in Hof van Cassatie > Brussel
in vLex België

6 resultaten voor Hof van Cassatie > Brussel

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. P041673N van Brussel, 15 februari 2005

  De Correctionele Rechtbank te Turnhout heeft bij vonnis van 18 juni 2003 beiden wegens die telastleggingen tot straf en in kosten veroordeeld en heeft op burgerlijk gebied deze beklaagden samen met de vrijwillig tussengekomen partijen solidair tot schadevergoeding veroordeeld en onderzoeksmaatregelen bevolen. Tegen dat vonnis stelden hoger beroep i...

 • Arrest nr. G040146F van Brussel, 13 januari 2005

  Overwegende dat artikel 690 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de beslissingen die inzake rechtsbijstand gewezen zijn door de voorzitter van de rechtbank of van het hof bij wie de zaak op grond van artikel 673 van het Gerechtelijk Wetboek aanhangig is gemaakt ; Dat hieruit volgt dat de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen de...

 • Arrest nr. P041616N van Brussel, 14 december 2004

  Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, geen beslissing is die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar daarmee één geheel vormt; dat tegen de enkele beslissing over de onmiddellijke aanhouding, geen cassatieberoep openstaat; Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;

 • Arrest nr. P040792F van Brussel, 19 mei 2004

  Eiser heeft op 17 mei 2004 op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een vordering tot wraking neergelegd, ondertekend door een advocaat die sinds tien jaar is ingeschreven op de balie. Van die vordering, die de volgende dag is doorgezonden naar de procureur generaal bij het Hof, is een eensluidend verklaard afschrift aan dit arre...

 • Arrest nr. S000116N van Brussel, 14 april 2003

  - de artikelen 1, enig lid, 2°, 80, 120 en 121, inzonderheid het tweede lid van het Besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse Executieve houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (artikel 121, eerste lid, vóór zijn wijziging bij besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999) ; - het algemeen rechtsbeginsel inzake

 • Arrest nr. S020084N van Brussel, 31 maart 2003

  - artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, in de versie die van kracht was vóór de wijziging van die bepaling bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien