• Hoven van Beroep

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. ...

 • Arrest nr. 2010AR688 van Hof van Beroep, Brussel, 26 juli 2013

  I. De noodzaak van maximale pijnstilling en de beverigheid bij de ondertekening impliceren niet noodzakelijk het voldoende precieze en omstandige bewijs van de ongezondheid van geest op het ogenblik zelf van de rechtshandeling. II. Het bezit van een lichamelijk roerend goed dat leidt tot eigendom (...

 • Arrest nr. 2010AR2688 van Hof van Beroep, Brussel, 1 oktober 2013

  III. De plicht voor de lasthebber tot het afleggen van rekenschap wordt verzacht door de regel dat wanneer de lastgeving van die aard is dat haar uitvoering onmiddellijk gecontroleerd wordt door de lastgever, aanvaard wordt dat de plicht tot het geven van rekenschap weliswaar blijft bestaan, maar...

 • Arrest nr. 2009AR1144 van Hof van Beroep, Brussel, 26 juni 2012

  NOTARIEEL RECHT. Notariële schenkingskte verleden vóór 1 januari 2000. Artikel 14, eerste lid en oud artikel 68 Org. W. Not. Ondertekening van de notariële akte door de notaris(-sen). Vermelding van de ondertekening van de akte door de notaris(-sen). Dergelijke schenkingsakte verleden voor twee...

 • Arrest nr. 2010AR1009 van Hof van Beroep, Brussel, 5 maart 2013

  De naamloze vennootschap JOANCA, Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3980 TESSENDERLO, Solveld 2, Ingeschreven in het register der kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 455.374.814, in faillissement, vertegenwoordigd door de heer Patrick BERBEN, advocaat te 3910 NEERPELT,...

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile,...

 • Arrest van Hof van Beroep, Gent, 14 oktober 2010

  De appellante heeft bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 28 april 2009 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis d.d. 16 december 2008 én het vonnis d.d. 24 maart 2009, beiden uitgesproken door de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Bij voornoemd vonnis d.d. 16...

 • Arrest nr. 2008/AR/153 van Hof van Beroep, Gent, 18 december 2008

  appellante tegen de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op tegenspraak gewezen door de derde kamer dd. 2-9-2004, 8-12-2005 en dd. 18-10-2007, oorspronkelijk verweerder op hoofdeis en eiser op tegeneis, hebbende als raadsman mr. PAUWELS Francine, advocaat te 9100 St.-Niklaas,...

 • Arrest nr. 2007/AR/0339 van Hof van Beroep, Gent, 25 november 2009

  Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit hof op 2 februari 2007, hebben P. D. C. (hierna "D.C." genoemd) en Y. M. (hierna "M." genoemd) (samen ook "de appellanten" genoemd) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat op 6 december 2006 tussen ...

 • Arrest nr. 2006/AR/885 van Hof van Beroep, Gent, 19 januari 2009

  2. AUTODESK B.V., vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 2993 LE Barendrecht (Nederland), Trondheim 16 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te en Fabrieken te Rotterdam onder nr. 24257.680, geïntimeerden, hebbende als raadsman mr. Steven De Coster, advocaat met...