• Hoven van Beroep

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2010-AR-2992 van Hof van Beroep, Gent, 9 november 2012

  D-CENTER B.V.B.A., voorheen met maatschappelijke zetel te 2830 WILLEBROEK, De Veert 13 Unit 007, thans gevestigd te 1731 Relegem, Poverstraat 90/A1.1 en ingeschreven in de KBO ondernummer 0453.843.994, geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. KOSLOWSKI Emmanuel, advocaat te 9100 SINT-NIKLAAS,...

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile,...

 • Arrest nr. 2006/AR/2502 van Hof van Beroep, Gent, 10 december 2008

  eisende partij na cassatie-arrest dd. 19-1-2006 ingevolge cassatieberoep van I. W. hierna nader vermeld, tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, door de eerste bis kamer dd. 4-10-2004 gewezen op tegenspraak, oorspronkelijk appellante tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg ...

 • Arrest nr. 2011AR1523 van Hof van Beroep, Antwerpen, 4 februari 2013

  BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS, afgekort SABAM, met vennootschapszetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0402.989.270; appellante, vertegenwoordigd door mr. Eduard Marissens, advocaat te 1180...

 • Arrest nr. 2010AR2472 van Hof van Beroep, Brussel, 4 november 2013

  Artikel 52 van de stedenbouwwet van 29 maart 1962 houdt in:"Indien de vergunninghouder binnen een jaar na afgifte van de vergunning niet met de werken is begonnen, is de vergunning vervallen.Op verzoek van de betrokkene kan het schepencollege de vergunning echter met een jaar verlengen."...

 • Arrest nr. 2011AR467,2011AR723 van Hof van Beroep, Antwerpen, 24 juni 2013

  Gelet op de bestreden vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 18 mei 2010 en 4 januari 2011, waarvan geen akte van betekening wordt voorgebracht, alsook de verzoekenschriften in hoger beroep neergelegd op 11 februari 2011 voor R. B. en dit met betrekking tot het vonnis van 4...

 • Arrest nr. 20101441 van Hof van Beroep, Brussel, 3 september 2013

  De V.Z.W. VERPLEEGCENTRUM JEAN TITECA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 BRUSSEL, Luzernestraat 11, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0420.427.001, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester VAN DEN BOSSCHE loco Meester Dirk DEGREEF, advocaat...

 • Arrest nr. 2013kr64 van Hof van Beroep, Brussel, 17 december 2013

  De rechter in kort geding is bijgevolg bevoegd om binnen de grenzen van zijn opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen, op te leggen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of stopzetting van een ogenschijnlijke aantasting door die overheid van de subjectieve...

 • Arrest nr. 2010AR2831 van Hof van Beroep, Brussel, 18 maart 2014

  De V.Z.W. FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN BELGIË, afgekort FCB, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE, Koningsstraat 241, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.592.524, woonstkiezende op het kantoor van haar raadsman Meester...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC...