in Hoven van Beroep › Advies
in vLex België

14 resultaten voor Hoven van Beroep › Advies

 • Beoordeling vLex
 • Advies nr. 2010-AR-0023 van Hof van Beroep, Gent, 6 mei 2011

  Dit gebeurde d.m.v. een fusie door overneming van de voormelde N.V. BELGACOM MOBILE door de N.V. BELGACOM (met KBO-nummer 0202.239.951) (welke fusie gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2010), welke de procedure herneemt. 2.3. 2.3.1. Op 14 september 2006 sloot de B.V.B.A EASY FIXING met de (toenmalige) N.V. BELGACOM MOBILE een...

 • Advies nr. 2010-AR-1112 van Hof van Beroep, Gent, 31 januari 2011

  Gezien het hoger beroep met verzoekschrift neergelegd op 23 april 2010 door de BVBA Deo Volente tegen het vonnis d.d. 25 maart 2010 gewezen door de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, derde kamer (A/1016/09). Op 11 mei 2010 (zie vermeldingen op bevel tot betalen en uitvoerend beslag d.d. 11 augustus 2010: stuk nr. 4, dossier geïn...

 • Advies nr. 2008AR2356 van Hof van Beroep, Brussel, 25 januari 2011

  De betaling van de meerwaardebelasting voor niet-verblijfhouders, door de notaris aan de ontvanger der registratierechten, bij de registratie van de verkoopakte, vormt geen beletsel voor het indienen van een bezwaarschrift door de verkopers tegen deze meerwaardebelasting. De notaris kan de door hem voorgeschoten meerwaardebelasting terugvorderen va...

 • Advies nr. 2007AR2882 van Hof van Beroep, Brussel, 11 januari 2011

  I. De wet van 30 juni 1994, waarbij artikel 1278 Ger. W. werd gewijzigd, is niet van toepassing op een echtscheiding die voordien tot stand gekomen is, zelfs al heeft de vereffening-verdeling van de gemeenschap, ontbonden door echtscheiding, nog plaats na de inwerkingtreding van deze wet. II.Een aanpassing van het bedrag geschat door de deskundige,

 • Advies nr. 2007AR2751 van Hof van Beroep, Brussel, 21 december 2010

  1. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse Minister bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 20 bus 1, geïntimeerde, die niet verschijnt noch iemand in haar naam ; 2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL N.V., extern verzel...

 • Advies van Hof van Beroep, Gent, 25 oktober 2010

  Bij verzoekschrift, neergelegd op 9 november 2001, heeft appellant hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 26 oktober 2001 op tegenspraak gewezen door de 5de kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (AR. 01/2590/A). Een exploot van betekening ligt niet voor. Het hoger beroep werd tijdig ingesteld. Feiten en procedure in eerste aanleg ...

 • Advies nr. 2008-AR-2697 van Hof van Beroep, Gent, 17 september 2010

  Door de advocaat van T...... V...... G....... wordt thans bij de behandeling van de zaak als stukken 20 e.v. de strafinformatie voorgebracht evenals het correctioneel vonnis gewezen op 2 december door de 16de kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge alsook een attest van geen verhaal d.d. 10 september 2010. Waar de advocaat van T..... V..

 • Advies nr. 2008-AR-0266 van Hof van Beroep, Gent, 26 april 2010

  2. V..............................., met kantoor gevestigd te ..................... , in zijn hoedanigheid van curator van het faillis-sement van de heer W............ V................., wonende te ............................., tweede geïntimeerde q.q., in persoon, velt het hof het volgend arrest: De partijen zijn gehoord in raadkamer en het hof...

 • Advies van Hof van Beroep, Gent, 19 januari 2010

  A. De misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel -van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een li...

 • Advies nr. 2008/AR/1217 van Hof van Beroep, Gent, 26 juni 2009

  Op 6 maart 2008 werd door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Karolien DOCKERS (Waregem) betekend door toezending aan haar ambtsgenoot Pierre-Yves MEYER (Douai - Frankrijk), conform de toepasselijke EG-verordening nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechteli...

 • Advies nr. 2008RK/0302 van Hof van Beroep, Gent, 24 april 2009

  3. Hoofdbetwisting betreft de vraag of er al dan niet een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor een (pop)muziekschool, opgericht en uitgebaat door v.z.w. HET MUZIEKHUIS in een door J. D.sedert augustus 2007 ter beschikking gesteld gedeelte van diens industrieel pand te Anzegem, Heirbaan nr. 57 (volgens het vigerende gewestplan Kortrijk gele...

 • Advies nr. 2006/AR/3124 van Hof van Beroep, Gent, 26 februari 2009

  De appellant heeft bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 18 december 2006 hoger beroep ingesteld tegen het op 12 oktober 2006 uitgesproken vonnis van de derde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, waarbij: - de vordering van de appellant onontvankelijk werd verklaard; - de appellant werd veroordeeld tot de kosten van het g...

 • Advies nr. 2007/AR/1071 van Hof van Beroep, Gent, 15 december 2008

  "De eiseres [thans appellante] - hierna genoemd "Modular" - is actief in de sector van de moderne designverlichting. Zij ontwerpt en verdeelt onder de merknaam "Modular" of "Modular Lighting Instruments". In 2000 creëerde Modular een inbouwspot die in februari 2001 onder de benaming "Lotis" in de catalogus werd opgenomen en die vanaf oktober 2001 w...

 • Advies nr. 697/08 van Hof van Beroep, Gent, 7 mei 2008

  B. Een merk nagemaakt te hebben en/of bedrieglijk gebruik gemaakt te hebben van een nagemaakt merk, en/of op producten van hun nijverheid of op de voorwerpen van hun handel een aan een ander toebehorend merk bedrieglijk te hebben aangebracht of hebben doen verschijnen, door bijvoeging, weglating of om het even welke verandering, en.of wetens produc...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien