bepaald: i. een verkoop- en aankoopbelofte met betrekking tot de percelen C en D, bouwgrond voor appartementen, gelegen...

 • Arrest nr. 2012AR276 van Hof van Beroep, Antwerpen, 13 januari 2014

  VZW BISDOM ANTWERPEN, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 2 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0408.140.861, handelend als rechtsopvolger van de VZW ZUSTERS MARICOLEN, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui 13-15 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0411.065.41...

 • Arrest nr. 2011AR2344 van Hof van Beroep, Antwerpen, 13 januari 2014

  - op 6 januari 2005 hebben de appellanten (gehuwd onder het stelsel van de algehele gemeen-schap naar Nederlands recht) de naakte eigendom van hun gezinswoning, gelegen te ..., verkocht aan de partij mede inzake; - de geïntimeerde stelt dienaangaande een pauliaanse vordering (artikel 1167 B.W.) in. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij het best...

 • Arrest nr. 2011AR1267 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 januari 2014

  4 november 2013 van dit hof. Aldaar hebben de geïntimeerden verklaard zich van de van valsheid betichte notariële akte van 27 januari 2006 te willen bedienen. Het stuk werd geparafeerd conform artikel 901 Ger. W. 3. Bij artikel 902 Ger. W. wordt voorgeschreven: "De rechter kan de zaak onmiddellijk behandelen, indien hem blijkt dat zij zonder meer k...

 • Arrest nr. 2012AR3315 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 januari 2014

  - de appellant beweert indertijd te zijn opgetreden als raadsman van de geïntimeerde en maakt uit dien hoofde aanspraak op betaling van het saldo van zijn staat van kosten en ereloon van 16 mei 2011 ten bedrage van 3.121,00 EUR; - de geïntimeerde betwist de appellant te hebben gemandateerd en hem iets verschuldigd te zijn: niet zij, maar wel haar h...

 • Arrest nr. 2011AR64 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 januari 2014

  ter terechtzitting van 7 oktober en 5 november 2013 is de tweede appellant verschenen in per-soon en werd hij bijgestaan door mr. Roel Augustyns, advocaat te 2000 Antwerpen, Leopold-plaats 10, die tevens verschenen is voor de eerste appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 december 2...

 • Arrest nr. 2010AR357 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 januari 2014

  allen vertegenwoordigd door mr. Kurt Willems loco mr. Geert Hayen, advocaat te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131 en tevens loco mrs. Sibylle Taillieu & Patrick Hofströssler, advo-caten te 1050 Brussel, Louizalaan 99; * * * * * 1. Voorafgaande feiten en procedure Voor de uiteenzetting van de feiten en de voorafgaande procedure verwijst het ho...

 • Arrest nr. 2012AR395 van Hof van Beroep, Antwerpen, 18 december 2013

  1.1. De heer en mevrouw T. - A. zijn de eigenaars van een Amerikaanse Staffordshire Terrier (pitbull), genaamd Balrog. Na een aantal incidenten met deze hond besliste de procureur des Konings om dit dier in beslag te laten nemen en onder te brengen in een dierenasiel. Hiertoe vond op 7 september 2004 een interventie plaats in de woning van T. - A.

 • Arrest nr. 2011AR3246 van Hof van Beroep, Antwerpen, 18 november 2013

  - de geïntimeerde is van oordeel dat de appellante daarbij niet volgens de regels van de kunst heeft gehandeld (hoofdzakelijk aanwending van een verkeerde operatietechniek) en maakt dientengevolge tegenover haar aanspraak op schadeloosstelling; - de appellante betwist de aanspraak tot schadeloosstelling van de ge-intimeerde. 2. De voorafgaande rech...

 • Arrest nr. 2011AR3267 van Hof van Beroep, Antwerpen, 28 oktober 2013

  - De geïntimeerden C. L. en R. S. verzochten G. W. over te gaan tot de betekening en tenuitvoerlegging van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 18 juni 2003 tegen P. P. en tot de betekening en tenuitvoerlegging van een vonnis van het vredegerecht van het kanton Mechelen van 28 mei 1997 tegen J. V.D. - De geïntimeerden verwi...

 • Arrest nr. 2012AR802 van Hof van Beroep, Antwerpen, 28 oktober 2013

  - het bestreden vonnis, dat op 13 januari 2012 werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en, volgens verklaring van de raadslieden van partijen ter zitting van dit hof d.d. 16 september 2013, niet betekend werd, - het verzoekschrift in hoger beroep, dat op 12 maart 2012 ter griffie van dit hof neergelegd werd. I. De feiten - voo...

 • Arrest nr. 2011AR2386 van Hof van Beroep, Antwerpen, 14 oktober 2013

  - op 4 mei 2009 ondertekenen de partijen (de appellant als kandidaat-verkoper en de geïntimeerde als kandidaat-koper) een verkoop/aan-koopbelofte met betrekking tot een dakappartement, gelegen te ..., tegen de prijs van 82.500,00 EUR; - op 9 september 2009 licht de appellant de aankoopoptie; - bij gebreke aan medewerking van de geïntimeerde wordt d...

 • Arrest nr. 2011AR2465 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 september 2013

  - de geïntimeerden laten gelden dat zij op 22 april 2010 werden geconfronteerd met het feit dat de BVBA R P door de rechtbank van koophandel te Antwerpen bij verstekvonnis van die datum failliet werd verklaard nadat de appellant zelf als zaakvoerder van die vennootschap op 15 februari 2010 de boeken ter griffie van de rechtbank van koophandel te An...

 • Arrest nr. 2013PGA1619 van Hof van Beroep, Antwerpen, 18 september 2013

  Uit voormelde vaststelling leidt de eerste rechter af dat hij, vermits niet bewezen is dat gedaagde een woonplaats heeft in het arrondissement Turnhout, te dezen territoriaal onbevoegd is. Hij refereert daartoe naar artikel 13, §4 Probatiewet, wat in casu evenwel gecorrigeerd moet worden naar artikel 14, §2 Probatiewet. c) De stelling van de eerste...

 • Arrest nr. 2013JR178 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 september 2013

  Appellanten vorderen in hun verzoekschrift tot hoger beroep bij hervorming van het bestreden vonnis om hen bekwaam en geschikt te horen verklaren om tot een interlandelijke adoptie over te gaan voor één kind; 2. BEOORDELING De kandidaat-adoptanten moeten bekwaam en geschikt zijn om een kind te adopteren en daartoe krachtens de wet over de vereiste ...

 • Arrest nr. 2012PGA5327 van Hof van Beroep, Antwerpen, 26 juni 2013

  Wanneer de beslissing bij verstek niet aan de persoon van beklaagde werd betekend, beschikt deze over een buitengewone termijn om verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis, en deze buitengewone termijn bedraagt 15 dagen vanaf de dag waarop de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening van het verstekvonnis. Het attest van kennisname van

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien