• Hoven van Beroep

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile,...

 • Arrest nr. 2001AR744 van Hof van Beroep, Antwerpen, 18 november 2003

  Alvorens recht te doen werd door het Hof in voormeld tussenarrest beslist tot de heropening van de debatten teneinde partijen te horen in hun middelen en verweer ten aanzien van de erfopvolging van wijlen G.H. en van wijlen zijn echtgenote G.B. alsook betreffende het al dan niet deelbaar karakter...

 • Arrest nr. 2011AR1523 van Hof van Beroep, Antwerpen, 4 februari 2013

  BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS, afgekort SABAM, met vennootschapszetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0402.989.270; appellante, vertegenwoordigd door mr. Eduard Marissens, advocaat te 1180...

 • Arrest nr. 2005/AR/2214 van Hof van Beroep, Gent, 13 maart 2006

  de vernietiging overeenkomstig artikel 1130, lid 2 Ger. Wb. ten aanzien van alle bij het gerechtelijk akkoord betrokken partijen geldt, aangezien de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing; geïntimeerden tot betaling...

 • Arrest nr. 2011AR2588 van Hof van Beroep, Antwerpen, 10 juni 2013

  VZW MENSURA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHER-MING OP HET WERK, handelend als rechtsopvolgster van VZW ENCARE PREVENT, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Kunstlaan 18, door fusie met uitwerking op 1 juli 2009, met vennootschapszetel gevestigd te 1000 Brussel, Zaterdagplein 1 en...

 • Arrest nr. 2008AR2499 van Hof van Beroep, Brussel, 24 september 2013

  tweede geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Leopold SCHELLEKENS loco meester David D'HOOGHE, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25en loco Meester Saskia BEECKMANS, advocaat te 1080 BRUSSEL, Mettewielaan 49 bus 10, Buitencontractuele aansprakelijkheid. I. Schadeloosstelling. Verlies van...

 • Arrest nr. 2010AR3137 van Hof van Beroep, Brussel, 25 februari 2014

  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Koolstraat 35, appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29...

 • Arrest nr. 2011AR2344 van Hof van Beroep, Antwerpen, 13 januari 2014

  - op 6 januari 2005 hebben de appellanten (gehuwd onder het stelsel van de algehele gemeen-schap naar Nederlands recht) de naakte eigendom van hun gezinswoning, gelegen te ..., verkocht aan de partij mede inzake; - de geïntimeerde stelt dienaangaande een pauliaanse vordering (artikel 1167 B.W.) in. ...

 • Arrest nr. 2010AR1036 van Hof van Beroep, Brussel, 28 oktober 2013

  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister-President, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, waarvan de kantoren gevestigd...

 • Arrest nr. 2007/AR/1386 van Hof van Beroep, Gent, 10 juni 2009

  1. Met dagvaarding betekend op 03.03.2003 zet de vof Dejaegher, vertegenwoordigd door haar bestuurders, uiteen dat zij sinds 13.10.1998 optrad als handelsagent voor de bvba Modito en dat laatstgenoemde zonder eerbiediging van de wettelijke opzegtermijn de overeenkomst heeft beëindigd; aldus vordert ...