in Hof van Cassatie › Beslissing
in vLex België

9 resultaten voor Hof van Cassatie › Beslissing

 • Beoordeling vLex
 • Beslissing nr. G.10.0282.N van België, 6 januari 2011

  1. Naar luid van artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt rechtsbijstand alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor de gewone afschriften van de uittreksels uit de stukken die moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissin...

 • Beslissing nr. G.10.0265.N van België, 6 januari 2011

  - de verzoekster van Russische nationaliteit is, niet op regelmatige wijze haar gewone verblijfplaats in België heeft en envemin op regelmatige wijze in één van de Lid-Staten van de Europese Unie verblijft ; - de rechtsbijstand niet wordt gevraagd in één van de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het...

 • Beslissing nr. G.10.0265.N van België, 6 januari 2011

  - de verzoekster van Russische nationaliteit is, niet op regelmatige wijze haar gewone verblijfplaats in België heeft en envemin op regelmatige wijze in één van de Lid-Staten van de Europese Unie verblijft ; - de rechtsbijstand niet wordt gevraagd in één van de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het...

 • Beslissing nr. G.10.0282.N van België, 6 januari 2011

  1. Naar luid van artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt rechtsbijstand alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor de gewone afschriften van de uittreksels uit de stukken die moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissin...

 • Beslissing nr. G040161F van België, 24 maart 2005

  Overwegende dat verzoeker bij zijn verzoekschrift alleen het bestreden vonnis van 27 oktober 2004 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B. heeft gevoegd ; dat hij, ondanks twee verzoeken die hem op 5 januari en 2 februari 2005 zijn verstuurd, tot op heden niet de stukken heeft voorgelegd die noodzakelijk zijn om een advocaat bij het Hof van Cassati...

 • Beslissing nr. G040160F van België, 10 maart 2005

  Gelet op het verzoekschrift tot rechtsbijstand dat ter griffie is ingeschreven op 13 december 2004 en tot doel heeft de aanwijzing van een advocaat bij het Hof en de kosteloosheid van de gerechtskosten te verkrijgen ; Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek ; Gehoord de conclusie van de heer André Henkes...

 • Beslissing nr. G040064F van België, 13 augustus 2004

  2) dat het door verzoekers aangevoerde middel niet-ontvankelijk zou zijn, op grond dat het berust op de bewering, die niet aan het Arbeidshof te Luik werd voorgelegd, dat de kinderbijslag niet volstaat om het geheel van de uitgaven met betrekking tot de kinderen te dekken, wat een zuiver feitelijke kwestie is, die buiten de bevoegdheid van het Hof

 • Beslissing nr. C010484N van België, 22 april 2004

  Het hof van beroep beslist in het bestreden arrest dat de brand van de opslagplaats van de NV Jacques & Eric Douchy en de hieruit voortvloeiende schade veroorzaakt werd door de fout begaan door J.M. en S.D., zodat de aansprakelijkheid van hun ouders (eerste, tweede en vijfde eisers), die zowel als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige

 • Beslissing nr. P010107N van België, 29 mei 2001

  Overwegende, voor het overige, dat bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie, het arrest de beslissing dat het ten laste gelegde misdrijf bewezen is, regelmatig met redenen omkleedt door te oordelen dat dit misdrijf in de bewoordingen van de wet en zoals nader omschreven in de geherkwalificeerde telastlegging, bewezen is; Dat het middel in z...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien