• Hoven van Beroep

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een gebrek in een elektrische leiding. Van kwaad opzet zou geen spr...

 • Arrest nr. 2012AR2172 van Hof van Beroep, Antwerpen, 16 juni 2014

  B. M., F. R. en M. B., advocaten te ..., in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de NV ALGEMENE BOUWONDERNEMING V, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0412.589.104, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te T...

 • Arrest nr. 2012AR1747 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  - bij onderhandse akte van 15 november 2007 kopen de appellanten van Y. L. (geen partij inzake) door tussenkomst van de geïntimeerde (makelaar gelast door de verkoopster) het pand, gelegen te ..., tegen de prijs van 315.000,00 EUR; - bij vonnis van 12 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gewezen in een geding tussen de ap...

 • Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen. 2. De voorafgaande rechtspleging 2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten, B. D.S., de geïn...

 • Arrest nr. 2011AR2954 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  de eerste appellant is verschenen in persoon en werd bijgestaan door mrs. Francine Wachsstock & Caroline Maes, beiden advocaat te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 20, die tevens verschenen is voor de tweede appellante; tegen het vonnis van de tweede B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 13 september 2011, aldaar gekend onder nr.

 • Arrest nr. 2012AR1512 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

  2.M. V.B., advocaat, kantoor houdende te ..., in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarig kind, L. M., geboren te ... en wonende te ..., daartoe aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 april 2009; vertegenwoordigd door mr. Dominique Van Boven, advocaat te 2600 Berchem-Antwer...

 • Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

  2. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berch...

 • Arrest nr. 2012AR965 van Hof van Beroep, Antwerpen, 5 mei 2014

  ii. dat de geïntimeerde recht heeft op 4.357,83 EUR en de appellant op 1.315,96 EUR, beide bedragen te vermeerderen met de intrest sedert 9 december 2003 via de rubriekrekening van de voormelde notaris; iii. dat het bedrag van 1.105,41 EUR op de spaarrekening bij de KBC-bank nummer ... (bedoeld wordt: ...) tussen de partijen wordt verdeeld, ieder

 • Arrest nr. 2012AR1196 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 april 2014

  - op 23 februari 2009 gaf de ontvanger van de registratie te P. aan de geïntimeerde kennis van een tekortschatting ten bedrage van 192.587,50 EUR op een in de nalatenschap aan-gegeven perceel grond; die tekortschatting gaf aanleiding tot het verschuldigd zijn van: i. aanvullende successierechten: 15.051,97 EUR ii. intrest aan 7%: 1.900,66 EUR iii. ...

 • Arrest nr. 2013PGA2030 van Hof van Beroep, Antwerpen, 3 april 2014

  a) Het hoger beroep van beklaagde tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste uitgesproken, is ontvankelijk, behoudens - bij gebrek aan belang - tegen de schikkingen die zijn verzet ontvankelijk verklaren. b) Het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij tegen alle schikkingen van het bestreden vonnis te zijnen laste

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2010AR1036 van Hof van Beroep, Brussel, 28 oktober 2013

  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister-President, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, waarvan de kantoren gevestigd...

 • Arrest nr. 2011/AR/2289 van Hof van Beroep, Brussel, 4 september 2012

  90. Gegeven dat de wetgever voorzien heeft in een stelsel van vervanging van akten die nietig zijn wegens schending van de wet op het taalgebruik in bestuurszaken door akten die retroactieve uitwerking krijgen, gesteld dat de beslissingen van de CRC aan die wetgeving is onderworpen, enerzijds en...

 • Arrest nr. 2011vr2 van Hof van Beroep, Brussel, 3 december 2013

  Monsieur J.P. W., avocat au barreau de Y., en sa qualité de curateur de la S.A. B., dont le siège social est établi à X., Suikerkaai 40B, inscrite au registre de commerce de Y. sous le numéro 432764, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Y. du 18 septembre 2000, partie civile,...

 • Arrest nr. 2009/AR/142 van Hof van Beroep, Gent, 18 november 2009

  Het hoger beroep tegen het vonnis op tegenspraak van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer, van 30 oktober 2008 (AR nr. A/06/01672) werd ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 16 januari 2009. Het is regelmatig naar de vorm. Het is eveneens tijdig aangezien...

 • Arrest nr. 2011AR1523 van Hof van Beroep, Antwerpen, 4 februari 2013

  BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS, afgekort SABAM, met vennootschapszetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0402.989.270; appellante, vertegenwoordigd door mr. Eduard Marissens, advocaat te 1180...

 • Arrest nr. 2012AR1268 van Hof van Beroep, Antwerpen, 30 juni 2014

  A. C. en F. C. (hierna "partijen C." genoemd) zijn de eigenaars van een pand, gelegen te .... Zij kochten dit pand, bij akte verleden op 4 maart 2010, van de cva Pan Immo. Op 13 maart 2010 brak er brand uit in het pand. Volgens de brandweer was deze brand vermoedelijk ontstaan door een...

 • Arrest nr. 2004AR2169 van Hof van Beroep, Antwerpen, 13 maart 2013

  1.1. Het geschil betreft de brand die hangar 25 A Houtdok-Noordkaai te Antwerpen op 10/06/1997 heeft getroffen. In deze hangar oefende de nv Krevino, thans failliet, haar bedrijfsactiviteit uit, zijnde voornamelijk het opslaan en bottelen van wijnen en sterke dranken. 1.2. Het hof heeft de hogere...

 • Arrest nr. 2012-AR-0746 van Hof van Beroep, Gent, 25 juni 2013

  DE BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën, in de persoon van de Minister van Financiën, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Wetstraat 12, vertegenwoordigd door de Gewestelijk Directeur der directe belastingen ter directie Gent - Taxatie, met kantoor te 9050 LEDEBERG (GENT), Gaston Crommenlaan ...

 • Arrest nr. 2013AR2452 van Hof van Beroep, Antwerpen, 12 februari 2014

  De NV Nelis Bouwonderneming heeft voorgehouden dat zij voor een werf te Brussel, Vlaamse steenweg 54 en een werf te Brussel, Zeehondstraat 19, twee onderaannemingsovereenkomsten sloot met de NV Groupe Haussmann Belgium en dat werd overeengekomen dat de facturen zouden worden uitgereikt ten laste...

 • Arrest nr. 2013AR2684 van Hof van Beroep, Brussel, 18 februari 2014

  De VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van de Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste...