• Hoven van Beroep

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2010AR3234 van Hof van Beroep, Antwerpen, 26 juni 2012

  De contractanten in de minnelijke medische expertise verklaarden in deze overeenkomst nadrukkelijk de besluiten van deze minnelijke medische expertise te aanvaarden als definitieve beoordeling van de eventuele beroepsfout en van de omvang van de schade. In het arbitrageverslag van dr. Henrotte...

 • Arrest nr. 2011AR1224 van Hof van Beroep, Antwerpen, 17 april 2013

  De aanpalende woning te K;, eigendom van J. V. liep eveneens schade op. Naar verluidt werden keuken, badkamer en de scheidsmuur ter hoogte van de achterbouw rechtstreeks door de brand getroffen en leed de gehele woning rook- en roetschade. B. V.L. en I. K. hadden een verzekeringsovereenkomst "T...

 • Arrest nr. 2011-RK-0043 van Hof van Beroep, Gent, 14 november 2011

  Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 7 februari 2011 tegen de beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent (samen gevoegde zaken 10/3518/A en 10/702/C) van 27 januari 2011. Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet...

 • Arrest nr. 2002AR2199 van Hof van Beroep, Brussel, 23 februari 2009

  · het voor eensluidend verklaard afschrift van het tussenvonnis en het eindvonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 15 december 2000 en op 12 april 2002, beslissingen waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd; · de akte van hoger beroep betekend bij exploten van...

 • Arrest nr. 2012PGA5327 van Hof van Beroep, Antwerpen, 26 juni 2013

  Wanneer de beslissing bij verstek niet aan de persoon van beklaagde werd betekend, beschikt deze over een buitengewone termijn om verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis, en deze buitengewone termijn bedraagt 15 dagen vanaf de dag waarop de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening...

 • Arrest nr. 2011-AR-3124 van Hof van Beroep, Gent, 4 januari 2012

  Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit hof op 17 november 2011, stelde AZ SL&V hoger beroep in tegen het vonnis dat op 29 september 2011 tussen partijen op tegenspraak werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zeventiende kamer. Antecedenten 1. In haar dagvaarding...

 • Arrest nr. 2010-AR-1768 van Hof van Beroep, Gent, 3 november 2011

  beiden handelend zowel in eigen naam als in hun hoedanigheid van beheerder over de goederen en wettelijke vertegenwoordigers over de persoon van hun minderjarige dochter C........... I.........., geboren te .................., en beiden hebbende als raadsman mr. DUYCK Jean-Pierre, advocaat te 8900 ...

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile,...

 • Arrest nr. 2007AR2882(bis) van Hof van Beroep, Brussel, 11 januari 2011

  I. De wet van 30 juni 1994, waarbij artikel 1278 Ger. W. werd gewijzigd, is niet van toepassing op een echtscheiding die voordien tot stand gekomen is, zelfs al heeft de vereffening-verdeling van de gemeenschap, ontbonden door echtscheiding, nog plaats na de inwerkingtreding van deze wet. II.Een...

 • Arrest nr. 2003/AR/1934 van Hof van Beroep, Gent, 21 december 2006

  Wijlen V.Re was gehuwd met wijlen M.E onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten volgens huwelijkscontract verleden op 13 juli 1957 voor notaris De Busschere te Brugge (stuk 1 bundel 1e, 2e en 20e geïntimeerden) en uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Wijlen V.Re overleed te...